Collocations chủ đề Plan và ứng dụng vào IELTS Speaking

Collocation chủ đề Plan và ứng dụng vào IELTS Speaking
collocations chu de plan va ung dung vao ielts speaking

Từ vựng là nền tảng để người học có thể đạt điểm cao trong kì thi tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. Tuy nhiên, một bộ phận người học còn học từ vựng một cách cứng nhắc, chưa tự nhiên. Để đạt được trình độ cao hơn trong việc học tiếng Anh, người học cần thành thạo các “collocations”, là những cụm từ thường liên kết với nhau nhằm mang một ý nghĩa nhất định. Tuy nhiên, số lượng “collocation” lớn và việc áp dụng vào từng câu hỏi cụ thể theo từng chủ đề là một thử thách mà người học phải vượt qua. Bài viết này sẽ giới thiệu những collocation riêng cho chủ đề Plan và ứng dụng vào phần thi IELT Speaking. Nhằm giúp người học đạt điểm cao hơn trong phần thi này.

Key takeaways

 • Các từ vựng chủ đề Plan: a long-term plan, a sense of timing, a slight change of plan, implement a plan, draw up a schedule/plan, stick to a plan, careful consideration, put ideas into practice, leave things until the last minute, plan ahead.

 • Câu trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking : Do you make plans every day? Are you good at managing your time? Describe a future plan which is not related to work or study. Do you think making plans is important?

Các collocation chủ đề Plan

 • A long-term plan: a plan involves goals that take a longer time to reach and require more steps

Dich nghĩa: một kế hoạch bao gồm những mục tiêu cần thời gian lâu dài hơn để đạt được và cần nhiều bước hơn

Ví dụ: His family has a long-term plan to move to America

Dịch nghĩa: Gia đình anh ấy có một kế hoạch dài hạn sẽ chuyển đến Mỹ

 • a sense of timing: the ability to measure time and judge the right moment to do things

Dịch nghĩa: khả năng đo lường thời gian và đánh giá thời điểm đúng để lại mọi thứ

Ví dụ: He doesn’t have a sense of timing, he never completes anything on time

Dịch nghĩa: Anh ấy không có khả năng cảm nhận về thời gian, anh ấy không bao giờ làm thứ gì đúng giờ

 • a slight change of plan: a change in plan that is small in degree

Dịch nghĩa: một sự thay đổi trong kế hoạch mà chỉ ở mức độ nhỏ

Ví dụ: There was a slight change of plan, but they didn’t inform her because it wasn’t significant.

Dịch nghĩa: Có một thay đổi nhỏ trong kế hoạch, nhưng họ không thông báo cô ấy bởi vì nó không quan trọng

 • implement a plan: If you implement something such as a plan, you ensure that what has been planned is done

Dịch nghĩa: thực hiện kế hoạch

Ví dụ: If the company implement a plan, it needs the cooperation from all departments.

Dịch nghĩa: Nếu công ty thực hiện kế hoạch, nó cần sự hợp tác từ tất cả phòng ban.

 • draw up a schedule/plan: If you draw up a schedule/plan, you prepare it and write it out.

Dịch nghĩa: chuẩn bị, và viết ra lịch trình/kế hoạch

Ví dụ: I drew up a schedule for the new project

Dịch nghĩa: Tôi vẽ ra một kế hoạch cho dự án mới

 • stick to a plan: If you stick to a plan, you do what you said you would do, or do not change your mind.

Dịch nghĩa: bám vào một kế hoạch

Ví dụ: You need to stick to a plan to become successful

Dịch nghĩa: Bạn nên bám vào một kế hoạch để thành công

 • careful consideration: the act of thinking about something with a lot of attention or thought

Dịch nghĩa: cân nhắc cẩn thận

Ví dụ: After careful consideration, we decided to buy that house.

Dịch nghĩa: Sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi quyết định mua căn nhà đó.

 • put ideas into practice: to use ideas in actual situations

Dịch nghĩa: thực hiện ý tưởng

Ví dụ: The children decided to put ideas into practice, they built a house from wood in the forest

Dịch nghĩa: Những đứa trẻ quyết định thực hiện ý tưởng, họ xây dựng nhà từ cây gỗ trong rừng.

 •  leave things until the last minute: delay until there is only the latest possible opportunity for doing something

Dịch nghĩa: trì hoãn cho tới khi có cơ hội cuối cùng để làm một việc gì đó

Ví dụ: I always leave things until the last minute, because I think there is no need to be hurry

Dịch nghĩa: Tôi thường trì hoãn mọi thứ đến phút cuối, vì tôi nghĩ không cần thiết để vội vã

 • plan ahead: to plan something a long time before it will happen

Dịch nghĩa: lên kế hoạch trước

Ví dụ: I need to plan ahead what to do in the next two months because my husband will be on a long business trip.

Dịch nghĩa: Tôi cần lên kế hoạch trước về những gì sẽ làm trong hai tháng tới vì chồng tôi sẽ có một chuyến công tác dài.

Sơ đồ tổng kết các collocation về chủ đề Plan

image-alt

Ứng dụng vào câu trả lời IELTS Speaking

Câu hỏi IELTS Speaking Part 1

 1. Do you make plans every day?

Dịch nghĩa: bạn có lên kế hoạch mỗi ngày không?

I am in the habit of writing down a to-do list every day. It helps me control my life better. For important projects in my work, I usually draw up a schedule and stick to it. That allows me to know what happens next and work more effectively.

Dịch nghĩa: Tôi luôn có thói quen viết ra điều cần làm mỗi ngày. Nó giúp tôi kiểm soát được cuộc sống tốt hơn. Cho những dự án quan trọng trong công việc của tôi, tôi hay viết ra một lịch trình và bám chắc vào nó. Điều này giúp tôi biết được điều gì xảy ra tiếp theo và làm việc hiệu quả hơn.

 1. Are you good at managing your time?

Dịch nghĩa: Bạn có giỏi quản lý thời gian không?

I don’t have a good sense of timing and usually leave things until the last minute. Sometimes, I feel my life is a mess and want to make a change. But it’s hard to put this idea into practice, sometimes I find it’s not easy to stick to a plan because unexpected things happen.

Dịch nghĩa: Tôi không có cảm nhận về thời gian tốt và thường hay trì hoãn đến phút cuối cùng. Đôi lúc, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như đống rối nùi và muốn thay đổi. Nhưng nó khó để thực hiện ý tưởng này, đôi lúc tôi cảm thấy nó không dễ đến bám vào một kế hoạch vì những điều không lường trước xảy ra.

 1. What is the latest plan you made?

Dịch nghĩa: Kế hoạch gần nhất mà bạn làm là gì?

I’m an owner of a bakery at the moment. Last week, I drew up a plan to estimate the cost and forecast sales for the new month. In addition, after careful consideration, we decided to change our layout so that it can create a better experience for our customers.

Tôi là chủ của một tiệm bánh mì trong thời điểm hiện tại. Tuần trước, tôi lên một kế hoạch để tính toán chi phí và dự đoán doanh số trong tháng mới. Bên cạnh đó, sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi quyết định thay đổi bố cục để có thể tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

 1. What is the hardest part of making plans?

Dịch nghĩa: Phần khó nhất của việc lên kế hoạch là gì?

For me, the most difficult task is to figure out how to implement a plan.  With a long-term plan, there are usually obstacles, so I have to think ahead an alternative plan in case there are unexpected situations.

Đối với tôi, nhiệm vụ khó nhất là phải tìm ra làm thế nào để thực hiện một kế hoạch. Đối với một kế hoạch dài hạn, luôn có những trở ngại, tôi phải suy nghĩ trước một kế hoạch thay thế trong trường hợp có những tình huống không lường trước.

Câu hỏi IELTS Speaking Part 2

Describe a future plan which is not related to work or study. You should say:

 • what the plan is

 • when you thought of the plan

 • who is involved in the plan

and say how you think you will achieve the plan.

I’m planning on giving my mother a special present on her birthday. She’s quite particular so it requires careful consideration when it comes to choosing her a gift on this special occasion. My mom is a big fan of new cookware and she’s definitely a wonderful cook. Therefore, it’s wise to buy her a new kitchen utensil. I tend to leave things until the last minute, however, with this special occasion, I had to plan ahead to avoid any silly mistake as I didn’t want to give her something she didn’t use. Yesterday, I did a web search. There was an advertisement on Youtube about a pan called the Magic Pan, which claims to be eight pans condensed in one. I was really impressed, but it isn’t available in Vietnam because it is made of special clay, I have to order it from Thailand. I believe with this pan she can braise, steam, fry and boil, it’s multifunctional and really convenient. I’m going to order it after this speaking test and surprise her on her birthday this weekend.

Tôi đang lên kế hoạch tặng cho mẹ tôi một món quà đặc biệt vào sinh nhật của bà ấy. Bà ấy khá kén chọn nên nó cần sự cân nhắc cẩn thận khi chọn bà ấy một món quà nhân dịp đặc biệt này. Mẹ tôi là một fan bự của đồ bếp mới và bà ấy ắt hẳn là một đầu bếp tuyệt vời. Vì vậy, nó khôn ngoan khi mua cho bà ấy một đồ bếp mới. Tôi thường hay trì hoãn mọi việc đến phút cuối cùng, tuy nhiên, với dịp đặc biệt này tôi phải lên kế hoạch trước để tránh bất kì lỗi lầm ngu ngốc nào bởi vì tôi không muốn tặng cho bà ấy thứ mà bà ấy không dùng. Hôm qua, tôi tìm kiếm trên mạng. Có một quảng cáo trên Youtube về một chiếc chảo tên là Magic Pan, được công nhận là 8 chiếc chảo trong 1 chiếc. Tôi rất ấn tượng, nhưng nó không sẵn có ở Việt Nam bởi vì nó được làm từ một loại đất sét đặc biệt, tôi phải đặt nó từ Thái Lan. Tôi tin rằng với chiếc chảo này bà ấy có thể kho, hấp, chiên và luộc, nó đa chức năng và rất tiện. Tôi sẽ đặt hàng nó sau khi thi nói và làm bà ấy bất ngờ vào sinh nhật cuối tuần này.

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3

 1. Do you think making plans is important?

Dịch nghĩa: bạn có nghĩ lên kế hoạch quan trọng không?

Absolutely, it is really vital in our life. It helps people arrange things in chronological order so they can know what happens next and stick to their plan. With a plan, people can evaluate how much they have progressed and how far they are from their destination. It’s also a useful skill in working, especially for important projects.

Tất nhiên rồi, nó rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Nó giúp mọi người sắp xếp các thứ theo thứ tự thời gian để họ có thể biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo và bám vào kế hoạch của họ. Với một kế hoạch, người ta có thể đánh giá họ đã tiến bộ được bao nhiêu và còn cách bao xa so với đích đến của họ. Đó cũng là một kĩ năng hữu ích trong làm việc, đặc biệt cho những dự án quan trọng.

 1. What should be planned on a daily basis?

Dịch nghĩa: Điều gì nên được lên kế hoạch hằng ngày?

It depends on each person’s personality. Some people think it’s good to write a to-do list in the morning to make sure they complete all the tasks at the end of the day. Others insist on planning what they eat because they are on a diet. They find comfort in knowing what is going to happen next and work more effectively with a plan every day.

Nó tùy thuộc vào tính cách của mỗi người. Một số người nghĩ rằng nó tốt để viết một danh sách những điều cần làm vào buổi sáng và đảm bảo rằng họ hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ vào cuối ngày. Một số người khác thì cố bám vào việc lên kế hoạch cho những gì họ ăn bởi vì họ đang ăn kiêng. Họ cảm thấy thoải mái trong việc biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và làm việc hiệu quả hơn với một kế hoạch mỗi ngày.

 1. Should parents make plans for their children?  

Dịch nghĩa: Cha mẹ có nên lên kế hoạch cho những đứa con của họ?

Yes, it’s ok when it comes to planning for activities during their summer vacation or a weekend without homework. It helps keep the children occupied during the day and prevents them from spending time on the screen which can lead to a sedentary lifestyle. Parents should make preparations to help them live more actively. 

Dịch nghĩa: Vâng, nó ổn khi nói đến việc lên kế hoạch cho những hoạt động trong suốt mùa hè hay một cuối tuần không có bài tập về nhà. Nó giúp cho đứa trẻ bận rộn trong suốt một ngày và ngăn chặn chúng khỏi việc dành thời gian trên màng hình, điều mà có thể dẫn đến một phong cách sống ít vận động. Cha mẹ nên chuẩn bị để giúp đỡ chúng sống năng động hơn.

 1. When should children start to make plans for themselves?

Dịch nghĩa: Khi nào thì trẻ con nên bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân chúng?

In my opinion, parents should help their kids plan for themselves when they start to understand the importance of organizing their life and they are old enough, maybe at 5-6 years old. Guiding the children to draw up a schedule, implement a plan, or react to a slight change of plan can help them live more independently and prepare for healthy development in the future. 

Dịch nghĩa: Trong quan điểm của tôi, cha mẹ nên giúp đỡ những đứa trẻ tự lên kế hoạch cho chúng khi chúng bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của việc sắp xếp cuộc sống và khi chúng đủ lớn, có lẽ khoảng 5 đến 6 tuổi. Hướng dẫn trẻ cách lên lịch trình, thực hiện kế hoạch hay cách phản ứng với sự thay đổi nhỏ của kế hoạch có thể giúp chúng sống độc lập hơn và chuẩn bị cho sự phát triển khỏe mạnh trong tương lai.

Ghi nhớ từ vựng bằng phương pháp Mindmap

Mindmap là một cách để kết nối những ý tưởng cùng chung một chủ đề vào một sơ đồ nhất định, nhằm hỗ trợ việc ghi nhớ. Mindmap có thể giúp biến những danh sách từ vựng dài thành một sơ đồ đầy màu sắc và có trật tự, giúp não bộ dễ tiếp thu.

Cách để xây dựng một Mindmap

1.       Viết chủ đề chính ở trung tâm

2.       Viết các từ vựng xung quanh

3.       Viết định nghĩa và loại từ là các nhánh của các từ vựng (nếu cần)

4.       Thêm hình minh họa để mindmap sinh động hơn

Sơ đồ Mindmap gợi ý về chủ đề Collocations chủ đề Plan

image-alt

Bài tập đi kèm từ vựng

Dùng các từ sau để điền vào chỗ trống trong các câu bên dưới

 • a long-term plan

 • a sense of timing

 • a slight change of plan 

 • implement a plan

 • draw up a schedule

 • stick to a plan

 • careful consideration

 • put ideas into practice

 • leave things until the last minute

 • plan ahead

 1. We had _____________________, we went to Hue instead of Da Nang, which is not far from where we originally planned to go.

 2. After _______________, we decided to sell our house and moved to America.

 3. Parents need to _______________ to prepare for their children’s future.

 4. It’s hard __________________, because what you’ve said is unrealistic.

 5. The company have ___________ to expand to Asian market in the next 5 years.

 6. The government needs to _________________to combat traffic problems in the city center.

 7. Don’t ___________________, you will be in trouble if you can’t complete the report.

 8. To deliver a good result for this project, the boss required his employees to __________and not change their minds.

 9. As he has _____________________, he always completes his report before the deadline, which satisfies his boss.

 10. You should _________________ to know when you should begin to learn for the exam.

Đáp án:

1.     a slight change of plan

Giải thích: Chúng tôi có một sự thay đổi nhỏ trong kế hoạch, chúng tôi đi Huế thay vì Đà Nẵng, không quá xa so với nơi mà chúng tôi định đi trước đó.

2.     careful consideration

Giải thích: Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, chúng tôi quyết định bán nhà và chuyển đến Mỹ.

3.     plan ahead

Giải thích: Cha mẹ cần lên kế hoạch trước để chuẩn bị cho tương lai của con họ

4.     put ideas into practice

Giải thích: Nó khó để thực hiện ý tưởng, vì những điều bạn nói không thực tế.

5.     a long-term plan

Giải thích: Công ty có một kế hoạch dài hạn để mở rộng đến thị trường Châu Á trong 5 năm tới.

6.     implement a plan

Giải thích: Chính phủ phải thực hiện một kế hoạch để chiến đấu lại với vấn đề về giao thông trong trung tâm thành phố.

7.     leave things until the last minute

Giải thích: Đừng để mọi thứ đến phút cuối, bạn sẽ gặp rắc rối nếu bạn không thể hoàn thành báo cáo.

8.     stick to a plan

Giải thích: Để đem đến kết quả tốt cho dự án này, người sếp yêu cầu nhân viên của anh ấy bám vào một kế hoạch và không thay đổi ý kiến.

9.     a sense of timing

Giải thích: Anh ấy có khả năng đánh giá thời điểm đúng, anh ấy luôn hoàn thành báo cáo trước hạn cuối, điều này làm hài lòng sếp của anh ấy.

10. draw up a schedule

Giải thích: Bạn nên lên một kế hoạch để biết được khi nào thì bạn nên bắt đầu học cho kì thi.

Tổng kết

Với những “collocations” về chủ đề Plan và cách ứng dụng vào phần thi IELTS Speaking Part 1,2,3, tác giả hy vọng người học sẽ có đủ kiến thức về từ vựng để chinh phục chủ đề Plan trong bài thi IELTS Speaking.

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833