Food and Drink - Unit 5 - Tiếng Anh 7 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Food and Drink - Tiếng Anh lớp 7 Global Success
ZIM Academy
14/07/2023
food and drink unit 5 tieng anh 7 global success

Unit 5: Food and Drink (Đồ ăn và thức uống) trong chương trình Tiếng Anh 7 (bộ sách Global Success) khai thác chủ đề về đồ ăn và thức uống, cùng với các thói quen ăn uống. Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp đáp án và những câu trả lời tham khảo, cùng với giải thích chi tiết cho các bài tập thuộc unit này.

Getting Started

At a Vietnamese restaurant

1. Listen and read.

2. What is Mark's family doing?

3. Find the words and phrases about food and drink in the conversation and write them in the correct columns.

4. Read the conversation again and tick(✓) T (True) or F (False).

5. Work in pairs. Think about your favourite food and drink. Then ask your partner about his or her favourite food and drink.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 5 getting started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match the phrases with the pictures. Then listen, check, and repeat the phrases.

2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know.

3. Work in pairs. Ask and answer about the ingredients for Linh's apple pie, using the quantities in the recipe.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɒ/ and /ɔ:/.

5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 5 a closer look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences.

2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks.

3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures.

4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3.

5. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the recipes.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 5 a closer look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the questions and answers.

2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu.

Your favourite food and drink

3. Listen to the conversation and answer the following questions.

4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 5 communication

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings.

3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C.

Speaking

4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it.

5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to talk about a popular food or drink in your area.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 5 skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in groups. Discuss the following questions.

2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear.

3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).

Writing

4. Make notes about the eating habits in your area.

5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4. to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 5 skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns.

2. Read the recipe and write sentences as in the example.

Grammar

3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/lots of.

4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 5 looking back

Project

Eating habits around the world

1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including:

2. Then organise an exhibition of all the posters in your class. Present your poster to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 5 project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 4 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: Food and Drink music and arts trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 7.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 unit 6 a visit to a school


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Tống Ngọc Mai

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833