IELTS Speaking Vocabulary: Idioms chủ đề Education

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp IELTS Speaking Vocabulary: Idioms chủ đề Education, để thí sinh có thể ứng dụng vào các câu hỏi với chủ đề này. 
ZIM Academy
10/01/2022
ielts speaking vocabulary idioms chu de education

Lexical Resource – Từ vựng là trong các tiêu chí quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Để đạt được điểm cao, từ band 7 trở lên, cho tiêu chí này, thí sinh cần thể hiện được lượng từ vựng phong phú của mình cũng như khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên. Do đó, để giúp thí sinh có thể mở rộng từ vựng và có một bài nói tự nhiên hơn, bài viết dưới đây sẽ cung cấp IELTS Speaking Vocabulary: Idioms chủ đề Education, để thí sinh có thể ứng dụng vào cách trả lời IELTS Speaking.

Idioms chủ đề Education IELTS Speaking

Get the hang of something

Nghĩa: học cách làm một điều gì đó đòi hỏi kỹ năng thông qua sự tập luyện.

Ví dụ: After practicing this program a few times, I could get the hang of it. (Sau khi luyện tập chương trình này một vài lần, tôi đã có thể hiểu được nó.)

Work flat out

Nghĩa: làm việc cật lực

ielts-speaking-vocabulary-idioms-chu-de-education-work-flat-outWork flat out

Ví dụ: I have to work flat out to make the job done. (Tôi phải làm việc cật lực để hoàn thành công việc.)

Can’t make head nor tail of something

Nghĩa: không thể hiểu được một điều gì đó

Ví dụ: I can’t make head nor tail of what she just explained to me. (Tôi không thể hiểu được những gì cô ấy vừa giải thích cho tôi)

Do my very best

Nghĩa: Cố gắng làm một việc gì đó hết sức có thể.

Ví dụ: I will do my very best to pass this exam. (Tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi này.)

Do wonders for something/ someone

Nghĩa: cải thiện, mang lại nhiều lợi ích cho một việc, một người nào đó

Ví dụ: Reading books will do wonders for me because it can help me widen my knowledge about the world. (Đọc sách sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tôi vì nó có thể giúp tôi mở mang kiến thức về thế giới.)

Be quick on the uptake 

Nghĩa: hiểu mọi thứ một cách nhanh chóng, dễ dàng; sáng dạ 

ielts-speaking-vocabulary-idioms-chu-de-education-work-quickBe quick on the uptake

Ví dụ: My sister is not an expert yet but she is quick on the uptake. (Em gái tôi chưa phải là một chuyên gia nhưng cô ấy tiếp thu mọi thứ rất nhanh.)

Someone’s Achilles’ heel

Nghĩa: điểm yếu của một người nào đó

Ví dụ: English used to be my Achilles’ heel but now, it became my strongest point. (Tiếng Anh từng là điểm yếu của tôi nhưng giờ đây, nó trở thành điểm mạnh nhất của tôi.)

With flying colors

Nghĩa: Đặc biệt tốt hoặc rất thành công, thường dùng khi nói về thành tích của một người trong một bài kiểm tra, bài thi, cuộc thi hoặc huấn luyện nào đó.

Ví dụ: I studied very hard so I passed this exam with flying colors. (Tôi đã học rất chăm chỉ vì vậy tôi đã vượt qua kỳ thi này rất thành công.)

In leaps and bounds

Nghĩa: nhanh chóng, thường dùng để miêu tả việc cải thiện một điều gì đó nhanh chóng

Ví dụ: My English skill has improved in leaps and bounds. (Kỹ năng tiếng Anh của tôi đã được cải thiện nhanh chóng.)

At someone’s own pace

Nghĩa: làm việc tùy theo sức, tốc độ của mình

Ví dụ: He is walking too fast, so I decided to go at my own pace. (Anh ấy đi quá nhanh, vì vậy tôi quyết định đi với tốc độ của riêng mình.)

Ứng dụng Idioms chủ đề Education IELTS Speaking

Cách trả lời IELTS Speaking Part 1

Câu hỏi: What is your major?

ielts-speaking-vocabulary-idioms-chu-de-education-work-majorWhat is your major?

I am studying International Business. However, there are many subjects that I can’t make head nor tail of it, such as Finance and Accounting, but I will do my very best to get the hang of them because in the future, I want to set up my own business and these subjects will do wonders for my career.

(Tôi đang học ngành Kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, có rất nhiều môn học mà tôi không thể hiểu được, chẳng hạn như Tài chính, Kế toán, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chúng vì trong tương lai, tôi muốn thành lập doanh nghiệp của riêng mình. và những môn học này sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp của tôi.)

Câu hỏi: Can you describe yourself as good student?

Well, I think so. I have to admit that I am not really quick on the uptake, so I have to work flat out at home. Thanks to it, I still can pass many exams with flying colors.

(Vâng, tôi nghĩ vậy. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không tiếp thu thực sự nhanh chóng, vì vậy tôi phải làm việc cật lực ở nhà. Nhờ nó, tôi vẫn có thể vượt qua nhiều kỳ thi một cách thành công.)

Câu hỏi: What is the best way to educate children in your opinion?

I think instead of spending most of the time learning passively at school, children can take part in many extracurricular activities to build their soft skills, such as interpersonal communication or cooperation. Besides, attention is usually children’s Achilles’ heel, it is hard for them to pay attention for a long time so asking students to sit nicely and focus on the theoretical lessons at school can demotivate them to study. Instead, children tend to learn in leaps and bounds via practical activities, so extracurricular activities would do wonders for them.

(Tôi nghĩ thay vì dành phần lớn thời gian học tập một cách thụ động ở trường, trẻ có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để xây dựng kỹ năng mềm, chẳng hạn như giao tiếp hoặc hợp tác. Bên cạnh đó, sự chú ý thường là điểm yếu của trẻ em, chúng khó có thể chú ý trong thời gian dài nên việc yêu cầu học sinh ngồi ngay ngắn và tập trung vào các bài học lý thuyết ở trường có thể làm giảm động lực học tập của các em. Thay vào đó, trẻ em có xu hướng học tập nhanh chóng thông qua các hoạt động thực tế, vì vậy các hoạt động ngoại khóa sẽ rất hữu ích cho chúng.)

Cách trả lời IELTS Speaking Part 2

Describe a subject you enjoyed studying at school. (Mô tả môn học bạn yêu thích ở trường)

You should say: 

  • When and where you started studying it

  • What lessons were like

  • What made the subject different from other subjects

  • and explain why you enjoyed the subject

Well, today I am gonna talk about English – my favorite subject when I studied at school. It was actually my Achilles’ heel in the beginning, but then it turned out to be my strength later on. 

I started learning English about 10 years ago when I entered secondary school. However, I really struggled with the pronunciation, especially the “s” sound. It is an unvoiced sound but I make it a voiced one. The teacher did her best to explain the difference to me but I could not make head nor tail of what she said. Then, she suggested I watch some cartoons in the English language to get used to that sound. It was really helpful! I can study at my own pace, I can replay the video as many times as possible until I can get the hang of it. I finally could pronounce the ‘s’ sound and the teacher was really proud of me.

Thanks to that first experience of learning English, I recognized that the best way to learn English is self-studying. So after learning at school, I always spent a lot of time studying at home by doing a lot of exercises, watching films, reading books, or listening to music in English. Thanks to it, my English skills could be improved in leaps and bounds. As a result, I could pass many English language exams with flying colors, and finally, I could get into High school for the gifted, specializing in English.

I know English would do wonders for my career because it will still remain its popularity in the future. Therefore, I will continue trying my best to improve my English skills day by day.

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3

Câu hỏi: What do you think makes a good student?

I think it is quite hard to define a good student. Many people can think that a good student is someone who can be quick in the uptake and pass the exams with flying colors. However, I think these characteristics are not enough. To become a good student, he or she also has to have a progressive attitude and be able to self-study to improve day by day.

(Toi nghĩ khá khó để định nghĩa một học sinh giỏi. Nhiều người có thể nghĩ rằng một học sinh giỏi là một người có thể tiếp thu nhanh và vượt qua các kỳ thi với điểm số cao. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những đặc điểm này là chưa đủ. Để trở thành một học sinh giỏi, các em còn phải có thái độ cầu tiến và có khả năng tự học để tiến bộ từng ngày.)

Câu hỏi: What role should the teacher have in the classroom?

The main role of a teacher is definitely providing valuable knowledge for students. Besides, teachers should be the ones who assess the improvement of students and suggest many ways to help them learn improve in leaps and bounds. At the same time, teachers should be like role models, who can teach students about many life lessons such as discipline or honesty, which would do wonders for the students.

(Vai trò chính của một giáo viên chắc chắn là cung cấp những kiến thức quý giá cho học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên nên là người đánh giá sự tiến bộ của học sinh và gợi ý nhiều cách để giúp các em cải thiện nhanh chóng. Đồng thời, giáo viên nên giống như những tấm gương, những người có thể dạy học sinh về nhiều bài học trong cuộc sống như kỷ luật hoặc tính trung thực, những điều sẽ hữu ích cho học sinh.)

Câu hỏi: Do you think computers will one day replace teachers in the classroom?

ielts-speaking-vocabulary-idioms-chu-de-education-computerDo you think computers will one day replace teachers in the classroom?

Technology will definitely have more influence on education, especially thanks to the emergence of Artificial Intelligence. These innovations would enable students to learn at their own pace. However, I believe that teachers will be irreplaceable because emotional interaction places a vital role in learning, it is something that belongs to humans and technology’s Achilles’ heel.

(Công nghệ chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn đến giáo dục, đặc biệt là nhờ sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo. Những đổi mới này sẽ cho phép học sinh học theo tốc độ của riêng mình. Tuy nhiên, tôi tin rằng giáo viên sẽ không thể thay thế được vì tương tác cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong việc học, nó là thứ thuộc về con người và là điểm yếu của công nghệ.)

Tổng kết

Qua bài viết này, tác giả hy vọng người đọc có thể nhận ra được tầm quan trọng của việc sử dụng các cụm Idioms, cũng như ghi nhớ được các cụm Idioms chủ đề Education, và có thể áp dụng vào bài thi Speaking của mình một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó, thí sinh có thể nâng cao điểm Lexical Resource (Từ vựng) nói riêng và cả điểm cho bài thi IELTS Speaking nói chung.

Huỳnh Nguyễn Thảo Nhung

Đọc thêm: 155 collocations trong IELTS Speaking chủ đề Education

 

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, việc ôn luyện đúng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tham khảo khóa học IELTS để đẩy nhanh quá trình học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu