Describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about

“Describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about” thuộc nhóm chủ đề “Describe a person (miêu tả người)” là đề bài rất thường gặp trong IELTS Speaking Part 2.
ZIM Academy
11/09/2023
describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about

Bài viết sau đây sẽ gợi ý bài mẫu cho chủ đề này, cùng với những câu trả lời ghi điểm trong phần thi IELTS Speaking Part 3 chủ đề “Personalities”. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ giới thiệu về những từ vựng giúp thí sinh cải thiện tiêu chí Lexical resource và đạt điểm cao trong phần thi Speaking.

Bài mẫu chủ đề Describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about

Describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about.

You should say:

 • who this person is

 • how you knew him/her

 • what interesting things he/she has done

And explain what you would like to know more about him/her.

Dàn ý

Situation - I want to talk about a fascinating person, Elon Musk, whose life and work have had a profound impact on me, even though I've never met him personally.

Task - Describe who Elon Musk is, explain how I first came to know about him, highlight some of his most notable achievements or contributions, and delve into the specific aspects of his life or character that intrigue me.

Action - Begin by providing background information about Elon Musk, describe the sources through which I learned about him, discuss his significant accomplishments in industries like electric vehicles, space exploration, and brain-computer interfaces, and explore the qualities that make him an intriguing figure.

Result - Conclude by emphasizing my strong desire to gain deeper insights into Elon Musk's daily routines, his methods for managing multiple ambitious projects, and the mindset and work ethic that drive his success. 

Bài mẫu

Well, there's an exceptional person whom I've never had the opportunity to meet in person, but their life story has left a lasting impact on me. This remarkable individual is Elon Musk.

I first learned about Elon Musk through various news articles and documentaries. Musk is a visionary entrepreneur and inventor known for founding companies like Tesla, SpaceX, and Neuralink. His journey from a South African childhood to becoming one of the most influential figures in the tech and space exploration industries is nothing short of remarkable.

One of the most intriguing aspects of Elon Musk's life is his relentless pursuit of innovation and his desire to push the boundaries of what is possible. He has played a pivotal role in advancing electric vehicles, making space travel more accessible, and exploring the possibilities of brain-computer interfaces. His ability to think beyond the status quo and tackle complex problems is truly inspiring.

What particularly fascinates me about Elon Musk is his ability to balance multiple ambitious projects and his unwavering determination in the face of setbacks. He is known for his audacious goals, like colonizing Mars, and his willingness to take calculated risks in pursuit of those goals.

I would like to learn more about Elon Musk's daily routines, his approach to time management, and how he maintains his creative drive and focus across various industries. I am especially interested in understanding the mindset and work ethic that enable him to tackle such monumental challenges.

And that’s all I wanna share. Thanks for listening!

Từ vựng cần lưu ý

 • Visionary entrepreneur (Doanh nhân tầm nhìn): Một nhà kinh doanh có tư duy tiến về phía trước và ý tưởng sáng tạo.

 • Relentless pursuit (Sự theo đuổi không ngừng nghỉ): Một nỗ lực liên tục và không bao giờ ngừng nghỉ.

 • Push the boundaries (Kéo giới hạn): Thách thức và thúc đẩy những giới hạn đã được thiết lập.

 • Pivotal role (Vai trò quan trọng): Một vai trò trung tâm và quan trọng.

 • Audacious goals (Những mục tiêu táo bạo): Những mục tiêu đầy tham vọng và liều lĩnh.

 • Take calculated risks (Liều lĩnh một cách cân nhắc): Đưa ra các quyết định liều lĩnh một cách thông minh và có tính toán từ trước.

 • Monumental challenges (Những thách thức khổng lồ): Những rào cản to lớn và đầy khó khăn.

IELTS Speaking Part 3 Sample – Personalities

1. Can clothing tell and reveal a person's personality?

Oh, absolutely! Clothes can be like a personal billboard, broadcasting a lot about someone. The way people dress – their style, the colors they choose, and even the accessories they rock – it all says something about who they are. Someone in vintage band tees and ripped jeans might be showing off their laid-back, rocker side, while someone in sharp suits could be all about professionalism and confidence. It's a fun way we express ourselves without even saying a word.

 • Personal billboard: Bảng quảng cáo cá nhân

Example: The way she dresses is like her personal billboard, reflecting her unique personality and tastes. (Cách cô ấy ăn mặc giống như một bảng quảng cáo cá nhân, phản ánh cá tính và sở thích độc đáo của cô ấy.)

 • Sharp suits: Bộ vest lịch lãm

Example: When he wears those sharp suits, he exudes confidence and professionalism. (Khi anh ấy mặc những bộ vest lịch lãm đó, anh ấy tỏ ra tự tin và chuyên nghiệp.)

 • Express ourselves/myself/yourself: Thể hiện bản thân

Example: Fashion is a way we can express ourselves and showcase our unique identities. (Thời trang là cách chúng ta có thể thể hiện bản thân và trình diễn cá tính riêng của mình.)

2. Why do individuals from the same family have different personalities?

It's a bit of a puzzle, but it totally makes sense. Even siblings from the same family can be like night and day when it comes to their personalities. Sure, genetics plays a role in the mix, but it's not the whole story. Life experiences, friendships, and the choices we make along the way all shape who we become. We react to the world in our unique ways, and that's what makes us individuals, even if we share a last name.

 • Bit of a puzzle: Một chút bí ẩn, khó hiểu một chút

Example: Her behavior has been a bit of a puzzle lately; I can't quite figure out what's bothering her. (Hành vi của cô ấy trở nên một chút bí ẩn gần đây; tôi không thể hiểu rõ điều gì đang làm phiền cô ấy.)

 • Like night and day: Như đêm và ngày, hoàn toàn khác biệt

Example: The twins may look alike, but their personalities are like night and day; one is outgoing, while the other is shy. (Các cặp sinh đôi có thể trông giống nhau, nhưng tính cách của họ hoàn toàn khác biệt; một người hướng ngoại, trong khi người kia lại rụt rè.)

 • Shape who we become: Định hình chúng ta trở thành ai

Example: Our upbringing and the people we interact with can shape who we become as adults. (Sự nuôi dưỡng và những người chúng ta tương tác có thể định hình chúng ta trở thành người trưởng thành như thế nào.)

3. How does society influence a person's personality?

Society's like this big, invisible force that leaves its mark on all of us. The culture we grow up in, the people we hang out with, and what's considered 'normal' – all of that stuff molds our personalities. It's like we're shaped by this collective consciousness. Our values, beliefs, and how we act are all influenced by society's norms. It's kinda wild how we're a product of our environment, isn't it?

 • Collective consciousness: Ý thức tập thể

Example: The collective consciousness of a society can influence the way people perceive and react to various issues and events. (Ý thức tập thể của một xã hội có thể ảnh hưởng đến cách mà mọi người nhìn nhận và phản ứng với các vấn đề và sự kiện khác nhau.)

 • Molds our personalities: Định hình tính cách của chúng ta

Example: The experiences we have during childhood can significantly mold our personalities and outlook on life. (Những trải nghiệm chúng ta có trong thời thơ ấu có thể định hình tính cách của chúng ta và cách nhìn nhận cuộc sống.)

 • Society's norms: Những quy tắc xã hội

Example: Different societies have their own unique norms and customs. (Các xã hội khác nhau có những quy tắc và phong tục riêng.)

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Mong rằng thông qua bài viết này, người học đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833