Describe a place popular for sports | Bài mẫu kèm từ vựng

“Describe a place popular for sports” thuộc nhóm chủ đề “Describe a place (miêu tả địa điểm)” là đề bài rất phổ biến trong IELTS Speaking Part 2.
ZIM Academy
17/01/2023
describe a place popular for sports bai mau kem tu vung

Bài viết sau đây sẽ gợi ý bài nói mẫu cho chủ đề “Describe a place popular for sports” cùng những câu hỏi thường gặp và cách trả lời lưu loát và gây ấn tượng với giảm khảo cho topic này. Đồng thời, bài viết cũng sẽ giới thiệu về những từ vựng cần thiết và cách diễn đạt giúp tăng điểm bài thi nói của thí sinh.

Bài mẫu chủ đề Describe a place popular for sports

Context

(Bối cảnh)

 • Một nơi gần nhà, sân vận động Mỹ Đình

Content

(Nội dung)

 • Là nơi các đội tuyển quốc gia chơi

 • 3 năm trước, tham gia thi đấu ở đó

 • Có cơ hội chơi trên sân nhìn thấy nhiều lần trên TV

Conclusion

(Kết thúc)

 • Không buồn khi thua, vui vì có cơ hội tham gia

bai-mau-chu-de-describe-a-place-popular-for-sports

Bài mẫu tham khảo:

Today, I will tell you about a place that is very popular, famous even, for sports, and very near my home. It is the national football stadium of Vietnam located in the My Dinh neighborhood of Hanoi.

It is so famous because it is where the national football team plays, and watching them play on TV is a very important event here. Once when I was in middle school, I was a part of the school football team and one year we had actually done well enough in competitions around the city that we got to participate in a youth competition that was held at the stadium. This was about three years ago. We only got to play one game because we lost the first one, but just getting to run on that field that I had seem on TV so many hundreds of times felt like an honour.

I will likely remember that game for the rest of my life, and am not even sad that we lost, just happy to have had the opportunity to participate.

Từ vựng chủ đề Describe a place popular for sports

 • Neighborhood /ˈneɪbəhʊd/(n): Khu xóm, khu vực sống

Ví dụ: We grew up in the same neighbourhood.

 • Competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/(n): Cuộc thi đấu

Ví dụ: Hundreds of schools entered the competition.

 • Field /fiːld/(n): Sân (thể thao)

VÍ dụ: Every player on the field did their best today.

 • Honour /ˈɒnə(r)/(n): Vinh dự

Ví dụ: It was a great honour to be invited here today.

Xem thêm:

IELTS Speaking Part 3 Sample

Do young people like to do sports?

Of course they do, I think that young people tend to have so much energy that sports are a very logical outlet for that energy. Also, team sports give children and teenagers a structured way to compete with their peers, which I think many people crave. I, and essentially everyone I know, played sports when they were young and I am pretty confident that it was beneficial for our development.

 • Outlet /ˈaʊtlet/(n): Chỗ thoát

Ví dụ: Sport became the perfect outlet for his aggression.

 • Beneficial /ˌbenɪˈfɪʃl/(a): Có lợi

Ví dụ: A good diet is beneficial to health.

What are the benefits of playing sports as children?

There are a few, but I think that the most important benefits to sports for children is the structure of most sports, and learning to play by the rules. It is also very important for the development of learning how to work on a team. Finally, getting to partake in competition in a constructive way is a good way for young people to learn that not all competition has to come at a cost to someone else, it can be mutually constructive.

 • Partake /pɑːˈteɪk/(v): Tham gia

Ví dụ: They preferred not to partake in the social life of the town.

 • Constructive /kənˈstrʌktɪv/(a): Mang tính xây dựng

Ví dụ: You should always welcome constructive criticism of your work.

Is it necessary to build public sports places?

I don’t think that it is technically necessary, but I do think that it brings a lot of advantages to a community. All of the benefits of sports that we have spoken about so far, if there is no where in a neighborhood to partake in the sports, all of those benefits are lost. Therefore, I think that it is in the best interest of all communities to ensure that facilities are available for their citizenry to use.

 • Citizenry /ˈsɪtɪzənri/ (n): Công dân

Ví dụ: An angry citizenry organized resistance to the harsh new laws.

What do you think of companies donating to sports venues for poor children?

I think that for the most part it is a positive thing, similar to paying taxes. They have earned their money in our communities and it is therefore only right that they pay back into our communities. As long as they do it in a fashion that is constructive, for instance not only as a way to indoctrinate children in to believing their company is more important or more ethically upright than it really is. But generally, it is a good thing and should be encouraged.

 • Indoctrinate /ɪnˈdɒktrɪneɪt/ (a): truyền dạy giáo lí

Ví dụ: They had been indoctrinated from an early age with their parents' beliefs.

 • Ethically upright /ˈɛθɪkəli ˈʌpraɪt/: Ngay thẳng về mặt đạo đức

Ví dụ: What makes a person ethically upright?

Xem thêm: Bài mẫu describe a place you have visited where you can see interesting animals

Tác giả hy vọng với bài viết trên, người học đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề “Describe a place popular for sports”.

Để chinh phục mục tiêu IELTS, cần có một lộ trình học tập phù hợp, ôn luyện hiệu quả sẽ giúp tối ưu quá trình và thời gian học. Đăng ký học IELTS với Anh ngữ ZIM để đạt mục tiêu của bạn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu