Từ vựng tiếng Anh về sinh viên và bài tập vận dụng kèm đáp án

Từ vựng tiếng Anh về sinh viên là một chủ đề rất quen thuộc và gần gũi. Tuy nhiên, một số học viên chưa nắm rõ các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến các năm học của sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp từ vựng chủ đề sinh viên, mẫu câu giao tiếp trong đời sống Đại học và cung cấp bài tập vận dụng kèm đáp án.
Lê Minh Khôi
05/06/2024
tu vung tieng anh ve sinh vien va bai tap van dung kem dap an

Key takeaways

1. Từ vựng tiếng Anh về sinh viên.

  • Từ vựng về đời sống sinh viên: Lecture, Lecturer, Assignment, Dormitory, Campus, Professor, Research, Cafeteria, Seminar, Extracurricular activity, Semester, Curriculum, Syllabus, Alumnus, Scholarship và Tuition fee.

  • Từ vựng về sinh viên các năm: First-year student, Second-year student, Third-year student, Fourth-year student, Freshman, Sophomore và Junior.

  • Từ vựng về sinh viên năm cuối: Final-year student, Senior, Fresh graduate (student), Graduate, Graduation, Internship, Thesis, Dissertation, Commencement, Bachelor’s degree, Master's degree và Doctor’s degree.

2. Cách nói sinh viên năm mấy bằng tiếng Anh:

Câu hỏi: Which year are you in? (Bạn học năm thứ mấy vậy ?)

Trả lời: 

  • I’m + a + … (Tôi là …)

  • I’m in my freshman/ sophomore/ junior/ senior year + at university. (Tôi đang học năm một/ hai/ ba/ cuối Đại học).

Cách gọi sinh viên đại học năm mấy trong tiếng Anh

Sinh viên năm cuối tiếng Anh là gì ?

Sinh viên năm cuối là những sinh viên ở giai đoạn cuối cùng của quá trình học tập đại học hoặc cao đẳng. Đây là giai đoạn quyết định về việc hoàn thành chương trình học và chuẩn bị cho bước tiếp theo trong sự nghiệp. Sinh viên năm cuối thường phải hoàn thành các khóa học cần thiết của ngành học, tham gia vào dự án tốt nghiệp hoặc luận văn, và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Trong từ vựng tiếng Anh, sinh viên năm cuối là “senior” hoặc “final-year student”.

Sinh viên năm nhất tiếng Anh là gì ?

Sinh viên năm nhất là những sinh viên mới gia nhập vào các trường đại học hoặc cao đẳng. Đây là giai đoạn bắt đầu của quá trình học tập đại học hoặc cao đẳng và cũng là thời điểm để thích nghi với môi trường học tập mới. Sinh viên năm nhất thường phải trải qua các môn học cơ bản để xây dựng nền tảng kiến thức cho những năm tiếp theo. Đối với nhiều sinh viên, năm nhất cũng là thời điểm hình thành các mối quan hệ xã hội và tìm hiểu về cuộc sống đại học. Vậy nên, sinh viên năm nhất tiếng Anh là “freshman” hoặc “first-year student”.

Sinh viên năm hai tiếng Anh là gì ?

Sinh viên năm hai là những sinh viên đã hoàn thành một năm học đại học hoặc cao đẳng và đang tiếp tục hành trình học tập của mình. Sinh viên năm hai thường tiếp tục xây dựng cơ sở kiến thức cho chuyên ngành của mình, tham gia vào các dự án và hoạt động ngoại khóa liên quan đến lĩnh vực học. Họ cũng bắt đầu đặt ra các mục tiêu nghề nghiệp cụ thể và tìm kiếm cơ hội thực tập hoặc thực hành trong lĩnh vực mình quan tâm. Trong tiếng Anh, sinh viên năm hai là “sophomore” hoặc “second-year student”.

Sinh viên năm ba tiếng Anh là gì ?

Sinh viên năm ba là những sinh viên đang hoàn thành ba năm học trong chương trình đại học hoặc cao đẳng và đang tiến gần đến việc tốt nghiệp. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình học tập, khi sinh viên đang chuyên sâu vào các khóa học chuyên ngành và dự án nghiên cứu. Sinh viên năm ba thường phải hoàn thành các môn học cấp cao, thực hiện dự án tốt nghiệp và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ hoặc các bài kiểm tra cuối khóa. Họ cũng bắt đầu tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua thực tập hoặc dự án nghiên cứu. Vậy nên, sinh viên năm ba tiếng Anh là “junior” hoặc “third-year student”.

Sinh viên năm tư tiếng Anh là gì ?

Trong tiếng Anh, sinh viên năm tư là “fourth-year student”. Nếu sinh viên năm tư là năm cuối thì dùng “senior” hoặc “final-year student”.

Từ vựng tiếng Anh về sinh viên

Từ vựng về đời sống sinh viên

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Lecture

Noun

/ˈlɛk.tʃər/

Bài giảng, bài thuyết trình

Lecturer

Noun

/ˈlek.tʃər.ər/

Giảng viên

Assignment

Noun

/əˈsaɪn.mənt/

Bài tập

Dormitory

Noun

/ˈdɔːr.mɪ.tər.i/

Ký túc xá

Campus

Noun

/ˈkæm.pəs/

Khuôn viên trường

Professor

Noun

/prəˈfes.ər/

Giáo sư

Research

Noun/ Verb

/rɪˈsɜːrtʃ/

Nghiên cứu

Cafeteria

Noun

/ˌkæf.ɪˈtɪər.i.ə/

Quán ăn tự phục vụ

Seminar

Noun

/ˈsem.ɪ.nɑːr/

Hội thảo

Extracurricular activity

Noun Phrase

/ˌek.strə.kəˈrɪk.jə.lər ækˈtɪv.ə.ti/

Hoạt động ngoại khóa

Semester

Noun

/sɪˈmes.tər/

Học kỳ

Curriculum

Noun

/kəˈrɪkjə.ləm/

Chương trình giảng dạy

Syllabus

Noun

/ˈsɪl.ə.bəs/

Giáo trình

Alumnus

Noun

/əˈlʌm.nəs/

Cựu sinh viên

Scholarship

Noun

/ˈskɒl.ə.ʃɪp/

Học bổng

Tuition fee

Noun

/tjuːˈɪʃ.ən fiː/

Học phí

Từ vựng về sinh viên các năm

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

First-year student

Noun Phrase

/fɜːrst-jɪr ˈstuːdnt/

Sinh viên năm nhất

Second-year student

Noun Phrase

/ˈsek.ənd-jɪr ˈstuːdnt/

Sinh viên năm hai

Third-year student

Noun Phrase

/θɜːrd-jɪr ˈstuːdnt/

Sinh viên năm ba

Fourth-year student

Noun Phrase

/fɔːrθ-jɪr ˈstuːdnt/

Sinh viên năm tư

Freshman

Noun

/ˈfreʃ.mən/

Sinh viên năm nhất

Sophomore

Noun

/ˈsɑː.fə.mɔːr/

Sinh viên năm hai

Junior

Noun

/ˈdʒuː.njər/

Sinh viên năm ba

Từ vựng về sinh viên năm cuối

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Final-year student

Noun Phrase

/ˈfaɪnl-jɪr ˈstuːdənt/

Sinh viên năm cuối

Senior

Noun

/ˈsiː.njər/

Sinh viên năm cuối

Fresh graduate (student)

Noun Phrase

/freʃ ˈɡrædʒ.u.ət ˈstuːdənt/

Sinh viên mới ra trường

Graduate

Noun/ Verb

/ˈɡrædʒ.u.ət/

Tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp đại học

Graduation

Noun

/ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən/

Lễ tốt nghiệp

Internship

Noun

/ˈɪn.tɜːn.ʃɪp/

Thực tập

Thesis

Noun

/ˈθiː.sɪs/

Luận văn

Dissertation

Noun

/ˌdɪs.ərˈteɪ.ʃən/

Luận án

Commencement

Noun

/kəˈmen.smənt/

Lễ phát bằng

Bachelor’s degree

Noun Phrase

/ˈbætʃ.ələrz dɪˈɡriː/

Bằng cử nhân

Master's degree

Noun Phrase

/ˈmæs.tərz dɪˈɡriː/

Bằng thạc sĩ

Doctor’s degree

Noun Phrase

/ˈdɒk.tərz dɪˈɡriː/

Bằng tiến sĩ

Tham khảo thêm:

Cách nói sinh viên năm mấy bằng tiếng Anh

Khi đặt câu hỏi và trả lời mình là sinh viên Đại học năm thứ mấy bằng tiếng Anh, người học có thể sử dụng cấu trúc câu dưới đây:

Câu hỏi:

Which year are you in ? (Bạn học năm thứ mấy vậy ?) → có thể thay = (Bạn là sinh viên đại học năm mấy vậy ?)

Trả lời:

I’m + a + … (Tôi là …)

I’m in my freshman/ sophomore/ junior/ senior year + at university. (Tôi đang học năm một/ hai/ ba/ cuối Đại học).

Ví dụ: 

Which year are you in?

→ I’m a second-year student/ I’m a sophomore.

→ I'm currently in my sophomore year at university.

→ I'm currently in my second year at university.

 sinh viên tiếng anh là gìTham khảo thêm: Mẫu câu giao tiếp và từ vựng tiếng Anh về đời sống thường gặp

Bài tập vận dụng

Hoàn thành câu:

dormitory

thesis

freshman

seminars

lecturers

bachelor’s degree

internship

scholarship

senior

campus

curriculum

extracurricular activities

1. The ……. is buzzing with students heading to classes, studying in the library, and socializing in the quad.

2. Many students participate in ……. such as sports teams, student clubs, or volunteer organizations to enrich their university experience.

3. The ……. for the engineering program includes courses in mathematics, physics, and specialized engineering subjects.

4. Sarah was thrilled to receive a full ……. that covered her tuition fees for all four years of her undergraduate studies.

5. As a …….., Jack was eager to explore campus life and adjust to the new academic challenges.

6. Writing a ……. is a requirement for many students completing their bachelor's degree.

7. After four years of study, James finally earned his ……. in business administration.

8. Hannah secured an …….. at a local marketing firm to gain practical experience in her field before graduating.

9. Being a ……., Emily is busy working on her thesis project and preparing for graduation.

10. The ……. in the biology department are renowned for their expertise and dedication to teaching.

11. Many freshmen live in the …….. on campus, fostering a sense of community among students.

12. The psychology department regularly hosts ……. where students and faculty members discuss recent research findings and trends in the field.

Đáp án:

1. The campus is buzzing with students heading to classes, studying in the library, and socializing in the quad.

2. Many students participate in extracurricular activities such as sports teams, student clubs, or volunteer organizations to enrich their university experience.

3. The curriculum for the engineering program includes courses in mathematics, physics, and specialized engineering subjects.

4. Sarah was thrilled to receive a full scholarship that covered her tuition fees for all four years of her undergraduate studies.

5. As a freshman, Jack was eager to explore campus life and adjust to the new academic challenges.

6. Writing a thesis is a requirement for many students completing their bachelor's degree.

7. After four years of study, James finally earned his bachelor’s degree in business administration.

8. Hannah secured an internship at a local marketing firm to gain practical experience in her field before graduating.

9. Being a senior, Emily is busy working on her thesis project and preparing for graduation.

10. The lecturers in the biology department are renowned for their expertise and dedication to teaching.

11. Many freshmen live in the dormitory on campus, fostering a sense of community among students.

12. The psychology department regularly hosts seminars where students and faculty members discuss recent research findings and trends in the field.

Tổng kết

Bài viết trên đây đã tổng hợp từ vựng về đời sống sinh viên cũng như từ vựng tiếng Anh về sinh viên các năm. Bên cạnh đó, bài viết còn hướng dẫn cho người học cách nói sinh viên năm mấy bằng tiếng Anh. Trong quá trình học tập, nếu người học gặp khó khăn thì có thể gửi câu hỏi của mình tới ZIM Helper để được trợ giúp.


Nguồn tham khảo
“Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.” @CambridgeWords, 19 July 2023, dictionary.cambridge.org/.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity