Đa dạng cách ghép trong bài thi IELTS Writing sử dụng câu đơn và mệnh đề

Khả năng lồng ghép câu đơn và mệnh đề là mặt không thể thiếu trong kỹ năng Writing trong kỳ thi IELTS. Bài viết này hướng dẫn người học tối ưu hóa khả năng ghép các khía cạnh này trong bài thi IELTS Writing.
da dang cach ghep trong bai thi ielts writing su dung cau don va menh de

Key takeaways

  • Đa dạng các cách ghép nhiều câu đơn và mệnh đề lại với nhau là một kỹ năng quan trọng để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là trong bài thi IELTS Writing. Điều này giúp cho bài viết của người học trở nên mạch lạc và sử dụng được nhiều điểm ngữ pháp khác nhau để diễn đạt quan điểm của mình.

  • Việc luyện tập lồng ghép các câu đơn và mệnh đề theo nhiều cách khác nhau giúp cho người học cải thiện, phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và chuyên nghiệp, từ đó giúp bài thi IELTS Writing trở nên mạch lạc, ý tưởng trong bài được lồng ghép hiệu quả hơn.

Giới thiệu về đa dạng các cách ghép nhiều câu đơn và mệnh đề lại với nhau

Đa dạng các cách ghép nhiều câu đơn và mệnh đề lại với nhau là một kỹ năng quan trọng để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là trong bài thi IELTS Writing. Điều này giúp cho bài viết của người học trở nên mạch lạc và sử dụng được nhiều điểm ngữ pháp khác nhau để diễn đạt quan điểm của mình.

Các cách ghép nhiều câu đơn lại với nhau

Câu đơn (simple sentence) bao gồm một thành phần chủ ngữ (subject) và một thành phần vị ngữ (predicate), nó diễn tả một suy nghĩ hoàn chỉnh như là một mệnh đề độc lập (independent clause).

Dưới đây là ví dụ của một đoạn văn chỉ dùng chủ yếu câu đơn trong bài thi IELTS Writing Task 2:

Online shopping is growing fast. More people shop on the Internet. They find it easy and quick. They do not need to leave their homes. They can shop any time. This is good for busy people. But, stores are closing down. Many people lose their jobs. This is not good for the economy. Some people like to touch items before they buy. They cannot do this online. In my opinion, online shopping has both good and bad points. It is not all positive or all negative. It depends on how we use it.

Để cải thiện đoạn văn trên, có bốn cách chính để ghép các câu đơn lại với nhau:

image-alt

Thứ nhất, người học có thể sử dụng các liên từ kết hợp bao gồm for, and, nor, but, or, yet, so (FANBOYS) để liên kết các câu đơn.

Thứ hai, người học có thể tận dụng từ nối chẳng hạn như although, despite, because, since, whereas để liên kết các câu đơn.

Thứ ba, người học có thể dùng những giới từ như after, before, during, until, since để liên kết các câu đơn lại với nhau.

Thứ tư, cấu trúc Ellipsis khá hữu ích trong việc liên kết các câu đơn lại với nhau.

Như vậy, tận dụng bốn cách trên, đoạn văn có thể được cải thiện như sau:

Online shopping is growing rapidly, and it allows more individuals to shop on the Internet at any given time. They may find it easy and quick because they do not need to leave their homes. Shopping online is also good news for busy people, as they can shop any time. However, this trend has its downsides because it leads to the closure of many physical stores and job losses. This is clearly not beneficial for the economy. Additionally, some people prefer to touch and feel items in some stores before making a purchase. Unfortunately, this is not possible with online shopping. Therefore, in my opinion, online shopping is not entirely positive or negative. It actually depends on how we choose to use it.

Các cách ghép nhiều mệnh đề lại với nhau

Mệnh đề trong tiếng Anh, tương tự như câu đơn, là một nhóm từ bao gồm chủ ngữ và động từ (hoặc vị ngữ). Mệnh đề được chia ra thành mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc.

Một mệnh đề độc lập có thể đứng một mình như một câu vì nó diễn đạt một ý hoàn chỉnh, ví dụ như: “She is reading a book”. Mặt khác, một mệnh đề phụ thuộc không thể đứng một mình như một câu vì nó không thể hiện một ý hoàn chỉnh. Nó phụ thuộc vào mệnh đề độc lập để có ý nghĩa, chẳng hạn như “Because it was raining” là một mệnh đề phụ thuộc. Nó cần được gắn với một mệnh đề độc lập như “She stayed home” để tạo thành một câu hoàn chỉnh: “She stayed home because it was raining”.

Mỗi mệnh đề trong một câu thêm thông tin hoặc chi tiết để giải thích hoặc mở rộng ý chính. Do đó, các mệnh đề là nền tảng cho cấu trúc câu trong tiếng Anh.

Dưới đây là ví dụ của một đoạn văn chỉ dùng chủ yếu mệnh đề trong bài thi IELTS Writing Task 2:

Many people want to balance work and personal life. Few people achieve it. There are several causes for this. One reason is long work hours. Another reason is high job stress. Yet another reason is the lack of boundaries between work and home. These causes create imbalance. This imbalance can be overcome. One solution is flexible work hours. Another solution is practicing stress management. Yet another solution is creating strict boundaries between work and home. Thus, balance can be achieved.

Để cải thiện đoạn văn trên, có sáu cách chính để ghép các câu đơn lại với nhau:

Tương tự như việc liên kết các câu đơn lại với nhau, người học có thể dùng liên từ kết hợp, từ nối và giới từ. Tuy nhiên, ta có thêm ba cách khác như sau:

Thứ nhất, người học có thể sử dụng cấu trúc subordination (phụ thuộc) trong ngôn ngữ với công như sau:

Main clause (mệnh đề chính) + Subordinate clause (mệnh đề phụ thuộc)

Ví dụ: người học có mệnh đề chính “I enjoy playing the piano” và mệnh đề phụ thuộc “when I have free time”. Từ đây, ta có thể ghép thành “I enjoy playing the piano when I have free time”.

Thứ hai, người học có thể sử dụng mệnh đề quan hệ (relative clause) để giải thích thông tin trong câu chính.

Thứ ba, người học có thể luyện tập sử dụng dấu chấm phẩy (semi-colon) để tách các mệnh đề ra.

Đọc thêm:

Như vậy, tận dụng sáu cách trên, đoạn văn có thể được cải thiện như sau:

Many people attempt to gain a balance between their work and personal life; however, few succeed in achieving this. Several factors contribute to this problem. For one, long work hours pose a significant difficulty; moreover, high job stress adds to this issue. Furthermore, the increasingly blurred boundaries between work and home make achieving a balance even more challenging. Despite these difficulties, there are ways to overcome the imbalance. Implementing flexible work hours can be a potential solution, along with the practice of stress management techniques. Above all, establishing strict boundaries between work and home, which might involve dedicated workspaces or set work hours, could greatly help in achieving this balance.

image-alt

Các cách sử dụng đa dạng các cách ghép nhiều câu đơn và mệnh đề lại với nhau

Ở các phần trên, người học có thể hình dung được cách tận dụng câu đơn và mệnh đề vào bài thi IELTS Writing Task 2 một cách riêng biệt. Trong phần này bài viết sẽ hướng dẫn người học ghép cả hai câu đơn và mệnh đề lại với nhau một cách đa dạng.

Dưới đây là ví dụ của một đoạn văn dùng câu đơn và mệnh đề thiếu sự liên kết trong bài thi IELTS Writing Task 2:

Reading is better for children. Books are preferred over TV or computer games. Books help children imagine. TV and computer games show everything. Imagination is important for children. Reading stories can improve it. TV and computer games can limit it. Thus, I think books are better for children.

Để cải thiện đoạn văn trên, người học có thể tận dụng bốn cách chính để ghép các câu đơn và mệnh đề với nhau:

Cụ thể, bốn cách trên giúp người học đạt được các mục đích sau:

Thứ nhất, cấu trúc with được sử dụng để thêm thông tin vào câu chính.

Thứ hai, cấu trúc by được dùng để giải thích cách thức làm gì đó.

Thứ ba, người học có thể sử dụng mệnh đề điều kiện để đưa ra giả thuyết và kết quả.

Thứ tư, cấu trúc câu cùng với danh từ có thể được tận dụng để đưa ra thông tin bổ sung.

image-alt

Như vậy, tận dụng bốn cách ghép trên, đoạn văn có thể trở nên như sau:

Reading stories, with their richness of detail and plot, is better for children than watching TV or playing computer games. This is because books, with their descriptive narratives, foster imagination in children by encouraging them to visualize the story's events in their mind. On the other hand, TV and computer games, by providing explicit visuals, leave little room for imagination. The importance of imagination, especially for children, cannot be overstated; if a child reads stories regularly, their imagination can be significantly enhanced. In contrast, a reliance on TV and computer games could potentially inhibit this development. Therefore, in an environment where a child is given ample opportunity to read, I believe their intellectual and creative growth would outpace that of a child predominantly engaged with TV and computer games.

Lợi ích của việc đa dạng các cách ghép nhiều câu đơn và mệnh đề lại với nhau

Có thể thấy, việc luyện tập lồng ghép các câu đơn và mệnh đề theo nhiều cách khác nhau giúp cho người học cải thiện, phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và chuyên nghiệp, từ đó giúp bài thi IELTS Writing trở nên mạch lạc, ý tưởng trong bài được lồng ghép hiệu quả hơn.

Bài tập vận dụng

Đọc các câu sau và ghép các câu đơn, mệnh đề lại với nhau (McCarter, 59)

1.

A) Personal computers are becoming cheaper and cheapest every year. ________________, the functions they are now able to perform make them even more attractive.

B) ________________ becoming cheaper and cheaper every year, the functions of personal computer are now able to perform make them even more attractive.

2.

A) ________________ what is being suggested is difficult to believe, the idea needs to be considered seriously.

B) What is being suggested is difficult to believe, ________________ the idea needs to be considered seriously.

3.

A) It is hard to agree to such sweeping changes, ________________ they must be implemented.

B) It is hard to agree to such sweeping changes. ________________, they must be implemented.

4.

A) The policy was adopted ________________ fraud would be decreased rather than increased.

B) The policy was adopted ________________ decrease rather than increase fraud.

5.

A) ________________ the President disapproved of the Prime Minister, he still had to accept his nomination.

B) ________________ his disapproval of the Prime Minister, the President still had to accept his nomination.

6.

A) Newspapers and magazines need to be made from more recycled paper than the present average of 60% ____________, more and more forests might be endangered.

B) Newspapers and magazines need to be made from more recycled paper than the present average of 60% ____________ to endanger more and more forests.

7.

A) There was a sharp decline in the popularity of the party. ____________, that happened some considerable time before the present party executives were in place.

B) There was a sharp decline in the popularity of he party, ____________ that happened some considerable time before the present party executives were in place.

8.

A) Unpalatable _____________ they may be, the changes are necessary.

B) _____________ the changes may be unpalatable, they are necessary.

9.

A) The rate of increase in prices has slowed down considerably. _____________ that some governments are worried about deflation than inflation.

B) The rate of increase in prices has slowed down _____________ considerably. _____________ some governments are worried about deflation than inflation.

10.

A) _____________ built up a large network of contacts, the company found it easier to market its products.

B) _____________ they had built up a large network of contacts, the company found it easier to market its products.

Đáp án gợi ý:

A) Personal computers are becoming cheaper and cheapest every year. Moreover, the functions they are now able to perform make them even more attractive.

B) While becoming cheaper and cheaper every year, the functions of personal computers make them even more attractive.

A) Because what is being suggested is difficult to believe, the idea needs to be considered seriously.

B) What is being suggested is difficult to believe; therefore , the idea needs to be considered seriously.

A) It is hard to agree to such sweeping changes, yet they must be implemented.

B) It is hard to agree to such sweeping changes. Nevertheless, they must be implemented.

A) The policy was adopted so that fraud would be decreased rather than increased.

B) The policy was adopted to decrease rather than increase fraud.

A) Even though the President disapproved of the Prime Minister, he still had to accept his nomination.

B) Despite his disapproval of the Prime Minister, the President still had to accept his nomination.

A) Newspapers and magazines need to be made from more recycled paper than the present average of 60%. Otherwise, more and more forests might be endangered.

B) Newspapers and magazines need to be made from more recycled paper than the present average of 60% in order not to endanger more and more forests.

A) There was a sharp decline in the popularity of the party. However, that happened some considerable time before the present party executives were in place.

B) There was a sharp decline in the popularity of the party, but that happened some considerable time before the present party executives were in place.

A) Unpalatable as they may be, the changes are necessary.

B) Although the changes may be unpalatable, they are necessary.

A) The rate of increase in prices has slowed down considerably. Therefore, some governments are worried more about deflation than inflation.

B) The rate of increase in prices has slowed down considerably, so some governments are worried more about deflation than inflation.

A) Having built up a large network of contacts, the company found it easier to market its products.

B) Once they had built up a large network of contacts, the company found it easier to market its products.


Nguồn tham khảo:

McCarter, Sam. Academic Writing Practice for IELTS. IntelliGene, 2002.

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, việc ôn luyện đúng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tham khảo khóa học IELTS để đẩy nhanh quá trình học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu