VSTEP Speaking Part 1 Topic Countryside - Tổng hợp từ vựng và bài mẫu

Trong bài thi VSTEP, phần thi Speaking là một trong những kỹ năng gây khó khăn cho các thí sinh bởi nhiều lý do như phát âm chưa chuẩn, thiếu từ vựng, sai ngữ pháp cùng nhiều vấn đề khác. Một trong các cách hiệu quả nhất là làm quen với các chủ đề thường gặp nhất. Topic Contryside (Nông thôn) là một trong những chủ đề phổ biến trong VSTEP Speaking Part 1. Thí sinh cần làm quen những câu hỏi, tích lũy những ý tưởng dễ áp dụng và từ vựng liên quan thuộc chủ đề này để có phần thể hiện tốt nhất.
Nguyễn Thị Thanh Đông
03/06/2024
vstep speaking part 1 topic countryside tong hop tu vung va bai mau

Key takeaways

Các từ vựng hữu ích trong phần thi VSTEP Speaking Part 1 topic Countryside

 • Các danh từ liên quan đến nông thôn (nature, landscape, cattle, harvest,…)

 • Các động từ liên quan đến nông thôn (live on, explore, cultivate, herd,…)

 • Các tính từ mô tả nông thôn (vast, airy, inconvenient, charming,…)

 • Các trạng từ liên quan đến nông thôn (safely, happily, conveniently,…)

Bài mẫu VSTEP Speaking Part 1 Topic Countryside:

 • Have you ever lived in the countryside?

 • What do you usually do in the countryside?

 • Will you live in the countryside in the future?

 • Is the countryside in your country developing?

Từ vựng topic Countryside

Các danh từ liên quan đến nông thôn

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

nature

/ˈneɪ.tʃər/

tự nhiên, thiên nhiên

pound

/pɒnd/

cái hồ

river

/ˈrɪvə/

con sông

waterfall

/ˈwɔː.tə.fɔːl/

thác nước

hill

/hɪl/

ngọn đồi

mountain

/ˈmaʊntən/

núi

paddy field

/ˈpæd.i ˌfiːld/

cánh đồng lúa

terraced field

/ˈter.əst/ /fiːld/

ruộng bậc thang

fishing village

/ˈfɪʃ.ɪŋ/ /ˈvɪlɪdʒ/

làng nghề đánh cá

trail

/treɪl/

đường mòn

landscape = scenery

/ˈlænd.skeɪp/
/ˈsiː.nər.i/

phong cảnh

peace = tranquility

/piːs/
/træŋˈkwɪl.ə.t̬i/

sự yên bình

cattle

/ˈkæt.əl/

gia súc

poultry

/ˈpəʊl.tri/

gia cầm

pace of life

/peɪs/ /əv/ /laɪf/

nhịp sống

harvest

/ˈhɑː.vɪst/

mùa thu hoạch

Các động từ liên quan đến nông thôn

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

explore

/ɪkˈsplɔːr/

khám phá

immerse oneself in

/ɪˈmɜːs/

chìm đắm bản thân trong

retreat

/rɪˈtriːt/

tìm nơi yên bình để giải tỏa căng thẳng

live on

/lɪv/ /ɒn/

sống dựa vào

cultivate

/ˈkʌl.tɪ.veɪt/

trồng trọt

herd

/hɜːd/

chăn (trâu, bò,…)

feed

/fiːd/

cho ăn

relax = unwind

/rɪˈlæks/
/ʌnˈwaɪnd/

thư giãn

stretch

/stretʃ/

trải dài

plough

/plaʊ/

cày ruộng

preserve

/prɪˈzɜːv/

bảo tồn

make crafts

/meɪk/ /krɑːfts/

làm đồ thủ công

Các tính từ mô tả nông thôn

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

rural

/ˈrʊə.rəl/

thuộc về nông thôn

inconvenient

/ˌɪn.kənˈviː.ni.ənt/

bất tiện

affordable

/əˈfɔː.də.bəl/

có thể chi trả

picturesque = charming = scenic

/ˌpɪk.tʃərˈesk/
/ˈtʃɑː.mɪŋ/
/ˈsiː.nɪk/

đẹp (tả cảnh)

remote = distant = far-flung = secluded

/rɪˈməʊt/
/ˈdɪs.tənt/
/ˌfɑːˈflʌŋ/
/sɪˈkluː.dɪd/

xa xôi, hẻo lánh

unspoiled = untouched

/ʌnˈspɔɪld/
/ʌnˈtʌtʃt/

chưa được biết đến, chưa được khai thác (chỉ một nơi)

airy

/ˈeə.ri/

thoáng đãng

vast = spacious = immense

/vɑːst/
/ˈspeɪ.ʃəs/
/ɪˈmens/

rộng lớn

close-knit

/ˌkləʊsˈnɪt/

khắn khít

rustic

/ˈrʌs.tɪk/

mộc mạc, giản dị

hospitable

/hɒsˈpɪt.ə.bəl/

hiếu khách

Các trạng từ liên quan đến nông thôn

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

safely

/ˈseɪf.li/

một cách an toàn

happily

/ˈhæp.əl.i/

một cách vui vẻ

conveniently

/kənˈviː.ni.ənt.li/

một cách thuận tiện

increasingly

/ɪnˈkriː.sɪŋ.li/

ngày càng tăng

frequently

/ˈfriː.kwənt.li/

một cách thường xuyên

distantly

/ˈdɪs.tənt.li/

ở xa

serenely

/səˈriːnli/

một cách yên bình

uniquely

/juːˈniːk.li/

một cách độc đáo

welcomingly

/ˈwel.kəm.ɪŋ.li/

một cách thân thiện, nồng nhiệt

image-alt

Bài mẫu VSTEP Speaking Part 1 Topic countryside

Với mỗi câu hỏi dưới đây, tác giả cung cấp 2 câu trả lời mẫu. Câu trả lời 1 có thể phù hợp cho người học ở trình độ B2 và câu trả lời 2 có thể phù hợp cho người học ở trình độ C1.

Have you ever lived in the countryside?

Câu trả lời 1:

No, I haven’t. I have always lived in cities. I like the convenience of city life. There are always things to do and see, and everything is within walking distance. However, I enjoy visiting the countryside on weekends and holidays. I find it very peaceful and relaxing to be surrounded by nature. I also enjoy hiking and swimming in the countryside.

(Không, tôi chưa. Tôi đã luôn sống ở các thành phố. Tôi thích sự tiện lợi của cuộc sống thành phố. Luôn có nhiều thứ để làm và ngắm nhìn, và mọi thứ đều rất gần. Tuy nhiên, tôi thích đi đến vùng nông thôn vào cuối tuần và ngày lễ. Tôi thấy rất yên bình và thư giãn khi được bao quanh bởi thiên nhiên. Tôi cũng thích đi bộ đường dài và bơi lội ở vùng nông thôn.)

Câu trả lời 2: While primarily raised in a vibrant city, I've had the opportunity to experience the tranquility of the countryside. Recalling a month-long volunteer trip at an organic farm, I immersed myself in the rustic lifestyle, worked alongside volunteers, learned the value of hard work and the profound connection between humans and nature.

(Mặc dù chủ yếu lớn lên ở một thành phố sôi động nhưng tôi đã có cơ hội trải nghiệm sự yên bình của vùng nông thôn. Nhớ lại chuyến đi tình nguyện kéo dài một tháng tại một trang trại hữu cơ, tôi hòa mình vào lối sống mộc mạc, làm việc cùng các tình nguyện viên, học được giá trị của sự chăm chỉ và mối liên hệ sâu sắc giữa con người và thiên nhiên.)

What do you usually do in the countryside?

Câu trả lời 1: When I come back to my hometown, I usually take a walk in nature or help my grandmother with her farm work such as picking fruits in the orchard and collecting chicken eggs. I also enjoy sitting outdoors and reading books or listening to music. Occasionally, I go fishing with my grandfather and it is really exciting.

(Khi về quê, tôi thường đi dạo giữa thiên nhiên hoặc giúp bà làm những công việc đồng áng như hái quả ngoài vườn, nhặt trứng gà. Tôi cũng thích ngồi ngoài trời và đọc sách hoặc nghe nhạc. Thỉnh thoảng tôi đi câu cá với ông và điều đó thực sự rất thú vị.)

Câu trả lời 2: There are several activities I enjoy engaging in. Typically, I like to take part in outdoor activities such as hiking or mountain climbing to admire the beautiful natural scenery as I hardly have a chance to do so in the urban environment. Additionally, I enjoy visiting local farms to experience agricultural life and learn about different crops and livestock.

(Có một số hoạt động tôi thích tham gia. Thông thường, tôi thích tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài hoặc leo núi để chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp vì tôi khó có cơ hội làm như vậy ở môi trường đô thị. Ngoài ra, tôi thích đến thăm các trang trại địa phương để trải nghiệm cuộc sống nông nghiệp và tìm hiểu về các loại cây trồng và vật nuôi khác nhau.)

Will you live in the countryside in the future?

Câu trả lời 1: Yes, I think I will live in the countryside in the future because I appreciate the peace and quiet of rural areas, and I enjoy being close to nature. Living in the countryside would allow me to escape the hustle and bustle of city life and enjoy a slower pace of living.

(Vâng, tôi nghĩ tương lai tôi sẽ sống ở nông thôn vì tôi trân trọng sự yên bình, tĩnh lặng của vùng nông thôn và tôi thích được gần gũi với thiên nhiên. Sống ở nông thôn sẽ cho phép tôi thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố và tận hưởng nhịp sống chậm rãi hơn.)

Câu trả lời 2: No, I don't plan to live in the countryside in the future. Although I treasure the beauty and tranquility of rural areas, I prefer the amenities and opportunities that cities offer. I enjoy the cultural diversity, entertainment options, and career prospects that urban living provides, so I envision myself residing in a city.

(Không, tôi không có kế hoạch sống ở nông thôn trong tương lai. Mặc dù tôi trân trọng vẻ đẹp và sự yên bình của vùng nông thôn nhưng tôi thích những tiện nghi và cơ hội mà thành phố mang lại hơn. Tôi thích sự đa dạng về văn hóa, các lựa chọn giải trí và triển vọng nghề nghiệp mà cuộc sống thành thị mang lại, vì vậy tôi mong muốn mình đang sống ở một thành phố.)

Is the countryside in your country developing?

Câu trả lời 1: Yes, I think the countryside in my country is developing. I've noticed improvements in infrastructure such as roads and utilities, which make rural areas more accessible and livable. However, there are still some rural areas, especially mountainous areas haven’t improved much.

Vâng, tôi nghĩ vùng nông thôn ở nước tôi đang phát triển. Tôi nhận thấy những cải thiện về cơ sở hạ tầng như đường sá và tiện ích, giúp các khu vực nông thôn trở nên dễ tiếp cận và đáng sống hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số vùng nông thôn, đặc biệt là miền núi chưa được cải thiện nhiều.

Câu trả lời 2: Yes, the countryside in my country is undergoing significant development. Government investments in rural infrastructure and agriculture have led to improvements in transportation, education, and healthcare services. Moreover, there is a growing focus on sustainable development and eco-tourism, which are driving economic growth and improving the quality of life in rural areas.

Vâng, vùng nông thôn ở nước tôi đang có sự phát triển đáng kể. Đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng nông thôn và nông nghiệp đã dẫn đến những cải thiện về dịch vụ giao thông, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, sự tập trung ngày càng tăng vào phát triển bền vững và du lịch sinh thái đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn.

Người học có thể tham khảo bài viết VSTEP Speaking Part 1 Topic Travel - Tổng hợp từ vựng và bài mẫu

Bài tập ghi nhớ cho các từ vựng chủ đề countryside

Bài tập: Điền vào chỗ trống sử dụng từ được cho sẵn trong bảng

affordable

cattle

harvest

hospitable

picturesque

airy

live on

landscape

herd

close-knit

nature

safely

 1. The ___________ of the countryside is often breathtaking, with rolling hills and lush green fields stretching as far as the eye can see.

 2. Despite the challenges, many families in the countryside choose to ___________ farming as their main source of income and way of life.

 3. Farmers work hard during the ___________ season to bring in crops such as wheat, corn, and barley.

 4. In the countryside, it's common to see ___________ grazing in the fields, providing milk, meat, and other products.

 5. The ___________ of the countryside offers endless opportunities for outdoor activities like hiking, camping, and birdwatching.

 6. Living in a ___________ community in the countryside means everyone knows each other and is always willing to lend a helping hand.

 7. Farmers often ___________ their livestock to different pastures to ensure they have enough grass to graze on throughout the year.

 8. The cost of living in the countryside is generally more ___________ than in urban areas, making it an attractive option for those seeking a simpler lifestyle.

 9. The ___________ homes in the countryside are designed to take advantage of natural light and fresh air, creating a comfortable living environment.

 10. People in the countryside are known for their ___________ and welcoming manners, always ready to invite you in for a cup of tea and a chat.

 11. Parents in the countryside feel reassured knowing that their children can play outdoors ___________ and freely.

 12. The ___________ beauty of the countryside is best appreciated when taking a leisurely drive along winding country roads.

Đáp án:

1- landscape

2 - live on

3 - harvest

4 - cattle

5 - nature

6 - close-knit

7 - herd

8 - affordable

9 - airy

10 - hospitable

11 - safely

12 - picturesque

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu đến người học VSTEP Speaking Part 1 Topic Countryside thông qua các từ vựng hữu ích, các câu trả lời mẫu phù hợp cho hai trình độ và bài tập giúp ghi nhớ từ vựng. Tác giả mong rằng các kiến thức trong bài viết này sẽ giúp người học trở nên quen thuộc với chủ để này, từ đó có thể tự tin hơn khi trong phần thi VSTEP Speaking Part 1 và đạt được điểm số mong muốn.

Bên cạnh đó, người học có thể tham khảo các khóa học luyện thi VSTEP với phương pháp học tập cá nhân hoá chuyên sâu để nhanh chóng cải thiện khả năng tiếng Anh của bản thân.

Đọc tiếp: VSTEP Speaking C1 - Các chủ đề thường gặp và bài mẫu tham khảo.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity