Phát triển ý IELTS Writing bằng Collocations: Chủ đề các môn học nghệ thuật, âm nhạc và văn học

Bài viết này sẽ giới thiệu cho người học một số collocations phổ biến trong lĩnh vực learning arts, music and literature và giúp người học hiểu và sử dụng chúng hiệu quả trong bài viết của mình.
phat trien y ielts writing bang collocations chu de cac mon hoc nghe thuat am nhac va van hoc

Phát triển ý trong bài viết IELTS Writing thông qua collocations thuộc chủ đề learning arts, music and literature (học về nghệ thuật, âm nhạc và văn học) là một cách hiệu quả để nâng cao chất lượng bài viết. Bài viết này sẽ giới thiệu cho người học một số collocations phổ biến trong chủ đề learning arts, music and literature và giúp người học hiểu và sử dụng chúng hiệu quả trong bài viết của mình.

Key takeaways

 • Artistic exploration (ADJ + NOUN): Khám phá nghệ thuật

 • Artistic expression (ADJ + NOUN): Biểu đạt nghệ thuật

 • Cognitive rehabilitation (ADJ + NOUN): Phục hồi nhận thức

 • Comprehensive education (ADJ + NOUN): Giáo dục toàn diện

 • Constructive engagement (ADJ + NOUN): Sự tham gia xây dựng

 • Creative process (ADJ + NOUN): Quá trình sáng tạo

 • Critical interpretation (ADJ + NOUN): Phân tích phản biện

 • Critical thinking (ADJ + NOUN): Tư duy phản biện

 • Cultural exchange (NOUN + NOUN): Trao đổi văn hóa

 • Diverse society (ADJ + NOUN): Xã hội đa dạng

 • Educational priorities (NOUN + NOUN): Ưu tiên giáo dục

 • Emotional intelligence (ADJ + NOUN): Trí tuệ cảm xúc

 • Employment prospects (NOUN + NOUN): Triển vọng việc làm

 • Expressive therapy (ADJ + NOUN): Liệu pháp biểu cảm

 • Face-to-face interactions (NOUN + NOUN): Tương tác trực tiếp

 • Fundamental skills (ADJ + NOUN): Kỹ năng cơ bản

 • Geographical barriers (ADJ + NOUN): Rào cản địa lý

 • Haptic feedback (ADJ + NOUN): Phản hồi xúc giác

 • Holistic assessment (ADJ + NOUN): Đánh giá toàn diện

 • Interdisciplinary learning (ADJ + NOUN): Học tập liên ngành

 • Intrinsic motivation (ADJ + NOUN): Động lực nội tại

 • Literacy skills (NOUN + NOUN): Kỹ năng đọc viết

 • Personal development (ADJ + NOUN): Phát triển cá nhân

 • Prison education (ADJ + NOUN): Giáo dục trong tù

 • Rehabilitation programs (NOUN + NOUN): Chương trình phục hồi

 • Remote learning (ADJ + NOUN): Học tập từ xa

 • Self-awareness (NOUN): Sự nhận thức về bản thân

 • Self-discipline (NOUN): Tự kỷ luật

 • Societal cohesion (NOUN + NOUN): Sự gắn kết xã hội

 • Standardized testing (ADJ + NOUN): Kiểm tra tiêu chuẩn

 • STEM education (NOUN): Giáo dục STEM

 • Technological literacy (ADJ + NOUN): Trình độ hiểu biết về công nghệ

 • Technology-driven economy (ADJ + NOUN): Nền kinh tế dựa trên công nghệ

 • Transferable skills (ADJ + NOUN): Kỹ năng chuyển đổi

 • Vocational training (NOUN): Đào tạo nghề nghiệp

 • Well-rounded education (ADJ + NOUN): Giáo dục toàn diện.

Các đề IELTS Writing liên quan tới chủ đề các môn học nghệ thuật, âm nhạc và văn học

Sau đây là một vài ví dụ cho những đề thi IELTS Writing Task 2 về chủ đề tắc nghẽn giao thông:

 • Map 1 Some argue that integrating arts, music, and literature into school curricula can stimulate students' creative thinking and broaden their perspectives. To what extent do you agree or disagree?

 • Exposure to arts, music, and literature at a young age has been credited with enhancing emotional intelligence. However, others argue that it might distract students from focusing on core subjects such as mathematics and sciences. Discuss both sides and give your own opinion.

 • Matching In the context of modern education, some people advocate for a stronger focus on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) subjects, while others believe arts, music, and literature are equally essential. Discuss both sides and give your own opinion.

 • Map 2 The decreased emphasis on arts, music, and literature in education is a trend seen in many societies due to a stronger focus on vocational subjects. What are the causes, and how can this be solved?

 • Incorporating arts, music, and literature into prison education programs has been proposed as a means to rehabilitate inmates. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

 • As technology advances, online platforms are increasingly used to teach arts, music, and literature. Is this a positive or a negative development in your view?

Collocations chủ đề các môn học nghệ thuật, âm nhạc và văn học

Dưới đây là bảng collocations liên quan đến chủ đề của bài viết này.

Collocation

Type

Vietnamese Meaning

English Example Sentence

Artistic exploration

ADJ + NOUN

Khám phá nghệ thuật

The curriculum encouraged artistic exploration among students.

Artistic expression

ADJ + NOUN

Biểu đạt nghệ thuật

These subjects provide outlets for artistic expression and critical interpretation.

Cognitive rehabilitation

ADJ + NOUN

Phục hồi nhận thức

Cognitive rehabilitation was one of the aims of the new curriculum.

Comprehensive education

ADJ + NOUN

Giáo dục toàn diện

An integrated approach would offer the most comprehensive education.

Constructive engagement

ADJ + NOUN

Sự tham gia xây dựng

The program fostered constructive engagement in arts and literature.

Creative process

ADJ + NOUN

Quá trình sáng tạo

The students were encouraged to delve into the creative process.

Critical interpretation

ADJ + NOUN

Phân tích phản biện

Artistic works often require critical interpretation.

Critical thinking

ADJ + NOUN

Tư duy phản biện

Literature subjects enhance students' critical thinking.

Cultural exchange

NOUN + NOUN

Trao đổi văn hóa

The arts promote a deeper cultural exchange.

Diverse society

ADJ + NOUN

Xã hội đa dạng

This prepared them for active participation in a diverse society.

Educational priorities

NOUN + NOUN

Ưu tiên giáo dục

Schools need to evaluate their educational priorities.

Emotional intelligence

ADJ + NOUN

Trí tuệ cảm xúc

The study of arts enhances emotional intelligence.

Employment prospects

NOUN + NOUN

Triển vọng việc làm

Improved employment prospects are a result of a balanced education.

Expressive therapy

ADJ + NOUN

Liệu pháp biểu cảm

Expressive therapy was introduced as a part of the prison education program.

Face-to-face interactions

NOUN + NOUN

Tương tác trực tiếp

The traditional classroom provides face-to-face interactions.

Fundamental skills

ADJ + NOUN

Kỹ năng cơ bản

STEM subjects equip students with fundamental skills.

Geographical barriers

ADJ + NOUN

Rào cản địa lý

Online platforms eliminate geographical barriers.

Haptic feedback

ADJ + NOUN

Phản hồi xúc giác

Virtual reality tech can provide haptic feedback for online arts lessons.

Holistic assessment

ADJ + NOUN

Đánh giá toàn diện

A holistic assessment involves considering all aspects of a student's performance.

Interdisciplinary learning

ADJ + NOUN

Học tập liên ngành

Interdisciplinary learning bridges the gap between arts and STEM.

Intrinsic motivation

ADJ + NOUN

Động lực nội tại

Arts can help foster intrinsic motivation in students.

Literacy skills

NOUN + NOUN

Kỹ năng đọc viết

Literature studies can enhance literacy skills.

Personal development

ADJ + NOUN

Phát triển cá nhân

Both types of education contribute to personal development.

Prison education

ADJ + NOUN

Giáo dục trong tù

Arts could be a useful addition to prison education programs.

Rehabilitation programs

NOUN + NOUN

Chương trình phục hồi

Rehabilitation programs in prisons could benefit from the inclusion of the arts.

Remote learning

ADJ + NOUN

Học tập từ xa

As technology advances, remote learning is becoming increasingly popular.

Self-awareness

NOUN

Sự nhận thức về bản thân

Arts and music can foster self-awareness in students.

Self-discipline

NOUN

Tự kỷ luật

Both STEM and arts education require self-discipline.

Societal cohesion

NOUN + NOUN

Sự gắn kết xã hội

Arts, music, and literature can contribute to societal cohesion.

Standardized testing

ADJ + NOUN

Kiểm tra tiêu chuẩn

Standardized testing often neglects to assess creative skills.

STEM education

NOUN

Giáo dục STEM

Advocates of STEM education emphasize its critical relevance to today's world.

Technological literacy

ADJ + NOUN

Trình độ hiểu biết về công nghệ

Technological literacy is increasingly essential in the job market.

Technology-driven economy

ADJ + NOUN

Nền kinh tế dựa trên công nghệ

STEM subjects are relevant in a technology-driven economy.

Transferable skills

ADJ + NOUN

Kỹ năng chuyển đổi

The arts can provide students with transferable skills.

Vocational training

NOUN

Đào tạo nghề nghiệp

Vocational training is often viewed as more practical than arts education.

Well-rounded education

ADJ + NOUN

Giáo dục toàn diện

A balanced approach would provide a well-rounded education.

Mind maps

Dựa vào bảng collocations nêu trên, người học nên dành thời gian thành lập các luận điểm liên quan đến các đề Writing đề cập ở đầu bài viết dưới dạng các mind maps.

Dưới đây là 2 mind maps mẫu và rất hữu ích đối với các học viên còn gặp vấn đề về phát triển ý. Các ý bao trùm có thể tạo ra câu luận điểm hay bởi tính khái quát của nó, và các ý nó sẽ tạo thành phần luận cứ chặt chẽ và thuyết phục.

Những lợi ích, bất lợi của việc tích hợp nghệ thuật, âm nhạc và văn học vào chương trình học của trường học

Lợi ích và bất lợi của việc tích hợp nghệ thuật, âm nhạc và văn học vào chương trình học của trường học

Những nguyên nhân và giải pháp của hiện tượng giảm tầm quan trọng về nghệ thuật, âm nhạc và văn học trong giáo dục

Nguyên nhân và giải pháp cho hiện tượng giảm tầm quan trọng về nghệ thuật, âm nhạc và văn học trong giáo dục

Người học hoàn toàn có thể phối hợp các ý trong 2 mind maps trên để giải quyết các dạng bài khác nhau có liên quan.

Tìm hiểu thêm: Collocation và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2.

Luyện tập

Bài 1

Match the collocations with their corresponding Vietnamese meanings.

Collocations

Vietnamese Meaning

1 Artistic exploration

A Giáo dục STEM

2 Cognitive rehabilitation

B Sự khám phá nghệ thuật

3 Constructive engagement

C Giáo dục toàn diện

4 Critical interpretation

D Kinh tế dựa trên công nghệ

5 Expressive therapy

E Rào cản địa lý

6 Face-to-face interactions

F Phản hồi xúc giác

7 Geographical barriers

G Đánh giá toàn diện

8 Haptic feedback

H Gặp gỡ xây dựng

9 Holistic assessment

I Động lực nội tại

10 Interdisciplinary learning

J Phục hồi năng lực nhận thức

11 Intrinsic motivation

K Học qua nhiều lĩnh vực

12 Rehabilitation programs

L Phương pháp trị liệu biểu đạt

13 STEM education

M Giao tiếp trực tiếp

14 Technology-driven economy

N Chương trình phục hồi

15 Well-rounded education

O Phân tích phản biện

Bài 2

Fill in the blanks with the appropriate collocation.

Fundamental skills Self-discipline Remote learning Artistic expression

Literacy skills Creative process Standardized testing Critical thinking

Societal cohesion Vocational training Technological literacy Transferable skills

 1. When you create original ideas for art or literature, you're going through a ______________.

 2. ______________ encompasses your problem-solving abilities, analytical skills, and the capacity to reason in an educational setting.

 3. ______________ are the basics that help you learn, work, and function effectively within society.

 4. In the digital age, gaining understanding and skills to use digital devices and internet services is essential, which is often called ______________.

 5. Learning how to read, write, and comprehend various texts significantly boosts one's ______________.

 6. Thanks to the rise of digital platforms, ______________ has now become a viable alternative to traditional classroom learning.

 7. To excel in self-studies or work-from-home setups, one must cultivate a strong sense of ______________.

 8. To measure students' understanding uniformly, many educational systems rely on ______________.

 9. In our digital age, developing ______________, which involves understanding and utilizing technology effectively, is crucial.

 10. The ability to apply skills and knowledge in various contexts, known as ______________, is highly prized in today's dynamic job market.

 11. ______________ provides practical skills and knowledge for specific jobs or careers.

 12. ______________ is the unity within society that allows all its members to function and progress collectively.

Bài 3

Fill in the appropriate collocations in the blanks.

societal cohesion technological literacy technology-driven world. creative expression indispensable roles lifelong learning well-rounded education STEM education

The dichotomy between the value of STEM subjects and that of arts, music, and literature is a recurring debate in modern education. While both sides present valid arguments, I maintain that an educational system incorporating all these disciplines can provide the most (1)_______________.

Advocates of STEM education emphasize its critical relevance to today's (2)_______________. STEM subjects equip students with fundamental skills in problem-solving, logical thinking, and (3)_______________. These skills are increasingly essential in a job market that is heavily skewed towards technology and data analysis. Moreover, the scientific literacy developed through (4)_______________ is crucial for informed citizenship in a world grappling with issues such as climate change and pandemic diseases.

Conversely, proponents of arts, music, and literature argue for their unique role in fostering creativity, emotional intelligence, and cultural understanding. These subjects provide outlets for (5)_______________ and critical interpretation, skills that are vital in a rapidly changing world where innovation is highly prized. Additionally, the study of arts, music, and literature enhances emotional intelligence and offers insights into diverse cultures and historical periods, promoting empathy and broad-mindedness in students.

In my view, both STEM and arts, music, and literature have (6)_______________ in education. The most effective education is a holistic one that equips students with a broad range of skills and knowledge. STEM subjects provide students with vital technical and scientific skills that are increasingly relevant in our technologically advanced world. Meanwhile, arts, music, and literature nurture creativity, emotional intelligence, and cultural understanding, attributes that are equally critical for personal growth and (7)_______________.

In conclusion, while the merits of STEM and arts, music, and literature education are individually compelling, an integrated approach that values both domains would offer the most comprehensive education. Such a balanced educational system would prepare students not just for their future careers, but also for (8)_______________ and active participation in a diverse and evolving society.

Bài 4

Create an outline and write a comprehensive answer for this topic. Write a minimum of 250 words.

There is a belief that the study of arts, music, and literature can greatly contribute to a person's personal and intellectual growth. To what extent do you agree or disagree with this viewpoint? 

Đáp án

Bài 1

 1. Artistic exploration - B. Sự khám phá nghệ thuật

 2. Cognitive rehabilitation - J. Phục hồi năng lực nhận thức

 3. Constructive engagement - H. Gặp gỡ xây dựng

 4. Critical interpretation - O. Phân tích phản biện

 5. Expressive therapy - L. Phương pháp trị liệu biểu đạt

 6. Face-to-face interactions - M. Giao tiếp trực tiếp

 7. Geographical barriers - E. Rào cản địa lý

 8. Haptic feedback - F. Phản hồi xúc giác

 9. Holistic assessment - G. Đánh giá toàn diện

 10. Interdisciplinary learning - K. Học qua nhiều lĩnh vực

 11. Intrinsic motivation - I. Động lực nội tại

 12. Rehabilitation programs - N. Chương trình phục hồi

 13. STEM education - A. Giáo dục STEM

 14. Technology-driven economy - D. Kinh tế dựa trên công nghệ

 15. Well-rounded education - C. Giáo dục toàn diện

Bài 2

 1. When you create original ideas for art or literature, you're going through a creative process.

 2. Critical thinking encompasses your problem-solving abilities, analytical skills, and the capacity to reason in an educational setting.

 3. Fundamental skills are the basics that help you learn, work, and function effectively within society.

 4. In the digital age, gaining understanding and skills to use digital devices and internet services is essential, which is often called technological literacy.

 5. Learning how to read, write, and comprehend various texts significantly boosts one's literacy skills.

 6. Thanks to the rise of digital platforms, remote learning has now become a viable alternative to traditional classroom learning.

 7. To excel in self-studies or work-from-home setups, one must cultivate a strong sense of self-discipline.

 8. To measure students' understanding uniformly, many educational systems rely on standardized testing.

 9. In our digital age, developing technological literacy, which involves understanding and utilizing technology effectively, is crucial.

 10. The ability to apply skills and knowledge in various contexts, known as transferable skills, is highly prized in today's dynamic job market.

 11. Vocational training provides practical skills and knowledge for specific jobs or careers.

 12. Societal cohesion is the unity within society that allows all its members to function and progress collectively.

Bài 3

 1. well-rounded education

 2. technology-driven world

 3. technological literacy 

 4. STEM education

 5. creative expression

 6. indispensable roles  

 7. societal cohesion

 8. lifelong learning

Bài 4

Question: There is a belief that the study of arts, music, and literature can greatly contribute to a person's personal and intellectual growth. To what extent do you agree or disagree with this viewpoint? 

Outline gợi ý

I. Introduction

Introduce the topic: the belief in the educational benefits of studying arts, music, and literature.

Present the purpose of the essay: to argue the extent to which the writer agrees or disagrees with this belief.

II. Cognitive and Personal Benefits of Studying Arts, Music, and Literature

Paragraph 1:

Discuss the primary benefit: cognitive growth and critical thinking.

Explain the unique cognitive skills each discipline (art, music, literature) develops.

Highlight the research or examples supporting these benefits.

Paragraph 2:

Explore the additional benefits: emotional education and cultural understanding.

Discuss how these subjects enhance emotional intelligence, empathy, and cultural awareness.

Highlight the importance of these skills in personal development and in a diverse, global society.

III. Importance of Other Disciplines for a Well-rounded Education

Paragraph 3:

Introduce the need for balance in education: importance of disciplines like science and technology.

Explain how these areas contribute to logical thinking, problem-solving, practical skills, adaptability, and societal development.

Discuss the societal benefits of advancements in these areas, like improved healthcare and sustainability.

IV. Conclusion

Summarize the cognitive and personal benefits of studying arts, music, and literature.

Recap the importance of balance in education, including both arts and sciences.

Conclude with a statement on the value of a well-rounded education for personal and intellectual growth and societal progress.

Bài mẫu tham khảo

(Vì mục đích trình bày nhiều collocations nên bài viết sẽ dài hơn các bài mẫu thông thường.)

It is widely held that the study of arts, music, and literature can significantly foster a person's personal and intellectual development. I am in strong agreement with this statement as these disciplines provide unique cognitive benefits, emotional insight, and cultural understanding.

Firstly, studying arts, music, and literature stimulates cognitive growth and critical thinking skills. Art, for instance, requires an individual to interpret and comprehend complex visual information, enhancing their visual-spatial skills. Music studies, on the other hand, have been scientifically linked to improved mathematical and logical abilities, as deciphering musical notes and rhythms demands a high level of abstract thinking. Similarly, literature often involves understanding intricate narratives, themes, and characters, which can augment one's cognitive complexity and empathy.

Secondly, these areas provide profound emotional education. Music and art often evoke strong emotional reactions, providing a platform for individuals to explore and understand their own feelings. This can lead to greater emotional intelligence and self-awareness. Likewise, literature exposes readers to diverse characters and situations, fostering empathy and understanding towards others' experiences and perspectives. This emotional growth complements intellectual development, as emotional intelligence is vital for successful personal and professional relationships.

Lastly, arts, music, and literature offer an invaluable cultural education. They reflect the thoughts, experiences, and values of different societies and eras, thus fostering a broader understanding of diverse cultures and history. This knowledge enables individuals to navigate our increasingly globalized world with respect and understanding, promoting tolerance and unity.

However, it is essential to balance this viewpoint with the recognition that other disciplines, such as science and technology, can equally contribute to personal and intellectual growth. Science nurtures logical thinking, innovation, and problem-solving abilities. Technological studies equip individuals with practical skills for today's digital world, increasing their adaptability and digital literacy. Furthermore, scientific and technological advancements directly contribute to societal development, enhancing healthcare, communication, and environmental sustainability.

In conclusion, while the study of arts, music, and literature indeed significantly contributes to personal and intellectual growth, it is crucial to remember that a well-rounded education should encompass other areas of knowledge. The combination of arts and sciences can create a synergy that maximizes individual growth and societal progress. Hence, to nurture holistic development, education systems should strive to maintain a balanced curriculum that incorporates arts, literature, music, and the sciences.

Bản dịch

Người ta tin rằng việc nghiên cứu nghệ thuật, âm nhạc và văn học có thể thúc đẩy đáng kể sự phát triển cá nhân và trí tuệ của một người. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này vì những môn học này mang lại những lợi ích về nhận thức độc đáo, sự hiểu biết sâu sắc về cảm xúc và hiểu biết về văn hóa.

Thứ nhất, học nghệ thuật, âm nhạc và văn học kích thích sự phát triển nhận thức và kỹ năng tư duy phản biện. Ví dụ, nghệ thuật yêu cầu một cá nhân diễn giải và hiểu thông tin hình ảnh phức tạp, nâng cao kỹ năng không gian thị giác của họ. Mặt khác, nghiên cứu âm nhạc có mối liên hệ khoa học với khả năng toán học và logic được cải thiện, vì việc giải mã các nốt nhạc và nhịp điệu đòi hỏi tư duy trừu tượng ở mức độ cao. Tương tự, văn học thường liên quan đến việc hiểu những câu chuyện, chủ đề và nhân vật phức tạp, điều này có thể làm tăng sự phức tạp về nhận thức và sự đồng cảm của một người.

Thứ hai, những lĩnh vực này cung cấp nền giáo dục cảm xúc sâu sắc. Âm nhạc và nghệ thuật thường gợi lên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, mang đến nền tảng để các cá nhân khám phá và hiểu được cảm xúc của chính mình. Điều này có thể dẫn đến trí tuệ cảm xúc và sự tự nhận thức cao hơn. Tương tự như vậy, văn học đưa người đọc đến với những nhân vật và tình huống đa dạng, nuôi dưỡng sự đồng cảm và hiểu biết đối với trải nghiệm và quan điểm của người khác. Sự phát triển cảm xúc này bổ sung cho sự phát triển trí tuệ, vì trí tuệ cảm xúc rất quan trọng cho sự thành công của các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp.

Cuối cùng, nghệ thuật, âm nhạc và văn học mang lại một nền giáo dục văn hóa vô giá. Chúng phản ánh suy nghĩ, kinh nghiệm và giá trị của các xã hội và thời đại khác nhau, do đó thúc đẩy sự hiểu biết rộng hơn về các nền văn hóa và lịch sử đa dạng. Kiến thức này cho phép các cá nhân điều hướng thế giới ngày càng toàn cầu hóa của chúng ta bằng sự tôn trọng và hiểu biết, thúc đẩy sự khoan dung và đoàn kết.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải cân bằng quan điểm này với sự thừa nhận rằng các ngành khác, chẳng hạn như khoa học và công nghệ, đều có thể đóng góp như nhau cho sự phát triển cá nhân và trí tuệ. Khoa học nuôi dưỡng khả năng tư duy logic, đổi mới và giải quyết vấn đề. Nghiên cứu công nghệ trang bị cho các cá nhân những kỹ năng thực tế cho thế giới kỹ thuật số ngày nay, tăng khả năng thích ứng và hiểu biết về kỹ thuật số. Hơn nữa, những tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần trực tiếp vào sự phát triển xã hội, tăng cường chăm sóc sức khỏe, truyền thông và bền vững môi trường.

Tóm lại, mặc dù việc nghiên cứu nghệ thuật, âm nhạc và văn học thực sự góp phần đáng kể vào sự phát triển cá nhân và trí tuệ, nhưng điều quan trọng cần nhớ là một nền giáo dục toàn diện phải bao gồm các lĩnh vực kiến ​​thức khác. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp tối đa hóa sự phát triển cá nhân và tiến bộ xã hội. Do đó, để nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện, hệ thống giáo dục nên cố gắng duy trì một chương trình giảng dạy cân bằng kết hợp nghệ thuật, văn học, âm nhạc và khoa học.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp một danh sách các collocations hữu ích liên quan đến chủ đề learning arts, music and literature (học về nghệ thuật, âm nhạc và văn học). Đồng thời người học cũng có một số bài luyện tập để ghi nhớ tốt hơn các collocations này.

Đọc tiếp:

Người học muốn biết mình đang ở trình độ nào trong thang điểm IELTS. Đăng ký thi thử IELTS tại ZIM với format bài thi chuẩn thi thật biết điểm ngay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity