Describe a person who inspired you to do something interesting

“Describe a person who inspired you to do something interesting” thuộc nhóm chủ đề “Describe a person (miêu tả người)” là đề bài thường gặp trong phần thi Speaking Part 2.
Trúc Mai
04/01/2023
describe a person who inspired you to do something interesting

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý sample cho chủ đề “Describe a person who inspired you to do something interesting” cùng các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn phương pháp trả lời lưu loát cho chủ đề này. Đồng thời, bài viết cũng sẽ giới thiệu về các từ vựng và mẫu câu giúp thí sinh tăng được band điểm như kỳ vọng.

Bài mẫu chủ đề “Describe a person who inspired you to do something interesting”

A person who inspired me to do something interesting is actually my cousin. He is a few years older than myself and he ended up being accepted to a university in Germany to study engineering. 

I had spent many years learning English in school, but after finding out that my cousin was studying in German I was very curious about it. The next time that I spoke with him by video call, he introduced me to his new friends there and they all greeted me in German after I had tried to give them a “guten tag”. He explained some aspects of the language to me and I was very interested to find out that apparently English has inherited much of its structure from the German language. I didn’t know that and was even more interested. So this year I have taken it upon myself to start studying German. I am already quite confident in my English skills, and I am aware that speaking German is more difficult and that it will not be as useful as being an English speaker. 

All of this taken into consideration though, I think it will ultimately help improve my English knowledge as well as a point of interest that I can enjoy working on.

Context (Bối cảnh)

Lớn hơn vài tuổi

Học kĩ thuật tại Đức

Content (Nội dung)

Giới thiệu những người bạn mới chào hỏi bằng tiếng Đức

Diễn giải vài khía cạnh của ngôn ngữ

Tiếng Anh thừa hưởng phần nhiều cấu trúc từ tiếng Đức

Bắt đầu học tiếng Đức năm nay

Conclusion (Kết thúc) 

Cuối cùng giúp trau dồi vốn tiếng Anh

Một sở thích thú vị

image-alt

Context 

A person who inspired me to do something interesting is actually my cousin. He is a few years older than myself and he ended up being accepted to a university in Germany to study engineering. 

Content 

I had spent many years learning English in school, but after finding out that my cousin was studying in German I was very curious about it. The next time that I spoke with him by video call, he introduced me to his new friends there and they all greeted me in German after I had tried to give them a “guten tag”. He explained some aspects of the language to me and I was very interested to find out that apparently English has inherited much of its structure from the German language. I didn’t know that and was even more interested. So this year I have taken it upon myself to start studying German. I am already quite confident in my English skills, and I am aware that speaking German is more difficult and that it will not be as useful as being an English speaker. 

Conclusion 

All of this taken into consideration though, I think it will ultimately help improve my English knowledge as well as a point of interest that I can enjoy working on.

Từ vựng chủ đề “Describe a person who inspired you to do something interesting”

 • End up / end ʌp /: cuối cùng 

Much of this meat will probably end up as dog food.

 • Greet (v)  /ɡriːt/: chào hỏi

He greeted me at the door.

 • Apparently (adv)  /əˈper.ənt.li/: có lẽ

The computer trouble was apparently caused by a programming error.

 • Inherit (v) /ɪnˈher.ɪt/: thừa hưởng đặc điểm

Rosie inherited her red hair from her mother.

IELTS Speaking Part 3 Sample

Which types of people become role models in your society?

I think the most common role models in most societies are celebrities. Generally, when a lot of people come to know your name, they will often shift into the position of role model whether they are deserving of being one or not. While this is certainly not an inherently good thing, it does seem to be human nature. It is everyone’s own personal responsibility to choose which people to look up to as role models.

 •  Role model  /ˈroʊl ˌmɑː.dəl/: hình mẫu lí tưởng

Sports stars are role models for thousands of youngsters.

 • Human nature  /ˌhjuː.mən ˈneɪ.tʃɚ/: bản tính tự nhiên của con người

You can't change human nature.

Do you agree that famous people have more responsibilities than ordinary people?

I don’t think that it is exactly correct to say that famous people have more responsibilities than ordinary people. Though I do think that it would be correct to say that they have different responsibilities from the rest of us. Due to their high level of influence in how people act towards each other and how they view the world, it is important for them to be conscious of socially important topics when they speak in public.

 • Conscious (a)  /ˈkɑːn.ʃəs/: nhận thức được

He's still conscious but he's very badly injured.

What happens when young people lack good role models?

I think that when young people lack good role models, they find role models in other people, who are not good role models. This can have long- term negative impacts if not corrected for. If people learn to idolize the incorrect values of a person, then changing that later in life would be very difficult, as it becomes part of their personality to view those positions as positive.

 • Long- term (a) /ˌlɑːŋˈtɝːm/: về lâu dài

Scientists warned of the long-term effects of global warming.

 • Idolize (v)  /ˈaɪ.dəl.aɪz/: thần tượng hóa

She idolized her father.

What standards of behaviour should teachers set?

While teachers should certainly aim to be good role models, there is a lot of diversity in how they choose to do that. Two different people can be role models for completely different reasons. For example, I have one teacher who is extremely kind, generous, and always very involved with other teachers and classes. On the other hand, I have another teacher who promotes independence, self reliance and personal motivation. These things are very different from each other but can both be important factors to look up to.

 • Diversity (n)  /dɪˈvɝː.sə.t̬i/: sự đa dạng

Does television adequately reflect the ethnic and cultural diversity of the country?

 • Independence (n) /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/: sự độc lập

It's important that parents should allow their children some independence.

Tác giả hy vọng thông qua bài viết này, người học có thể áp dụng những cấu trúc và từ vựng được giới thiệu trong bài để giúp bố cục câu trả lời rõ ràng và mạch lạc hơn, cũng như là tối đa điểm thi cho bài thi IELTS Speaking đề bài “Describe a person who inspired you to do something interesting”.

Người học muốn đạt điểm IELTS nhanh chóng trong thời gian ngắn. Tham khảo khóa ôn luyện IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc nhanh kiến thức và kỹ năng làm bài, cam kết kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833