Tổng hợp các trạng từ thường dùng trong IELTS Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 1, thí sinh có nhiệm vụ phân tích, nhận xét một bảng biểu dựa trên những số liệu cho sẵn. Bảng biểu có thể ở dạng biểu đồ (graph), bản đồ (map), sơ đồ (diagram) hoặc bảng (table). Một yêu cầu rất hay xuất hiện là miêu tả xu hướng được thể hiện trên bảng biểu. Chính vì vậy, việc sử dụng các trạng từ miêu tả xu hướng là điều hết sức cần thiết.
Trịnh Thị Bảo Ngọc
27/03/2023
tong hop cac trang tu thuong dung trong ielts writing task 1

Bài viết sau sẽ cung cấp định nghĩa, vai trò và cách vận dụng các trạng từ trong IELTS Writing Task 1, kèm các ví dụ để người học có thể hiểu rõ và áp dụng vào bài thi một cách hiệu quả, chính xác.

Key Takeaways

1. Trạng từ là những từ được sử dụng để bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ, một trạng từ khác, hoặc bổ nghĩa cho cả câu. (Cambridge Dictionary)

2. Việc sử dụng Trạng từ trong IELTS Writing Task 1 có thể giúp thí sinh gia tăng độ đa dạng (range), sự linh hoạt và chuẩn xác trong nghĩa (flexibility and precision of meaning), từ đó ghi điểm tại tiêu chí Lexical Resources (chiếm 25% tổng điểm của bài thi Writing Task 1).

3. Các trạng từ thường dùng trong IELTS Writing Task 1:

Trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi “nhẹ” (slight change)

 • Slightly (adv)

 • Moderately (adv)

 • Gently (adv)

 • Gradually (adv)

 • Marginally (adv)

Trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi  “nhanh, mạnh” (Rapid change)

 • Rapidly (adv)

 • Dramatically (adv)

 • Sharply (adv)

 • Substantially (adv)

 • Significantly (adv)

 • Swiftly (adv)

 • Suddenly (adv)

 • Abruptly (adv)

 • Promptly (adv)

Trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi  “cực lớn” (Extremely great change)

 • Enormously (adv)

 • Overwhelmingly (adv)

 • Massively (adv)

 • Tremendously (adv)

Trạng từ miêu tả xu hướng “liên tục” (Constant change)

 • Constantly (adv)

 • Consistently (adv)

 • Persistently (adv)

 • Stably (adv)

 • Steadily (adv)

 • Tediously (adv)

Định nghĩa của trạng từ trong tiếng Anh

Theo từ điển Cambridge, trạng từ là những từ được sử dụng để miêu tả hoặc bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ, một trạng từ khác, hoặc bổ nghĩa cho cả câu.

Ví dụ:

 • increase rapidly: trạng từ “rapidly” bổ nghĩa cho động từ “increase”

 • rapidly increasing: trạng từ “rapidly” bổ nghĩa cho tính từ “increasing”

 • extremely badly: trạng từ “extremely” bổ nghĩa cho trạng từ “badly”

 • Clearly, there is a rapid increase in the number of students enrolling in ZIM’s courses. (Rõ ràng là có một sự tăng mạnh trong số lượng học sinh đăng ký các khóa học tại ZIM.): trạng từ “clearly” bổ nghĩa cho cả câu “ there is a rapid increase in the number of customers”

Vai trò của trạng từ trong IELTS Writing Task 1

Vai trò của trạng từ trong IELTS Writing Task 1

Khi miêu tả một xu hướng thể hiện trên bảng biểu (tăng, giảm, hay không thay đổi,...), thí sinh thường sử dụng cụm danh từ (tính từ + danh từ) (ví dụ: rapid increase). Tuy nhiên, để gia tăng độ đa dạng (range), sự linh hoạt và chuẩn xác trong nghĩa (flexibility and precision of meaning) thuộc tiêu chí lexical resources, việc sử dụng các trạng từ miêu tả xu hướng sẽ giúp thí sinh thành công ghi điểm cao tại tiêu chí này, vốn chiếm 25% tổng điểm của bài thi Writing Task 1.

Ví dụ: nếu câu trước đã dùng “rapid increase”, những câu sau thí sinh có thể dùng “rise dramatically”, “sharply increasing”. Cụ thể:

There is a rapid increase in the number of customers. (Có một sự tăng mạnh trong số lượng số lượng học sinh đăng ký các khóa học tại ZIM.)

=> The number of students enrolling in ZIM’s courses has risen dramatically. (Số lượng số lượng học sinh đăng ký các khóa học tại ZIM đã tăng mạnh.)

=> The number of students enrolling in ZIM’s courses has been sharply increasing. (Số lượng số lượng học sinh đăng ký các khóa học tại ZIM đã tăng mạnh.)

Tổng hợp các trạng từ thường dùng trong IELTS Writing Task 1

Trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi “nhẹ” (Slight change)

 • Slightly (adv)

 • Moderately (adv)

 • Gently (adv)

 • Gradually (adv)

 • Marginally (adv)

Áp dụng vào đề bài Writing Task 1 (Đề 11/02/2023): The bar chart shows the number of visits to a community website in the first and second years of use.

Đề bài Writing Task 1 (Đề 11/02/2023)

Mẫu: From November to February, the volume of users visiting in the first year was gradually increasing, while it slightly fluctuated over the same period in the second year.

(Từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, số lượng người sử dụng các trang web cộng đồng trong năm đầu tăng từ từ, trong khi đó, số lượng này lại giao động lên xuống nhẹ vào cùng kỳ năm thứ hai.)

Đọc bài mẫu tại: Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 11/02/2023.

Trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi  “nhanh, mạnh” (Rapid change)

 • Rapidly (adv)

 • Dramatically (adv)

 • Sharply (adv)

 • Substantially (adv)

 • Significantly (adv)

 • Swiftly (adv)

 • Promptly (adv)

Áp dụng vào đề bài Writing Task 1 (Đề 16/02/2023): The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề bài Writing Task 1 (Đề 16/02/2023)

Mẫu: The number of telephone enquiries slightly fluctuated until April, from where it started to increase substantially, reaching approximately 1100 enquiries in June. In-person enquiries became more common than telephone enquiries by April, continued to rise dramatically, and reached its peak at 1200 enquiries in June.

(Lượng thắc mắc qua điện thoại giao động lên xuống nhẹ đến tháng 4, kể từ đó số lượng này bắt đầu tăng một cách đáng kể, xấp xỉ chạm mốc 1100 lượt thắc mắc vào tháng 6. Lượng thắc mắc trực tiếp trở nên phổ biến hơn lượng thắc mắc qua điện thoại trước tháng 4, và tiếp tục tăng mạnh và đạt đỉnh là 1200 lượt thắc mắc vào tháng 6.)

Đọc bài mẫu tại: Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 16/02/2023.

Trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi  “cực lớn”(Extremely great change)

 • Enormously (adv)

 • Overwhelmingly (adv)

 • Massively (adv)

 • Tremendously (adv)

Áp dụng vào đề bài Writing Task 1 (Đề 16/02/2023): The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề bài Writing Task 1 (Đề 16/02/2023)

Mẫu: Meanwhile, the number of enquiries received by email and letter declined moderately from January to March, before decreasing more significantly over the following months. By June, the figure for email and letter enquiries had enormously dropped to around 200.

(Trong khi đó, lượng thắc mắc qua email và thư giảm nhẹ từ tháng 1 đến tháng 3, trước khi giảm mạnh hơn ở những tháng tiếp theo. Trước tháng 6, con số này đã giảm sâu xuống còn 200 lượt.)

Trạng từ miêu tả xu hướng “liên tục” (Constant change)

Sự liên tục có thể biểu hiện sự không thay đổi, hoặc tăng liên tục, hoặc giảm liên tục

 • Constantly (adv)

 • Consistently (adv)

 • Persistently (adv)

 • Stably (adv)

 • Steadily (adv)

 • Tediously (adv)

Áp dụng vào đề bài Writing Task 1 (Đề 09/04/2022): The line graph shows the global demand of different textile from 1980-2015

Đề bài Writing Task 1 (Đề 09/04/2022)

Mẫu: In 1980, the cotton demand was more than 10 million tons, making it the most popular fabric, and had grown stably to nearly 30 million tons by 2000. After shrinking to about 20 million tons during this period, it continued to rise consistently, peaking at over 30 million tons in 2015. From 1980 to 1995, the demand for polyester was also steadily increasing, yet more significant than cotton, from around 5 to 20 million tons. After 1995, it rose massively and hit around 70 million tons in 2015.

(Vào năm 1980. Nhu cầu sử dụng cotton là hơn 10 triệu tấn, giúp cotton trở thành loại vải phổ biến nhất, và nhu cầu này tiếp tục tăng trưởng một cách ổn định và đạt 30 triệu tấn trước năm 2000. Sau khi giảm xuống còn khoảng 20 triệu tấn vào giai đoạn này, nó tiếp tục tăng liên tục và đạt đỉnh là hơn 30 triệu tấn vào năm 2015. Từ năm 1980 đến 1995, nhu cầu sử dụng polyester cũng tăng trưởng ổn định nhưng mạnh mẽ hơn cotton, từ 5 triệu lên 20 triệu tấn. Say 1995, nó tiếp tục tăng một cách chóng mặt và đạt mức gần 70 triệu tấn vào năm 2015.)

Đọc bài mẫu tại: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và task 2 band 7 đề thi ngày 09/04/2022.

Các lỗi sai thường gặp khi sử dụng Trạng từ trong IELTS Writing Task 1

Hai lỗi sai thường gặp nhất khi sử dụng trạng từ trong IELTS Writing Task 1 là đặt sai vị trí của trạng từ trong câu và sử dụng trạng từ sai mức độ.

Đặt sai vị trí của trạng từ trong câu

Tất cả các trạng từ miêu tả xu hướng xuất hiện ở bài trên đều là trạng từ chỉ cách thức (adverbs of manner). Khi CHƯA hiểu rõ quy tắc về vị trí của loại trạng từ này trong câu, thí sinh thường có thói quen đặt trạng từ ở cuối câu. Tuy việc này đúng ở nhiều trường hợp, nhưng vẫn có thể xảy việc đặt vị trí trạng từ chưa chuẩn xác. Xem xét ví dụ sau:

 • The average number of physicians per 1000 people decreased in France in 2020 significantly.

Ví dụ trên đặt trạng từ “significantly” ở cuối câu. Ví dụ này diễn đạt được đúng và đầy đủ ý nghĩa của câu. Tuy nhiên, phiên bản được đánh giá cao hơn về mặt ngữ pháp là:

 • The average number of physicians per 1000 people decreased significantly in France in 2020.

(Số lượng dược sĩ trung bình trên 1000 người giảm một cách đáng kể ở Pháp năm 2020.)

Vị trí của trạng từ chỉ cách thức trong câu tuân thủ một số quy tắc như sau:

 • Trạng từ chỉ cách thức thường đặt sau động từ, hoặc tân ngữ của động từ

Ví dụ: The average number of physicians per 1000 people decreased significantly.

(Số lượng dược sĩ trung bình trên 1000 người giảm một cách đáng kể.)

 • Trạng từ chỉ cách thức có thể đặt ngay trước động từ để nhấn mạnh động từ, hoặc khi tân ngữ của động từ quá dài

Ví dụ: By June, the figure for email and letter enquiries had enormously dropped to around 200.

(Trước tháng 6, lượng thắc mắc qua email và thư đã giảm sâu xuống còn 200 lượt.)

 • Trạng từ chỉ cách thức đặt ngay trước tính từ

Ví dụ:  From 1980 to 1995, the demand for polyester was also steadily increasing, yet more significant than cotton, from around 5 to 20 million tons.

(Từ năm 1980 đến 1995, nhu cầu sử dụng polyester cũng tăng trưởng ổn định nhưng mạnh mẽ hơn cotton, từ 5 triệu lên 20 triệu tấn.)

 • Khi trong câu có nhiều hơn một trạng từ đi liền nhau thì thứ tự của các trạng từ là: cách thức - địa điểm - thời gian

Ví dụ: From 1980 to 2020, the average number of physicians per 1000 people in Austria increased slightly  to 1 and 3.8 doctors respectively, while that number decreased significantly to 1.3 in France over the same period.

(Từ năm 1980 đến 2000, số lượng dược sĩ trung bình trên 1000 người ở Áo tăng nhẹ lên 3.8 người, trong khi số lượng này giảm đáng kể xuống còn 1.3 người ở Pháp vào cùng giai đoạn.)

Sử dụng sai mức độ của tính từ

Lỗi này thường xảy ra khi thí sinh nhầm lẫn trong việc sử dụng trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi “nhanh, mạnh” (rapid change) và trạng từ xu hướng miêu tả xu hướng thay đổi “cực lớn” (extremely great change).

Xem xét ví dụ:

Ví dụ IELTS Writing Task 1

Nhìn vào biểu đồ trên, có thể thấy từ năm 1980 đến 1995, nhu cầu sử dụng cotton tăng từ 5 lên 20 triệu tấn.  Vậy ở đây người học cần sử dụng các trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi “nhanh, mạnh”. Sau năm 1995, nhu cầu này tăng đột biến từ 20 lên 70 triệu tấn. Vậy ở đây người học cần sử dụng các trạng từ miêu tả xu hướng thay đổi “cực lớn”.

Mẫu: From 1980 to 1995, the demand for polyester was rapidly increasing from around 5 to 20 million tons.

(Từ năm 1980 đến 1995, nhu cầu sử dụng polyester cũng tăng trưởng nhanh từ 5 triệu lên 20 triệu tấn.)

Mẫu: After 1995, the demand for polyester rose massively and hit around 70 million tons in 2015.

(Sau 1995, nó tiếp tục tăng một cách chóng mặt và đạt mức gần 70 triệu tấn vào năm 2015.)

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp cho người học định nghĩa, vai trò của trạng từ trong IELTS Writing Task 1, các trạng từ miêu tả xu hướng thường gặp và cách vận dụng chúng trong khi làm bài. Tác giả hi vọng sau khi nghiên cứu bài viết này, người học sẽ có thể vận dụng các trạng từ này vào bài thi IELTS Writing Task 1 một cách thành thạo và chính xác để có thể gia tăng độ đa dạng (range), sự linh hoạt và chuẩn xác trong nghĩa (flexibility and precision of meaning), từ đó thành công ghi điểm tại tiêu chí Lexical Resources.

Tham khảo

Adverb. (2023). https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/adverb

Adverbs and adverb phrases: position. (2023). In Cambridge Grammar. https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/adverbs-and-adverb-phrases-position

Adverbs of manner - Wall Street English. (n.d.). https://www.wallstreetenglish.com/exercises/adverbs-of-manner

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833