Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots - Đáp án và giải thích

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về các bài tập Unit 12: Robots - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
17/09/2023
tieng anh lop 6 unit 12 robots dap an va giai thich

Unit 12: Robots khai thác chủ đề về robot và công nghệ. Bài viết sẽ cung cấp đáp án chính xác, kèm theo là giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 12 (Global Success - sách mới).

Getting Started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False).

3. Complete the following sentences, using the adjectives in the box.

4. Match the following activities with the pictures.

5. Work in groups. A student mimes one of the activities in 4 and the others try to guess. Then swap.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 12: Getting started.

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match the verbs in column A to the words or phrases in column B. Then listen, check and repeat them.

2. Work in pairs. Tell your partner the activities in 1 you can or can't do now.

3. Work in pairs. Read the information about what V10, a robot, can or can't do. Ask and answer questions.

Pronunciation

4. Listen and repeat the following sentences.

5. Practise saying the statements in the following paragraph. Then listen and repeat.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 12: A closer look 1.

A Closer Look 2

Grammar

1. Write the superlative form of the adjectives in the table below.

2. Complete the following sentences with superlative form of the adjectives in brackets. 1 is an example.

3. Complete the following sentences with comparative or superlative form of the adjectives in brackets.

4. Work in pairs. Look at the information of the three robots: M10, H9, and A3 and talk about each of them, using superlative adjectives.

5. Work in pairs. Ask your partner to find in your class someone who is …

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 12: A closer look 2.

Communication

Everyday English

1. Listen and read the dialogues. Pay attention to the highlighted sentences.

2. Work in pairs. Express your opinions about the following statements. Use the highlighted phrases in the dialogues above.

My robot’s abilities

3. Listen to the radio programme from 4Teen News. Then fill the blanks with the words you hear.

4. Interview three friends about what abilities they want their robots to have. Note their answers in the table below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 12: Communication.

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

2. Read the text and choose the best answer to each of the questions.

3. Read the text again and fill the table below.

Speaking

4. Work in pairs. Discuss what you think robots can do in the following places.

5. Work in groups. Take turns to talk about robots and what you think they can do. Can you think of other types of robots?

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 12: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Listen to the conversation between Khang and Dr Adams and tick (✓) the phrases you hear.

2. Listen to the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False).

Writing

3. Imagine a robot you would like to have. Make notes about it.

4. Now write a paragraph of 50-60 words about the robot you would like to have. Use the information in 3 to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 12: Skills 2.

Looking Back

Vocabulary

1. Write the correct words to complete the phrases.

2. Fill the blanks with the verbs from the box.

Grammar

3. Use the correct form of the adjectives in brackets to complete the paragraph.

4. Complete the following sentences with superlative form of the adjectives in brackets.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 12: Looking back.

Project

1. You are taking part in a robot design competition. Work in groups, decide what your robot is like and complete this table.

2. Present your designs to other groups. Vote on the best robot.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 12: Project.

Bài viết đã cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots (Global Success), nhằm giúp học sinh có định hướng và học tốt môn học này.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Review 4.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu