Phân tích sự khác biệt giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Map

Hiểu sự khác biệt giữa đoạn Overview ở band 6 và band 7 trong dạng bài Map là quan trọng vì nó giúp bạn định hình mục tiêu cụ thể cho việc cải thiện kỹ năng viết. Điều này giúp bạn biết được những gì bạn cần thay đổi hoặc cải thiện để đạt được band điểm cao hơn. Bạn cần luyện tập viết Overview một cách có mục tiêu, tập trung vào việc cung cấp thông tin chính một cách cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả và các công cụ ngôn ngữ để làm cho đoạn văn của bạn sâu sắc hơn và thú vị hơn cho người đọc.
phan tich su khac biet giua doan overview band 6 va 7 trong dang bai map

Giới thiệu chung

Overview

Trong bài thi IELTS, phần "Overview" là một phần quan trọng trong bài viết dạng Task 1 của bài thi Academic và General Training. Phần này yêu cầu thí sinh đưa ra một cái nhìn tổng quan, tóm tắt hoặc phân tích chung về thông tin quan trọng trong biểu đồ, sơ đồ, bản đồ, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, hoặc bất kỳ hình vẽ nào mà thí sinh phải trình bày hoặc mô tả.

Overview thường xuất hiện ngay ở đầu bài viết Task 1 và thường nằm trong một đoạn riêng biệt hoặc được tích hợp vào phần mô tả chi tiết của biểu đồ. Nó phải tóm lược các điểm chính, xu hướng chung hoặc sự khác biệt quan trọng trong dữ liệu.

Mục tiêu của phần Overview là giúp người đọc hoặc người chấm thi nắm bắt ý chính của biểu đồ một cách nhanh chóng, trước khi họ đọc phần mô tả chi tiết. Nó không nên rất dài, không bao gồm số liệu và cần sử dụng từ vựng cùng với ngữ pháp thích hợp để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng.

Một phần Overview xuất sắc có thể giúp thí sinh nâng cao điểm số của mình trong Task 1 của bài thi IELTS.

Xem lại kiến thức: Cách viết Overview cho dạng bài Map IELTS Writing task 1

Dạng bài Map

Trong bài viết IELTS Writing Task 1, dạng bài Map thường đề cập đến việc mô tả và so sánh các sự thay đổi trong bản đồ, sơ đồ, hoặc bản đồ đối với một địa điểm cụ thể trong khoảng thời gian khác nhau. Thông qua sơ đồ, bạn sẽ phải trình bày sự thay đổi trong cơ sở hạ tầng, vị trí, hoặc mối quan hệ giữa các phần của địa điểm đó.

Một bài viết Task 1 dạng Map thường gồm các phần sau:

1. Giới thiệu: Bắt đầu bài viết bằng một câu giới thiệu ngắn về sơ đồ hoặc bản đồ mà bạn sẽ mô tả. Điều này có thể bao gồm tên địa điểm và khoảng thời gian mà sơ đồ đề cập đến.

2. Mô tả chi tiết: Trình bày thông tin cụ thể về sự thay đổi trong sơ đồ từ năm này đến năm khác. Hãy mô tả vị trí, cách thức xây dựng hoặc thay đổi, và các chi tiết quan trọng khác.

3. So sánh và tóm tắt: Sử dụng phần này để so sánh sự thay đổi chính giữa hai thời điểm khác nhau và tóm tắt các điểm quan trọng một cách ngắn gọn.

Dưới đây là mô tả về các dạng bài Map và đặc điểm của từng loại:

1. Bài viết về một bản đồ (Single Map):

 • Trong loại này, bạn chỉ cần mô tả và phân tích một bản đồ duy nhất trong khoảng thời gian cụ thể. Bản đồ này có thể là một sơ đồ của một thành phố, công viên, trường học, hoặc bất kỳ địa điểm nào.

 • Nhiệm vụ của bạn là mô tả chi tiết về bản đồ đó, nhấn mạnh các thay đổi và xu hướng quan trọng trong khoảng thời gian đã cho.

image-alt2. Bài viết về hai bản đồ (Two Maps):

 • Loại bài viết này đòi hỏi bạn so sánh và phân tích hai bản đồ hoặc sơ đồ riêng biệt đại diện cho hai khoảng thời gian khác nhau.

 • Bạn cần mô tả cụ thể sự khác biệt giữa hai bản đồ và tập trung vào việc diễn đạt những sự thay đổi và xu hướng trong cơ sở hạ tầng, vị trí, hoặc mối quan hệ giữa các yếu tố trong hai thời kỳ.

Những dạng bài viết này đều đòi hỏi bạn sử dụng từ vựng và cấu trúc câu phù hợp để mô tả và phân tích thông tin trên biểu đồ hoặc sơ đồ. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ yêu cầu của bài viết và tập trung vào việc trình bày thông tin một cách rõ ràng và logic.

image-alt

Overview trong dạng bài Map

Trong bài thi IELTS Task 1 dạng Map (sơ đồ), phần Overview nên được viết theo cách sau:

1. Tóm tắt các thông tin chính: Tóm lược các điểm quan trọng nhất trong bản đồ. Điều này có thể bao gồm sự thay đổi lớn, các đặc điểm nổi bật, hoặc mối quan hệ chính giữa các yếu tố trong sơ đồ.

2. Mô tả xu hướng chung hoặc sự khác biệt: Nếu có sự thay đổi quan trọng hoặc xu hướng chung trong bản đồ, hãy đề cập đến chúng. Bạn có thể sử dụng các cụm từ như "Từ bắc vào nam," "Tăng dần theo thời gian," hoặc "Có sự chênh lệch lớn giữa hai khu vực."

3. Kết luận: Đưa ra một câu kết luận ngắn, tóm tắt ý chính của phần Overview.

Khi viết phần Overview trong bài Map Task 1, bạn cần sử dụng từ vựng và cụm từ mô tả sự thay đổi và tóm tắt thông tin quan trọng trên sơ đồ. Dưới đây là một số từ vựng và cụm từ thường được sử dụng trong phần Overview của bài viết Map Task 1:

1. Illustrate: Mô tả, minh họa

Ví dụ: "The map illustrates changes in..."

2. Depict: Sử dụng để diễn đạt việc mô tả hoặc vẽ ra

Ví dụ: "The map depicts alterations in..."

3. Highlight: Nhấn mạnh, tôn vinh

Ví dụ: "The key transformations to highlight are..."

4. Showcase: Trình bày, đại diện

Ví dụ: "The map showcases the evolution of..."

5. Expansion: Sự mở rộng

Ví dụ: "From 2000 to 2010, there was an expansion of..."

6. Conversion: Sự chuyển đổi, biến đổi

Ví dụ: "The central pond underwent a conversion into..."

7. Replacement: Sự thay thế, thay đổi

Ví dụ: "The replacement of open green space with..."

8. Development: Phát triển

Ví dụ: "The most significant development was..."

9. Introduction: Sự giới thiệu, đưa vào

Ví dụ: "The introduction of a new shopping complex..."

10. Establishment: Sự thành lập, thiết lập

Ví dụ: "The establishment of a greenbelt in the north..."

11. Enhancement: Sự nâng cao, cải thiện

Ví dụ: "The focus shifted towards the enhancement of green spaces..."

12. Expansion: Sự mở rộng, gia tăng

Ví dụ: "The road network continued its expansion..."

13. Central feature: Điểm trung tâm

Ví dụ: "The shopping complex remained the central feature..."

14. Over the course of: Trong suốt thời kỳ

Ví dụ: "Over the course of two decades..."

15. Throughout: Suốt, trong suốt

Ví dụ: "Throughout the period, there was a noticeable increase in..."

16. During this period: Trong giai đoạn này

Ví dụ: "During this period, the most significant change was..."

Phần Overall trong bài Map IELTS Task 1 yêu cầu sử dụng các cấu trúc ngữ pháp để tóm tắt và phân tích thông tin quan trọng từ biểu đồ hoặc sơ đồ. Dưới đây là một số cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng để viết phần Overall:

1. In summary/in conclusion: Dùng để bắt đầu phần tóm tắt chung của bạn.

Ví dụ: In summary, the map illustrates...

2. The map depicts/illustrates...: Cấu trúc mô tả sự thay đổi trên biểu đồ hoặc sơ đồ.

Ví dụ: The map illustrates changes in...

3. The key transformations to highlight are...: Sử dụng để chỉ ra những thay đổi quan trọng nhất.

Ví dụ: The key transformations to highlight are the addition of...

4. From [year] to [year]: Sử dụng để chỉ ra khoảng thời gian bạn đang so sánh.

Ví dụ: From 2000 to 2010, there was...

5. During this period: Được sử dụng để đề cập đến một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ: During this period, the most significant change was...

6. Over the course of [time period]: Sử dụng để chỉ ra suốt thời gian nào sự thay đổi diễn ra.

Ví dụ: Over the course of two decades, there was...

7. The most prominent change was...: Được sử dụng để nhấn mạnh sự thay đổi quan trọng nhất.

Ví dụ: The most prominent change was the construction of...

8. In the north/south/east/west: Sử dụng để chỉ ra hướng hoặc vị trí cụ thể trên biểu đồ.

Ví dụ: In the north, a new greenbelt was established.

9. While/meanwhile: Sử dụng để so sánh hoặc đối lập thông tin.

Ví dụ: While the road network expanded, the central pond remained unchanged.

10. In contrast: Sử dụng để đối lập thông tin hoặc nhấn mạnh sự khác biệt.

Ví dụ: In contrast, the focus shifted towards enhancing green spaces.

Một số ví dụ về Overview dạng Map trong Writing Task 1:

Example 1: In summary, the map depicts the development of a city park over a 20-year period, highlighting the addition of recreational facilities, the expansion of walkways, and the transformation of the central pond into a floral garden. The changes over the years reflect a concerted effort to enhance the park's appeal to residents and visitors alike, making it a more vibrant and enjoyable public space.

Example 2: To conclude, the map illustrates the evolution of a suburban neighborhood between 2000 and 2020, emphasizing the creation of a shopping complex, the expansion of the road network, and the introduction of a greenbelt. The neighborhood has undergone significant changes to accommodate the growing population's needs while preserving green spaces and promoting sustainable transportation options.

Sự khác biệt giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Map

Các tiêu chí chấm bài

Độ phủ của thông tin

• Band 6 (Ielts 6.0): Đoạn Overview band 6 thường cung cấp một cái nhìn tổng quan về xu hướng chung của sơ đồ. Nó thiếu đi sự bao quát về khía cạnh, đặc điểm chính và nổi bật của sơ đồ.

• Band 7 (Ielts 7.0): Đoạn Overview band 7 thường nêu được tổng quan đầy đủ về sơ đồ. Nó không chỉ bao quát được xu hướng chung của sơ đồ mà còn nhấn mạnh được đặc điểm chính và nổi bật của sơ đồ

Sử dụng ngôn ngữ và từ vựng

• Band 6 (Ielts 6.0): Đoạn Overview band 6 sử dụng một loạt từ vựng cơ bản và có thể thiếu sự đa dạng ngôn ngữ. Câu trúc câu có thể đơn giản và lặp đi lặp lại. Có thể chưa sử dụng các từ nối (linking words) hoặc ngôn ngữ mô tả một cách hiệu quả.

• Band 7 (Ielts 7.0): Đoạn Overview band 7 sử dụng một loạt từ vựng đa dạng và phong phú hơn, bao gồm cả từ vựng chuyên ngành liên quan đến sơ đồ. Câu trúc câu thường đa dạng hơn và sử dụng một loạt mẫu câu. Sử dụng các từ nối và ngôn ngữ mô tả để giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản đồ mà không cần phải nhìn vào nó.

Tổ chức và cấu trúc:

• Band 6 (Ielts 6.0): Đoạn Overview band 6 có thể tổ chức không thật sự có logic hoặc có thể bị thiếu sự liên kết giữa các ý. Sắp xếp thông tin có thể hỗn loạn.

• Band 7 (Ielts 7.0): Đoạn Overview band 7 có sự tổ chức rõ ràng hơn. Có sự liên kết giữa các ý và thông tin được sắp xếp một cách logic, giúp người đọc dễ hiểu hơn.

Đánh giá:

• Band 6 (Ielts 6.0): Đoạn Overview band 6 thường không đưa ra nhận định sâu về ý nghĩa của xu hướng cũng như thay đổi chính trong sơ đồ.

• Band 7 (Ielts 7.0): Đoạn Overview band 7 có thể đưa ra nhận định sâu hơn về ý nghĩa của của xu hướng, đặc điểm chính và nổi bật trong sơ đồ, giúp độc giả hiểu rõ hơn về tình hình.

Tóm lại, sự khác biệt chính giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Map là về tổng quan thông tin, sử dụng ngôn ngữ và từ vựng, tổ chức và cấu trúc, cũng như khả năng đánh giá và phân tích. Đoạn Overview band 7 thường nêu được đầy đủ xu hướng chung và khía cạnh, đặc điểm chính trong sơ đồ, có sự đa dạng ngôn ngữ và tổ chức tốt hơn so với đoạn band 6.

Đoạn Overview band 6

Một đoạn Overview band 6 thường có những đặc điểm sau:

1. Tóm tắt: Đoạn Overview band 6 thường cung cấp một tóm tắt cơ bản về thông tin trong biểu đồ hoặc sơ đồ. Nó sử dụng ngôn ngữ đơn giản và truyền đạt ý một cách rõ ràng.

2. Sự khái quát: Thường sử dụng các cụm từ chung chung như "There was an increase in," "The number of," hoặc "There were changes in" để chỉ ra sự thay đổi chung, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết cụ thể.

3. Câu dài ngắn: Thường viết trong các câu ngắn, với tóm tắt nhanh chóng.

4. Tóm tắt chung: Tập trung vào việc mô tả thông tin chung mà không nêu được sự thay đổi chính hoặc mối quan hệ nổi bật giữa các yếu tố trên biểu đồ.

Đoạn Overview band 7

Một đoạn Overview band 7, mặt khác, có các đặc điểm sau:

1. Tóm tắt: Đoạn Overview band 7 thường cung cấp một tóm tắt bao quát và đầy đủ hơn về thông tin quan trọng trên biểu đồ hoặc sơ đồ. Nó sử dụng từ vựng phong phú hơn để diễn đạt ý và phân tích thông tin một cách sâu sắc hơn.

2. Sự phân tích: Sử dụng các cụm từ như "Notably," "Significantly," "Remarkably," hoặc "Interestingly" để nhấn mạnh các điểm quan trọng hoặc xu hướng đặc biệt trong biểu đồ.

3. Câu dài hơn: Thường viết trong các câu dài hơn, với cấu trúc phức tạp hơn bao gồm câu ghép và câu phức.

4. Tập trung vào sự thay đổi và mối quan hệ: Đoạn Overview band 7 thường tập trung vào việc bao quát các sự thay đổi chính và mối quan hệ nổi bật giữa các yếu tố trên biểu đồ, giúp đọc giả hiểu rõ hơn về xu hướng và ý nghĩa của thông tin.

Ví dụ về một đoạn Overview band 6, bài mẫu này được lấy từ sách IELTS Cambridge 17.

Đề bài

image-alt

Bài mẫu

image-altTheo như nhận xét của giám khảo chấm thi, Overview ở đoạn thứ hai đưa ra những nội dung tổng quát khá chi tiết về Map ở hiện tại. Tuy nhiên, Overview ở đoạn tiếp theo lại đưa ra nội dung tổng quát khá chung chung về những sự thay đổi của Map trong tương lai. Nội dung và độ dài giữa Overview của hai Map có sự không cân đối và chênh lệch khá nhiều. Thay vào đó, thí sinh có thể cải thiện Overview bằng cách đưa ra một câu tổng quát về cả 2 Map, sau đó có thể nêu hai câu tóm tắt về sự thay đổi chính ở lần lượt mỗi Map.

Chúng ta có thể đến với ví dụ tiếp theo để thấy được cách viết Overview của một bài viết band 7, bài viết được lấy từ sách IELTS Cambridge 12.

Đề bài

image-altBài mẫu

image-altTheo như nhận xét của giám khảo chấm thi, đây là một Overview rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ nội dung. Overview đã nói được tổng quát về sự thay đổi của Map và nêu lên được sự thay đổi chính của Map trong tương lai. Một Overview như vậy được đánh giá là hợp lý, logic về mặt nội dung và có thể giúp bài viết đạt band điểm cao.

Cách cải thiện kỹ năng viết Overview trong bài viết Task 1 dạng bản đồ (Map) từ band 6 lên band 7

 1. Hiểu rõ đặc điểm của dạng bài Map

  Nắm vững cấu trúc và cách thể hiện thông tin trong bản đồ, bao gồm các đối tượng, hướng di chuyển, khoảng cách, và các đặc điểm địa lý quan trọng.

 2. Phân loại thông tin

  Xác định các yếu tố quan trọng trên bản đồ như địa điểm chính, hướng di chuyển, các công trình, hoặc các thay đổi trong thời gian.

 3. So sánh và phân tích

  Tìm ra các sự thay đổi, mối tương quan hoặc sự phát triển quan trọng trong bản đồ. Điều này có thể bao gồm việc so sánh giữa hai thời điểm, sự phát triển của một khu vực cụ thể, hoặc các thay đổi địa lý đáng chú ý.

 4. Tổ chức thông tin

  Tạo ra một bản tổng quan (Overview) về những điểm quan trọng nhất trong bản đồ.

  Sắp xếp các ý một cách có trình tự và logic để tạo thành một đoạn văn mạch lạc.

 5. Sử dụng ngôn ngữ mô tả

  Sử dụng các từ ngữ mô tả để giúp người đọc hình dung được hình ảnh từ bản đồ một cách rõ ràng.

 6. Tránh tái diễn thông tin

  Đảm bảo bạn không lặp lại thông tin trong bản đồ, mà tập trung vào những điểm quan trọng nhất.

 7. Rõ ràng và ngắn gọn

  Overview nên ngắn gọn và trực tiếp. Tránh việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp hoặc câu chuyện dài dòng.

 8. Thực hành nhiều bài tập

  Luyện tập viết Overview từ các bản đồ khác nhau. Sử dụng các bản đồ mẫu và tài liệu hướng dẫn để thực hành.

 9. Nhận phản hồi

  Nếu có thể, nhận phản hồi từ giáo viên hoặc người có kinh nghiệm để hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bài viết của bạn.

 10. Tự tin và thời gian quản lý

  Viết bản Overview đầu tiên một cách nhanh chóng để giành đủ thời gian cho phần còn lại của bài viết Task 1.

Tổng kết

Hiểu sự khác biệt giữa đoạn Overview ở band 6 và band 7 trong dạng bài Map là quan trọng vì nó giúp bạn định hình mục tiêu cụ thể cho việc cải thiện kỹ năng viết. Điều này giúp bạn biết được những gì bạn cần thay đổi hoặc cải thiện để đạt được band điểm cao hơn. Nhận biết và hiểu rõ sự khác biệt này giúp bạn biết được mục tiêu của việc nâng cấp kỹ năng của mình. Bạn cần luyện tập viết Overview một cách có mục tiêu, tập trung vào việc cung cấp thông tin chính một cách cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả và các công cụ ngôn ngữ để làm cho đoạn văn của bạn sâu sắc hơn và thú vị hơn cho người đọc.


Nguồn tài liệu

IELTS 12 academic student's book with answers with audio with resource bank: Authentic practice tests. (2017). Cambridge English.

IELTS 17 academic. Student's book with answers with Downloadable audio with resource bank. (2022).

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity