Idea for IELTS Writing Topic Traditional and Modern Life: Phân tích và lên ý tưởng và bài mẫu

Bài viết sẽ giới thiệu từ vựng và kiến thức nền về các vấn đề trong chủ đề này để thí sinh có thể áp dụng vào lên Idea for IELTS Writing Topic Traditional and Modern Life để phát triển ý cho bài làm và tham khảo IELTS Writing Sample.
ZIM Academy
28/04/2022
idea for ielts writing topic traditional and modern life phan tich va len y tuong va bai mau

Với sự phát triển của cuộc sống ngày nay, một trong những khía cạnh trong đời sống mà bài thi IELTS Writing Task 2 có thể đề cập tới là cách sống hiện đại và các văn hóa truyền thống. Ở chủ đề này, đề bài có thể xoay quanh rất nhiều khía cạnh như ảnh hưởng của đời sống hiện đại lên con người, quan điểm về việc giới trẻ hội nhập các xu hướng mới từ nước ngoài. Bài viết sẽ giới thiệu từ vựng và kiến thức nền về các vấn đề trong chủ đề này để thí sinh có thể áp dụng vào lên Idea for IELTS Writing Topic Traditional and Modern Life để phát triển ý cho bài làm và tham khảo IELTS Writing Sample.

Key takeaways: 

1. Ở chủ đề Traditional and Modern Life, đề bài có thể xoay quanh rất nhiều khía cạnh như ảnh hưởng của đời sống hiện đại lên con người, quan điểm về việc giới trẻ hội nhập các xu hướng mới từ nước ngoài.
2. Những khía cạnh mà đề bài có thể nhắc tới trong chủ đề này là:

 • Ảnh hưởng của công nghệ hiện đại lên các truyền thống xưa cũ

 • Ảnh hưởng của việc thay đổi truyền thống, lối sống xưa cũ

 • Quan điểm về việc giới trẻ hội nhập các xu hướng mới từ nước ngoài

 • Quan điểm về việc sống thử trước hôn nhân và hôn nhân truyền thống

 • Ảnh hưởng của lối sống hiện đại lên tâm lý con người

 • So sánh cách sống truyền thống và hiện đại

Giới thiệu về chủ đề Traditional and Modern Life

Một số đề bài mẫu trong chủ đề Traditional and Modern Life

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề Traditional and Modern Life để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập tới trong chủ đề này:

 • Đề bài mẫu 1: The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think, and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life. To what extent do you agree or disagree with this view?

 • Đề bài mẫu 2: In many countries, people now wear Western clothes (suits, jeans) rather than traditional clothing. Why? Is this a positive or negative development?

 • Đề bài mẫu 3: The tradition of families getting together to eat meals is disappearing. What are the reasons? What are the impacts?

Tổng quan về các vấn đề trong chủ đề Traditional and Modern Life

Bên cạnh những vấn đề như giáo dục, môi trường, công nghệ… Traditional and Modern Life – cuộc sống hiện đại và truyền thống cũng đang là một trong những chủ đề đang dần xuất hiện nhiều hơn trong đề thi IELTS Writing Task 2. Đặc điểm của những đề bài nằm trong chủ đề này là sự quen thuộc và gần gũi, bởi thí sinh có thể phát triển Idea for IELTS Writing Topic Traditional and Modern Life từ việc quan sát và những trải nghiệm trong chính cuộc sống xung quanh mình. Tuy nhiên, người viết cũng cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ chung của xã hội để bài viết giữ được tính khách quan. Những khía cạnh mà đề bài có thể nhắc tới trong chủ đề này là:

 1. Ảnh hưởng của công nghệ hiện đại lên các truyền thống xưa cũ

 2. Ảnh hưởng của việc thay đổi truyền thống, lối sống xưa cũ

 3. Quan điểm về việc giới trẻ hội nhập các xu hướng mới từ nước ngoài

 4. Quan điểm về việc sống thử trước hôn nhân và hôn nhân truyền thống

 5. Ảnh hưởng của lối sống hiện đại lên tâm lý con người

 6. So sánh cách sống truyền thống và hiện đại

Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Traditional and Modern Life

Một số khái niệm chung trong chủ đề Traditional and Modern Life mà người học cần chú ý là:

 1. Tradition (n): truyền thống

 2. Traditional (adj): mang tính truyền thống

 3. Technology (n): công nghệ

 4. Swiftly (adv): một cách nhanh chóng

 5. Incompatible (adj): không tương thích

 6. Modern (adj): hiện đại

 7. Culture (n): văn hóa

 8. Public (n): công chúng

 9. Young generation (n): thế hệ trẻ

 10. Value (n): giá trị

 11. Preserve (v): bảo trì, bảo vệ

 12. Contemporary (adj): đương thời

 13. Marriage (n): hôn nhân

 14. Sacred (adj): thiêng liêng

 15. Nurture (v): nuôi dưỡng

 16. Inevitable (adj): không thể tránh khỏi

 17. Mental disorder (n): bệnh tâm lý

 18. Overshadowed (adj): bị lấn át

 19.  Replace (v): thay thế

 20.  Forget (v): quên đi

 21.  Erode (v): xói mòn

 22.  Burden (n): gánh nặng

 23. Globalize (v): toàn cầu hóa

 24.  Modernity (n): sự hiện đại

 25.  Contribute (v): đóng góp

Cấu trúc ngữ pháp cần lưu ý

Not only do the countries whose cultures are rich want to maintain their values but also the melting-pot, such as the United States, would like to preserve the rich culture of the world by implementing several culture preservation programs.

Cấu trúc câu đảo ngữ

 • “Not only + động từ tobe + S … but also…S + V.”

 • Hoặc Not only + trợ động từ + S + V but also …S + V"

Idea for IELTS Writing Topic Traditional and Modern Life

Vấn đề 1: Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông hiện đại đang dần làm biến mất các truyền thống xưa cũ

idea-for-ielts-writing-topic-traditional-and-modern-life-dgital

Agree (đồng ý):

 • Digital media is replacing books, magazines, newspapers and other traditional forms of communication. (Công nghệ đang thay thế các ấn phẩm như sách, báo và các hình thức giao tiếp truyền thống khác)

 • Technology is swiftly advancing, pushing people to constantly change and adapt with new values, thus making them gradually forget traditional values. (Công nghệ đang phát triển rất nhanh, khiến con người phải liên tục thay đổi để thích nghi với những giá trị mới và dần quên mất các giá trị xưa cũ.)

Disagree (không đồng ý):

 • Technical and scientific progression contributes to the development of traditional culture and brings it closer to the public. (Các tiến triển khoa học và công nghệ góp phần vào việc phát triển của giá trị truyền thống và khiến chúng đến gần với công chúng hơn.)

 • In reality, traditional cultures have always been maintained and preserved along with the enhancement of technology. (Trong thực tế, các giá trị truyền thông vẫn luôn được lưu giữ song song với phát triển công nghệ.)

 • Technological advancement foster the rise of globalization, which motivates countries to preserve their cultural identities to avoid cultural homogenization. (Sự cải tiến công nghệ dẫn đến việc toàn cầu hóa gia tăng và khiến các quốc gia cần phải giữ bản sắc để tránh bị đồng hóa)

Vấn đề 2: Quan điểm về việc giới trẻ hội nhập các xu hướng mới từ nước ngoài

Cause (nguyên nhân):

 • Traditions are incompatible with the ideas and attitudes of the young generation. (Truyền thống thường không tương thích với suy nghĩ và thái độ của thế hệ trẻ.)

 • With the rapid growth of globalization, traditional clothes are being neglected and progressively overshadowed by trendy fashion. (Với tình trạng toàn cầu hóa nhanh chóng, các trang phục truyền thống đang dần bị lãng quên và bị lấn át bởi thời trang xu hướng.)

 • The growth of the internet has had a further globalizing effect that erodes the uniqueness of traditional cultures on young people. (Sự phát triển của Internet đã tạo nên hiệu ứng toàn cầu hóa và làm xói mòn bản sắc văn hóa đối với người trẻ.)

Solution (giải pháp):

 • Promoting traditional arts and music through modern platforms in a contemporary way to reach young people. (Quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống qua nền tảng hiện đại một cách đương thời để chạm đến người trẻ.)

 • Encouraging young people to establish cultural youth organizations to preserve and nurture traditional values. (Khuyến khích người trẻ thành lập các tổ chức để gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống.)

 • Putting content about traditional values in schools’ curriculum to teach children about culture from a young age. (Đưa nội dung về giá trị truyền thống và chương trình dạy học để dạy trẻ em về văn hóa từ khi còn nhỏ.)

Vấn đề 3: Quan điểm về việc sống thử trước hôn nhân

For (đồng ý):

 • Cohabitation before marriage is more economical than separate living arrangements as the couple can share financial burdens such as rent and living costs. (Sống cùng trước hôn nhân sẽ kinh tế sống riêng vì cặp đôi có thể chia sẻ gánh nặng tài chính, tiền thuê và phí sinh hoạt.)

 • Living together can provide a trial run for marriage and allow partners to discover the habits, expectations, and quirks of each other.  (Sống thử giúp nhận ra các tật xấu, thói quen và cách sống của đối phương trước hôn nhân)

 • It is easier to walk away from a failed relationship, than a failed marriage. (Bước ra khỏi một mối quan hệ thất bại sẽ dễ hơn một cuộc hôn nhân thất bại.)

Against (không đồng ý):

 • Living together before marriage degrades the sacred meaning of marriage and opposes traditional values, especially in Asian culture. (Sống thử trước hôn nhân làm hạ thấp ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân và đi ngược với giá trị truyền thống, đặc biệt với văn hóa Á châu.)

 • Living together before marriage is more risky because it does not offer the life-long commitment that two people make by getting married. (Sống thử sẽ rủi ro hơn vì nó không có sự ràng buộc lâu dài như kết hôn.)

Vấn đề 4: Lối sống hiện đại và ảnh hưởng đến tâm lý con người

 idea-for-ielts-writing-topic-traditional-and-modern-life-stress

Pros (lợi ích):

 • Modern values have brought about a lot more freedom, especially for women and people of the LGBT community. (Sự hiện đại mang đến nhiều tự do hơn cho phụ nữ và người thuộc cộng đồng LGBT.)

 • The contribution of technology in the advent of modernity gives people better access to mental health care that was not available in the past. (Sự góp phần của công nghệ giúp con người có chăm sóc sức khỏe tâm thần tốt hơn xưa.)

Cons (tác hại):

 • Modern fast-paced lifestyle has brought with it the inevitable side effect of running the rat race- anxiety and associated diseases. (Mang đến những tác hại không thể tránh khỏi như lo âu và các bệnh liên quan)

  • Dẫn chứng: Research shows that a huge section of the world’s population suffers from anxiety disorders, stress related issues, and depression. (nghiên cứu cho thấy phần lớn thế giới bị rối loạn lo âu, stress và trầm cảm)

  • Stress related disorders include very physical and potentially fatal conditions such as ulcers, high blood pressure, and cardiac problems. (Stress dẫn đến các trường hợp như cao huyết áp và tim mạch)

Phân tích, dàn bài và IELTS Writing Sample topic Traditional and Modern Life

Đề bài: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree or disagree with this view?

Phân tích đề bài

Chủ đề: Traditional and Modern Life.

Keywords: traditional cultures, technology, incompatible

Dạng bài: Agree or disagree – Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải đưa ra quan điểm cá nhân về ý kiến được đề cập trong đề. 

Hướng tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, ở phần mở bài người học cần giới thiệu được hai mặt vấn đề là “công nghệ hiện đại” và “các giá trị truyền thống” cũng nêu ra lý do tại sao hai quan điểm nói trên lại “có hoặc không tương thích với nhau”ở hai phần thân bài. Người học cần chú ý khẳng định và chứng minh ý kiến cá nhân của mình.

Dàn bài

Phát triển Idea for IELTS Writing Topic Traditional and Modern Life: Người học có thể tham khảo một số ý tưởng cho đề bài này trong ở phần trước của bài viết.

Dàn bài gợi ý:

Introduction: 

 • phần mở bài giới thiệu vấn đề được đưa ra trong đề bài. 

 • Người học có thể đưa ra ý kiến của mình về hai quan điểm này ngay trong phần mở bài. Ví dụ: quan điểm ở đây là không đồng ý (disagree).

Body:

Body 1: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 1 – Công nghệ hiện đại góp phần mang các văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

 • Main ideas - Ý chính: Sự phát triển của mạng xã hội giúp lan truyền các giá trị truyền thống tốt hơn truyền miệng thông thường.

 • Dẫn chứng: công nghệ hiện đại giúp phổ biến các ngày lễ ở phương Tây như: phục sinh, giáng sinh đến phương Đông và ngược lại lan truyền các ngày Tết âm lịch, trung thu đến các nước phương Tây.

Body 2: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 2 – Trong thực tế, văn hóa truyền thống luôn được bảo tồn song song với sự phát triển của công nghệ hiện đại.

 • Main ideas: Trong quá trình hiện đại hóa và công nghệ hóa, các quốc gia lại càng tập trung nhiều hơn vào việc bảo tồn văn hóa để không bị hòa tan với các nước khác.

 • Dẫn chứng: Ấn Độ, một trong những quốc gia nổi tiếng về công nghệ và kỹ thuật vẫn có thể giữ gìn và quảng bá môn thể thao truyền thống là yoga đến thế giới.

Conclusion

Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân: không đồng ý với khẳng định mà đề bài đưa ra.

IELTS Writing Sample

Technology has improved the quality of life for people all over the world. Many people consider that the more technology is grasped, the more cultural values are loosened; however, I truly disagree with that point and strongly believe that the coexistence of technical advancement and traditional activities is possible.

Firstly, technical and scientific progression contributes to the development of traditional culture and brings it closer to the public. Without the Internet, traditional activities only occur in specific communities via word of mouth. On the other hand, high-end technology can promote traditional values to approach different territories so that these long-lasting customs can be well known and appreciated by others; for example, social media and digital channels help to spread the Western festivals such as Christmas Eve, Thanksgiving Day to Eastern cultures.

Secondly, in reality, traditional cultures have always been maintained and preserved along with the enhancement of technology. In the globalization era, the need to keep cultural identity is extremely important to easily distinguish one country from the others. Not only do the countries whose cultures are rich want to maintain their values but also the melting-pot, such as the United States, would like to preserve the rich culture of the world by implementing several culture preservation programs. Another example of this is India, the home to the third largest number of technology driven startups in the world, is still spreading yoga, which is the country’s traditional therapist method, to the world.

In conclusion, I am of the belief that traditional cultures and modern technology can coincide. By implementing profound measures, both can support each other to bring benefits and positive influences to people.

Hướng dẫn phát triển Idea for IELTS Writing Topic Traditional and Modern Life các chủ đề khác

Đề bài mẫu 1: The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think, and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life. What do you think is the best way to  live, think, and behave? Give reasons or examples to support your opinion.

 • Keywords: older generations, traditional ideas, preparing younger generations,  modern life, how people should live.

 • Dạng bài: Opinion essay – Dạng bài này thường đưa ra một vấn đề, thí sinh cần đọc kỹ quan điểm và tình huống đề bài đưa để thấy được mối quan hệ giữa chúng và nêu quan điểm.

 • Hướng tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người học có thể nêu ra cả hai mặt lợi và hại của vấn đề tuy nhiên nên đưa ra cả quan điểm mặt nào vượt trội hơn nhưng phải nhấn mạnh quan điểm của mình chứ không lan man giữa hai vấn đề.

Đề bài mẫu 2: The tradition of families getting together to eat meals is disappearing. What are the reasons? What are the impacts?

 • Keywords: Tradition, getting together, eat meals, disappearing

 • Dạng bài: Cause - Effect essay – Dạng bài này đưa ra một vấn đề và yêu cầu thảo luận nguyên nhân cũng như ảnh hưởng của vấn đề đó.

 • Hướng tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người học cần nêu ra nguyên nhân và ảnh hưởng của vấn đề trong hai phần thân bài đồng thời đưa ra dẫn chứng để chứng minh cho những luận điểm của bản thân.

Tổng kết

Topic Traditional and Modern Life là một trong những chủ đề quan trọng mà người học cần lưu ý trong bài thi IELTS. Chủ đề này không có quá nhiều trở ngại như những chủ đề chuyên môn khác, nhưng nó bao quá khá rộng nhiều vấn đề khác nhau, các tình huống khác nhau xung quanh cuộc sống. Do đó, nó đòi hỏi thí sinh cần phải tinh ý phát hiện ra nhiều ngóc ngách nữa khi “va chạm” với những chủ đề khác để nắm được cơ bản mọi trường hợp, từ đó không bị bỡ ngỡ và mất thời gian suy nghĩ trong phòng thi. Bài viết đã cung cấp cho người học một số Idea for IELTS Writing Topic Traditional and Modern Life cần thiết cho một số khía cạnh có thể gặp phải kèm theo IELTS Writing Sample. Từ đó, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề Traditional and Modern Life.

Nguyễn Lê Thuỳ Linh

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS online tại ZIM Academy, học viên được hướng dẫn cụ thể, sửa lỗi sai chi tiết, theo sát tiến độ và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu