Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Reading Passage 1: The return of the huarango

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Reading Passage 1: The return of the huarango.
ZIM Academy
01/08/2023
giai de cambridge ielts 15 test 4 reading passage 1 the return of the huarango

Đáp án

Question

Đáp án

1

water

2

diet

3

drought

4

erosion

5

desert

6

(its / huarango / the) branches

7

IN EITHER ORDER (BOTH REQUIRED FOR ONE MARK) leaves (and) bark

8

(its / huarango / the) trunk

9

NOT GIVEN

10

FALSE

11

TRUE

12

FALSE

13

NOT GIVEN

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Reading Passage 1: The return of the huarango

Questions 1-5

Question 1

Đáp án: water

Vị trí: They stretch down 50-80 metres and, as well as sucking up water for the tree …

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The importance of the huarango tree

its roots can extend as far as 80 metres into the soil can access 1. ...................... deep below the surface

Keywords

extend - stretch: trải dài.

access - suck up: tiếp cận, hút lên

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà cây có thể tiếp cận được ở sâu dưới bề mặt.

Câu bên chỉ ra rằng chúng trải dài xuống 50-80 mét cũng như hút được nước cho cây. Như vậy, đáp án là “water”.

Question 2

Đáp án: diet

Vị trí: the huarango was key to the ancient people's diet …

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 2 reference to a city where green roofs have been promoted for many years.

Keywords

inhabitants - people: người dân.

crucial - key: quan trọng, chủ chốt.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà cây quan trọng đối với người dân địa phương từ trước.

Câu bên chỉ ra rằng “the huarango” quan trọng đối với “diet” (bữa ăn) của người cổ đại. Như vậy, đáp án là “diet”.

Question 3

Đáp án: drought

Vị trí: it allowed local people to withstand years of drought when their other crops failed.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

helped people to survive periods of 3. ………………..

Keywords

survive - withstand: tồn tại, chống chọi

periods - years: thời kỳ, khoảng thời gian

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ chỉ thời kì mà mà cây đã giúp mọi người tồn tại.

Câu bên chỉ ra rằng cây cho phép người dân chống chọi khoảng thời gian “drought” (hạn hán) khi vụ mùa của họ thất bại. Như vậy, đáp án là “drought”.

Question 4

Đáp án: erosion

Vị trí: But over the centuries huarango trees were gradually replaced with crops. Cutting down native woodland leads to erosion, as there is nothing to keep the soil in place.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

prevents 4. ………………. of the soil

Keywords

became aware - discovered: khám phá ra

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà cây ngăn chặn xảy ra với đất.

Đoạn bên chỉ ra rằng qua các thế kỉ, cây huarango đã dần bị thay thế thành vụ mùa. Việc cắt giảm đất rừng bản địa dẫn đến “erosion” (sự xói mòn), bởi vì không có gì để giữ đất lại. Như vậy, đáp án là “erosion”.

Question 5

Đáp án: desert

Vị trí: So when the huarangos go, the land turns into desert.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

prevents land from becoming a 5. ……………………

Giải thích

Câu bên chỉ ra rằng khi không có huarango, đất liền sẽ chuyển thành “desert” (sa mạc).

Như vậy, đáp án là “desert”.

Questions 6-8

Đáp án:

6. (its / huarango / the) branches

7. IN EITHER ORDER (BOTH REQUIRED FOR ONE MARK) leaves (and) bark

8. (its / huarango / the) trunk

Vị trí: Its leaves and bark were used for herbal remedies, while its branches were used for charcoal for cooking and heating, and its trunk was used to build houses.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

image-alt

Keywords

fuel - charcoal: nguyên liệu, than củi.

medicine - remedy: thuốc, phương thuốc.

construct - build: xây dựng 🡪 construction.

Giải thích

Đáp án cần điền là những danh từ chỉ các thành phần của cây được dùng với từng mục đích.

Đoạn bên chỉ ra rằng “leaves and bark” (lá cây và vỏ cây) được dùng làm phương thuốc thảo mộc, trong khi đó “branches” (nhánh cây) được dùng làm than để nấu và sưởi, và “trunk” (thân cây) được dùng để xây nhà.

Questions 9-13

Question 9

Đáp án: NOT GIVEN

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

9. Local families have told Whaley about some traditional uses of huarango products

Giải thích

Câu hỏi chỉ ra rằng các gia đình địa phương đã nói cho Whaley về những cách sử dụng truyền thống của sản phẩm “huarango”.

Question 10

Đáp án: FALSE

Vị trí: And some farmers are already planting huarangos. Alberto Benevides, owner of Ica Valley's only certified organic farm, which Whaley helped set up, has been planting the tree for 13 years. He produces syrup and flour, and sells these products at an organic farmers' market in Lima. His farm is relatively small and doesn't yet provide him with enough to live on, but he hopes this will change. 'The organic market is growing rapidly in Peru,' Benevides says. 'I am investing in the future.'

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

10. Farmer Alberto Benevides is now making a good profit from growing huarangos.

Giải thích

Đoạn bên chỉ ra một vài nhà nông đang trồng huarangos. Alberto Benevides, chủ nông trại hữu cơ Ica Valley cái mà Whaley đã giúp gây dựng, đang trồng cây này trong 13 năm. Ông tạo ra si-rô và bột, và bán những sản phẩm này tại chợ hữu cơ ở Lima. Nông trại của ông ấy khá nhỏ và chưa đủ cung cấp cho cuộc sống, nhưng ông ấy hi vọng điều này sẽ thay đổi. Benevides cũng nói rằng chợ hữu cơ đang phát triển nhanh ở Peru, và đang đầu tư vào tương lai.

Câu hỏi nói rằng nông dân Alberto Benevides đang kiếm được lợi nhuận tốt từ việc trồng “huaragos” – ngược với thông tin trong bài. Vì vậy, đáp án là “FALSE”.

Question 11

Đáp án: TRUE

Vị trí: But even if Whaley can convince the local people to fall in love with the huarango again, there is still the threat of the larger farms. Some of these cut across the forests and break up the corridors that allow the essential movement of mammals, birds and pollen up and down the narrow forest strip. In the hope of counteracting this, he's persuading farmers to let him plant forest corridors on their land. He believes the extra woodland will also benefit the farms by reducing their water usage through a lowering of evaporation and providing a refuge for bio-control insects.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

11.Whaley needs the co-operation of farmers to help preserve the area's wildlife.

Giải thích

Đoạn bên chỉ ra rằng thậm chí Whaley có thể thuyết phục người dân trở nên yêu thích cây “huarango” trở lại, vẫn còn mối đe dọa cho những cánh động rộng lớn. Một số người chặt cây rừng và phá vỡ hành lang cái mà cho phép các động vật, chim chóc và phấn hoa di chuyển lên xuống dọc cánh rừng. Với hi vọng chống lại điều này, ông đang thuyết phục các nông dân để ông trồng hành lang rừng trên đất của họ.

Câu hỏi nói rằng Whaley cần sự hợp tác của các nông dân để giúp bảo vệ vùng đất của cuộc sống hoang dã – đồng nghĩa với thông tin trong bài. Vì vậy, đáp án là “TRUE”.

Question 12

Đáp án: FALSE

Vị trí: Whaley explains “It’s not like a rainforest that needs to have this huge expanse.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

12. For Whaley's project to succeed, it needs to be extended over a very large area.

Keywords

extend – expanse: mở rộng.

Giải thích

Câu bên chỉ ra rằng Whaley giải thích không giống với rừng nhiệt đới cái mà cần một sự mở rộng lớn.

Câu hỏi nói để dự án của Whaley thành công, nó cần phải mở rộng ở khu vực lớn – ngược với nội dung trong bài. Như vậy, đáp án là “FALSE”.

Question 13

Đáp án: NOT GIVEN

Vị trí: “If we can do it here, in the most fragile system on Earth, then that’s a real message of hope for lots of places, including Africa, where there is drought and they just can’t afford to wait for rain.”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

13. Whaley has plans to go to Africa to set up a similar project.

Giải thích

Câu bên chỉ ra rằng nếu chúng ta có thể thành công ở đây, nơi mà hệ thống mỏng manh nhất trên trái đất, thì đó là một thông điệp với hi vọng cho nhiều nơi khác bao gồm Châu Phi, nơi mà có hạn hán và người dân không thể đủ để đợi mưa.

Câu hỏi nói rằng Whaley có kế hoạch đi châu Phi để thiết lập dự án tương tự - không chính xác với nội dung trong bài. Như vậy, đáp án là “NOT GIVEN”.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Reading Passage 1: The return of the huarango được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Cambridge English IELTS 15 - Key and Explanation

Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 15 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm