Giải Cam 18, Test 3, Speaking Part 1: Online shopping

Gợi ý bài mẫu kèm phân tích từ vựng cho đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Speaking Part 1: Online shopping.
ZIM Academy
27/06/2023
giai cam 18 test 3 speaking part 1 online shopping

Question 1

Oh man, I'm a bit of an online shopping addict! I find myself browsing and buying stuff online way too often. It's just so convenient, you know? I can shop from the comfort of my couch, compare prices, read reviews, and get things delivered right to my doorstep. Plus, online shopping offers a wider range of products and deals that I can't resist.

 • an (determiner) online shopping (adj) addict (n)

an: một

online shopping: mua sắm trực tuyến

addict: người nghiện, người say mê

Dịch nghĩa: một người nghiện mua sắm trực tuyến

Cách sử dụng: "An online shopping addict" được sử dụng để chỉ một người có sự nghiện mua sắm trực tuyến, tức là người có xu hướng mua sắm qua mạng với tần suất và cường độ cao.

Ví dụ minh họa: She admits that she is an online shopping addict and spends hours browsing various websites, adding items to her cart, and eagerly awaiting the arrival of her purchases. (Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy là một người nghiện mua sắm trực tuyến và dành hàng giờ để duyệt qua các trang web khác nhau, thêm hàng vào giỏ hàng và háo hức chờ đợi sự đến của những món hàng mua sắm.)

 • from (prep) the comfort (n) of my (possessive determiner) couch (n)

from: từ

the comfort: sự thoải mái, tiện nghi

of my: của tôi

couch: ghế sofa

Dịch nghĩa: từ sự thoải mái của chiếc ghế sofa của tôi

Cách sử dụng: "From the comfort of my couch" được sử dụng để miêu tả việc thực hiện một hoạt động, công việc, hay trải nghiệm từ sự thoải mái và tiện nghi của ghế sofa của mình, tức là không cần phải di chuyển hoặc ra khỏi nhà.

Ví dụ minh họa: I enjoy shopping online from the comfort of my couch. I can browse through countless products, compare prices, and make purchases without ever leaving my cozy spot. (Tôi thích mua sắm trực tuyến từ sự thoải mái của chiếc ghế sofa của mình. Tôi có thể duyệt qua vô số sản phẩm, so sánh giá cả và mua hàng mà không cần phải rời khỏi vị trí thoải mái của mình.)

 • get (v) things (n) delivered (v) right to my (possessive determiner) doorstep (n)

get: nhận, nhờ vận chuyển

things: những vật, những đồ

delivered: được giao hàng, được vận chuyển

right to my: ngay tận cửa nhà tôi

doorstep: ngưỡng cửa

Dịch nghĩa: nhận những món hàng được giao ngay tận cửa nhà tôi

Cách sử dụng: "Get things delivered right to my doorstep" được sử dụng để diễn tả việc nhờ vận chuyển và giao hàng trực tiếp đến tận cửa nhà của mình, tức là không cần phải ra khỏi nhà hay di chuyển để nhận được các mặt hàng đã đặt mua.

Ví dụ minh họa: I love the convenience of online shopping because I can get things delivered right to my doorstep. Whether it's groceries, clothing, or electronics, I can simply place an order and wait for them to arrive without having to step outside. (Tôi thích sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến vì tôi có thể nhờ vận chuyển và giao hàng trực tiếp đến tận cửa nhà tôi. Dù là thực phẩm, quần áo hay thiết bị điện tử, tôi chỉ cần đặt hàng và chờ đợi chúng đến mà không cần phải ra khỏi nhà.)

Question 2

The last thing I bought online was a new pair of sneakers. I've been eyeing them for a while, and when I saw a killer discount online, I couldn't resist. I clicked that "Add to Cart" button faster than you can say "shoe obsession." Can't wait for them to arrive and rock them on the streets!

 • a killer (adj) discount (n)

a killer: một cái gì đó rất tuyệt vời, rất hấp dẫn

discount: giảm giá, khuyến mãi

Dịch nghĩa: một khuyến mãi giảm giá rất hấp dẫn

Cách sử dụng: "A killer discount" được sử dụng để chỉ một chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi đặc biệt, có mức giảm giá lớn và hấp dẫn đến mức có thể coi là "tuyệt vời".

Ví dụ minh họa: I couldn't resist the temptation when I saw they were offering a killer discount on my favorite brand of shoes. The discount was so significant that I ended up buying multiple pairs. (Tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ khi thấy họ đang áp dụng một chương trình giảm giá hấp dẫn cho thương hiệu giày yêu thích của tôi. Mức giảm giá đến mức đáng kể đến nỗi tôi đã mua nhiều đôi.)

 • rock (v) them (pronoun) on the streets (phrase)

rock: mặc, diện, sử dụng (một cách tự tin và phong cách)

them: chúng, chúng nó

on the streets: trên đường phố

Dịch nghĩa: diện chúng trên đường phố

Cách sử dụng: "Rock them on the streets" được sử dụng để diễn tả việc mặc, diện hoặc sử dụng một vật phẩm, đồ trang sức hoặc trang phục một cách tự tin và phong cách khi bạn đang đi ra phố.

Ví dụ minh họa: I finally bought those trendy sunglasses, and I can't wait to rock them on the streets. They'll definitely add a cool and fashionable touch to my outfits, and I'm excited to show them off to everyone. (Cuối cùng tôi đã mua được những chiếc kính râm thời thượng đó, và tôi không thể chờ đợi được để diện chúng trên đường phố. Chúng chắc chắn sẽ thêm một điểm nhấn thời trang và phong cách vào trang phục của tôi, và tôi háo hức để khoe chúng với mọi người.)

Question 3

Oh yeah, guilty as charged! I sometimes see things in shops and then end up buying them online. Why? Well, mostly it's because of the price. Online stores often have better deals and discounts, so I can save some extra cash. Plus, I can read customer reviews and do a quick price comparison to make sure I'm getting the best bang for my buck. It's like a secret mission to score the best deal!

 • end up (phrasal verb)

Dịch nghĩa: kết thúc, rơi vào

Cách sử dụng: "end up" được sử dụng để diễn tả kết quả hoặc tình huống cuối cùng sau một chuỗi sự kiện hoặc hành động.

Ví dụ minh họa: I was planning to go to the beach, but it started raining, so I ended up staying at home and watching movies. (Tôi dự định đi biển, nhưng trời bắt đầu mưa, vì vậy cuối cùng tôi ở nhà và xem phim.)

 • the best (adj) bang (n) for (prep) my buck (n)

the best: tốt nhất

bang: sự tác động mạnh mẽ hoặc giá trị lớn

for: cho, đối với

my buck: tiền của tôi (có thể hiểu là giá trị hoặc số tiền tôi đã chi tiêu)

Dịch nghĩa: giá trị tốt nhất cho số tiền mà tôi đã chi tiêu

Cách sử dụng: "The best bang for my buck" được sử dụng để chỉ việc nhận được giá trị tốt nhất hoặc hiệu quả tốt nhất cho số tiền mình đã chi tiêu. Nó thể hiện sự tìm kiếm sự cân đối giữa chất lượng và giá trị.

Ví dụ minh họa: I did a lot of research before buying this smartphone, and I must say it's the best bang for my buck. It has all the features I need, performs exceptionally well, and the price is reasonable compared to other options in the market. (Tôi đã nghiên cứu rất nhiều trước khi mua chiếc điện thoại thông minh này, và tôi phải nói rằng nó là sự lựa chọn tốt nhất cho số tiền mà tôi đã chi tiêu. Nó có tất cả các tính năng mà tôi cần, hoạt động rất tốt, và giá cả hợp lý so với các lựa chọn khác trên thị trường.)

 • score (v) the best deal (phrase)

score: đạt được, giành được

the best deal: giao dịch tốt nhất, ưu đãi tốt nhất

Dịch nghĩa: giành được giao dịch tốt nhất, ưu đãi tốt nhất

Cách sử dụng: "score the best deal" được sử dụng để chỉ việc thành công trong việc tìm và đạt được một giao dịch hoặc ưu đãi tốt nhất, thường là với giá trị tốt nhất hoặc mức giá thấp nhất.

Ví dụ minh họa: I spent hours comparing prices and negotiating, but in the end, I scored the best deal on the car I wanted. (Tôi đã dành nhiều giờ so sánh giá và đàm phán, nhưng cuối cùng, tôi đã giành được giao dịch tốt nhất cho chiếc ô tô mà tôi muốn.)

Question 4

Definitely! The popularity of online shopping is like a tornado shaking things up in my town. With more people turning to online stores, traditional brick-and-mortar shops are facing tough competition. You can't blame folks for choosing convenience and better deals. It's changing the landscape, with some stores struggling to survive while others adapt by creating an online presence. It's a sign of the times, the way I see it, and the town center will never be the same again.

 • traditional (adj) brick-and-mortar (adj) shops (n)

traditional: truyền thống

brick-and-mortar: ám chỉ các cửa hàng vật lý, có mặt tại địa điểm cụ thể

shops: cửa hàng

Dịch nghĩa: các cửa hàng truyền thống có mặt vật lý tại địa điểm cụ thể

Cách sử dụng: "traditional brick-and-mortar shops" được sử dụng để chỉ những cửa hàng truyền thống mà khách hàng có thể đến trực tiếp để mua hàng, so sánh và kiểm tra sản phẩm trước khi mua.

Ví dụ minh họa: Despite the rise of online shopping, traditional brick-and-mortar shops still play an important role in the retail industry. Many customers prefer the experience of visiting a physical store, interacting with products, and receiving immediate assistance from salespeople. (Mặc dù mua sắm trực tuyến đang ngày càng phổ biến, các cửa hàng truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng trong ngành bán lẻ. Nhiều khách hàng thích trải nghiệm việc đến một cửa hàng vật lý, tương tác với sản phẩm và nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức từ nhân viên bán hàng.)

 • adapt (verb)

Dịch nghĩa: thích nghi, điều chỉnh

Cách sử dụng: "adapt" được sử dụng để chỉ hành động hoặc quá trình thích nghi hoặc điều chỉnh để phù hợp với một tình huống, môi trường, hoặc yêu cầu mới. Nó bao gồm việc thích ứng, thay đổi, hoặc thích nghi với những thay đổi và tình huống mới.

Ví dụ minh họa: The ability to adapt is crucial in today's rapidly changing world. Companies need to adapt their strategies to new market trends, individuals must adapt to new technologies and ways of working, and societies need to adapt to social and environmental challenges. (Khả năng thích nghi là rất quan trọng trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay. Các công ty cần điều chỉnh chiến lược của mình theo xu hướng thị trường mới, cá nhân phải thích nghi với công nghệ mới và cách làm việc mới, và xã hội cần thích nghi với những thách thức xã hội và môi trường.)

 • an online presence (phrase)

Dịch nghĩa: sự hiện diện trực tuyến

Cách sử dụng: "an online presence" được sử dụng để chỉ việc tồn tại và hoạt động của một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp trên internet. Nó liên quan đến sự hiện diện và tương tác của họ trên các nền tảng trực tuyến như trang web, mạng xã hội, blog và các kênh truyền thông khác.

Ví dụ minh họa: Building and maintaining an online presence is crucial for businesses in today's digital age. It allows them to reach a wider audience, promote their products or services, engage with customers, and establish their brand identity. (Xây dựng và duy trì sự hiện diện trực tuyến là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. Nó cho phép họ tiếp cận với một đối tượng khách hàng rộng hơn, quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, tương tác với khách hàng và xây dựng danh tiếng thương hiệu của mình.)

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Speaking Part 1 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


image-altSở hữu sách “Cambridge English IELTS 18 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Người học cần gấp chứng chỉ IELTS để nộp hồ sơ du học, định cư, việc làm, tốt nghiệp. Tham khảo trung tâm luyện thi IELTS online tại ZIM để tối ưu hóa việc học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu