Hướng dẫn cách viết Request Letters (Thư yêu cầu) - VSTEP Writing Task 1

Bài viết sau sẽ tập trung hướng dẫn người học cách ghi điểm cao khi gặp VSTEP Writing Task 1 Request Letters (Thư yêu cầu).
huong dan cach viet request letters thu yeu cau vstep writing task 1

(Task 1) và (Task 2) Viết luận. Trong đó, phần thi viết thư yêu cầu thí sinh viết 1 bức thư/email có số từ ít nhất là 120 từ. Phần thi chiếm ⅓ tổng số điểm của bài thi, vì vậy nên thí sinh được khuyến khích hoàn thành phần thi này trong khoảng 20 phút.

Có nhiều thể loại thư có thể xuất hiện trong Task 1 này. Những thể loại thư phổ biến bao gồm:

 • Thư yêu cầu (Request letters)

 • Thư xin lỗi (Apology letters)

 • Thư xin việc (Application letters)

 • Thư phàn nàn (Complaint letters)

 • Thư hỏi đáp (Inquiry letters)

 • Thư mời (Invitation letters)

 • Thư đề nghị (Suggestion letters)

 • Thư cảm ơn (Thank you letters)

Bài viết sau sẽ tập trung hướng dẫn người học cách ghi điểm cao khi gặp VSTEP Writing Task 1 Request Letters (Thư yêu cầu)

Key Takeaways

1. Thư yêu cầu là dạng thư được viết để hỏi xin người nhận một điều gì đó. Thư yêu cầu có thể viết theo lối trang trọng (formal) hoặc thân mật, gần gũi (informal).

2. Dàn bài của dạng thư yêu cầu gồm 3 phần:

 • Phần 1: Chào hỏi + lý do viết thư

 • Phần 2: Giải quyết các yêu cầu của đề bài

 • Phần 3: Kết thư

3. Các bước viết thư yêu cầu

 • Bước 1: Trước khi viết (3-5 phút): Thí sinh tiến hành phân tích đề và lập dàn ý cho thư

 • Bước 2: Trong khi viết (13 phút): Dựa vào dàn ý chi tiết để viết thành 1 lá thư hoàn chỉnh 

 • Bước 3 Sau khi viết (2 phút): Kiểm tra lại bài viết

4. Các lỗi sai thường gặp

 • Các lỗi liên quan tới văn phong: 

Văn phong formal nhưng sử dụng viết tắt (I’m...), các từ lóng (sick - tuyệt vời,...), hoặc lời kết thư thân mật (lots of love,...)

Văn phong informal nhưng sử dụng nhiều cấu trúc phức tạp, nhiều câu bị động, hoặc lời kết thư trang trọng (yours faithfully,...)

 • Không giải quyết hết các yêu cầu của đề bài: Đề bài yêu cầu phải bao gồm 3 thông tin trong thư nhưng chỉ viết được 2 thông tin. 

Giới thiệu chung về dạng bài Request letters (thư yêu cầu)

Thư yêu cầu là dạng thư được viết để hỏi xin người nhận một điều gì đó. Những yêu cầu thường gặp là hỏi xin thông tin, dịch vụ, xin phép, xin sự giúp đỡ,...

Thư yêu cầu có thể viết theo lối trang trọng (formal) hoặc thân mật, gần gũi (informal). Tùy vào văn phong, các cấu trúc và từ vựng được sử dụng trong thư cũng sẽ có sự khác biệt.

Dàn bài chung của dạng thư yêu cầu trong VSTEP Writing Task 1

Nhìn chung, dàn bài của dạng thư yêu cầu gồm 3 phần:

Phần 1: Chào hỏi + mục đích viết thư

Phần 2: Giải quyết các yêu cầu của đề bài

Phần 3: Kết thư

Cách viết VSTEP Writing Task 1 Request Letters (thư yêu cầu)

Cách viết VSTEP Writing Task 1 Request Letters (thư yêu cầu)

Bước 1: Trước khi viết (3-5 phút): Thí sinh tiến hành phân tích đề và lập dàn ý cho thư

 • Phân tích đề: Trước hết, thí sinh cần xác định được người viết là ai (học sinh, nhân viên, bạn bè,...) và người nhận là ai (giáo viên, sếp, bạn bè,...) để quyết định sẽ viết thư theo văn phong formal hay informal. 

Tiếp theo, xác định yêu cầu của đề bài. Đối với Task 1 này, các yêu cầu sẽ được nêu rất rõ ràng, thường đứng sau ““In your letter/email, you have to…) hoặc “In your letter/email,

include…)

 • Lập dàn ý: Cấu trúc một bức thư/email gồm 3 phần như đã nêu ở trên. Điểm đáng lưu ý là để bài viết có bố cục rõ ràng, giải quyết yêu cầu đề một cách triệt để, không bị nhập nhằng các ý với nhau, người học nên giải quyết mỗi yêu cầu trong 1 đoạn thân bài. Ví dụ đề bài có 3 yêu cầu, và 3 yêu cầu này không có mối quan hệ mật thiết, thì sẽ tương ứng với 3 đoạn thân bài. 

Ví dụ cách tiến hành bước 1: Phân tích đề và lập dàn ý

Cho đề bài VSTEP Writing Task 1 Request Letters (Thư yêu cầu) sau:

You are working for a company. You need to take some time off work and want to ask your manager about this. Write a letter to your manager. 

In your letter, you have to 

• Explain why you want to take time off work 

• Give details of the amount of time you need 

• Suggest how your work could be covered while you are away

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or addresses.  

Phân tích đề

 • Người nhận là quản lý (manager) của người viết. Vậy văn phong của email này là văn phong trang trọng (formal).

 • Đề bài có 3 yêu cầu cần giải quyết:

  • Yêu cầu 1: Explain why you want to take time off work (Giải thích lý do bạn muốn xin nghỉ phép)

  • Yêu cầu 2: Give details of the amount of time you need (Cung cấp cụ thể thời gian bạn cần xin nghỉ)

  • Yêu cầu 3: Suggest how your work could be covered while you are away (Đề xuất cách hoàn thành phần công việc của mình khi bạn nghỉ phép)

 • Có 3 yêu cầu cần giải quyết tương đương với 3 đoạn văn trong thân bài

Lập dàn ý

 • Phần 1: Chào hỏi + lý do viết thư: writing to request some time off work

 • Phần 2: Giải quyết các yêu cầu của đề bài

  • Yêu cầu 1: Lý do: family health issue → need all my attention

  • Yêu cầu 2: Thời gian: 2 weeks

  • Yêu cầu 3: Giải pháp trong lúc nghỉ: let a competent colleague take over most responsibilities + train and provide documentation for him.

 • Phần 3: Kết thư: look forward to your response

Bước 2: Trong khi viết (13 phút): Dựa vào dàn ý chi tiết để viết thành 1 lá thư hoàn chỉnh 

Lưu ý về một số tiêu chí chấm điểm sau:

 • Đủ độ dài yêu cầu (120 từ) 

 • Trả lời hết các ý chính yêu cầu

 • Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với loại thư (trang trọng/thân mật hay phù hợp với mục đích viết thư)

 • Có chia đoạn hợp lý

 • Có liên kết ý và liên kết giữa các đoạn (sử dụng từ nối hợp lý) 

 • Có sử dụng nhiều cụm từ cố định (collocation) 

 • Có sử dụng nhiều câu phức

 • Không mắc lỗi từ vựng (lựa chọn từ vựng, chính tả)

 • Không mắc lỗi về ngữ pháp

Bước 3 Sau khi viết (2 phút): Kiểm tra lại bài viết

Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh nên dành một ít thời gian còn lại để kiểm tra các lỗi về chính tả và ngữ pháp nếu có. 

Cấu trúc câu ghi điểm VSTEP Writing Task 1 Request Letters

Formal

Informal

Chào hỏi

Dear Sir/Madam,

 • I hope this letter finds you in good health and high spirits.

 • I hope this letter finds you well.

Dear Lily,

 • I hope this letter finds you in the pink of health.

 • I hope this letter finds you well.

Mục đích viết thư

 • I am writing to kindly request your attention to …

 • I am writing with regard to…

 • With reference to…, I am writing to request further information about…

 • I am writing in response to your advertisement for...

 • I am writing to earnestly request your assistance concerning…

 • I am reaching out to kindly request your support regarding…

 • I’m writing to ask for further information related to…

 • I’m writing to ask you for some insights into…

 • So, I've got a bit of a situation concerning/regarding… and instantly thought you'd be the person to turn to.

Giải quyết yêu cầu 1

 • Firstly, I would like to ask about…

 • The first matter I would be grateful if you could take into consideration is…

 • I would greatly appreciate it if you could send me further information about …

 • I would be very grateful if you could send me more details about…

 • Would it be possible for you to clarify ….?

 • First, I’d like to know…

 • Firstly, can you give me some information about…?

 • To begin with, I want to know more about…

 • The first thing I’m super curious about is…

 • The first tiny favor that only you can fulfill is letting me know more about… 

Giải quyết yêu cầu 2, 3,...

 • Secondly, I would like to inquire about…

 • An additional concern I wish to present to your consideration is…

 • Another matter I need information on is…

 • Another point I am not certain about is… 

 • I would also like some help/ information/ clarification on…

 • Second, tell me more about…

 • Also, I was wondering if you could send me some more information related to…

 • Another matter that I’m so concerned about is… Please let me know if you know anything related to it. 

Kết thư

 • I appreciate your attention to my requests and look forward to discussing it further.

 • I look forward to hearing from you as soon as possible.

 • I look forward to receiving your reply as soon as possible.

 • Thank you in anticipation for your cooperation.

 

Yours sincerely, (dùng khi phần chào hỏi Dear… nêu rõ tên người nhận. Ví dụ như Dear Mrs. James.) 

Yours faithfully, (dùng khi phần chào hỏi Dear… không nêu rõ tên người nhận mà chỉ chỉ một cách chung chung như Sir/Madam.)

 • Hope to hear from you soon.

 • Look forward to hearing from you soon.

 • I look forward to receiving your reply soon.

Lots of love,

Love,

Best regards,


Bài mẫu VSTEP Writing Task 1 Request Letters (thư yêu cầu)

Bài mẫu VSTEP Writing Task 1 Request Letters (thư yêu cầu)

Đề bài 1

You are working for a company. You need to take some time off work and want to ask your manager about this. Write a letter to your manager. 

In your letter, you have to 

• Explain why you want to take time off work 

• Give details of the amount of time you need 

• Suggest how your work could be covered while you are away

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or addresses.  

Bài mẫu: 

Dear Mr. David,

I hope this letter finds you well. I am writing to request some time off work due to personal reasons.

Specifically, one of my family members has recently been dealing with a serious health issue that requires my immediate and undivided attention. Therefore, I would appreciate it if I could take two weeks off starting from October 25th. I believe that this time will allow me to provide the necessary care and assistance to my family during this challenging period. 

To ensure that my absence has minimal impact on the team's workflow, I suggest that my colleague Josh Miller could temporarily take over some of my major responsibilities since he has shown aptitude in these areas before. Additionally, I am willing to train him or provide all necessary documentation to ease the transition.

Thank you for your consideration. I look forward to your response and guidance on the next steps to facilitate my leave request.

Yours sincerely,

(Số từ: 160 từ)

Dịch:

Kính gửi anh David,

Tôi hy vọng anh vẫn khỏe. Tôi viết thư này để đề nghị được nghỉ làm trong một thời gian vì những lý do cá nhân.

Cụ thể, một thành viên trong gia đình tôi gần đây đang phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đòi hỏi toàn bộ sự chú tâm của tôi. Vì vậy, tôi rất mong muốn nếu có thể, tôi được nghỉ làm hai tuần bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Tôi tin rằng khoảng nghỉ này sẽ cho phép tôi có thể chăm sóc và hỗ trợ cho gia đình mình trong giai đoạn khó khăn này.

Để đảm bảo rằng sự vắng mặt của tôi không ảnh hưởng lớn đến quá trình làm việc của đội nhóm, tôi đề xuất rằng đồng nghiệp của tôi, Josh Miller, có thể tạm thời đảm nhận một số trách nhiệm chính của tôi, vì anh ấy đã từng thể hiện khả năng thiên phú trong những lĩnh vực này trước đây. Ngoài ra, tôi sẽ sẵn sàng đào tạo anh ấy hoặc cung cấp tài liệu cần thiết để sự chuyển giao công việc này được diễn ra mượt mà hơn.

Cảm ơn sự cân nhắc xem xét của anh. Tôi rất mong đợi phản hồi và hướng dẫn của anh về các bước tiếp theo để tạo điều kiện cho lần xin nghỉ phép này của tôi.

Trân trọng,

Đề bài 2

You are planning a trip to a new destination and want suggestions and tips from friends who have visited the same place before. Write a letter to your friend. In your letter, you have to: 

 • Provide the time of your trip

 • Ask for suggestions on must-visit places

 • Ask for suitable means of transport.

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or addresses.  

Bài mẫu:

Dear Joe,

I hope this letter finds you in the pink of health. I've got some exciting news to share! I'm planning my first trip to Venice. Knowing that my friend has been a local for his entire life, I thought who can be more reliable to turn to for some insider insights than you!

My journey starts on 15th August and will last for five days, so I want to make the most of every moment I have there. 

I've heard about some incredible places like the Grand Canal and St Mark's Square, but I'm sure there are hidden gems I don't want to miss. So, I would greatly appreciate it if you could recommend any must-visit places that are not in all the guidebooks. 

I'm also a bit unsure about the best means of transportation once I'm there. Is public transport reliable, or should I consider renting a car? Your advice on this matter would be invaluable.

I'm eagerly looking forward to your suggestions and any tips you might have. Thanks a million for your assistance!

Love,

(Số từ: 180 từ)

Dịch:

Gửi Joe,

Tớ hy vọng cậu đang thật khỏe mạnh. Tớ có tin vui muốn báo với cậu đây! Tớ đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch đầu tiên của mình đến Venice. Biết rằng bạn tớ là người dân địa phương chính chuyên, tớ tự nghĩ có ai có thể đáng tin để nhờ tư vấn hơn cậu nữa!

Chuyến đi của tớ bắt đầu vào ngày 15 tháng Tám và sẽ kéo dài trong vòng năm ngày, vì vậy tớ muốn tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc tại đó. 

Tôi đã nghe nói về một số địa điểm tuyệt vời như Kênh đào Venice và Quảng trường St Mark, nhưng tớ chắc chắn rằng còn những viên ngọc ẩn mình mà tớ không muốn bỏ lỡ. Vì vậy, tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể gợi ý bất kỳ địa điểm nhất-đinh-phải-đến nào mà không nằm trong những cuốn sổ tay du lịch kia.

Tớ cũng còn một chút băn khoăn về phương tiện di chuyển nào sẽ là tốt nhất khi tớ đến đó. Liệu phương tiện công cộng có đáng tin cậy không, hay tớ nên xem xét việc thuê xe ô tô nhỉ? Lời khuyên của cậu về chuyện này là vô giá luôn ấy.

Tớ rất háo hức mong chờ sự gợi ý và mọi lời khuyên mà cậu chia sẻ. Cảm ơn một triệu lần vì đã giúp tớ nha!

Yêu cậu, 

Tham khảo thêm:

Lỗi sai thường gặp

 • Các lỗi liên quan tới văn phong

Đây là lỗi phổ biến nhất. Như đã trình bày ở trên, tùy vào văn phong, các cấu trúc và từ vựng sử dụng trong các lá thư cũng sẽ có sự khác biệt. Theo đó, nếu lá thư yêu cầu văn phong trang trọng, việc người viết sử dụng các dạng viết tắt (I’m, they’ll, we’re gonna, what’s going on,...), các từ lóng (be dying to do sth - nóng lòng muốn làm gì, sick - tuyệt vời, lit - ngầu, chất, cháy,...), hoặc lời kết thư thân mật (love, lots of love,...) sẽ làm mất đi sự nghiêm túc, chuyên nghiệp, ảnh hưởng xấu đến điểm của phần thi này. Ngược lại, nếu lá thư theo văn phong thân mật, gần gũi nhưng gồm những.

Để khắc phục lỗi này thì người viết trước tiên phải xác định đúng văn phong của lá thư bằng cách nghiên cứu kỹ đề bài. Sau khi hoàn thành phần thi, cố gắng dành 2-3 phút để khảo lại bài và sửa ngay những lỗi vừa nêu ở trên. Việc luyện tập viết VSTEP Writing Task 1 Request Letters (Thư yêu cầu) thường xuyên cũng sẽ giúp người học dần quen với mỗi loại văn phong, từ đó lựa chọn được từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp phù hợp.

Tham khảo: Phân biệt văn phong Formal và Informal Letters trong IELTS Writing Task 1 General – Phần 1

 • Không giải quyết hết các yêu cầu của đề bài

Lỗi này thường xảy ra khi người viết không có thói quen lập dàn ý trước khi viết, dẫn tới việc viết hăng say những yêu cầu này mà vô ý bỏ quên yêu cầu còn lại. Cũng có thể, vì phân bố thời gian không hợp lý dẫn đến việc thí sinh chưa xử lý xong tất cả các yêu cầu nên phải cấp tốc kết thư đề chuyển sang Task 2: Viết luận.

Để giải quyết vấn đề này, trước tiên, thí sinh cần rèn luyện thói quen lập dàn ý cho từng yêu cầu. Bước này chỉ diễn ra trong khoảng 2-3 phút nhưng rất quan trọng trong việc định hướng cho bài viết, cũng như hệ thống các luận điểm cụ thể để thí sinh không lỡ quên bất kì một ý tưởng nào khi bắt tay vào viết bài.

Ngoài ra, để quản lý thời gian viết bài thật tốt, người viết nên nêu ra khoảng 1-2 luận điểm cho mỗi yêu cầu của đề bài. Tránh viết quá dài, quá tập trung vào một yêu cầu (đề bài yêu cầu lá thư có ít nhất 120 từ, nhưng để đảm bảo hoàn thành phần thi với đầy đủ bố cục và ý tưởng, thí sinh nên giữ số từ của bài viết khoảng dưới 200 từ).

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp đến người đọc những thông tin cần thiết để người học có thể nghiên cứu và áp dụng vào xử lý phần thi VSTEP Writing Task 1 Request Letters (Thư yêu cầu). Tuy vậy, nếu muốn chinh phục phần thi này, người học vẫn cần phải thường xuyên luyện tập viết bài, chủ động áp dụng các kiến thức trong khi viết, rút kinh nghiệm và có ý thức khắc phục các điểm chưa tốt sau mỗi lần chấm chữa.

Để có thể thành công nâng band điểm VSTEP nói chung, cũng như band điểm VSTEP Speaking của mình nói riêng một cách nhanh chóng, người học có thể tham khảo các khóa học VSTEP do đội ngũ giảng viên chất lượng của Anh Ngữ ZIM tổ chức, hoặc có thể đặt câu hỏi tại diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp thắc mắc.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi VSTEP tại ZIM, giúp học viên có lộ trình học tập phù hợp với từng trình độ và mục tiêu cụ thể, đạt được điểm số VSTEP mong muốn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833