Ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP kèm bài tập

Việc ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP có thể giúp thí sinh tiết kiệm thời gian và trả lời các câu hỏi thật chính xác. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP và cung cấp một số bài tập vận dụng.
author
Phạm Hồng Phúc
09/07/2024
ung dung skimming scanning trong bai reading vstep kem bai tap

Key takeaways

Hướng dẫn ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP

 • Ứng dụng Skimming trong các dạng bài: Main Idea (Ý chính), Inference (Suy luận), Text Completion (Hoàn thành đoạn văn).

 • Ứng dụng Scanning trong các dạng bài: Word-in-Context (Từ vựng theo ngữ cảnh),Detailed Questions (Câu hỏi chi tiết).

 • Các bước skimming bao gồm: Đọc qua tiêu đề và tiêu đề phụ (nếu có), Xác định câu chủ đề (topic sentence) của từng đoạn, Đọc lướt phần nội dung sau câu chủ đề của từng đoạn và tóm tắt lấy ý chính.

 • Các bước scanning bao gồm: Đọc kỹ đề bài để xác định từ khóa và định vị từ khóa trong bài đọc, Đọc kỹ câu chứa từ khóa và các câu xung quanh để hiểu rõ ngữ cảnh, So sánh nghĩa của các đáp án với manh mối thu thập được từ ngữ cảnh và chọn đáp án.

Bài tập ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP

Hướng dẫn ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP

Đầu tiên, tác giả sẽ giới thiệu sơ bộ định nghĩa của hai kỹ thuật đọc quan trọng trong các bài Reading. Skimming (Đọc lướt nhanh) được ứng dụng khi cần nắm bắt ý chính, tóm tắt nội dung, và trả lời các câu hỏi yêu cầu thí sinh hiểu khái quát bài đọc. Scanning (Đọc quét) được sử dụng khi tìm kiếm thông tin cụ thể để trả lời các câu hỏi yêu cầu thí sinh hiểu chi tiết bài đọc.

Trong 5 bài phổ biến của Reading VSTEP, kỹ thuật skimming có thể được áp dụng trong các dạng bài:

và kỹ thuật scanning có thể được áp dụng trong các dạng bài:

Khi ứng dụng skimming trong các bài Reading VSTEP, thí sinh nên đọc nội dung theo thứ tự từ trên xuống. Cụ thể khi sử dụng skimming trong bài đọc dạng Main idea, chiến lược làm bài bao gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Đọc qua tiêu đề và tiêu đề phụ (nếu có).

 • Bước 2: Xác định câu chủ đề (topic sentence) của từng đoạn.

 • Bước 3: Đọc lướt phần nội dung sau câu chủ đề của từng đoạn và tóm tắt lấy ý chính.

Thí sinh cần phân tích được mạch văn của bài đọc thông qua các từ nối như các từ nối chỉ thứ tự (initially, secondly, finally), từ nối chỉ quan hệ nguyên nhân – hệ quả (because, therefore, thus), từ nối chỉ sự đối lập (but, however, nevertheless),… Những từ báo hiệu này sẽ giúp xác định được mối liên kết giữa những câu văn trong đoạn và giữa những đoạn văn trong bài. Ngoài ra, nên chú ý đến các từ hoặc cụm từ được lặp lại nhiều lần trong bài đọc, vì chúng thường thể hiện ý chính hoặc các ý hỗ trợ.

Đối với kỹ thuật scanning, thí sinh có thể skip (bỏ qua) những thông tin không liên quan đến từ khóa trong câu hỏi. Nên đọc theo trình tự ngược lại với kỹ thuật skimming, là đọc từ dưới lên và từ phải sang trái để tránh bị cuốn theo nội dung của bài viết. Các bước làm bài cụ thể trong dạng Word-in-Context như sau:

Bước 1: Đọc kỹ đề bài để xác định từ khóa hoặc cụm từ cần tìm và vị trí của nó trong bài đọc (được cung cấp sẵn). Đối với dạng bài không cung cấp sẵn vị trí thông tin, thí sinh cần ghi nhớ các từ khóa như tên riêng, số đếm, ngày tháng hoặc các từ khóa khác trong câu. Sau đó tìm các từ khóa này trong văn bảng để định vị thông tin.

Bước 2: Đọc kỹ câu chứa từ khóa và các câu xung quanh để hiểu rõ ngữ cảnh. Thí sinh cần tìm hiểu những manh mối ngữ cảnh bao gồm các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các định nghĩa, và ví dụ.

Bước 3: So sánh nghĩa của các đáp án với manh mối thu thập được từ ngữ cảnh và chọn đáp án có nghĩa phù hợp nhất với ngữ cảnh cụ thể của bài đọc.

ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP

Bài tập ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP

Exploring the Beauty of Abstract Art

Abstract art, with its vibrant colors, intriguing shapes, and evocative forms, has captivated audiences for generations. Unlike traditional art forms that aim to depict recognizable objects or scenes, abstract art invites viewers to interpret and engage with the artwork on a deeper, more personal level.

At the heart of abstract art lies the freedom of expression. Artists harness this freedom to convey emotions, ideas, and concepts without the constraints of realism. Through bold brushstrokes, dynamic compositions, and unconventional techniques, they push the boundaries of creativity, challenging viewers to expand their perspectives and embrace ambiguity.

One of the defining characteristics of abstract art is its subjectivity. Each observer brings their unique experiences, perceptions, and emotions to the artwork, shaping their interpretation and understanding. What may appear chaotic to one viewer might evoke a sense of harmony or tranquility in another, highlighting the fluidity and diversity of human perception.

Abstract artists often draw inspiration from nature, emotions, music, and the subconscious mind. By distilling complex themes and sensations into visual expressions, they create a rich tapestry of imagery that resonates with audiences on a visceral level. Through abstraction, artists transcend the limitations of language and rational thought, tapping into the universal language of intuition and emotion.

While some may find abstract art challenging or perplexing, others find solace and inspiration in its enigmatic beauty. The ambiguity and open-mindedness of abstract artworks invite viewers to embrace uncertainty and embrace the beauty of the unknown. In a world filled with chaos and uncertainty, abstract art offers a sanctuary for introspection, contemplation, and self-discovery.

In conclusion, abstract art serves as a powerful testament to the boundless creativity of the human spirit. Through its expressive forms and abstract gestures, it invites viewers to embark on a journey of self-exploration and interpretation. Whether viewed as a reflection of the artist's inner world or a mirror of one's own psyche, abstract art continues to inspire, challenge, and provoke thought in all who encounter it.

 1. In the essay, what does the term "vibrant" refer to when describing abstract art?

  1. Dynamic compositions

  2. Intriguing shapes

  3. Bold brushstrokes

  4. Lively and intense colors

 2. What does the word "enigmatic" in the essay most likely mean?

  1. Straightforward

  2. Mysterious

  3. Clear

  4. Predictable

 3. According to the essay, what distinguishes abstract art from traditional art forms?

  1. Its use of vibrant colors

  2. Its emphasis on realism

  3. Its invitation for interpretation

  4. Its depiction of recognizable objects

 4. Based on the essay, what can be inferred about the impact of abstract art on viewers?

  1. It evokes uniform emotions in all viewers.

  2. It challenges viewers' perceptions and encourages introspection.

  3. It restricts viewers' interpretations to the artist's intent.

  4. It relies solely on rational thought for understanding.

 5. What is the main idea of the essay?

  1. Abstract art is confusing and lacks meaning.

  2. Abstract art encourages viewers to explore their own interpretations.

  3. Abstract art is inferior to traditional art forms.

  4. Abstract art limits creativity and expression.

Đáp án:

 1. d

 • Từ khóa chính: vibrant, describing, abstract art

 • Sử dụng kỹ thuật scanning để tìm kiếm từ khóa → Line 1.

 • Trong văn bản, "vibrant" được mô tả như là các màu sắc sống động và sôi động, điều này phản ánh sự mạnh mẽ và cuốn hút của màu sắc trong nghệ thuật trừu tượng.

 1. b

 • Từ khóa cần tìm: enigmatic

 • Sử dụng kỹ thuật scanning để tìm kiếm từ khóa → Line 14.

 • Trong ngữ cảnh của đoạn văn, "enigmatic" được sử dụng để mô tả sự bí ẩn và không rõ ràng của nghệ thuật trừu tượng, làm nổi bật tính độc đáo và khó hiểu của nó.

 1. c

 • Từ khóa chính: distinguishes, abstract art, traditional art forms

 • Sử dụng kỹ thuật scanning để tìm kiếm từ khóa → Line 2-3.

 • Thông tin cho biết nghệ thuật truyền thống mô tả các đối tượng hoặc cảnh dễ nhận biết “depict recognizable objects or scenes”, trong khi nghệ thuật trừu tượng mời người xem diễn giải và tham gia vào tác phẩm nghệ thuật “interpret and engage with the artwork” ở mức độ sâu sắc hơn, cá nhân hơn.

 1. b

 • Từ khóa chính: inferred, impact of abstract art, viewers

 • Thông tin cho rằng nghệ thuật trừu tượng mời gọi người xem chấp nhận sự không chắc chắn và chấp nhận vẻ đẹp của sự chưa biết “ invite viewers to embrace uncertainty and embrace the beauty of the unknown”. Những tuyên bố này ngụ ý rằng nghệ thuật trừu tượng thúc đẩy người xem suy nghĩ sâu hơn về những gì họ thấy, đặt câu hỏi về nhận thức ban đầu của họ và suy ngẫm về phản ứng và suy nghĩ cá nhân của họ.

 • Do đó, tùy chọn B là đúng vì nó chính xác thể hiện ý tưởng rằng nghệ thuật trừu tượng thách thức quan điểm của người xem và khuyến khích sự tự suy ngẫm, thúc đẩy họ suy ngẫm và khám phá những diễn giải và cảm xúc riêng của mình.

 1. b

 • Trong bài luận, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng nghệ thuật trừu tượng không cố gắng miêu tả các đối tượng hay cảnh vật quen thuộc mà thay vào đó mời gọi người xem tự diễn giải và tương tác với tác phẩm theo cách cá nhân. Do đó, ý chính của đoạn văn là nghệ thuật trừu tượng khuyến khích người xem khám phá và diễn giải riêng của họ, thể hiện sự tự do và sáng tạo trong sáng tác và người xem.

Tổng kết

Bài viết đã hướng cách ứng dụng Skimming & Scanning trong bài Reading VSTEP và cung cấp các câu hỏi vận dụng. Hy vọng những kiến thức trên có thể hỗ trợ thí sinh luyện tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi.

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo các khóa học luyện thi VSTEP tại ZIM Academy để được hướng dẫn ôn luyện một cách hiệu quả và có hệ thống.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu