Tổng hợp PTE Writing Essay Topics phổ biến & thường gặp

Nhằm hỗ trợ người học trong quá trình chinh phục phần thi PTE Writing Essay, trong bài viết dưới đây anh ngữ ZIM sẽ giới thiệu cho người học tổng hợp các PTE Writing Essay topics phổ biến và thường gặp nhất.
Nguyễn Văn Quang Long
30/01/2024
tong hop pte writing essay topics pho bien thuong gap

PTE Writing Essay là một trong hai dạng câu hỏi của bài thi PTE Writing. Vì vậy, chinh phục dạng bài này sẽ có thể giúp thí sinh cải thiện được đáng kể số điểm của bản thân trong bài thi PTE nói chung và phần thi PTE nói riêng.

Key takeaways:

Tổng hợp các PTE Writing Essay topics phổ biến

 1. Chủ đề Environment

 2. Chủ đề Technology

 3. Chủ đề Communication

 4. Chủ đề Education

 5. Chủ đề Social Issues

 6. Chủ đề Family

 7. Chủ đề Health and Lifestyle

 8. Chủ đề Economic Development

 9. Chủ đề Cultural Perspectives

 10. Chủ đề Transportation and Urbanization

 11. Chủ đề Globalization and Language

 12. Chủ đề Government

 13. Chủ đề Leisure and Lifestyle

 14. Chủ đề Work-Life Balance

Chủ đề Environment

 1. Do you think consumers should avoid over-packaged products or it is the responsibility of the producer to avoid extra packaging of products? Give your views or any relevant example with your own experience.

(Bạn có nghĩ người tiêu dùng nên tránh các sản phẩm được đóng gói quá kỹ hay trách nhiệm của nhà sản xuất là tránh đóng gói quá kĩ sản phẩm? Đưa ra quan điểm của bạn hoặc bất kỳ ví dụ có liên quan nào bằng kinh nghiệm của riêng bạn.)

 1. The environment we are living in is in danger due to various problems. Who do you think should be responsible for solving it: governments, organizations, or each individual?

(Môi trường chúng ta đang sống đang gặp nguy hiểm do nhiều vấn đề khác nhau. Theo bạn, ai sẽ phải chịu trách nhiệm giải quyết: các chính phủ, các tổ chức hay mỗi cá nhân?)

Tham khảo thêm: Tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay đầy đủ & chính xác nhất.

Chủ đề Technology

 1. What is the best invention of the last 100 years, the computer, antibiotics, the airplane, and explain why?

(Phát minh vĩ đại nhất trong 100 năm qua là gì, máy tính, thuốc kháng sinh, máy bay và giải thích tại sao?)

 1. With technology speeding up, more and more young people begin to use mobile phones and the Internet, but old people have little chance to be exposed to them. What ways could the mobile phones and the Internet be useful to old people? How can old people be encouraged to use this new technology?

(Với tốc độ phát triển của công nghệ, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu sử dụng điện thoại di động và Internet nhưng người già ít có cơ hội tiếp xúc với chúng. Điện thoại di động và Internet có thể hữu ích như thế nào đối với người già? Làm thế nào để khuyến khích người già sử dụng công nghệ mới này?)

 1. In the past 100 years, there are many inventions such as antibiotics, airplanes, and computers. What do you think is the most important invention for the past 100 years? Why?

(Trong 100 năm qua, có rất nhiều phát minh như thuốc kháng sinh, máy bay, máy tính. Bạn nghĩ phát minh quan trọng nhất trong 100 năm qua là gì? Tại sao?)

Chủ đề Communication

 1. Information revolution has changed the ways of mass communication. To what extent do you agree or disagree?

(Cuộc cách mạng thông tin đã thay đổi cách thức truyền thông đại chúng. Bạn có đồng ý hay không?)

 1. Communication has changed significantly in the last 10 years. Discuss the positive and negative impacts of this change.

(Truyền thông đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua. Thảo luận về tác động tích cực và tiêu cực của sự thay đổi này.)

Chủ đề Education

 1. You are given climate as the field of study. Which area will you prefer? Explain why you picked up the particular area for your study?

(Bạn được chọn khí hậu làm lĩnh vực nghiên cứu. Bạn sẽ thích khu vực nào hơn? Giải thích lý do tại sao bạn chọn lĩnh vực cụ thể cho nghiên cứu của mình?)

 1. Do you think that formal written examinations are a good way to assess knowledge at school?

(Bạn có nghĩ rằng các kỳ thi viết chính thức là một cách tốt để đánh giá kiến ​​thức ở trường?)

Chủ đề Social Issues

 1. Many people think regions affect successful people. What is your opinion about native regions and accomplished people’s influence on the regions they belong to?

(Nhiều người nghĩ rằng khu vực ảnh hưởng đến những người thành công. Ý kiến ​​​​của bạn về các vùng và ảnh hưởng của người thành đạt đối với các vùng mà họ thuộc về ?)

 1. Some people think women should be given equal chances to work and excel in their careers. Others believe that a woman’s role should be limited to taking care of the house and children. Which opinion do you agree with and why? Include specific details and examples to support your choice.

(Một số người cho rằng phụ nữ nên được trao cơ hội bình đẳng để làm việc và xuất sắc trong sự nghiệp. Những người khác tin rằng vai trò của phụ nữ chỉ nên giới hạn ở việc chăm sóc nhà cửa và con cái. Bạn đồng ý với ý kiến ​​nào và tại sao? Đưa ra chi tiết và ví dụ cụ thể để hỗ trợ sự lựa chọn của bạn.)

 1. Xenophobia has accelerated rapidly in Western countries. According to you, what solutions can be proposed by the government and individuals?

(Bài ngoại đã tăng tốc nhanh chóng ở các nước phương Tây. Theo bạn, chính phủ và cá nhân có thể đề xuất những giải pháp nào?)

Chủ đề Family

 1. Parents should be held legally responsible for their children’s acts. What is your opinion? Support it with personal examples.

(Cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của con mình. Ý kiến ​​của bạn là gì? Hỗ trợ nó với các ví dụ cá nhân.)

 1. It is argued that getting married before finishing school or getting a job is not a good choice. To what extent do you agree or disagree?

(Có ý kiến ​​cho rằng kết hôn trước khi học xong hoặc chưa có việc làm không phải là lựa chọn tốt. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Chủ đề Health and Lifestyle

 1. Tobacco, mainly in the form of cigarettes, is one of the most widely used drugs in the world. Over a billion adults legally smoke tobacco every day. The long-term health costs are high- for the smokers themselves, and for the wider community in terms of health care costs and lost productivity. Do Governments have a legitimate role in protecting citizens from the harmful effects of their own decisions to smoke, or are such decisions up to an individual?

(Thuốc lá, chủ yếu ở dạng thuốc lá điếu, là một trong những loại chất kích thích được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Hơn một tỷ người trưởng thành hút thuốc lá hợp pháp mỗi ngày. Chi phí lâu dài rất cao đối với chính những người hút thuốc và đối với cộng đồng nói chung liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe và năng suất bị mất. Liệu chính phủ có vai trò trong việc bảo vệ công dân khỏi những tác hại từ quyết định hút thuốc hay những quyết định đó là của mỗi cá nhân?)

 1. Some people think that keeping pets is good for children while others think it is dangerous and unhealthy. Which opinion do you agree with? Discuss both options and give examples.

(Một số người cho rằng nuôi thú cưng là tốt cho trẻ em trong khi những người khác lại cho rằng việc nuôi thú cưng là nguy hiểm và không tốt cho sức khỏe. Bạn đồng ý với ý kiến ​​nào? Thảo luận cả hai lựa chọn và đưa ra ví dụ.)

Chủ đề Economic Development

image-alt

 1. Some developing countries invite large multinational companies to open offices and factories in order to help their economy. However, others feel that foreign companies should be shut out, and instead, the government should help the local companies to contribute to economic growth. To what extent do you agree or disagree?

(Một số nước đang phát triển mời các công ty đa quốc gia lớn mở văn phòng và nhà máy để hỗ trợ nền kinh tế của họ. Tuy nhiên, những người khác cho rằng nên đóng cửa các công ty nước ngoài và thay vào đó, chính phủ nên giúp các công ty địa phương đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

 1. The only effective way to deal with unemployment is to introduce rapid urbanization. How far you agree?

(Cách hiệu quả duy nhất để giải quyết tình trạng thất nghiệp là tiến hành đô thị hóa nhanh chóng. Bạn đồng ý đến mức nào?)

Chủ đề Cultural Perspectives

 1. There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays? Please provide a solution

(Hiện nay trên thế giới có rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Tại sao chúng ta cần âm nhạc? Phải chăng âm nhạc truyền thống của một quốc gia quan trọng hơn âm nhạc quốc tế ngày nay được nghe khắp nơi? Vui lòng cung cấp một giải pháp)

 1. Working and living abroad helps us to know other cultures well. How far you think working abroad has good or bad impacts on our cultural lives?

(Làm việc và sinh sống ở nước ngoài giúp chúng tôi hiểu rõ các nền văn hóa khác. Bạn nghĩ làm việc ở nước ngoài có tác động tốt hay xấu đến đời sống văn hóa của chúng ta đến mức nào?)

Chủ đề Transportation and Urbanization

 1. What are the advantages of cheaper public transportation? What will it cause to achieve it?

(Ưu điểm của phương tiện giao thông công cộng rẻ hơn là gì? Nó sẽ gây ra điều gì để đạt được nó?)

 1. As people become increasingly more dependent on motor cars, public transport systems tend to run down. This has serious consequences for both the existing community and new communities, which are spreading farther and farther from town centers. Express your opinion, and support the same with reasons and examples.

(Khi mọi người ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào ô tô, hệ thống giao thông công cộng có xu hướng ngừng hoạt động. Điều này gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả cộng đồng hiện tại và cộng đồng mới, và đang ngày càng lan rộng ra xa trung tâm thị trấn. Bày tỏ ý kiến ​​của bạn và ủng hộ ý kiến ​​đó bằng các lý do và ví dụ.)

Chủ đề Globalization and Language

 1. Do you think English will remain to be a global language despite globalization?

(Bạn có nghĩ tiếng Anh sẽ vẫn là ngôn ngữ toàn cầu bất chấp toàn cầu hóa?)

 1. International travel and tourism make people prejudiced rather than broad-minded. What are its causes and what measures can be taken to solve this problem?

(Du lịch và lữ hành quốc tế khiến con người có thành kiến ​​hơn là tư tưởng rộng mở. Nguyên nhân của nó là gì và những biện pháp nào có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này?)

Chủ đề Government

image-alt

 1. In some countries around the world, voting is compulsory. Do you agree with the notion of compulsory voting?

(Ở một số nước trên thế giới, việc bỏ phiếu là bắt buộc. Bạn có đồng ý với quan điểm bỏ phiếu bắt buộc không?)

 1. The traffic congestion has increased massively across the globe. The government has proposed a solution to raise taxes to reduce the traffic jam. What is your view on this?

(Tình trạng tắc nghẽn giao thông đã gia tăng ồ ạt trên toàn cầu. Chính phủ đã đề xuất giải pháp tăng thuế để giảm ùn tắc giao thông. Quan điểm của bạn về vấn đề này là gì?)

Chủ đề Leisure and Lifestyle

 1. Some people think that it is important to use leisure time for activities that develop the mind, such as reading and doing crossword puzzles. Others feel that it is important to give one’s mind a rest in leisure time. Discuss.

(Một số người cho rằng điều quan trọng là sử dụng thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động phát triển trí tuệ, chẳng hạn như đọc sách và giải ô chữ. Những người khác cảm thấy rằng điều quan trọng là cho tâm trí mình được nghỉ ngơi trong thời gian rảnh rỗi. Bàn luận.)

 1. Stress is now a major problem in many countries around the world.

  What are some of the factors in modern society that cause this stress, and how can we reduce it?

(Căng thẳng hiện đang là vấn đề lớn ở nhiều nước trên thế giới.Một số yếu tố trong xã hội hiện đại gây ra sự căng thẳng này là gì và chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nó?)

Chủ đề Work-Life Balance

 1. In the world today the balance between work and spending time with family is becoming increasingly important. What is your opinion? And why is it so difficult to achieve?

(Trên thế giới ngày nay, sự cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình ngày càng trở nên quan trọng. Ý kiến ​​của bạn là gì? Và tại sao nó lại khó đạt được đến vậy?)

 1. Earlier working from home was discouraged. Nowadays, many organizations are encouraging telecommuting. Discuss the advantages and disadvantages. Support your opinion with examples.

(Trước đây làm việc ở nhà không được khuyến khích. Ngày nay, nhiều tổ chức đang khuyến khích làm việc từ xa. Thảo luận về những lợi thế và bất lợi. Hỗ trợ ý kiến ​​​​của bạn với các ví dụ.)

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Trong bài viết trên, anh ngữ ZIM đã giới thiệu cho người học tổng hợp các PTE Writing Essay topics phổ biến và thường gặp nhất. Hy vọng bài viết có thể hỗ trợ cho người học trong quá trình ôn luyện phần thi PTE Writing Essay.

Để nhanh chóng đạt được kết quả cao trong kỳ thi PTE, người học có thể lựa chọn tham gia khóa học PTE được tổ chức bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Trung tâm Anh Ngữ ZIM. Khóa học PTE tại ZIM cam kết phát triển cả 4 kỹ năng quan trọng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Với hệ thống kiến thức tiếng Anh chuyên sâu và phương pháp học tập cá nhân hoá, người học được đảm bảo nhận được sự chuẩn bị toàn diện. Hơn nữa, ZIM Luyện thi PTE còn cam kết đảm bảo đầu ra cho người học, giúp tự tin vượt qua thách thức của kỳ thi PTE một cách thành công.

Đăng ký luyện thi PTE ngay!

Tài liệu tham khảo:

 • “Latest PTE Essay Topics for PTE Academic Writing: Webberz Educomp Ltd: Blog.” Webberz Educomp Ltd | Blog, 28 July 2020, webberz.in/blog/latest-pte-essay-topics-for-pte-academic-writing/.

 • “Latest Essay Questions.” PTE PEARSON STUDY MATERIAL, www.pearson-pte.com/pte-academic-writing-material/essay-questions/. Accessed 19 Nov. 2023.

Bạn cần chứng chỉ PTE để xin visa du học, tạm trú, hay định cư và lao động tại nước ngoài? Bạn muốn học cấp tốc hoặc online phù hợp với lịch trình bận rộn của mình, chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi PTE ngay hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833