Động từ bất quy tắc cần nhớ cho IELTS Writing Task 1 dạng Process

Nhiều học viên trình độ Under-Intermediate (4.5-5.0) còn thường xuyên bị lỗi sai ngữ pháp về cấu trúc câu bị động khi sử dụng trong dạng bài Quy trình (Process) của IELTS Writing Task 1. Trong đó, việc sử dụng đúng dạng quá khứ phân từ của động từ với một số động từ bất quy tắc vẫn còn gây ra nhiều khó khăn.
dong tu bat quy tac can nho cho ielts writing task 1 dang process

Việc học thuộc bảng động từ bất quy tắc vẫn luôn là một nhiệm vụ phần nào ‘bất khả thi’ với phần lớn người học ở trình độ này. Do đó, bài viết này sẽ tổng hợp các động từ bất quy tắc thường sử dụng trong dạng bài Quy trình này, đồng thời cung cấp một số bài luyện tập để người học ứng dụng.

Key Takeaways

Cấu trúc chính của câu bị động: Subject + Be + Past Participle +  … 

Các động từ bất quy tắc cần học cho dạng bài quy trình: feed fed; catch caught; choose chosen; cut cut; bring brought; break broken; freeze frozen; hang hung; stick stuck; keep kept; leave left; lay laid; make made; put put; sell sold; shake shaken; shrink shrunk; slit slit; split split; throw thrown

Cấu trúc câu bị động

Câu bị động là câu mà chủ từ chính là đối tượng chịu sự tác động của hành động đó và câu văn có thể có hoặc không đề cập đến chủ thể gây ra hành động. Chính vì lý do này, cấu trúc câu bị động thường được sử dụng để viết nội dung quy trình trong bài thi IELTS Writing Task 1 để đảm bảo tính khách quan của bài viết.

Đã có nhiều bài viết chi tiết về cấu trúc câu bị động, do đó bài viết này sẽ chỉ tóm lược lại cấu trúc chính của câu bị động:

Subject + Be + Past Participle +  … 

Ví dụ:

 • The smoked fish is finally transported to shops, where it is ready to be sold to customers.

 • The collected materials are brought to the plant, where they are sorted and washed. 

Trong đó, trợ động từ ‘be’ là một thành phần không thể thiếu trong cấu trúc câu bị động. Be luôn xuất hiện trước quá khứ phân từ (Past Participle). Trợ động từ to be trong cấu trúc bị động này được chia theo thì của động từ và cần phải hoà hợp với chủ từ.

Trong IELTS Writing Task 1, người học sẽ luôn dùng thì hiện tại để viết quy trình do đó động từ to be sẽ hoặc là “is” hoặc là “are”, và chọn is hay are sẽ tuỳ thuộc vào chủ ngữ. Nếu chủ từ là danh từ số nhiều: chọn “are”, và nếu chủ từ là danh từ không đếm được, hoặc danh từ đếm được và được viết số ít, chọn “is”.

image-alt

Người học có thể xem thêm tại:

Các động từ bất quy tắc cần nhớ cho dạng bài Quy trình

Dưới đây là danh sách các động từ bất quy tắc quan trọng nhất cần học thuộc cho dạng bài quy trình. Nghĩa và ví dụ được cung cấp để tạo ra ngữ cảnh liên quan đến dạng bài quy trình.

feed (feed sth into sth) - fed:

 • feed trong cụm feed sth into sth: có nghĩa là cho (thức ăn hoặc nguyên liệu) vào một hệ thống, máy móc hoặc quy trình. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "feed" có thể được sử dụng để miêu tả việc đưa một nguyên liệu nào đó vào máy móc hoặc quy trình để tiếp tục giai đoạn tiếp theo.

 • Ví dụ: Raw materials are fed into a machine to begin the manufacturing process.

catch - caught

 • catch: nghĩa là bắt hoặc chụp lại cái gì đó, thường là vật hoặc động vật. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "catch" có thể được sử dụng khi miêu tả việc bắt hoặc thu thập một nguyên liệu hoặc một thành phần để bắt đầu quá trình tiếp theo.

 • Ví dụ: The fish are caught from the sea and brought to the processing plant.

choose - chosen

 • choose: có nghĩa là lựa chọn một cái gì đó từ nhiều lựa chọn có sẵn. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "choose" có thể được sử dụng để miêu tả việc lựa chọn một phương pháp hoặc một tùy chọn cụ thể trong quá trình.

 • Ví dụ: The chosen colors are used to represent different stages in the process diagram.

cut - cut

 • cut: có nghĩa là cắt hoặc chia nhỏ một vật hay một vật liệu. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "cut" có thể được sử dụng để miêu tả việc cắt hoặc chia nhỏ một vật liệu, một thành phần hay một sản phẩm trong quá trình chế biến hoặc sản xuất.

 • Ví dụ: The fish are cut into fillets before being packaged for sale.

bring - brought

 • bring: có nghĩa là mang hoặc đưa cái gì đó đến một nơi khác. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "bring" có thể được sử dụng để miêu tả việc đưa một nguyên liệu, một công cụ hoặc một thành phần từ một nơi này đến một nơi khác để tiếp tục quá trình.

 • Ví dụ: The ingredients are brought together and mixed to make the final product.

break - broken

 • break: nghĩa là làm vỡ hoặc phá vỡ cái gì đó thành nhiều mảnh nhỏ. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "break" có thể được sử dụng để miêu tả việc phá vỡ hoặc làm vỡ một vật liệu, một sản phẩm hoặc một thành phần trong quá trình tiến hành quy trình.

 • Ví dụ: The glassware is broken into smaller pieces and melted for recycling.

freeze - frozen

 • freeze: có nghĩa là đông lạnh hoặc làm lạnh đến mức ngưng đông. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "freeze" có thể được sử dụng để miêu tả việc đông lạnh một nguyên liệu, một chất lỏng hoặc một sản phẩm để bảo quản trong quá trình.

 • Ví dụ: The food items are frozen to preserve their freshness.

hang - hung

 • hang: có nghĩa là treo hoặc treo lên cái gì đó. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "hang" có thể được sử dụng để miêu tả việc treo một vật liệu, một sản phẩm hoặc một thành phần để tiếp tục quá trình.

 • Ví dụ: The fish are hung on racks to dry before being packaged.

stick - stuck

 • stick: có nghĩa là dán hoặc gắn cái gì đó lên một bề mặt. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "stick" có thể được sử dụng để miêu tả việc dán nhãn hoặc gắn một tấm nhãn lên sản phẩm hoặc thành phần trong quá trình.

 • Ví dụ: The products then have labels stuck on themselves for identification.

keep - kept

 • keep: có nghĩa là giữ hoặc lưu trữ cái gì đó. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "keep" có thể được sử dụng để miêu tả việc giữ hoặc lưu trữ sản phẩm, nguyên liệu hoặc thành phần trong quá trình cho đến khi chúng được sử dụng hoặc xử lý tiếp theo.

 • Ví dụ: The goods are kept in storage until they are ready for distribution.

leave - left

 • leave: có nghĩa là để lại hoặc bỏ lại cái gì đó ở một vị trí cụ thể. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "leave" có thể được sử dụng để miêu tả việc để lại một thành phần, một sản phẩm hoặc một vật liệu ở một vị trí trong quá trình.

 • Ví dụ: The tools and equipment are left in a designated area after use.

lay - laid

 • lay: có nghĩa là nằm hoặc đặt cái gì đó trong một vị trí ngang nằm. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "lay" có thể được sử dụng để miêu tả việc đặt một vật liệu, một thành phần hoặc một sản phẩm nằm ngang trên một bề mặt trong quá trình.

 • Ví dụ: The fabric is laid flat on the cutting table before being measured and trimmed.

make - made

 • make: có nghĩa là tạo ra hoặc chế tạo cái gì đó từ các thành phần khác nhau. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "make" có thể được sử dụng để miêu tả việc tạo ra một sản phẩm hoặc một thành phần từ các nguyên liệu hoặc phương pháp khác nhau trong quá trình.

 • Ví dụ: The components are made separately and then assembled to create the final product.

put - put

 • put: có nghĩa là đặt hoặc để cái gì đó ở một vị trí cụ thể. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "put" có thể được sử dụng để miêu tả việc đặt một thành phần, một sản phẩm hoặc một vật liệu vào vị trí cụ thể trong quy trình.

 • Ví dụ: The items are put into boxes and sealed for shipping.

sell - sold

 • sell: có nghĩa là bán hoặc tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "sell" có thể được sử dụng để miêu tả việc bán một sản phẩm hoặc đưa ra quy trình tiếp thị trong quá trình.

 • Ví dụ: The products are sold to customers through various retail channels.

shake - shaken

 • shake: có nghĩa là rung hoặc lắc mạnh cái gì đó. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "shake" có thể được sử dụng để miêu tả việc rung hoặc lắc một thành phần, một sản phẩm hoặc một vật liệu để đảm bảo sự kết hợp hoặc trộn lẫn trong quá trình.

 • Ví dụ: The machine is shaken to ensure proper mixing of the ingredients.

shrink - shrunk

 • shrink: có nghĩa là co lại hoặc làm nhỏ đi cái gì đó. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "shrink" có thể được sử dụng để miêu tả việc làm co lại hoặc làm nhỏ đi một vật liệu, một thành phần hoặc một sản phẩm trong quá trình.

 • Ví dụ: The fabric is shrunk to achieve the desired size and texture.

slit - slit

 • slit: có nghĩa là cắt một đường rãnh hoặc một khe nhỏ trong cái gì đó. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "slit" có thể được sử dụng để miêu tả việc cắt một đường rãnh hoặc tạo ra một khe nhỏ trong một thành phần hoặc một vật liệu trong quá trình.

 • Ví dụ: The packaging material is slit to create openings for easy access.

split - split

 • split: có nghĩa là chia tách hoặc tách ra thành nhiều phần. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "split" có thể được sử dụng để miêu tả việc chia tách hoặc tách một thành phần, một sản phẩm hoặc một vật liệu ra thành các phần nhỏ hơn trong quá trình.

 • Ví dụ: The log is split into smaller pieces for firewood.

throw - thrown

 • throw: có nghĩa là ném hoặc vứt cái gì đó một cách mạnh mẽ hoặc xa. Trong IELTS Writing Task 1 dạng quy trình, "throw" có thể được sử dụng để miêu tả việc ném một thành phần, một sản phẩm hoặc một vật liệu vào một vị trí cụ thể trong quá trình hoặc ném đi để tiến hành các giai đoạn tiếp theo.

 • Ví dụ: The waste materials are thrown into the recycling bin for processing.

Trên đây là danh sách động từ bất quy tắc quan trọng cho bài quy trình trong IELTS Writing Task 1, người học hãy ghi chú và thường xuyên ôn tập để thuộc được dạng bất quy tắc của các động từ này. 

Việc thuộc nghĩa của động từ còn giúp cho quá trình làm bài được tốt hơn, khi mà người học có thể chủ động nghĩ ra ý tưởng để viết do không bị hạn chế về từ vựng. 

Phần tiếp theo của bài viết là phần luyện tập để người học ứng dụng các từ vựng đã ghi chú bên trên.

Có thể bạn cần: Các lỗi ngữ pháp hay gặp trong IELTS Writing (Trình độ 3.0-5.0)

Bài tập

Bài tập 1: Viết lại các động từ bất quy tắc sau ở dạng quá khứ phân từ của nó

 1. catch

 2. choose

 3. cut

 4. break

 5. hang

 6. leave

 7. make

 8. put

 9. sell

 10. throw

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thể bị động.

 1. The raw materials [feed] _____________ into the machine for processing.

 2. A large number of fish [catch] _____________ from the sea and brought to the processing plant.

 3. The best option [choose] _____________ from the available choices.

 4. The fruits [cut] _____________ into small pieces for further processing.

 5. The necessary materials [bring] _____________ to the production area.

 6. The material [broke] _____________ into pieces during the first process.

 7. The food items [freeze] _____________ to preserve their freshness.

 8. The fish [hang] _____________ on racks to dry.

 9. The jam bottles have labels [stick] _____________ on themselves, before being shipped.

 10. Important documents [keep] _____________ in a designated storage area.

 11. The fruit is thoroughly cleaned before it [leave] _____________ for 3 hours.

 12. The dough  [lie] _____________ flat onto the table before being cut into strips.

 13. The final product [made] _____________ by a sophisticated machine.

 14. The items [put] _____________ into their respective containers for packaging.

 15. The products [sell] _____________ through various distribution channels.

 16. The filter [shake] _____________ to remove unwanted particles.

 17. The plastic pellets [shrink] during the heating process.

 18. The seeds [slit] _____________ open with a sharp object.

 19. The log [split] _____________ into smaller pieces then transported to the processing plant.

 20. The bottles [thrown] into recycling bins and this recycling process will begin again.

Bài tập 3:

Viết câu trả lời hoàn chỉnh cho 2 đề bài quy trình sau, ứng dụng các động từ bất quy tắc đã học.

Đề 1: The diagram below shows the process of producing smoked fish. 

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

image-altLưu ý ở hàng thứ 2 dấu mũi tin bị đặt ngược, chiều đúng phải đặt từ phải qua trái.

Đề 2: The pictures below show the process of making clothes from recycled plastic bottles.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

image-alt

Đáp án

Bài 1

 1. catch (caught)

 2. choose (chosen)

 3. cut (cut)

 4. break (broken)

 5. hang (hung)

 6. leave (left)

 7. make (made)

 8. put (put)

 9. sell (sold)

 10. throw (thrown)

Bài 2

 1. The raw materials are fed into the machine for processing.

 2. A large number of fish are caught from the sea and brought to the processing plant.

 3. The best option is chosen from the available choices.

 4. The fruits are cut into small pieces for further processing.

 5. The necessary materials are brought to the production area.

 6. The material broke into pieces during the first process.

 7. The food items are frozen to preserve their freshness.

 8. The fish are hung on racks to dry.

 9. The jam bottles have labels stuck on themselves, before being shipped.

 10. Important documents are kept in a designated storage area.

 11. The fruit is thoroughly cleaned before it is left for 3 hours.

 12. The dough is laid flat onto the table before being cut into strips.

 13. The final product is made by a sophisticated machine.

 14. The items are put into their respective containers for packaging.

 15. The products are sold through various distribution channels.

 16. The filter is shaken to remove unwanted particles.

 17. The plastic pellets are shrunk during the heating process.

 18. The seeds are slit open with a sharp object.

 19. The log is split into smaller pieces then transported to the processing plant.

 20. The bottles are thrown into recycling bins and this recycling process will begin again.

Bài 3

Đề 1: 

“The diagram illustrates how plastic bottles are recycled. Overall, the process of recycling plastic bottles is a complicated one, with used bottles as the raw input material and plastic goods as the resulting product. 

In the first stage, used plastic bottles and containers are collected and transported to factories where they are sorted into two types - recyclable and non-recyclable. After this, recyclable bottles are pressed into cube-shaped blocks, allowing them to better fit a crushing machine. In this machine, the blocks are shredded into small pieces of plastic scraps. 

In the next phase, plastic pieces are kept in a tank with a specially made cleaning solution to eliminate bacteria and impurities before being fed into a pelletizer to be turned into pellets. In the next stage, plastic pellets are heated to form raw material, which is turned into plastic fiber by specialized equipment. The plastic fibers are then weaved into sheets and rolled to be used in the manufacture of other products, such as clothing.” (Trích Zim.vn)

Xem thêm: Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 10/06/2021 

Đề 2:

“The chart illustrates the steps involved in the production of smoked fish. Overall, there are thirteen steps in the production of smoked fish, from catching the fish to distributing it to sell in stores.

Firstly, fish are caught in large nets out at sea and then transported by boat back to the port. Once at the port, the fish are then stored and frozen. When the fish are ready to be smoked, they are first thawed out in fresh water and then have their heads removed and are cut into suitable pieces. The fish are then soaked in salty water with yellow colouring before being smoked. 

The next step involves the fish being hang over fire in lines and once the fish have been smoked, they are then packaged into boxes and then frozen at zero degrees celsius. The frozen products are then kept in a cold store before they are distributed by truck to local fish stores ready to be sold to the public.” (Trích Zim.vn)

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 12/08/2021

Tổng Kết

Bài viết đã tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến các động từ bất quy tắc quan trọng cần học cho dạng bài quy trình trong IELTS Writing Task 1. Hy vọng bài viết sẽ giúp người học hạn chế được lỗi sai trong quá trình viết bài quy trình của mình.


Trích dẫn

"Passive Voice." Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/passive-voice.

"Lay or Lie ?" Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/lay-or-lie?q=lay.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833