Giải đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Reading Passage 1: Materials to take us beyond concrete

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading Passage 1: Materials to take us beyond concrete.
ZIM Academy
01/07/2023
giai de cambridge ielts 18 test 3 reading passage 1 materials to take us beyond concrete

Đáp án

Question

Đáp án

1

G

2

D

3

C

4

F

5

architects

6

moisture

7

layers

8

speed

9

C

10

A

11

B

12

D

13

A

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Reading Passage 1: Materials to take us beyond concrete

Questions 1-4

Question 1

Đáp án: G

Vị trí: Fly ash and slag from iron ore are possible alternatives to cement in a concrete mix. Fly ash, a byproduct of coal-burning power plants, can be incorporated into concrete mixes to make up as much as 15 to 30% of the cement, without harming the strength or durability of the resulting mix.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của  1 an explanation of the industrial processes that create potential raw materials for concrete

Giải thích

Ở đoạn G có đề cập đến tro bay (fly ash) và xỉ luyện kim (slag) từ quặng sắt có thể được dùng như những nguyên liệu thay thế cho xi măng (“possible alternatives” khớp với thông tin “potential raw materials”) trong hỗn hợp bê tông. Ngoài ra, đoạn còn cung cấp thêm thông tin về quy trình công nghiệp sử dụng tro bay trong sản xuất bê tông thay cho xi măng (“can be incorporated into concrete mixes to make up as much as 15 to 30% of the cement” khớp với thông tin “the industrial processes”). Vì vậy, đáp án là G

Question 2

Đáp án: D

Vị trí: Recent years have seen the emergence of tall buildings constructed almost entirely from timber. Vancouver, Vienna and Brumunddal in Norway are all home to constructed tall, wooden buildings.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 2 a reference to the various locations where high-rise wooden buildings can be found

Giải thích

Ở đoạn D có đề cập đến một loạt các địa điểm có những tòa nhà cao xây bằng gỗ (“Vancouver, Vienna and Brumunddal” khớp với thông tin “various locations”, “home to constructed tall, wooden buildings” khớp với thông tin “where high-rise wooden buildings can be found”). Vì vậy, đáp án là D

Question 3

Đáp án: C

Vị trí: Not only are the ingredients of concrete relatively cheap and found in abundance in most places around the globe, the stuff itself has marvellous properties.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 3 an indication of how widely available the raw materials of concrete are

Giải thích

Ở đoạn C có đề cập đến việc những nguyên liệu dùng cho bê tông thì khá rẻ và có thể tìm được ở khắp mọi nơi trên thế giới với số lượng lớn (“found in abundance in most places around the world” khớp với thông tin “widely available”). Vì vậy, đáp án là C

Question 4

Đáp án: F

Vị trí: But even treated wood has its limitations and only when a wider range of construction projects has been proven in practice will it be possible to see wood as a real alternative to concrete in constructing tall buildings.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 4 the belief that more high-rise wooden buildings are needed before wood can be regarded as a viable construction material

Giải thích

Ở đoạn F có đề cập đến một vấn đề liệu rằng có thể xem gỗ như là một nguyên liệu thay thế thật sự cho bê tông khi xây dựng những tòa nhà lớn hay không, ngay cả khi gỗ cũng có những hạn chế riêng (“tall buildings” khớp với thông tin “high-rise wooden buildings”, “a real alternative to concrete” khớp với thông tin “a viable construction material”). Vì vậy, đáp án là F

Questions 5-8: Making buildings with wood

Question 5

Đáp án: architects

Vị trí: Making buildings from wood may seem like a rather medieval idea, but climate change is driving architects to turn to treated timber as a possible resource.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Wood is a traditional building material, but current environmental concerns are encouraging 5 ............................ to use wood in modern construction projects.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: những người đang được khuyến khích sử dụng gỗ trong các công trình hiện đại.

 • Thay đổi khí hậu (“climate change” - khớp với thông tin “current environmental concerns”) đã khiến (“driving” khớp với “encouraging” cho nhiều kiến trúc sư tìm đến gỗ xẻ đã qua xử lý để làm nguyên liệu thay thế (“treated timber” khớp với thông tin “wood”). Vì vậy, đáp án là “architects”

Question 6

Đáp án: moisture

Vị trí: Wood expands as it absorbs moisture from the air and is susceptible to pests, not to mention fire.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

For example, as 6 ............................ in the atmosphere enters wood, it increases in size.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: một thành phần trong không khí khiến gỗ tăng kích thước khi tiếp xúc

 • Gỗ sẽ to ra (“expands” khớp với “increases in size”) khi nó hấp thụ (“absorbs” khớp với thông tin “enters”) độ ẩm trong không khí (“from the air” khớp với thông tin “in the atmosphere”). Vì vậy, đáp án là “moisture”

Question 7

Đáp án: layers

Vị trí: An adhesive is used to stick layers of solid-sawn timber together, crosswise, to form building blocks.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

In one process, 7 ............................ of solid wood are glued together to create building blocks.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: những phần của gỗ nguyên tấm được dán lại với nhau.

 • Một loại keo (“An adhesive” khớp với thông tin “glued together”) được dùng để dán các lớp gỗ xẻ với nhau (“solid-sawn timber” khớp với thông tin “solid wood”) để tạo nên các khối xây dựng. Vì vậy, đáp án là “layers”

Question 8

Đáp án: speed

Vị trí: Construction experts say that wooden buildings can be constructed at a greater speed than ones of concrete and steel and the process, it seems, is quieter.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Experts say that wooden buildings are an improvement on those made of concrete and steel in terms of the 8 ............................ with which they can be constructed and how much noise is generated by the process.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: một tiêu chí mà các tòa nhà xây bằng gỗ vượt trội hơn so với bê tông hay thép.

 • Những chuyên gia xây dựng cho rằng nhà xây bằng gỗ có những đặc điểm vượt trội so với nhà xây bằng bê tông cốt thép mà điển hình là hai đặc điểm về tốc độ xây dựng và mức độ tiếng ồn.  Nhà xây bằng gỗ có thể được hoàn thành với tốc độ nhanh hơn so với nhà xây bằng bê tông cốt thép (“can be constructed at a greater speed than ones of concrete and steel” khớp với “an improvement on those made of concrete and steel”). Vì vậy, đáp án là “speed”.

Questions 9-13

Question 9

Đáp án: C

Vị trí: “It's possible to replace the cement content in concrete with waste products to lower the overall carbon impact. But there are several calculations that need to be considered across the entire life cycle of the building – these include factoring in where these materials are being shipped from. If they are transported over long distances, using fossil fuels, the use of alternative materials might not make sense from an overall carbon reduction perspective.”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

9. The environmental advantage of cement alternatives may not be as great as initially assumed.

Giải thích

Ở đoạn G, Anna Surgenor có lưu ý rằng những sản phẩm thải này có thể làm giảm thiểu lượng cacbon trong bê tông trộn sẵn nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nếu được vận chuyển một quãng đường xa bằng nhiên liệu hóa thạch thì việc sử dụng những nguyên nhiên liệu thay thế (“cement alternatives” khớp với thông tin “alternative materials”) có lẽ không khả quan (“not make sense” khớp với thông tin “not be as great as”) trong bối cảnh giảm thiểu lượng cacbon (“an overall carbon reduction perspective”, chi tiết này đã được nhắc đến trước ở đầu doạn như “to lower the overall carbon impact” tức là người ta cho rằng ban đầu có khải thi khi giảm sự tác động của carbon, khớp với thông tin “initially assumed”). Vì vậy, đáp án là C. Anna Surgenor.

Question 10

Đáp án: A

Vị trí: According to Cheeseman, all these factors together make concrete hard to beat. 'Concrete is amazing stuff. Making anything with similar properties is going to be very difficult.'

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

10. It would be hard to create a construction alternative to concrete that offers so many comparable benefits.

Giải thích

Ở đoạn C, Cheeseman giải thích lý do vì sao bê tông lại khó có thể được thay thế (“very difficult” khớp thông tin với “hard”) bởi các vật liệu thay thế khác (“similar properties” khớp với thông tin “comparable benefits”) vì bê tông là một vật liệu tuyệt vời. Vì vậy, đáp án là A. Chris Cheeseman.

Question 11

Đáp án: B

Vị trí: 11. Worries about the environment have led to increased interest in wood as a construction material.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce.

Giải thích

Ở đoạn F, Markus Mannström báo cáo rằng công ty Stora Enso chứng kiến sự gia tăng vượt bậc trên toàn cầu về nhu cầu xây nhà bằng gỗ (“increasing demand globally for building in wood” khớp với thông tin “increased interest in wood as a construction material”), với lý do chính là những mối lo ngại về thay đổi khí hậu (“climate change concerns” khớp với thông tin “Worries about the environment”). Vì vậy, đáp án là B. Markus Mannström.

Question 12

Đáp án: D

Vị trí: At present, these alternatives are rarely as cost-effective as conventional cement, and they face raw-material shortages and resistance from customers.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

12. Expense has been a factor in the negative response to the development of new cements.

Giải thích

Ở đoạn H, Felix Preston và Johanna Lehne đã đưa ra kết luận rằng trong nhiều thập kỷ qua, có rất nhiều loại xi măng mới đã được mang ra thảo luận trong cộng đồng nghiên cứu ngành công nghiệp sản xuất bê tông nhưng vẫn chưa có bước đột phá nào. Và giá thành đắt đỏ (“rarely as cost-effective as” được thể hiện khớp với “expense”) là một trong các nguyên nhân dẫn đến sự dậm chân tại chỗ này, bên cạnh các lý do như thiếu nguồn nguyên liệu thô hay vấp phải sự phản đối của khách hàng . Vì vậy, đáp án là D. Felix Preston và Johanna Lehne.

Question 13

Đáp án: A

Vị trí: Chris Cheeseman, an engineering professor at Imperial College London, says the key thing to consider is the extent to which concrete is used around the world, and is likely to continue to be used. 'Concrete is not a high-carbon product. Cement is high carbon, but concrete is not. But it is the scale on which it is used that makes it high carbon. The sheer scale of manufacture is so huge, that is the issue.'

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

13. The environmental damage caused by concrete is due to it being produced in large quantities.

Giải thích

Ở đoạn B, Chris Cheeseman chia sẻ về việc vấn đề mấu chốt nằm ở quy mô tiêu thụ bê tông trên toàn thế giới quá lớn (“The sheer scale of manufacture is so huge” khớp với “being produced in large quantities”), gây ra những tác động xấu đến môi trường (“the issue” khớp với “damage”). Vì vậy, đáp án là A. Chris Cheeseman.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Reading Passage 1: Materials to take us beyond concrete được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


image-altSở hữu sách “Cambridge English IELTS 18 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm