Project - Unit 1 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 17 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Project - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 17 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 1.
ZIM Academy
05/07/2023
project unit 1 tieng anh 10 global success trang 17 tap 1

Work in groups. Do research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world.

Present your findings to the class. Your presentation should include:

* where it is celebrated

* when it is Celebrated

+ when it was first celebrated

* why itis celebrated

* what people often do to celebrate the day

Bài thuyết trinh mẫu:

Title: Family Day Celebrations: Strengthening Bonds and Creating Memories

Introduction:

Good morning/afternoon, ladies and gentlemen. Today, I would like to talk about the importance of Family Day celebrations in bringing families closer and creating lasting memories.

1. Family Day in Vietnam:

In Vietnam, Family Day is celebrated on the 28th of June each year. It is a day dedicated to honoring and appreciating the importance of family bonds and relationships. Families come together to spend quality time, share meals, and engage in activities that strengthen their bond.

2. International Family Day:

Internationally, Family Day is celebrated on the 15th of May every year. It highlights the significance of families as the fundamental units of society. The day promotes equal opportunities, gender equality, and overall family well-being.

3. Common Activities to Celebrate Family Day:

On Family Day, families engage in activities that strengthen their bond and create cherished memories. These activities include spending quality time together, sharing meals, exchanging gifts, participating in recreational activities, and reflecting on family values.

Conclusion:

In conclusion, Family Day celebrations provide an excellent opportunity for families to come together, express love, and strengthen their bonds. Whether it is in Vietnam or around the world, Family Day reminds us of the importance of family and encourages us to create lasting memories. Thank you for your attention.

(Dịch: 

Tiêu đề: Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình: Tăng cường Liên kết và Tạo ra những Kỷ niệm

Giới thiệu:

Chào buổi sáng/buổi chiều, thưa quý vị và các bạn. Hôm nay, tôi muốn nói về tầm quan trọng của lễ kỷ niệm Ngày Gia đình trong việc gắn kết các gia đình lại gần nhau hơn và tạo ra những kỷ niệm lâu dài.

1. Ngày Gia Đình Việt Nam:

Tại Việt Nam, Ngày Gia đình được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 hàng năm. Đó là một ngày dành riêng để tôn vinh và đánh giá cao tầm quan trọng của các mối quan hệ và mối quan hệ gia đình. Các gia đình đến với nhau để dành thời gian chất lượng, chia sẻ bữa ăn và tham gia vào các hoạt động củng cố mối quan hệ của họ.

2. Ngày Quốc tế Gia đình:

Trên thế giới, Ngày Gia đình được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 hàng năm. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình như là đơn vị cơ bản của xã hội. Ngày thúc đẩy các cơ hội bình đẳng, bình đẳng giới và hạnh phúc gia đình nói chung.

3. Các hoạt động chung mừng Ngày Gia đình:

Vào Ngày Gia đình, các gia đình tham gia vào các hoạt động củng cố mối quan hệ của họ và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Những hoạt động này bao gồm dành thời gian chất lượng bên nhau, chia sẻ bữa ăn, trao đổi quà tặng, tham gia các hoạt động giải trí và suy ngẫm về các giá trị gia đình.

Phần kết luận:

Tóm lại, lễ kỷ niệm Ngày Gia đình mang đến cơ hội tuyệt vời để các gia đình xích lại gần nhau, bày tỏ tình yêu thương và củng cố mối quan hệ của họ. Dù ở Việt Nam hay trên toàn thế giới, Ngày Gia đình nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của gia đình và khuyến khích chúng ta tạo nên những kỷ niệm lâu dài. Cám ơn vì sự quan tâm của bạn.)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Getting Started.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 1: Project. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity