Phân biệt will, would, shall, should: Hướng dẫn cách sử dụng dễ hiểu

Trong tiếng Anh, các động từ khuyết thiếu như may, should, would… xuất hiện rất phổ biến. Do đó, người học cần nắm vững kiến thức về các động từ này để có thể vượt qua các bài kiểm tra ngữ pháp, đồng thời sử dụng tiếng Anh thành thạo. Trong quá trình học, người học có thể bị nhầm lẫn một số động từ khuyết thiếu có nghĩa gần giống nhau. Vì vậy, dưới đây, tác giả sẽ giúp phân biệt will, would, shall, should để người học hiểu rõ hơn về cách dùng của các từ này.
Hà Bích Ngọc
31/05/2023
phan biet will would shall should huong dan cach su dung de hieu

Key takeaways

 • Will được dùng để diễn tả về hành động xảy ra trong tương lai và trong câu điều kiện loại 1.

 • Would được dùng để nói về một sự việc tương lai từ điểm nhìn trong quá khứ, đưa ra lời đề nghị trang trọng và dùng trong câu điều kiện loại 2,3.

 • Shall đi kèm với chủ ngữ là “I" hoặc “we" để đưa ra ý kiến, đề nghị, lời khuyên, hoặc đưa ra mệnh lệnh một cách trang trọng. 

 • Should dùng để đưa ra lời khuyên hoặc nói về tình huống lý tưởng nhất.

Cách dùng Will

Ví dụ:

 • I will go to Ho Chi Minh city next month to visit my relatives (Tôi sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh tháng tới để thăm họ hàng).

 • Will you go to the supermaket to buy some groceries? (Bạn sẽ đến siêu thị để mua hàng chứ?)

 • He won't go to the party this Friday (Anh ấy sẽ không đến bữa tiệc thứ 6 này).

“Will” mang nghĩa là sẽ, dùng để diễn tả về các hành động có khả năng diễn ra trong tương lai. 

Cấu trúc:

 • Câu khẳng định: Subject (chủ ngữ) + will + infinitive verb (động từ nguyên thể).

 • Câu phủ định: Subject (chủ ngữ) + will not/ won't + infinitive verb (động từ nguyên thể).

 • Câu hỏi: Will + Subject (chủ ngữ) + infinitive verb (động từ nguyên thể).

“Will” được dùng trong câu điều kiện loại 1: If + chủ ngữ + động từ (s/es): S + will/can/shall + động từ nguyên thể.

 • If the weather is fine, we will go camping.

Lưu ý: 

Khi đã dùng “will”, người học không thể thêm một động từ nguyên thể khác.

=> Cách dùng sai: You will must finish the homework.

“Will” có thể đi với “have to" hoặc “be able to": She will be able to move to New York if she can find a job here.

Cách dùng Will

Xem thêm: Các cấu trúc tương lai ngoài Will

Cách dùng Would

Would được dùng để nói về một sự việc tương lai từ điểm nhìn trong quá khứ.

Ví dụ:

 • He said he would visit his grandparents on the weekends (Anh ấy nói anh ấy sẽ thăm ông bà vào cuối tuần)

 • She said she wouldn't stay up late anymore (Cô ấy nói cô sẽ không thức khuya nữa).

Cấu trúc:

 • Câu khẳng định: Subject (chủ ngữ) + would + infinitive verb (động từ nguyên thể).

 • Câu phủ định: Subject (chủ ngữ) + would not/ wouldn't + infinitive verb (động từ nguyên thể).

Would được dùng để đưa ra lời mời, yêu cầu, xin phép… một cách lịch sự.

Ví dụ: 

 • Would you pass me the salt? (Bạn đưa cho tôi lọ muối được không).

 • Would you come to my house and have dinner? (Bạn có muốn ghé thăm nhà tôi và dùng bữa tối không).

 • Would you like a cup of tea? (Bạn có thích uống trà không).

Cấu trúc: Would + Subject (chủ ngữ) + infinitive verb (động từ nguyên thể)?

Would được dùng để đưa ra một giả định, điều mà người nói tưởng tượng:

Ví dụ:

 • I would be surprised if he refused the job (Tôi sẽ bất ngờ lắm nếu anh ấy từ chối công việc).

 • It would be great to receive feedbacks from you (Sẽ thật tuyệt khi nhận được phản hồi từ bạn).

Would được dùng trong câu điều kiện loại 2 và 3 để nói về những tình huống giả định, không có thật.

Ví dụ:

 • If he knew her phone number, he would call her (Nếu anh ấy biết số điện thoại của cô ấy, anh ấy sẽ gọi).

 • If she had revised the lesson, she would have passed the exam (Nếu cô ấy ôn bài, cô đã vượt qua bài kiểm tra).

Cấu trúc:

 • Câu điều kiện loại 2: If + Subject (chủ ngữ) + V-ed, S  + would/could/should + infinitive verb (động từ nguyên thể).

 • Câu điều kiện loại 3: If + Subject (chủ ngữ) + had + Vpp/V-ed, S  + would/could/might + have + Vpp/V-ed.

Cách dùng Shall

Ví dụ:

 • Shall I turn off the TV? (Tôi tắt TV nhé).

 • We shan’t know the result of the exams until Friday (Chúng ta sẽ không biết kết quả bài kiểm tra đến tận thứ 6).

 • Shall I wash the dishes? (Tôi có nên rửa bát đĩa không).

Cấu trúc:

 • Câu khẳng định: Chủ ngữ + shall + động từ nguyên thể.

 • Câu phủ định: Chủ ngữ + shall not/ shan’t + động từ nguyên thể.

 • Câu nghi vấn: Shall + chủ ngữ + động từ nguyên thể?

Cách dùng:

Shall đi kèm với chủ ngữ là “I" hoặc “we" để đưa ra ý kiến, đề nghị hoặc lời khuyên:

 • Shall I carry your luggage?

 • Shall we go to the park and enjoy some fresh air?

Shall được dùng để giao nhiệm vụ cho người khác một cách lịch sự:

 • You shall complete the survey before Saturday.

Cách dùng Shall

Xem thêm: Cấu trúc Shall

Cách dùng Should

Ví dụ:

 • You should stop watching TV (Bạn nên dừng xem tv).

 • You shouldn't skip the breakfast (Bạn không nên bỏ bữa sáng).

 • Should I open the window (Tôi có nên mở cửa sổ không).

Cấu trúc:

 • Câu khẳng định: Chủ ngữ + should + động từ nguyên thể.

 • Câu phủ định: Chủ ngữ + should not/ shouldn’t + động từ nguyên thể.

 • Câu nghi vấn: Should + chủ ngữ + động từ nguyên thể.

Cách dùng của should:

Should được dùng để đưa ra lời khuyên rằng ai đó nên làm gì:

 • You should go to bed before 11 p.m.

 • She shouldn't drink too much coffee.

Should được dùng để nói về tình huống lý tưởng nhất hoặc điều tốt nhất nên làm.

 • There should be more nursing homes.

 • There should be more cakes for all children.

Should có thể dùng để nói về một việc lý tưởng trong quá khứ nhưng thực tế nó không xảy ra. Trong trường hợp này, should được dịch là “lẽ ra nên" hoặc “đáng ra phải".

 • You should have caught a bus to go to the airport.

 • She shouldn't have opened the air conditioner all night.

Should dùng để nói về sự việc có khả năng sẽ xảy ra:

 • John says he should be here in 15 minutes.

 • Mary should be fun. Today is her birthday.

Xem thêm: Sau should là gì ?

So sánh will, would, shall và should

So sánh will và would

 • Would là thời quá khứ của will.

 • Will được dùng để nói về hành động diễn ra trong tương lai từ góc nhìn hiện tại, còn would nói về hành động tương lai nhưng từ điểm nhìn trong quá khứ.

 • Cả will và would đều có thể dùng để đưa ra lời đề nghị, nhưng would mang ý nghĩa lịch sự, trang trọng hơn will.

 • Với các cấu trúc would you like, would you mind, would you rather…, would không thể thay thế bằng will.

So sánh will và shall

 • Cả will và shall đều có thể dùng để đưa ra dự đoán hoặc lời đề nghị.

Ví dụ:

We shall need to buy more food because more guests will come.

I shall contact you when I have detailed information.

 • Will có thể đi với mọi chủ ngữ, còn shall, trong đa số trường hợp, chỉ đi kèm với “I" hoặc “we". Shall mang ý nghĩa lịch sự, trang trọng hơn will.

Ví dụ: Shall I invite Peter to our home tonight?

So sánh shall và should

Cả shall và should đều có thể dùng trong câu hỏi, "Shall" có thể được sử dụng để tìm kiếm gợi ý hoặc đưa ra câu hỏi về các kế hoạch trong tương lai, trong khi "nên" có thể được sử dụng để tìm kiếm lời khuyên hoặc ý kiến.

 • "Shall we go to the park tomorrow?"

 • "Should I wear a coat today?"

Sử dụng will, would, shall và should trong tiếng Anh giao tiếp

​​Sam: Hey Jane, next week is the end of the semester. I'm considering throwing a party next week. Would you like to come?

Jane: Sure, Sam! It sounds like a great idea. What kind of party are you planning?

Sam: I was thinking of having a backyard barbecue. We will grill some burgers and hot dogs. Shall we also have some vegetarian options for our friends who don't eat meat?

Jane: It’s a good idea. We should definitely include vegetarian options. I will bring a salad and some veggie skewers. Will you be providing drinks?

Sam: Yes, I will take care of the drinks. I'll have a variety of sodas, water, and some alcoholic beverages. Should we have plan some games and music to keep the guests entertained?

Jane: Absolutely! We should organize some outdoor games like volleyball and set up a music playlist. I would be happy to bring a Bluetooth speaker.

Sam: Great! Thank you, Jane. I will create a guest list and send out invitations. 

Jane: Sounds like a plan, Sam. I'm looking forward to it. 

Sam: Thanks for your help, Jane. It's going to be a fantastic party!

Bài tập will, would, shall, should

Điền will, would, shall hoặc should vào chỗ trống.

1. It's getting darker. You___ come back home now.

2. ____ you give me a ride?

3. We___ go out for dinner.

4. I used to visit my grandparents every Sunday. We___ have lunch and play chess together.

5. If Mary follows the diet plan, she___ lose weight soon.

6. When I was a small kid, I thought that when I grew up, I ____ be a teacher.

7. I___ call you when I have free time.

8. You___ go to the doctor and have your teeth checked.

Đáp án:

1. should, 2. would, 3. shall, 4. would, 5. will, 6. would, 7. will/shall, 8. should

Tổng kết

Trong bài viết trên đây, tác giả đã hướng dẫn người học phân biệt will, would, shall, should. Hy vọng qua bài viết này, người học có thể nắm được cách sử dụng của các động từ khuyết thiếu trên, đồng thời vận dụng chúng linh hoạt trong tiếng Anh hàng ngày.

Nguồn tham khảo

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833