Kết quả thi thử IELTS tại Anh Ngữ ZIM ngày 26/06/2021

Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

ket-qua-thi-thu-ielts-tai-anh-ngu-zim-ngay-26062021

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 26/06/2021.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02002

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01001 5.5 7.5 6.5 5 5.5 5.5 6.5
Z01002 5.5 6.5 5.5 6 5 5.5 6
Z01003 6 7.5 6 5.5 5 5 6
Z01004 7 7 6.5 6 5.5 5.5 6.5
Z01005 4.5 5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z01006 6.5 6.5 6 6 5.5 5.5 6
Z01007 6 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z01008 8 6.5 6.5 7 5.5 6 7
Z01009 6.5 6 6 6 5.5 5.5 6
Z01010 4 5.5 7 7 6 6.5 6
Z01011 5 4 6 5.5 4.5 5 5
Z01012 8.5 7 7 6.5 5.5 6 7
Z01013 3.5 6 5 5.5 5.5 5.5 5
Z01014 6 8 6.5 6.5 6 6 6.5
Z01015 5 6 8 5.5 7.5 7 6.5
Z01016 6 6 7 4.5 4.5 4.5 6
Z01017 3.5 5.5 6 5 5 5 5
Z01018 3 5 6 5 4.5 4.5 4.5
Z01019 2.5 4.5 4.5 5.5 3.5 4 4
Z01020 6 8 6.5 6 5.5 5.5 6.5
Z01021 0 0
Z01022 7 7 6.5 6 5.5 5.5 6.5
Z01023 6.5 6.5 7 6 5.5 5.5 6.5
Z01024 4 4 5.5 5.5 5 5 4.5
Z01025 5 6   6 5.5 5.5 4
Z01026 7 6.5 7 6 5 5.5 6.5
Z01027 0 0 0 0 0 0 0
Z01028 6.5 6 7 6 5 5.5 6.5
Z01029 8 6.5 6.5 5.5 5 5 6.5
Z01030 5 6 6 5 5 5 5.5

Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z07001 6 5 5.5 5 5 5 5.5
Z07002 7.5 7.5 8 6.5 6 6 7.5
Z07003   0 0
Z07004 5 5 5.5 5 6 5.5 5.5
Z07005 0 0
Z07006 6 6.5 6 5.5 6 6 6
Z07007 7.5 7.5 7.5 2.5 7 5.5 7
Z07008 7.5 6.5 6.5 5.5 6 6 6.5
Z07009 6 6 5.5 6 5.5 5.5 6
Z07010 6.5 6 6.5 5 5.5 5.5 6
Z07011 7.5 6.5 8 5.5 6 6 7
Z07012 5.5 5 6 5 5 5 5.5
Z07013 4.5 6 6 4.5 5 5 5.5
Z07014 6 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z07015 6.5 7 6.5 6.5 6 6 6.5

Hà Nội – ZIM 16 Nguyễn Văn Huyên

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02001 5.5 6 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z02002 8.5 7 7 7 6.5 6.5 7.5
Z02003 6 7.5 7 7 6 6.5 7
Z02004 7 6.5 6.5 7.5 6 6.5 6.5
Z02005 6.5 7 6 5 5.5 5.5 6.5
Z02006 7 7 6.5 5.5 6 6 6.5
Z02007 3.5 4 3 4.5 0 1.5 3
Z02008 7 7 6.5 6 6 6 6.5
Z02009 7 8 5.5 5.5 6 6 6.5
Z02010 8 8 7 5.5 6 6 7.5
Z02011 4 6 6 5.5 5 5 5.5
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.