Tóm tắt ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (sách thí điểm)

Bài viết tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh 12 Sách mới theo từng Unit, giúp học sinh nắm vững các kiến thức ngữ pháp quan trọng để ôn tập hiệu quả cho các bài kiểm tra một tiết, cuối kỳ.
Vũ Hà Mi
12/10/2023
tom tat ngu phap tieng anh lop 12 sach moi sach thi diem

Key takeaways

Ngữ pháp Unit 1:

 • Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn: Quá khứ tiếp diễn được dùng để nói về một hành động trong quá khứ đang diễn ra, và thì quá khứ đơn để nói về một hành động ngắn hơn đã làm gián đoạn hành động đó.

 • Mạo từ xác định “the”: dùng trước danh từ chỉ một sự vật hoặc hành động cụ thể

 • Mạo từ không xác định “a/an” và loại bỏ mạo từ trước danh từ chung, trừu tượng

Ngữ pháp Unit 2:

 • Câu giả định thức với các động từ, tính từ và các cách diễn đạt nhất định: that + mệnh đề (động từ nguyên thể)

Ngữ pháp Unit 3:

 • Câu đơn, câu ghép, câu phức

 • Mệnh đề quan hệ dùng để chỉ toàn bộ mệnh đề chính: mệnh đề chính, which + mệnh đề quan hệ

Ngữ pháp Unit 4:

 • Giới từ sau các động từ nhất định: động từ + giới từ + tân ngữ

động từ + tân ngữ + giới từ

 • Quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn: Quá khứ hoàn thành được dùng để nói về một hành động hoặc tình huống trong quá khứ xảy ra trước một hành động hoặc tình huống khác trong quá khứ (quá khứ đơn).

Ngữ pháp Unit 5:

 • So sánh các trường hợp sử dụng hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • So sánh lặp lại: tính từ/trạng từ ngắn + -er và tính từ/trạng từ ngắn + -er

more và more + tính từ/trạng từ dài

more/fewer and more/fewer + danh từ

Ngữ pháp Unit 6:

 • Tương lai hoàn thành: will have + Ved

 • So sánh kép: “The” + tính từ/trạng từ so sánh + chủ ngữ + động từ, lặp lại mệnh đề 1

“The” + “more/less” + (danh từ) + chủ ngữ + động từ, lặp lại mệnh đề 1

Ngữ pháp Unit 7:

 • Thể chủ động câu sai khiến: have + someone + to V

 • Thể bị động câu sai khiến: have/get + something + Ved

Ngữ pháp Unit 8:

 • Tường thuật mệnh lệnh và yêu cầu: tell/ask somebody to do something

 • Tường thuật đề nghị và lời khuyên: offer/advise somebody to do something

Ngữ pháp Unit 9:

 • Cụm động từ: động từ + trạng từ + giới từ + tân ngữ/V-ing

 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện, so sánh, cách thức và kết quả

Ngữ pháp Unit 10:

 • Câu điều kiện loại 3: Mệnh đề “if” (quá khứ hoàn thành), mệnh đề chính (would/could/might + have + Ved)

 • Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và loại 3: Mệnh đề “if” (quá khứ hoàn thành), mệnh đề chính (would/could/might + have + Ved)

Ngữ pháp Unit 1

Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn được dùng để nói về một hành động trong quá khứ đang diễn ra, và thì quá khứ đơn để nói về một hành động ngắn hơn đã làm gián đoạn hành động đó.

 • Ví dụ: A storm hit the island while I was enjoying my holiday there last year.

Quá khứ tiếp diễn có thể được dùng với “always/constantly” để mô tả những hành động hoặc sự kiện lặp đi lặp lại hoặc gây khó chịu trong quá khứ. Nó tương tự như 'used to' nhưng thường mang nghĩa tiêu cực.

 • Ví dụ: Our neighbour was always complaining about the noise in the building.

Mạo từ xác định và loại bỏ mạo từ

Mạo từ xác định “the” thường được dùng trước danh từ số ít hoặc số nhiều khi nói về một sự vật hoặc hành động cụ thể.

Sử dụng “the” trong các trường hợp:

 • Tên các nhạc cụ: the piano

 • Tên các đại dương, sông, biển, sa mạc, dãy núi, nhóm đảo: the Pacific Ocean, the Red River, the Sahara, the Andes, the Bahamas

 • Khu vực địa lý, tên các quốc gia có “kingdom” hoặc “states” trong tên, tên số nhiều của các quốc gia: the Middle East, the United States, the Netherlands

 • Tên các tổ chức, bảo tàng, khách sạn, công trình quan trọng: the United Nations, the Louver, the Grand Hotel, the Twin Towers

 • Tính từ dùng làm danh từ, người của một nước: the rich, the poor, the Japanese

 • Vật thể độc đáo, hệ thống giao thông: the sun, the London Underground

 • Tên các tờ báo, phương tiện thông tin đại chúng: the Washington Post, the Internet

Loại bỏ mạo từ trong các trường hợp:

 • Thể thao, phương tiện: play tennis, travel by underground

 • Đường phố, hồ, vịnh, núi, đảo, hầu hết các quốc gia, tiểu bang, thành phố, châu lục: Baker Street, Sword Lake, Easter Island, Mt Everest, New York, Africa

 • Môn học, dân tộc và ngôn ngữ: history, geography, Japanese

 • Tạp chí: New Scientist

Mạo từ không xác định

Nói chung, “a/an” được dùng trước danh từ số ít, đếm được. Không có mạo từ nào được sử dụng trước danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được khi chúng được sử dụng với ý nghĩa chung, trừu tượng.

Sử dụng “a/an” trong các trường hợp:

Sau “what/ such/ quiet” (+ danh từ đếm được). Ví dụ:

 • What a magnificent house!

 • We shouldn’t go out in such a bad storm.

 • It’s quite a small house.

Mô tả công việc, danh tính.

Ví dụ:

 • My mother is a doctor.

 • Brian is an Englishman.

Với đại từ sở hữu. Ví dụ:

 • He’s a friend of mine.

Trước một căn bệnh.

 • Ví dụ: I’ve got a headache/a cold.

 • Ngoại lệ: have (the) flu/ measles

ngữ pháp unit 1 lớp 12

Ngữ pháp Unit 2

Câu giả định trong mệnh đề “that”

Câu giả định sử dụng dạng cơ bản của động từ trong mệnh đề “that”. Nó được sử dụng để báo cáo lời khuyên, mệnh lệnh, yêu cầu, đề xuất về những việc cần phải làm. Nó được sử dụng trong các ngữ cảnh trang trọng, đặc biệt là trong văn viết tiếng Anh.

Câu giải định được sử dụng trong mệnh đề “that” sau các động từ tường thuật như “advise, ask, command, demand, desire, insist, propose, recommend, request, suggest, urge”.

Ví dụ:

 • His parents insisted that he find a job and settle down in a big city.

 • My mother recommended that I follow in my grandpa’s footsteps and become a teacher.

Câu giải định được sử dụng trong mệnh đề “that” sau “it + be + tính từ” (best, crucial, essential, imperative, important, recommended, urgent, vital).

 • Ví dụ: It is desirable that people in rural areas have access to modern facilities and technology.

Câu giải định được sử dụng trong mệnh đề “that” sau “it + be + cách diễn đạt nhất định” (a good idea, a bad idea).

 • Ví dụ: It is a good idea that the government encourage more investment in rural areas.

Câu giả định có thể được sử dụng ở dạng phủ định, tiếp diễn và bị động.

Ví dụ:

 • The government urged that people not waste natural resources.

 • It is crucial that patients not be waiting for urgent operation.

 • The government demanded that rural people be allowed to live and look for jobs in big cities.

ngữ pháp unit 2 lớp 12

Xem thêm: 50 collocation thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia

Ngữ pháp Unit 3

Câu đơn, câu ghép và câu phức

Một câu đơn bao gồm một mệnh đề độc lập.

 • Ví dụ: We should protect our environment from air pollution.

Một câu ghép bao gồm hai (hoặc nhiều) mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng một liên từ phối hợp (and, or, for, either ... or, but, so, neither ... nor).

 • Ví dụ: The burning of fossil fuels has led to air pollution and deforestation has caused land erosion.

Một câu phức bao gồm một mệnh đề độc lập và một (hoặc nhiều) mệnh đề phụ thuộc được nối với nhau bằng một liên từ phụ thuộc (when, while, because, although, if, so that).

 • Ví dụ: If we do not stop deforestation, a lot of species will lose their habitats.

Mệnh đề quan hệ dùng để chỉ toàn bộ mệnh đề chính

Trong câu có một mệnh đề không xác định, mệnh đề này dùng để chỉ toàn bộ ý được trình bày trong mệnh đề chính và mệnh đề “which” được phân tách bằng dấu phẩy.

 • Ví dụ: Burning coal is the main source of carbon dioxide emissions, which can cause global warming.

ngữ pháp unit 3 lớp 12

Ngữ pháp Unit 4

Giới từ sau động từ nhất định

Một số động từ thường được theo sau bởi giới từ trước tân ngữ của động từ.

 • Động từ đi với “for”: search, wait, ask, care, prepare, apologise

 • Động từ đi với “from”: protect, save, recover, suffer

 • Động từ đi với “in”: believe, specialise, succeed

 • Động từ đi với “of”: think, approve, die, smell

 • Động từ đi với “on”: rely, agree, concentrate, come, base

 • Động từ đi với “to”: listen, refer, introduce, respond

 • Động từ đi với “with”: take, agree, provide

Một số động từ có thể lấy tân ngữ trực tiếp theo sau là giới từ:

 • Ví dụ: Schools need to protect students from dangerous material on the Internet.

Quá khứ hoàn thành so với quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành được dùng để nói về một hành động hoặc tình huống trong quá khứ xảy ra trước một hành động hoặc tình huống khác trong quá khứ. Nó cũng có thể chỉ ra rằng một hành động đã xảy ra trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Ví dụ:

 • Mary had never used any social networking sites before her older sister showed her how to create her account.

 • The villagers had never seen a TV set when the village authority bought one in 2002.

ngữ pháp unit 4 lớp 12

Ngữ pháp Unit 5

Hiện tại hoàn thành so với hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Sự khác biệt giữa hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

Hiện tại hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

tập trung vào kết quả của hành động hoặc sự kiện

 • Ví dụ: My bike is OK again now. I’ve repaired it.

tập trung vào hành động/sự kiện có thể kết thúc hoặc không

 • Ví dụ: My hands are very dirty. I’ve been repairing my bike

nói về số lần đã thực hiện một hành động

 • Ví dụ: How many pages of that book have you read?

nói về một khoảng thời gian mà một hành đang xảy ra

 • Ví dụ: How long have you been reading that book?

nói về những tình huống lâu dài

 • Ví dụ: He has played for that club for 10 years.

nói về tình huống tạm thời hoặc liên tục

 • Ví dụ: He has been playing tennis for hours without resting.

Lưu ý: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường được dùng với các cụm từ chỉ thời gian như “all day/week/year”, “for hours/months/years”. Nó thường không được sử dụng với các từ “ever” và “never”.

So sánh lặp lại

So sánh lặp lại được sử dụng để mô tả sự vật thay đổi liên tục.

tính từ/trạng từ ngắn + -er và tính từ/trạng từ ngắn + -er

more và more + tính từ/trạng từ dài

more/fewer and more/fewer + danh từ

Ví dụ:

 • It got darker and darker as we went deeper into the cave.

 • Things are getting more and more expensive these days.

 • In Australia, more and more students choose to study French at school.

 • The athletes are running faster and faster as they are approaching the finishing line.

ngữ pháp unit 5 lớp 12

Ngữ pháp Unit 6

Tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành được dùng để nói rằng một việc gì đó sẽ được hoàn thành hoặc hoàn thành vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

will have + Ved

will not have + Ved

Will + chủ ngữ + Ved?

 • Ví dụ: I will have finished the task by the end of this month.

Thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại đơn được dùng thay cho thì tương lai hoàn thành để diễn đạt sự hoàn thành sau một số liên từ chỉ thời gian: when, as soon as, after, before

Ví dụ:

 • I’ll phone you when I’ve finished my homework.

 • I’ll phone you when I finish my homework.

So sánh kép

So sánh kép mô tả một quá trình nguyên nhân và kết quả. Nửa đầu thể hiện nguyên nhân, nửa sau thể hiện và kết quả. Đây là cấu trúc song song với hai phần có công thức tương tự nhau.

“The” + tính từ/trạng từ so sánh + chủ ngữ + động từ, lặp lại mệnh đề 1

“The” + “more/less” + (danh từ) + chủ ngữ + động từ, lặp lại mệnh đề 1

Ví dụ:

 • The better your education is, the greater your opportunities are.

 • The more you give, the more you will receive.

ngữ pháp unit 6 lớp 12

Xem thêm: 100+ bài tập so sánh kép từ cơ bản tới nâng cao

Ngữ pháp Unit 7

Câu sai khiến

Thể chủ động sai khiến được sử dụng khi chủ ngữ sắp xếp cho người khác làm việc gì đó cho họ.

have + someone + to V

 • Ví dụ: The A.I. expert had his assistant activate the newly made robot.

Thể bị động sai khiến thường không có chủ thể thực hiện hành động.

have/get + something + Ved

 • Ví dụ: The A.I. expert had/got the newly made robot activated.

ngữ pháp unit 7 lớp 12

Ngữ pháp Unit 8

Lời nói tường thuật

Tường thuật mệnh lệnh và yêu cầu

Cấu trúc yêu cầu ai đó làm gì hoặc không việc gì:

tell/ask someone (not) to do something

Ví dụ:

 • “Spend more time on your studies.”, said my father.

→ My father told me to spend more time on my studies.

 • “You mustn’t skip classes to do your part-time job.”, said my parents.

→ My parents told me not to skip classes to do my part-time job.

Cấu trúc người nói yêu cầu làm gì hoặc có một thứ gì:

ask to do something

ask for something

Ví dụ:

 • “Can I see your identity card, please?”, asked the interviewer.

→ The interviewer asked to see my identity card.

 • “Can I have the company’s brochure, please?”, I asked the interviewer.

→ I asked the interviewer for the company’s brochure.

Tường thuật đề nghị và lời khuyên

offer someone to do something

advise someone to do something

Ví dụ:

 • “I’ll help you to write your CV.”, said my brother.

→ My brother offered to help me to write my CV.

 • “I think you should learn how to use some computer applications.”, said my teacher.

→ My teacher advised us to learn how to use some computer applications.

ngữ pháp unit 8 lớp 12

Ngữ pháp Unit 9

Cụm động từ

Một số cụm động từ có ba phần: động từ, trạng từ và một giới từ. Trạng từ và giới từ không thể tách rời. Nhiều trong số các cụm động từ thường được sử dụng trong bối cảnh không trang trọng, và thật khó để đoán ý nghĩa của chúng từ từng phần.

Ví dụ: keep up with, get on with, face up to, go on with, watch out for, look forward to, cut down on, drop out of, put up with

động từ + trạng từ + giới từ + tân ngữ/ V-ing

Ví dụ:

 • He dropped out of school at fifteen.

 • We’re really looking forward to seeing you.

Mệnh đề trạng từ

Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề phụ thuộc có chức năng như một trạng từ. Sau đây là một số loại của mệnh đề trạng ngữ:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện bắt đầu bằng liên từ phụ “if” hoặc “unless”, giới thiệu một giả thuyết hoặc điều kiện, thực tế hoặc tưởng tượng.

 • Ví dụ: What would you buy if you won the lottery?

Mệnh đề trạng từ so sánh bắt đầu bằng các liên từ phụ như “than”, “as…as”, hoặc “as”, so sánh một kỹ năng, kích thước hoặc số lượng.

 • Ví dụ: Lee can speak English as fluently as her teacher.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức bắt đầu bằng các liên từ phụ “as if”, “like”, hoặc “the way”, nêu cách một cái gì đó được thực hiện.

 • Ví dụ: He acts as if it was a joke.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả bắt đầu bằng các liên từ phụ như “so ... that” hoặc “such … that", chỉ ra kết quả của một hành động hoặc sự kiện.

 • Ví dụ: Jack was so tired that he couldn’t go on with his work.

ngữ pháp unit 9 lớp 12

Ngữ pháp Unit 10

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 được dùng để nói về điều không có thật hoặc các hoạt động hoặc sự kiện tưởng tượng trong quá khứ.

Mệnh đề “If”

Mệnh đề chính

quá khứ hoàn thành

would/could/might + have + Ved

Ví dụ:

 • If Tom had studied harder, he would have got the job. (Tom did not study hard.)

 • If Anna had passed the examination last month, she would have received the scholarship. (Anna did not pass the examination.)

Luyện tập ngay với bài tập câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và loại 3

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và loại 3 được sử dụng để nói về những hoạt động trong quá khứ không có thật hoặc tưởng tượng, mà có kết quả ở hiện tại.

Mệnh đề “If”

Mệnh đề chính

quá khứ hoàn thành

(Điều kiện loại 3)

would/could/might + V nguyên thể

(Điều kiện loại 2)

 • Ví dụ: If Tom had studied harder last term, he would have a better job now. (Tom did not study hard.)

ngữ pháp unit 10 lớp 12

Xem thêm: Bài tập câu điều kiện có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

Tổng kết

Qua bài viết này, người đọc đã có cái nhìn tổng quát về các điểm trọng tâm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 Sách mới. Trong đó, học sinh tìm hiểu về mối quan hệ quá khứ đơn-quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành-quá khứ đơn, phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn, và biết được cách sử dụng của tương lai hoàn thành.

Bên cạnh thì động từ, người đọc cũng được học đa dạng các cấu trúc câu nâng cao, bao gồm giả định thức, câu ghép, câu phức, mệnh đề quan hệ câu, so sánh lặp lại, so sánh kép, câu sai khiến thể bị động và chủ động, tường thuật mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, lời khuyên, mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện, so sánh, cách thức và kết quả, câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện hỗ hợp loại 2 và loại 3.

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833