IELTS Writing Task 1 General dạng Semi-formal

Hướng dẫn người đọc cách nhận biết và đặc điểm của IELTS writing task 1 general dạng semi-formal, dàn bài chung và hướng dẫn viết hoàn chỉnh. 
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

ielts-writing-task-1-general-dang-semi-formal

Trong bài thi IELTS General Writing Task 1 thí sinh nên chú ý đến văn phong nào phù hợp nhất dựa vào ngữ cảnh và đối tượng nhận thư; ba loại văn phong bao gồm trang trọng (formal), bán trang trọng (semi-formal) và thân mật (informal). Trong bài viết sau, tác giả tập trung vào IELTS writing task 1 general dạng semi-formal và hướng dẫn người đọc cách nhận biết và đặc điểm của loại thư này. Sau đó, tác giả đưa ra dàn bài chung cho các dạng thư và hướng dẫn viết một lá thư mẫu hoàn chỉnh. 

Khi nào nên vận dụng văn phong bán trang trọng khi viết thư? 

Thư bán trang trọng là thư mang sự kết hợp giữa văn phong trang trọng (formal) và thân mật (informal). Thông thường, có hai trường hợp chính người viết nên sử dụng văn phong bán trang trọng là như sau:

Trường hợp 1:

Người nhận thư là người có quen biết từ trước nhưng không có mối quan hệ thân thiết như: đồng nghiệp, giáo viên, quản lý…

Ví dụ: You are working for a company. You need to take some time off and want to ask your manager about this.

Write a letter to your manager. In your letter:

 • Explain why you want to take time off

 • Give details of the amount of time you need

 • Suggest how your work could be covered while you are away.

→ Thay vì sử dụng văn phong trang trọng, việc viết thư bán trang trọng sẽ phù hợp và tự nhiên hơn do người viết đã tiếp xúc và quen biết với người nhận thư là quản lý từ trước. 

Trường hợp 2:

Người nhận là người có mối quan hệ thân thiết nhưng mục đích của lá thư là nhằm cảm thông, chia sẻ nỗi buồn, thông báo tin buồn hoặc thư xin lỗi như thư nhằm chia buồn nỗi mất mát thú cưng đi lạc, thư thông báo thua cuộc trong một giải đấu thể thao,…

Ví dụ: You had arranged to go on holiday with your friend. However, you must change your plans.

Write a letter to your friend. In your letter:            

 • Say how much you were looking forward to the holiday

 • Explain why you had to change your plans

 • Suggest an alternative arrangement

ielts-writing-task-1-general-dang-semi-formal-de-bai

→ Đối với bạn bè, gia đình thân thiết, người viết thường sử dụng văn phong thân mật (informal), nhưng do tính chất, mục đích của lá thư trên nhằm thông báo đổi kế hoạch kèm theo lời xin lỗi. Do đó, văn phong bán trang trọng (semi-formal) phù hợp nhất trong tình huống này. 

Kết luận: Việc quyết định chọn văn phong bán trang trọng thay vì trang trọng và thân mật phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: đối tượng nhận thư và mục đích của lá thư. 

Đặc điểm của IELTS writing task 1 general dạng semi-formal

Ngữ pháp:

Cấu trúc câu có sự kết hợp giữa những câu phức với mức độ phức tạp ngữ pháp cao và cả câu đơn với mức độ phức tạp ngữ pháp thấp. 

Tuy nhiên, do bản chất của mối quan hệ người viết và người nhận không phải thân thiết, thân mật nên việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề quan hệ, chủ ngữ giả, câu bị động thường phổ biến hơn nhằm giữ cho văn phong ở mức độ trang trọng nhất định. 

Trong trường hợp thông báo tin buồn và xin lỗi đến người có mối quan hệ thân thiết, lời rào đón (hedges) được sử dụng để giảm thiểu sự vi phạm giao tiếp xuống mức thấp nhất và giữ tính lịch sự của lá thư. Ngoài ra, câu rào đón sẽ được sử dụng khi nhờ sự giúp đỡ của người nhận. 

Từ vựng:

Đây là tổ hợp từ vựng sử dụng trong cả văn viết và văn nói. Tuy nhiên, từ lóng, tiếng địa phương, từ viết tắt nên được hạn chế bởi vì những đặc điểm ngôn ngữ này chỉ phù hợp với văn phong thân mật (informal). 

Ngôi xưng:

Ngôi thứ nhất (I, we), ngôi thứ hai (you) và ngôi thứ ba (he/she/it) đều có thể được sử dụng. Tuy nhiên, ngôi thứ ba vẫn được ưu tiên sử dụng nhiều hơn ngôi thứ nhất và thứ hai (ví dụ: trong trường hợp sử dụng cấu trúc ngữ pháp bị động nhằm không nhắc đến đối tượng gây ra hành động và giữ cho văn phong trang trọng hơn). 

Ví dụ cụ thể

Ngữ pháp: 

Thân mật (Informal): Sorry, I can’t go to the party tonight.

Bán trang trọng (Semi-formal): I am sorry that I will not be able to attend the party tonight./ I apologize for not being able to attend the party tonight. 

Trang trọng (Formal): I am afraid that I will not be able to attend the party tonight. Please accept my sincere apologies for any inconvenience caused. 

→ Cấu trúc ngữ pháp có sự khác nhau rõ rệt ở ba ví dụ về mức độ phức tạp và sự trang trọng. Ở văn phong thân mật, người viết có thể gửi lời xin lỗi như trong văn nói (không có chủ ngữ là “I”). Ở văn phong bán trang trọng, câu xin lỗi được viết với chủ ngữ “I” (Subject + to be + sorry + that + clause), hoặc sử dụng cấu trúc với chữ “apologize” (Subject + apologize + for + V-ing). Trong khi đó, ở văn phong trang trọng, sự thú tội và lời xin lỗi được tách thành hai câu riêng biệt để tạo sự thành khẩn trong khi xin lỗi.

Lưu ý: trong ví dụ trên, cấu trúc câu với ‘apologize’ được sử dụng trong văn phong bán trang trọng cũng có thể được vận dụng trong ngữ cảnh trang trọng.

Từ vựng: 

Thân mật (Informal): I promise that I will send you the information by Monday.

Bán trang trọng (Semi-formal): I can assure you that the information will be sent to you by Monday.

Trang trọng (Formal): Please be assured that the information will be sent to you by Monday.

→ Từpromise’ thường được sử dụng trong văn nói nên phù hợp với văn phong thư thân mật (informal), trong khi đó từ ‘assure’ mang ý nghĩa ‘đảm bảo, cam đoan’ để trấn an người nhận thư thì phù hợp với văn bán trang trọng và trang trọng. 

Ngôi xưng:

Thân mật (Informal): I don’t know for sure when I will receive my marks. 

Bán trang trọng (Semi-formal): It is difficult to know when I will receive my marks.

Trang trọng (Formal): It is difficult to know the release date of my marks.

→ Ở phong văn thân mật, ngôi xưng thứ nhất “I” được sử dụng thoải mái như trong văn nói nhưng trong văn bán trang trọng hoặc trang trọng, người viết lựa chọn chủ ngữ giả “it” để truyền tải việc ‘không biết chắc/ khó để biết được …”. 

Dàn bài chung của IELTS writing task 1 general dạng semi-formal

Phần mở đầu: bao gồm hai phần nhỏ là phần chào hỏi và phần giới thiệu

Phần chào hỏi: là để cung cấp thông tin về người nhận thư như là tên người cụ thể. Phần này bắt đầu bằng chữ Dear, theo sau là tên của người nhận hoặc là Mr/Ms/Mrs + họ của người nhận. Lựa chọn cách sử dụng phụ thuộc vào mức độ thân thiết của mối quan hệ người viết và người nhận. 

Ví dụ: Người nhận tên là Steven Smith thì phần mở đầu có hai trường hợp sau:

 • Dear Steven, 

 • Dear Mr.Smith,

Phần giới thiệu: là để đưa ra mục đích của lá thư (paraphrase lại yêu cầu của đề bài). Mục đích có thể là xin lỗi cho một vấn đề cụ thể, giới thiệu về một sản phẩm hoặc công việc, hoặc phàn nàn về một trục trặc nào đó. 

Ví dụ:

 • Mang tính chất thông báo: I’m writing to let you know/ inform you …..

 • Mang tính chất yêu cầu: I’m writing to request …

 • Mang tính chất xin lỗi: I’m writing to apologize …

 • Mang tính chất khiếu nại: I’m writing to report …

Phần thân bài

Mỗi đề bài sẽ có 3 câu hỏi tương ứng mà người viết cần phải trả lời trong bài. Người viết cần phải cung cấp đủ thông tin và sắp xếp theo trình tự mạch lạc và hợp lý nhất. Ngoài ra, thân bài thường sẽ được chia thành hai đoạn với độ dài được phân bố hợp lý, không quá chênh lệch nhưng đồng thời truyền tải được thông tin rõ ràng và mạch lạc. 

Ví dụ:

You had arranged to go on holiday with your friend. However, you must change your plans.

Write a letter to your friend. In your letter:            

 • Say how much you were looking forward to the holiday (1)

 • Explain why you had to change your plans     (2)

 • Suggest an alternative arrangement     (3)

ielts-writing-task-1-general-dang-semi-formal-de-bai-2

→ Với đề bài trên, người viết có thể trả lời câu hỏi 1 và 2 trong đoạn thân bài 1 và câu hỏi 3 trong đoạn thân bài 2. Cách chia đoạn này hợp lí do câu hỏi 1 và 2 có liên kết với nhau với mục đích xin lỗi và đưa ra lý do, và đến với đoạn thân bài 2, người viết sẽ đề xuất giải pháp. 

Phần kết thúc: gồm 2 phần nhỏ là: lời nhắn gửi và ký tên

Lời nhắn gửi: Đây là phần nhắn gửi cuối cùng của người viết sau khi truyền tải thông tin đến người đọc. Trong phần này, người viết không đề cập đến thông điệp hoặc thông tin mới chưa nhắc đến trong bài. 

Ví dụ: như ví dụ trong phần b

→ Lời nhắn gửi cuối cùng có thể được viết như sau:

 • I look forward to hearing from you.

 • Please do not hesitate to contact me if you have any problems. 

Ký tên: do trong phần mở đầu có đề cập đến tên người cụ thể nên phần ký tên có thể viết như sau:

Best regards/ Warm regards/ Kind regards/ Best wishes, 

(Tên của người viết)

Bài văn mẫu IELTS writing task 1 general dạng semi-formal 

Đề bài: You are experiencing financial problems and want to ask your landlord if you can pay your rent late. Write a letter to your landlord.

In your letter explain:

 • Why you are writing to him

 • Why you cannot pay the rent

 • When you will pay the rent.

ielts-writing-task-1-general-dang-semi-formal-de-bai-3

Dàn bài gợi ý

Phần mở đầu: Giải thích mục đích của lá thư là xin gửi tiền thuê nhà trễ.

Phần thân bài:

 • Đoạn 1: Giải thích lý do không thể trả tiền thuê đúng hạn (gặp vấn đề tài chính do mới bị thất nghiệp bởi sự ảnh hưởng của Covid-19).

 • Đoạn 2: Đề xuất ngày trả tiền nhà khác và cam kết sẽ trả đúng theo hạn mới.

Phần kết thúc: Gửi lời nhắn nhủ cuối cùng (hy vọng chủ nhà có thể chấp nhận lời đề nghị này) và sau đó là ký tên. 

Bài mẫu:

(Word count: 157)

Dear Mr. Smith,

I am writing to you to ask you for a delay in my rental payment this month.

I’ve been your tenant for a couple of years and you know that I have always paid my rent on time. However, due to Covid-19, the hotel I have been working at is going bankrupt so currently, I’m jobless. As you already know, I live in Ho Chi Minh city alone with no financial support from my family, therefore leaving me quite short of money this month. 

I applied for a part-time job as a waitress last week at a local restaurant and have been accepted. I will be starting to work tomorrow, so I can assure you that the rent will be completely paid in the next two weeks on May 10th. 

I would be grateful if you take my case into consideration, and please contact me if there is any problem. 

Best regards,

Amber Van 

Tổng kết

Viết thư là một dạng trong bài thi ielts writing task 1 general và đó cũng là một kỹ năng cần thiết trong học tập và công việc hàng ngày, đặc biệt là thư bán trang trọng và thư trang trọng khi cần truyền tải thông tin đến cấp trên hoặc thầy cô. Thông qua bài viết, tác giả giúp người đọc nhận biết khi nào nên vận dụng văn phong bán trang trọng (semi-formal) và sau đó đưa ra dàn ý chung cho các dạng thư, đồng thời hướng dẫn viết một lá thư IELTS Writing Task 1 general dạng semi-formal mẫu hoàn chỉnh. 

Dương Bích Vân

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.