Tổng hợp bài tập viết lại câu điều kiện - Cơ bản & Nâng cao

Bài viết cung cấp bài tập viết lại câu điều kiện, bao gồm tóm tắt cấu trúc, đa dạng bài tập từ cơ bản tới nâng cao, và đáp án các bài tập.
Trà My
23/02/2024
tong hop bai tap viet lai cau dieu kien co ban nang cao

Câu điều kiện là một công cụ mạnh mẽ để biểu đạt điều kiện, giả định, và kết quả trong văn bản của thí sinh. Kiến thức về câu điều kiện giúp thí sinh nắm rõ một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và thể hiện được sự đa dạng trong ngôn ngữ.

Để giúp thí sinh sử dụng câu điều kiện một cách hiệu quả và chính xác trong các tình huống học thuật và giao tiếp thường ngày, bài viết sẽ cung cấp bài tập viết lại câu điều kiện.

Key Takeaways

Các cách viết lại câu điều kiện:

 • Đảo ngữ

 • Dùng “unless”

 • Dùng “otherwise”

 • Dùng “but for”

 • Dùng “without”

 • Dùng “because, so, that’s why”

Tóm tắt về câu điều kiện

Câu điều kiện (conditional sentences) là câu phức, được sử dụng để suy đoán về những gì có thể xảy ra, hoặc những gì có thể đã xảy ra và những gì chúng ta mong muốn sẽ xảy ra, dựa trên một điều kiện hoặc tình huống cụ thể. Câu điều kiện thường bao gồm hai phần: phần điều kiện (if-clause) và phần kết quả (result-clause).

Có ba loại câu điều kiện chính trong tiếng Anh: loại 1 (điều kiện có thể xảy ra), loại 2 (điều kiện không thể xảy ra trong hiện tại), và loại 3 (điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ). Câu điều kiện thường được sử dụng để diễn đạt một sự giả định hoặc một kịch bản tưởng tượng.

Như vậy, câu điều kiện giúp biểu thị mối quan hệ giữa điều kiện và kết quả trong các tình huống khác nhau và là một phần quan trọng trong việc diễn đạt ý của người học trong tiếng Anh. Để thành thạo các cấu trúc này, người học cần luyện tập qua các bài tập viết lại câu điều kiện.

Cấu trúc viết lại câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1

Cấu trúc

Đảo ngữ

Động từ thường:

If + S1 + V (thì hiện tại đơn), S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)


Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Động từ to be: 

If + S1 + am/ is/ are (not) + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)


Should + S1 + (not) + be + adjective/ noun , S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Câu điều kiện loại 2

Cấu trúc

Đảo ngữ

Động từ thường:

If + S1 + V (thì quá khứ đơn), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Were + S1 + (not) + to V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Động từ tobe: 

If + S1 + were (not), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Lưu ý: nếu là to be thì chỉ dùng were

Were + S1 + (not) + adj/N, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc

Đảo ngữ

Động từ thường:

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.


Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Động từ to be: 

If + S1 + had (not) been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Had + S1 + (not) + been + adj/Noun , S2 + would/might/could … + have + past participle.

Câu điều kiện hỗn hợp

Cấu trúc

Đảo ngữ

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (nguyên mẫu)

Các cách viết lại câu điều kiện khác 

 • Unless = If... not (nếu… không…)

 • Otherwise thường được sử dụng như là “If you don’t”, và sau Otherwise + S + V

 • Without + danh từ (trong trường hợp giả định kết quả sẽ thay đổi như thế nào nếu mệnh đề điều kiện diễn ra)

 • But for + danh từ (khi muốn thể hiện sự biết ơn, hoặc nhấn mạnh tầm quan trọng của vế điều kiện - chỉ dùng với câu điều kiện loại 2 & 3) 

 • Dùng một số liên từ: Thay because bằng if; bỏ so/that’s why, thêm từ if vào vế ngược lại; đổi thể của mệnh đề trong câu; động từ thuộc tương lai đơn dùng loại 1, thuộc hiện tại đơn dùng loại 2, thuộc quá khứ đơn dùng loại 3. 

Cách viết lại câu điều kiện

Bài tập viết lại câu điều kiện cơ bản

Bài tập 1: Viết lại câu bằng dạng đảo ngữ

 1. If they arrive on time, they can catch the train.

 2. If she has enough money, she will buy a new car. 

 3. If I had a magic wand, I would make all your dreams come true.

 4. If he were a better cook, he could prepare gourmet meals.

 5. If the team had practiced more, they wouldn't have lost the game.

 6. If she had taken her medicine, she would have felt better.

Bài tập 2: Hoàn thiện câu bằng cách chia đúng dạng từ của từ trong câu gốc

1. He had a headache, so he didn't attend the meeting. 

=> If he ___________ a headache, he ___________ the meeting.

2. Because it is sunny tomorrow, we will go on a camping. 

=> If it ___________ sunny tomorrow, we ___________ on a camping.

3. She doesn't speak Spanish, that's why she can’t communicate with the locals.

=> If she ___________ Spanish, she ___________ with the locals.

4. They are not adventurous, so they don't explore new places

If they ___________ more adventurous, they ___________ new places.

5. She forgot her keys, so she couldn't enter the house. 

=> If she ___________ her keys, she ___________ the house.

6. If she doesn't take her medicine, her condition will worsen. 

=> She ___________ her medicine otherwise her condition ___________.

7. If he doesn't receive the payment, he will take legal action. 

=> Without ___________ the payment, he ___________ legal action.

8. If she had more time, she would travel the world. 

=> But for ___________, she ___________ the world.

Bài tập 3: Hoàn thiện câu, dựa vào gợi ý cho trước

1. They are going to the beach, so they will have a great time. 

=> If they go to the beach,________________

2. She is allergic to cats, that's why she doesn't have one. 

=> ________________, she would have one.

3. Because they couldn't find a taxi, they walked home. 

=> If they had found a taxi, ___________________.

4. He is studying hard, so he will pass the exam.

=> _______________, he will pass the exam.

5. He was in a hurry, so he forgot his wallet. 

=> ______________, he wouldn't have forgotten his wallet.

6. She's hungry, that's why she's eating.

=> If she weren't hungry, ______________.

7. If she were taller, she could reach the top shelf.

=> But for ______________, she could reach the top shelf.

8. If you don't wear a coat, you will get cold. 

=> ______________ otherwise you will get cold.

Bài tập viết lại câu điều kiện nâng cao

Bài tập 1: Phát hiện lỗi sai trong các câu viết lại sau và sửa lại

1. She was sleepy, so she didn't study last night. 

=> She hadn't been sleepy if she would have studied last night.

2. We are out of milk so we can't make coffee. 

=> If we could make coffee, we had milk.

3. He is upset so he won't come to the party. 

=> If he wasn’t upset, he will come to the party.

4. He missed the train, so he couldn't attend the concert. 

=> If he hadn't missed the train, he could attend the concert.

5. She is busy so she can't attend the meeting. 

=> If she were not busy, she could have attended the meeting.

6. If he doesn't save money, he won't be able to buy a car. 

=> Unless he saved money, he won't be able to buy a car.

7. If they had practiced more, they wouldn't have lost the game. 

=> Without more practice, they would lose the game.

Bài tập 2: Viết lại câu, sử dụng câu điều kiện

 1. He missed the train because he didn't wake up early.

 2. He has some free time this evening, so he can come to the movie with us.

 3. He isn't a skilled musician, so he can't play in the band. 

 4. She forgot her umbrella, so she got wet in the rain.

 5. They don't speak Spanish, so they can't communicate with the locals. 

 6. We have enough ingredients, so we can bake a delicious cake.

Bài tập 3: Viết lại câu điều kiện, sử dụng các cấu trúc đã học

1. If he studies hard, he will pass the exam. 

Câu viết lại sử dụng đảo ngữ: _____________________________

Câu viết lại sử dụng otherwise: _____________________________

2. If they didn't live so far away, we would visit them more often.

Câu viết lại sử dụng but for: _____________________________

Câu viết lại sử dụng unless: _____________________________

3. If they hadn't overslept, they would have caught the early flight.

Câu viết lại sử dụng without: _____________________________

Câu viết lại sử dụng đảo ngữ: _____________________________

4. If you eat healthier food, you will improve your health.

Câu viết lại sử dụng unless: _____________________________

Câu viết lại sử dụng otherwise: _____________________________

5. If they had received proper training, they would have solved the problem in the competition today. 

Câu viết lại sử dụng đảo ngữ: _____________________________

Câu viết lại sử dụng without: _____________________________

Đáp án

Đáp án bài tập cơ bản

Bài tập 1: Viết lại câu bằng dạng đảo ngữ

 1. Should they arrive on time, they can catch the train.

 2. Were she to have enough money, she would buy a new car.

 3. Were I to have a magic wand, I would make all your dreams come true.

 4. Were he a better cook, he could prepare gourmet meals.

 5. Had the team practiced more, they wouldn't have lost the game.

 6. Had she taken her medicine, she would have felt better.

Bài tập 2: Hoàn thiện câu bằng cách chia đúng dạng từ của từ trong câu gốc

1. He had a headache, so he didn't attend the meeting. 

=> If he hadn't had a headache, he would have attended the meeting.

2. Because it is sunny tomorrow, we will go camping. 

=> If it is sunny tomorrow, we will go camping.

3. She doesn't speak Spanish, that's why she can’t communicate with the locals.

=> If she spoke Spanish, she could communicate with the locals.

4. They are not adveturous, so they don't explore new places

If they were more adventurous, they would explore new places.

5. She forgot her keys, so she couldn't enter the house. 

=> If she hadn't forgotten her keys, she could have entered the house.

6. If she doesn't take her medicine, her condition will worsen. 

=> She should take her medicine otherwise her condition will worsen.

7. If he doesn't receive the payment, he will take legal action. 

=> Without receiving the payment, he will take legal action.

8. If she had more time, she would travel the world. 

=> But for her lack of time, she would travel the world.

Bài tập 3: Hoàn thiện câu, dựa vào gợi ý cho trước

1. They are going to the beach, so they will have a great time. 

=> If they go to the beach, they will have a great time.

2. She is allergic to cats, that's why she doesn't have one. 

=> If she weren't allergic to cats, she would have one.

3. Because they couldn't find a taxi, they walked home. 

=> If they had found a taxi, they wouldn't have walked home.

4. He is studying hard, so he will pass the exam.

=> If he studies hard, he will pass the exam.

5. He was in a hurry, so he forgot his wallet. 

=> If he hadn't been in a hurry, he wouldn't have forgotten his wallet.

6. She's hungry, that's why she's eating.

=> If she weren't hungry, she wouldn't be eating.

7. If she were taller, she could reach the top shelf.

=> But for her height, she could reach the top shelf.

8. If you don't wear a coat, you will get cold. 

=> You should wear a coat otherwise you will get cold.

Đáp án bài tập nâng cao

Bài tập 1: Phát hiện lỗi sai trong các câu sau và sửa lại

1. She was sleepy, so she didn't study last night. 

=> She hadn't been sleepy if she would have studied last night.

Câu chuyển đổi sai do đặt if sai vế, ở vế kết quả thay vì vế điều kiện. Sửa lại:

=> If she hadn't been sleepy, she would have studied last night.

2. We are out of milk so we can't make coffee. 

=> If we could make coffee, we had milk.

Câu chuyển đổi sai do đặt if ở vế kết quả thay vì vế điều kiện. Sửa lại:

If we had milk, we could make coffee.

3. He is upset so he won't come to the party. 

=> If he wasn’t upset, he will come to the party.

Câu chuyển đổi sai do chia sai dạng từ của vế điều kiện trong câu điều kiện loại 1. Sửa lại:

If he isn’t upset, he will come to the party.

4. He missed the train, so he couldn't attend the concert. 

=> If he hadn't missed the train, he could attend the concert.

Câu chuyển đổi sai cho chia sai dạng từ của vế kết quả trong câu điều kiện loại 3. Sửa lại:

If he hadn't missed the train, he could have attended the concert.

5. She is busy so she can't attend the meeting. 

=> If she were not busy, she could have attended the meeting.

Câu chuyển đổi sai do chia sai dạng từ của vế kết quả trong câu điều kiện loại 2. Sửa lại:

If she were not busy, she could attend the meeting.

6. If he doesn't save money, he won't be able to buy a car. 

=> Unless he saved money, he won't be able to buy a car.

Câu chuyển đổi sai do chia sai dạng từ của vế điều kiện cho câu điều kiện loại 1. Sửa lại:

Unless he saves money, he won't be able to buy a car.

7. If they had practiced more, they wouldn't have lost the game. 

=> Without more practice, they would lose the game.

Câu chuyển đổi sai do chia sai dạng từ của vế kết quả trong câu điều kiện loại 3. Sửa lại:

=> Without more practice, they would have lost the game.

Bài tập 3: Viết lại câu điều kiện, sử dụng các cấu trúc đã học

1. If he studies hard, he will pass the exam. 

Câu viết lại sử dụng đảo ngữ: Should he study hard, he will pass the exam. 

Câu viết lại sử dụng otherwise: He should study hard otherwise he won't pass the exam. 

2. If they didn't live so far away, we would visit them more often.

Câu viết lại sử dụng but for: But for their distance, we would visit them more often.

Câu viết lại sử dụng unless: Unless they didn't live so far away, we would visit them more often.

3. If they hadn't overslept, they would have caught the early flight.

Câu viết lại sử dụng without: Without oversleeping, they would have caught the early flight.

Câu viết lại sử dụng đảo ngữ: Had they not overslept, they would have caught the early flight.

4. If you eat healthier food, you will improve your health.

Câu viết lại sử dụng unless: Unless you eat healthier food, you won't improve your health.

Câu viết lại sử dụng otherwise: You should eat healthy otherwise you won't improve your health. 

5. If they had received proper training, they would have solved the problem in the competition today. 

Câu viết lại sử dụng đảo ngữ: Had they received proper training, they would solve the problem in the competition today.

Câu viết lại sử dụng without: Without proper training, they won't solve the problem in the competition today.

Tổng kết

Như vậy, qua bài viết về bài tập viết lại câu điều kiện này, người học đã nắm rõ hơn về các cấu trúc câu điều kiện và cách viết lại chúng bằng cấu trúc đảo ngữ, sử dụng otherwise, but for, unless, without và một số liên từ khác. Để rèn luyện và thành thạo cách dùng các thì trong câu điều kiện, thí sinh có thể tham khảo cuốn sách Understanding English Grammar Tenses.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833