Giải Cam 17, Test 3, Reading Passage 3: Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 3, Reading Passage 3: Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers
ZIM Academy
07/06/2023
giai cam 17 test 3 reading passage 3 building the skyline the birth and growth of manhattans skyscrapers

Đáp án

Question

Đáp án

27

D

28

B

29

C

30

D

31

C

32

NO

33

YES

34

NOT GIVEN

35

NO

36

H

37

D

38

I

39

B

40

F

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 17, Test 3, Reading Passage 3

Questions 27-31

Question 27

Đáp án: D

Vị trí: The book combines geology, history, economics, and a lot of data to explain why business clusters developed where they did and how the early decisions of workers and firms shaped the skyline we see today. […] The tone and organization of the book changes somewhat between the first and second parts, as the latter chapters incorporate aspects of Barr' related research papers.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

27.What point does Shester make about Barr’s book in the first paragraph?

A. It gives a highly original explanation for urban development.

B. Elements of Barr’s research papers are incorporated throughout the book.

C. Other books that are available on the subject have taken a different approach.

D. It covers a range of factors that affected the development of New York.

Giải thích

Đoạn văn đưa thông tin rằng quyển sách kết hợp nhiều góc độ khác nhau để giải thích sự hình thành đô thị ở New York. 

Lựa chọn A và C không được đề cập tới trong đoạn văn. 

Lựa chọn B sai vì Barr’s research papers (nghiên cứu của Barr) chỉ được đề cập ở những chương sau của quyển sách. 

Lựa chọn D đúng vì quyển sách bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của New York.

Question 28

Đáp án: B

Vị trí: I would have liked Barr to expand upon his claim that existing tenements prevented skyscrapers in certain neighborhoods because "likely no skyscraper developer was interested in performing the necessary "slum clearance"'. Later in the book, Barr makes the claim that the depth of bedrock was not a limiting factor for developers, as foundation costs were a small fraction of the cost of development. At first glance, it is not obvious why slum clearance would be limiting, while more expensive foundations would not.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

28 How does Shester respond to the information in the book about tenements?

A. She describes the reasons for Barr’s interest.

B. She indicates a potential problem with Barr’s analysis.

C. She compares Barr’s conclusion with that of other writers.

D. She provides details about the sources Barr used for his research.

Từ khoá

Danh từ “tenements” (nhà tập thể) là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng Shester (nhân vật “I”) mong muốn Barr giải thích kỹ hơn về ý kiến rằng những khu nhà tập thể làm cản trở việc xây dựng những toà nhà chọc trời vì những đơn vị xây dựng không muốn “giải toả khu ổ chuột”. Trong khi đó, Barr lại chỉ ra rằng khi họ có đủ năng lực tài chính để xây lại nền móng của những toà nhà khác. Shester nêu ý kiến rằng phân tích này của Barr có thể không chính xác. Như vậy, đáp án là B.

Question 29

Đáp án: C

Vị trí: Chapter six then presents data on building height throughout the 20th century and uses regression analysis to 'predict' building construction. While less technical than the research paper on which the chapter is based, it is probably more technical than would be preferred by a general audience.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

29 What does Shester say about chapter six of the book?

A. It contains conflicting data.

B. It focuses too much on possible trends.

C. It is too specifalized for most readers.

D. It draws on research that is out of date.

Từ khoá

Danh từ “chapter six” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng Barr nghĩ rằng nội dung của chương sách quá chuyên môn, và phù hợp hơn với một bài nghiên cứu khoa học hơn là đối tượng độc giả nói chung. Như vậy, đáp án là C.

Question 30

Đáp án: D

Vị trí: Chapters eight and nine focus on the birth of Midtown and the building boom of the 1920s. Chapter eight contains lengthy discussions of urban economic theory that may serve as a distraction to readers primarily interested in New York. However, they would be well-suited for undergraduates learning about the economics of cities.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

30 What does Shester suggest about the chapters focusing on the 1920s building boom?

A. The information should have been organized differently.

B. More facts are needed about the way construction was financed.

C. The explanation that is given for the building boom is unlikely.

D. Some parts will have limited appeal to certain people.

Từ khoá

Cụm danh từ “building boom” và khoảng thời gian “1920s” là những từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng chương tám, về building boom trong những năm 1920s, bao gồm thông tin không liên quan đối với những độc giả chỉ hứng thú với New York. Như vậy, đáp án là D.

Question 31

Đáp án: C

Vị trí: In the final chapter (chapter 10), Barr discusses another of his empirical papers that estimates Manhattan land values from the mid-19th century to the present day. The data work that went into these estimations is particularly impressive.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

31 What impresses Shester the most about the chapter on land values?

A. The broad time period that is covered.

B. The interesting questions that Barr asks

C. The nature of the research into the topic

D. The recommendations Barr makes for the future

Từ khoá

Cụm danh từ “land values” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc. 

Động từ “impresses” trong câu hỏi được đổi thành dạng tính từ “impressive” trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng Shester thấy việc xử lý dữ liệu của Barr để đưa ra ước lượng land values của Manhattan từ giữa thế kỷ 19 đến nay rất ấn tượng. Vì vậy, đáp án là C

Questions 32-35

Question 32

Đáp án: NO

Vị trí: Barr begins chapter one by taking the reader on a 'helicopter time-machine' ride - giving a fascinating account of how the New York landscape in 1609 might have looked from the sky.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The description in the first chapter of how New York probably looked from the air in the early 1600s lacks interest.

Từ khoá

Danh từ “the first chapter” trong câu hỏi được đổi thành “chapter one” trong bài đọc.

Khoảng thời gian “the early 1600s” trong câu hỏi được đổi thành “1609” trong bài đọc

Giải thích

Câu văn bên đưa thông tin rằng nội dung của chương một về New York từ góc nhìn từ trên xuống khá thú vị. Như vậy, đáp án là NO.

Question 33

Đáp án: YES

Vị trí: Chapters two and three take the reader up to the Civil War (1861-1865), with chapter two

focusing on the early development of land and the implementation of a grid system in 1811. Chapter three focuses on land use before the Civil War. Both chapters are informative and well researched and set the stage for the economic analysis that comes later in the book.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

33 Chapters two and three prepare the reader well for material yet to come.

Từ khoá

Danh từ “chapters two and three” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng cả hai chương hai và ba đều cung cấp nhiều thông tin và nêu bối cảnh cho phần phân tích kinh tế đằng sau. Như vậy, đáp án là YES.

Question 34

Đáp án: NOT GIVEN

Vị trí: Chapter four focuses on immigration and the location of neighborhoods and tenements in the late 19th century. Barr identifies four primary immigrant enclaves and analyzes their locations in terms of the amenities available in the area

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

34 The biggest problem for many nineteenth-century New York immigrant neighbourhoods was a lack of amenities.

Từ khoá

Từ “nineteeth-century” trong câu hỏi được đổi thành “19th century” trong bài đọc.

Danh từ “neighbourhoods”, và “ammenities” là những từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Tính từ “immigrant” trong câu hỏi được đổi thành danh từ “immigrant” trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên chỉ đưa thông tin rằng Barr phân tích địa điểm của những khu người nhập cư dựa trên sự tiện nghi của khu vực đó, chứ không đề cập đến việc khu vực này có thiếu tiện nghi hay không. Như vậy, đáp án là NOT GIVEN.

Question 35

Đáp án: NO

Vị trí: Barr identifies four primary immigrant enclaves and analyzes their locations in terms of the amenities available in the area. Most of these enclaves were located on the least valuable land, between the industries located on the waterfront and the wealthy neighborhoods bordering Central Park.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

35 In the nineteenth century, New York’s immigrant neighbourhoods tended to concentrate around the harbour.

Từ khoá

Từ “immigrant” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng những lãnh thổ này thường nằm ở địa điểm ít giá trị nhất, ở giữa khu công nghiệp gần bờ sông/biển, và khu dân cư giàu có gần Central Park. Đoạn văn không đề cập đến việc những khu người nhập cư có nằm ở gần cảng hay không. Như vậy, đáp án là NOT GIVEN.

Question 36

Đáp án: H

Vị trí: Chapter seven tackles the 'bedrock myth', the assumption that the absence of bedrock close to the surface between Downtown and Midtown New York is the reason for skyscrapers not being built between the two urban centers.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

In chapter seven, Barr indicates how the lack of bedrock close to the surface does not explain why skyscrapers are absent from 36 .............

Từ khoá

Danh từ “chapter seven” và “skyscrapers” là những từ khoá để xác định vị trí của câu hỏi trong bài đọc. 

Cụm danh từ “the lack of bedrock close to the surface” trong câu hỏi được đổi thành “the absence of bedrock close to the surface” trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng chương bảy chỉ ra rằng việc không có đá nền (bedrock) gần bề mặt không phải là lý do tại sao những toà nhà chọc trời không được xây ở giữa hai trung tâm đô thị. Như vậy, đáp án là H. (specific areas).

Questions 37-38

Đáp án: 37 - D; 38 - I

Vị trí: Rather, Barr argues that while deeper bedrock does increase foundation costs, these costs were neither prohibitively high nor were they large compared to the overall cost of building a skyscraper.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

He points out that although the cost of foundations increases when bedrock is deep below the surface, this cannot be regarded as 37 ..........., especially when compared to 38 ............

Từ khoá

Danh từ “foundation” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc. Cụm từ “deep below the surface” trong câu hỏi được đổi thành “deeper” trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng tuy việc đá nền sâu có thể làm tăng chi phí làm nền, những chi phí này vừa không quá cao vừa không lớn so với chi phí tổng cộng của việc xây toà nhà chọc trời. Như vậy, đáp án câu 37 là D (excessive expense), và đáp án câu 38 là I (total expenditure).

Question 39- 40

Đáp án: 39 - B; 40 - F

Vị trí: He describes the use of caissons, which enable workers to dig down for considerable distances, often below the water table, until they reach bedrock. Barr's thorough technological history discusses not only how caissons work, but also the dangers involved

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

He describes not only how 39 ............... are made possible by the use of caissons, but he also discusses their 40 ............

Từ khoá

Danh từ “caissons” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng tác giả không chỉ nêu việc caissons được sử dụng để đào đất đến phần đá nền, mà còn bàn luận về những rủi ro có liên quan. Như vậy, đáp án của câu 39 là B (deep excavations), và đáp án câu 40 là F (associated risks). 

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 3, Reading Passage 3: Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 17 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án Cambridge IELTS 17. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm