IELTS Writing Topic Science and Technology: Từ vựng, ý tưởng & bài mẫu

Bài viết cung cấp các vấn đề, từ vựng, và ý tưởng nhằm hỗ trợ học viên chinh phục Topic Science and Technology trong bài thi IELTS Writing.
ielts writing topic science and technology tu vung y tuong bai mau

Công nghệ và khoa học là chủ đề có độ khó cao, khiến người học gặp trở ngại khi viết. Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp cho người học những chủ đề và vấn đề phổ biến liên quan đến IELTS writing topic science and technology. Đồng thời cung cấp từ vựng, ý tưởng và bài mẫu để người học có thể tham khảo và luyện tập.

Key takeaways

Ideas for IELTS writing topic science and technology:

 • Vấn đề 1: Sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị khác vào giáo dục đã trở nên phổ biến.

 • Vấn đề 2: Công nghệ xanh và năng lượng tái tạo đang được chú ý trong lúc biến đổi khí hậu đang hoành hành.

 • Vấn đề 3: Bảo mật cá nhân đang ngày càng trở thành vấn đề phổ biến trong thời đại Internet.

 • Vấn đề 4: Những tiến bộ trong công nghệ đã khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn.

Các từ vựng cần lưu ý trong IELTS writing topic science and technology:

 • Danh từ: innovation, experiment, algorithm, database, software, hardware, robot, biotechnology, microscope, vi satellite.

 • Động từ: digital, automated, innovative, technological, digital, artificial, genetic, mobile, wireless, experimental.

 • Tính từ: analyze, automate, code, compute, design, develop, innovate, program, calculate, sync.

 • Trạng từ: electronically, instantaneously, sequentially, technically, systematically, efficiently, digitally, scientifically, continuously, remotely.

Giới thiệu về Topic Science and Technology trong IELTS Writing

Độc giả có thể tham khảo qua một số dạng đề bài liên quan đến chủ đề khoa học và công nghệ để có cái nhìn sơ lược về cách ra đề và một số vấn đề có thể được đề cập tới trong chủ đề này.

Đề bài 1: The use of smartphones and other devices in education is becoming increasingly common. To what extent do you think technology enhances or hinders the learning process in schools and universities?

Đề bài 2: In the era of climate change, there is a growing emphasis on green technology and renewable energy sources. To what extent do you think technological solutions can help mitigate the effects of environmental problems?

Đề bài 3: In the age of the internet, privacy concerns have become a significant issue. Discuss the balance between individual privacy and national security in the digital age and share your perspective on this topic.

Đề bài 4: Advancements in technology have made our lives more convenient. To what extent do you agree or disagree with this statement? Discuss both the benefits and drawbacks of technological progress.

Xem thêm: 29 chủ đề IELTS Writing Task 2 thường gặp nhất (2023).

Ideas for IELTS Writing Topic Science and Technology

Độc giả có thể tham khảo qua một số vấn đề liên quan đến chủ đề khoa học và công nghệ để có cái nhìn sơ lược về những vấn đề có thể gặp phải trong chủ đề này:

Vấn đề 1: Sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị khác vào giáo dục đã trở nên phổ biến.

Vấn đề 2: Công nghệ xanh và năng lượng tái tạo đang được chú ý trong lúc biến đổi khí hậu đang hoành hành.

Vấn đề 3: Bảo mật cá nhân đang ngày càng trở thành vấn đề phổ biến trong thời đại Internet.

Vấn đề 4: Những tiến bộ trong công nghệ đã khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn.

Các từ vựng cần lưu ý trong IELTS Writing Topic Science and Technology

Danh từ

 1. innovation: sáng chế

 2. experiment: thí nghiệm

 3. algorithm: thuật toán

 4. database: dữ liệu

 5. software: phần mềm

 6. hardware: phần cứng

 7. robot: người máy

 8. biotechnology: công nghệ sinh học

 9. microscope: kính hiển vi

 10. satellite: vệ tinh

Tính từ

 1. digital: kỹ thuật số

 2. automated: tự động hóa

 3. innovative: tính đổi mới

 4. technological: công nghệ

 5. digital: thuộc về thế giới số

 6. artificial: nhân tạo

 7. genetic: di truyền

 8. mobile: di động

 9. wireless: không dây

 10. experimental: thể nghiệm

Động từ

 1. analyze: phân tích

 2. automate: tự động hóa

 3. code: viết mã số

 4. compute: ước tính

 5. design: thiết kế

 6. develop: phát triển

 7. innovate: cải cách

 8. program: lập trình

 9. calculate: tính toán

 10. sync: đồng bộ hóa

Trạng từ

 1. electronically: bằng điện tử

 2. instantaneously: một cách tức thì

 3. sequentially: một cách tuần tự

 4. technically: bằng kỹ thuật

 5. systematically: một cách có hệ thống

 6. efficiently: một cách hiệu quả

 7. digitally: bằng kỹ thuật số

 8. scientifically: một cách khoa học

 9. continuously: một cách liên tục

 10. remotely: từ xa

Cùng chủ đề: Bài mẫu IELTS Writing Topic Technology.

Ý tưởng cho IELTS Writing Topic Science and Technology

Sau đây là những gợi ý mà người học có thể tham khảo và vận dụng vào trong bài viết của mình khi gặp phải bốn vấn đề đã được đề cập.

Vấn đề 1: Sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị khác vào giáo dục đã trở nên phổ biến.

Benefits of Using Smartphones in Education (Lợi ích của việc sử dụng điện thoại thông minh trong giáo dục)

 • Students can access a wealth of educational resources and apps on their smartphones. (Học sinh có thể truy cập vô số tài nguyên và ứng dụng giáo dục trên điện thoại thông minh của mình.)

 • Devices enable interactive lessons and virtual labs, enhancing the learning experience. (Các thiết bị hỗ trợ các bài học tương tác và phòng thí nghiệm ảo, nâng cao trải nghiệm học tập.)

 • Technology can cater to individual learning preferences, such as visual or auditory. (Công nghệ có thể đáp ứng sở thích học tập cá nhân, chẳng hạn như thị giác hoặc thính giác.)

Challenges and Concerns (Những thách thức và mối quan tâm)

 • Social media and games, and the need for responsible usage, can be potential distractions and disruptors in class. (Phương tiện truyền thông xã hội và trò chơi cũng như nhu cầu sử dụng có trách nhiệm có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây xao lãng và gây rối trong lớp học.)

 • Adverse effects of excessive screen time: eyesores, headaches, sleeplessness, etc. (Tác hại của việc sử dụng màn hình quá nhiều: mỏi mắt, đau đầu, mất ngủ,…)

 • Emphasize the importance of educating students about online safety and digital citizenship. (Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục học sinh về an toàn trực tuyến và quyền công dân kỹ thuật số.)

Vấn đề 2: Công nghệ xanh và năng lượng tái tạo đang được chú ý trong lúc biến đổi khí hậu đang hoành hành.

Advantages of Green Technology and Renewable Energy (Ưu điểm của công nghệ xanh và năng lượng tái tạo)

 • Reduction of greenhouse gas emissions:Green technologies, such as solar and wind power, can help combat climate change. (Giảm khí thải nhà kính: Các công nghệ xanh, như năng lượng mặt trời và năng lượng gió, có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu.)

 • Renewable energy sources can provide long-term, sustainable energy solutions. (Các nguồn năng lượng tái tạo có thể cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững, lâu dài.)

 • The potential for long-term savings associated with clean energy technologies. (Tiềm năng về việc tiết kiệm lâu dài gắn liền với công nghệ năng lượng sạch)

Challenges and Implementation Issues (Những thách thức và vấn đề thực hiện)

 • Transitioning to green technology may involve significant upfront expenses. (Việc chuyển đổi sang công nghệ xanh có thể đòi hỏi chi phí trả trước đáng kể.)

 • Regulatory and political hurdles: supportive government policies and international agreements. (Rào cản pháp lý và chính trị: các chính sách hỗ trợ của chính phủ và các hiệp định quốc tế)

 • Potential job displacement in fossil fuel industries and the importance of a just transition. (Khả năng dịch chuyển việc làm trong các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi công bằng.)

Vấn đề 3: Bảo mật cá nhân đang ngày càng trở thành vấn đề phổ biến trong thời đại Internet.

Online threats and vulnerabilities (Các mối đe dọa và lỗ hổng trực tuyến)

 • The prevalence of cyberattacks, e.g., hacking and identity theft, and their consequences. (Sự phổ biến của các cuộc tấn công mạng, ví dụ như hack và đánh cắp danh tính, cũng như hậu quả của chúng.)

 • Users can be tricked into revealing personal information. (Người dùng có thể bị lừa tiết lộ thông tin cá nhân.)

 • Provide examples of major data breaches and their effects on individuals and organisations. (Cung cấp các ví dụ về các vụ vi phạm dữ liệu lớn và ảnh hưởng của chúng đối với các cá nhân và tổ chức.)

Measures for Personal Security (Các biện pháp đảm bảo an ninh cá nhân)

 • Strong passwords and two-factor authentication. (Mật khẩu mạnh và xác thực hai yếu tố.)

 • Cybersecurity software and encryption, such as antivirus and encryption tools. (Phần mềm và mã hóa an ninh mạng, chẳng hạn như các công cụ chống vi-rút và mã hóa.)

 • Emphasise the role of education in recognising and avoiding online threats. (Nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc nhận biết và tránh các mối đe dọa trực tuyến.)

Vấn đề 4: Những tiến bộ trong công nghệ đã khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn.

Convenience in Daily Tasks (Thuận tiện trong công việc hàng ngày)

 • Smartphones and the internet have revolutionised communication. (Điện thoại thông minh và internet đã cách mạng hóa truyền thông.)

 • Ride-sharing services and navigation apps have simplified travel. (Các dịch vụ chia sẻ chuyến đi và ứng dụng điều hướng đã đơn giản hóa việc đi lại.)

 • The convenience of e-commerce and its impact on traditional retail. (Sự tiện lợi của thương mại điện tử và tác động của nó tới bán lẻ truyền thống.)

Drawbacks and Concerns (Hạn chế và mối quan tâm)

 • Address the potential issue of people becoming overly dependent on devices. (Giải quyết vấn đề tiềm ẩn về việc mọi người trở nên phụ thuộc quá mức vào thiết bị.)

 • Discuss the collection and use of personal data by tech companies. (Thảo luận về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của các công ty công nghệ.)

 • Explore how not everyone has equal access to technology, leading to potential inequalities. (Khám phá lý do tại sao không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận công nghệ như nhau, dẫn đến sự bất bình đẳng tiềm ẩn.)

Áp dụng vào bài thi IELTS Writing Task 2

Vận dụng những từ vựng cũng như những ý tưởng được gợi ý, người học có thể luyện tập với đề bài sau đây. Bài viết cũng sẽ cung cấp cho người học phân tích đềm, dàn bài, sample (bài mẫu) để người học có thể tham khảo.

Advancements in technology have made our lives more convenient. To what extent do you agree or disagree with this statement? Discuss both the benefits and drawbacks of technological progress. Write an essay of at least 250 words.

Advancements in technology have made our lives more convenient.

Phân tích đề bài

Chủ đề: Công nghệ.

Từ khóa: advancements, technology, technological progress.

Dạng bài: Advantages and Disadvantages (Lợi ích và tác hại).

Hướng dẫn tiếp cận: Trong thân bài cần có hai đoạn văn, một đoạn để nói về ưu điểm và một đoạn nói về nhược điểm. Trong trường hợp ưu điểm nhiều hơn nhược điểm thì ưu điểm hai viết ở đoạn số 2, còn nhược điểm sẽ viết ở đoạn 1 và ngược lại.

Dàn bài gợi ý

Sử dụng những ý tưởng và từ vựng được cung cấp người học có thể lên một dàn ý ngắn như sau.

Introduction

 • Paraphrase the topic. (Viết lại đề bài nhưng vẫn giữ nguyên ý)

 • State the purpose of the essay. (Nêu rõ mục đích của bài viết)

Body 1: Benefits

 • Revolutionise communication: mobile devices and the Internet. Example: People can communicate with each other no matter the distance. (Cách mạng hóa truyền thông: thiết bị di động và Internet. Ví dụ: Mọi người có thể liên lạc với nhau bất kể khoảng cách.)

 • Develop different fields: business, education, marketing, etc. Example: The invention of e-commerce allows businesses to make more profit, and online learning offers students education from anywhere. (Phát triển các lĩnh vực khác nhau: kinh doanh, giáo dục, tiếp thị, v.v. Ví dụ: Việc phát minh ra thương mại điện tử cho phép các doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và việc học trực tuyến mang đến cho sinh viên nền giáo dục từ mọi nơi..)

Body 2: Drawbacks

 • The prevalence of cyberattacks, e.g., hacking and identity theft, and their consequences. (

  Sự phổ biến của các cuộc tấn công mạng, ví dụ như hack và đánh cắp danh tính, cũng như hậu quả của chúng.)

 • People becoming overly dependent on devices and struggle to escape from it. For instance, companies can now contact their employees through mobile devices after the working hours. (Mọi người trở nên phụ thuộc quá mức vào các thiết bị và đấu tranh để thoát khỏi nó. Chẳng hạn, các công ty hiện có thể liên hệ với nhân viên của mình thông qua thiết bị di động sau giờ làm việc.)

Conclusion
Summarise the main ideas of the topic. (Tóm tắt ý chính trong bài)

IELTS Writing Sample

In recent years, there has been a phenomenal surge in technological advancements, fundamentally altering human lives. This essay will discuss the influence of technology, evaluating both its advantages and disadvantages.

One profound benefit of the technological revolution has been the transformation of communication. People can now engage in real-time conversations and exchange information, irrespective of geographical boundaries. For instance, grandparents living in one corner of the world can now have video calls with their grandchildren in another, forging closer family bonds. Additionally, technology has greatly catalysed developments across various domains like business, education, and marketing. For example, the inception of e-commerce has revolutionised the world of business, enabling companies to reach a global customer base and bolstering their profits. Similarly, online learning has opened up new horizons in education, transcending the limitations of traditional classroom settings. Now, students can access a world of knowledge from anywhere.

Despite these benefits, the widespread use of technology has several drawbacks. One concern is the alarming rise in cyberattacks. Incidents like hacking and identity theft have become rampant, posing serious threats to our privacy and security. Moreover, technology has led to a growing dependence on devices. Many people find it difficult to disengage from the virtual world, even in their leisure time. For instance, companies have started to expect their employees to be accessible around the clock through mobile devices, blurring the lines between work and personal life.

In conclusion, technology's impact on our lives has been profound, revolutionising communication and fostering progress in diverse fields. However, this digital age also brings along risks, such as cyberattacks and an unhealthy dependence on devices. It is imperative that we continue to harness technology's advantages while mitigating its disadvantages.

Vocab note:

 1. surge (n): một đợt tăng mạnh

 2. alter (v): thay đổi

 3. profound (adj): sâu sắc

 4. boundary (n): giới hạn

 5. domain (n): ngành, nhóm

 6. forge (v): tạo

 7. accessible (adj): có thể tiếp cận

 8. foster (v): nuôi dưỡng

 9. widespread (adj): rộng rãi

 10. dependence (n): sự lệ thuộc

Dịch:

Trong những năm gần đây, đã có sự phát triển vượt bậc về tiến bộ công nghệ, làm thay đổi cuộc sống của con người. Bài viết này sẽ thảo luận về ảnh hưởng của công nghệ, đánh giá cả ưu điểm và nhược điểm của nó.

Một lợi ích sâu sắc của cuộc cách mạng công nghệ là sự chuyển đổi trong giao tiếp. Giờ đây mọi người có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện và trao đổi thông tin theo thời gian thực, bất kể ranh giới địa lý. Ví dụ: ông bà sống ở một nơi khác trên thế giới giờ đây có thể gọi điện video với cháu của họ ở một nơi khác, tạo nên mối quan hệ gia đình chặt chẽ hơn. Ngoài ra, công nghệ đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, giáo dục và tiếp thị. Ví dụ, sự ra đời của thương mại điện tử đã cách mạng hóa thế giới kinh doanh, cho phép các công ty tiếp cận cơ sở khách hàng toàn cầu và củng cố lợi nhuận của họ. Tương tự, học trực tuyến đã mở ra những chân trời mới trong giáo dục, vượt qua những hạn chế của môi trường lớp học truyền thống. Giờ đây, học sinh có thể tiếp cận thế giới tri thức từ bất cứ đâu.

Bên cạnh những lợi ích này, việc sử dụng rộng rãi công nghệ cũng có một số hạn chế. Một mối lo ngại là sự gia tăng đáng báo động của các cuộc tấn công mạng. Các sự cố như hack và đánh cắp danh tính đã trở nên tràn lan, gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền riêng tư và bảo mật của chúng ta. Hơn nữa, công nghệ đã dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các thiết bị. Nhiều người cảm thấy khó thoát khỏi thế giới ảo, ngay cả trong thời gian rảnh rỗi. Ví dụ, các công ty bắt đầu mong đợi nhân viên của họ có thể truy cập được suốt ngày đêm thông qua thiết bị di động, làm mờ đi ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Tóm lại, tác động của công nghệ đến cuộc sống của chúng ta rất sâu sắc, cách mạng hóa truyền thông và thúc đẩy sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, thời đại kỹ thuật số này cũng mang theo những rủi ro, chẳng hạn như các cuộc tấn công mạng và sự phụ thuộc không lành mạnh vào thiết bị. Điều bắt buộc là chúng ta phải tiếp tục khai thác những lợi thế của công nghệ đồng thời giảm thiểu những nhược điểm của nó.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp cho người học những đề bài, các vấn đề, những từ vựng, và một bài mẫu liên quan đến chủ đề khoa học và công nghệ để người học có thể chinh phục IELTS writing topic science and technology nếu gặp phải chủ đề này trong tương lai. Nếu cần hỗ trợ liên quan đến kiến thức IELTS Writing, người học có thể tìm đọc thêm các bài viết liên quan qua đường dẫn này.

Đọc tiếp:


Works Cited

Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, https://dictionary.cambridge.org/. Accessed 1 November 2023.

Oxford Learner's Dictionaries | Find definitions, translations, and grammar explanations at Oxford Learner's Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. Accessed 1 November 2023.

Chinh phục ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong sự nghiệp với lịch trình linh hoạt về thời gian và địa điểm học tập. Hãy bắt đầu hành trình luyện thi IELTS online hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833