Communication and Culture / CLIL - Unit 1 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 15, 16 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Communication and Culture / CLIL - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 15, 16 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 1.
ZIM Academy
07/07/2023
communication and culture clil unit 1 tieng anh 10 global success trang 15 16 tap 1

Everyday English

Expressing opinions

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in groups of three.

A. I strongly believe that

B. I'm not sure about that

C. I have no doubt that

Anna: Do you guys think that teenagers should do housework?

Minh: Yes;(1) ______ teenagers as well as other members of the family should share the housework,

Anna: Do you mean everybody In the family has to help with the housework?

Minh: That's right. (2) ______ doing household chores together helps build family bonds.

Tu: Well, (3) ______ Teenagers should spend all their time studying instead of doing housework. They'll need good grades to get into top universities.

Đáp án: 

1. A 

2. C

3. B

Giải thích: 

1. Thông tin cho thấy bạn Minh đồng ý rằng thiếu niên nên làm việc nhà 

2. Thông tin cho thấy bạn Anna đồng ý rằng mọi người trong gia đình nên giúp đỡ nhau làm việc nhà 

3. Thông tin cho thấy bạn Tú không chắc chắn về việc thiếu niên nên đi làm việc nhà 

Audio script: 

Anna: Do you guys think that teenagers should do housework?

Minh: Yes; I strongly believe that teenagers as well as other members of the family should share the housework,

Anna: Do you mean everybody In the family has to help with the housework?

Minh: That's right. I have no doubt that doing household chores together helps build family bonds.

Tu: Well, I'm not sure about that. Teenagers should spend alll their time studying instead of doing housework. They'll need good grades to get into top universities.

2. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether family members should spend time together.

Useful expression 

Strong opinion

Neutral opinion

 • I strongly believe that …

 • I’m sure that …

 • I have no doubt that …

 • In my opinion, …

 • To my mind …

 • I suppose that …

Bài hội thoại mẫu: 

Anna: Do you guys think that family members should spend time together?

Minh: Yes, I strongly believe that spending time together as a family is important for building strong relationships.

Anna: I agree. I'm sure that it helps create a sense of unity and support within the family.

Tu: Well, I suppose that it depends on the situation. Sometimes people have busy schedules and it can be challenging to find time to spend together.

Minh: That's true, but even setting aside a small amount of time each day can make a big difference in strengthening family bonds.

Anna: I have no doubt that shared experiences and quality time together create lasting memories and a sense of belonging.

Tu: I can see your point. In my opinion, it's important to find a balance between individual responsibilities and family time.

Minh: Absolutely, finding that balance is key. Family time should be a priority, but it's also important to respect each person's individual needs and interests.

(Dịch: 

Anna: Các bạn có nghĩ rằng các thành viên trong gia đình nên dành thời gian cho nhau không?

Minh: Vâng, tôi thực sự tin rằng dành thời gian cho nhau như một gia đình là điều quan trọng để xây dựng các mối quan hệ bền vững.

Anna: Tôi đồng ý. Tôi chắc chắn rằng nó giúp tạo ra cảm giác đoàn kết và hỗ trợ trong gia đình.

Tú: À, tôi cho rằng nó phụ thuộc vào tình hình. Đôi khi mọi người có lịch trình bận rộn và việc tìm thời gian ở bên nhau có thể là một thách thức.

Minh: Điều đó đúng, nhưng ngay cả việc dành ra một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc củng cố mối quan hệ gia đình.

Anna: Tôi tin chắc rằng những trải nghiệm được chia sẻ và khoảng thời gian chất lượng bên nhau sẽ tạo ra những kỷ niệm lâu dài và cảm giác thân thuộc.

Tú: Tôi có thể thấy quan điểm của bạn. Theo tôi, điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân và thời gian dành cho gia đình.

Minh: Chắc chắn rồi, tìm ra sự cân bằng đó là chìa khóa. Thời gian dành cho gia đình nên được ưu tiên, nhưng điều quan trọng là phải tôn trọng nhu cầu và sở thích cá nhân của mỗi người.)

Culture 

1. Read the text and list the five family values of British people in the 21st century in the table below.

BRITISH FAMILY VALUES

Family values are ideas about how people want to live their family life and are passed on from parents to children. Strong family values can prepare children for a happy life. Results of a recent survey in the UK show that even though modern family life has changed greatly, a number of traditional family values are still important in the UK nowadays.

On top of the list are the values of being truthful and honest, and respecting older people. Children are taught to tell the truth, from an early age. They learn to show respect to older people, who have a wealth of life experiences. Having good table manners is the third important family value. Coming fourth and fifth on the list are the values of remembering to say please and thank you, and helping with family chores respectively.

It is clear that in the 21st century, British people still follow some traditional family values.

Đáp án: 

1. being truthful and honest

 • Vị trí thông tin: Đoạn 2, dòng 1, có thông tin “On top of the list are the values of being truthful and honest, and respecting older people.”

2. respecting older people

 • Vị trí thông tin: Đoạn 2, dòng 1, có thông tin “On top of the list are the values of being truthful and honest, and respecting older people.”

3. having good table manners

 • Vị trí thông tin: Đoạn 2, dòng 3, có thông tin “Having good table manners is the third important family value.”

4. remembering to say please and thank you

 • Vị trí thông tin: Đoạn 2, dòng 4-5, có thông tin “Coming fourth and fifth on the list are the values of remembering to say please and thank you, and helping with family chores respectively”

5. helping with family chores

 • Vị trí thông tin: Đoạn 2, dòng 4-5, có thông tin “Coming fourth and fifth on the list are the values of remembering to say please and thank you, and helping with family chores respectively”

2. Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values.

Đoạn hội thoại mẫu:

A: Do Vietnamese people have similar family values?

B: Yes, I believe so. Being truthful, respectful to elders, having good table manners, saying please and thank you, and helping with family chores are common values in Vietnamese families.

A: Agreed. These values are important for maintaining harmony and unity within the family.

B: Definitely. They are deeply rooted in our culture and passed down from generation to generation.

A: So, it's safe to say that Vietnamese people share similar family values.

B: Yes, I think so. These values are widely embraced and practiced in Vietnamese households.

A: In summary, Vietnamese people do have similar family values that emphasize honesty, respect, manners, gratitude, and cooperation.

B: Absolutely. These values contribute to the strong bonds and close-knit nature of Vietnamese families.

A: Indeed. They play a significant role in shaping family dynamics and fostering a supportive environment.

B: Exactly. These values are the foundation of Vietnamese family values.

(Dịch: 

A: Người Việt Nam có những giá trị gia đình giống nhau không?

B: Vâng, tôi tin như vậy. Trung thực, tôn trọng người lớn tuổi, có cách cư xử tốt trong bàn ăn, biết nói lời cảm ơn và giúp đỡ công việc gia đình là những giá trị phổ biến trong các gia đình Việt Nam.

Đáp: Đồng ý. Những giá trị này rất quan trọng để duy trì sự hài hòa và thống nhất trong gia đình.

B: Chắc chắn rồi. Chúng ăn sâu vào văn hóa của chúng ta và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

A: Vì vậy, có thể nói rằng người Việt Nam có chung các giá trị gia đình.

B: Vâng, tôi nghĩ vậy. Những giá trị này được đón nhận và thực hành rộng rãi trong các hộ gia đình Việt Nam.

A: Tóm lại, người Việt Nam có những giá trị gia đình giống nhau, đó là nhấn mạnh sự trung thực, tôn trọng, cách cư xử, lòng biết ơn và sự hợp tác.

B: Chắc chắn rồi. Những giá trị này góp phần tạo nên sự gắn bó bền chặt và bản chất gắn bó của các gia đình Việt Nam.

Đáp: Thật vậy. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành động lực gia đình và thúc đẩy một môi trường hỗ trợ.

B: Chính xác. Những giá trị này là nền tảng của các giá trị gia đình Việt Nam.)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Xem tiếp: Tiếng Anh 10 Unit 1 Looking back.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 1: Communication and Culture / CLIL. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu