Getting started - Unit 5 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 52 - 53)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Getting started - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 52 - 53). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 5.
ZIM Academy
17/08/2023
getting started unit 5 tieng anh 11 global success trang 52 53

A presentation about global warming

1. Listen and read

Carbon dioxide (n) /ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/: khí cacbonic (CO2)

 • Ex: Hotter days could be ahead as the carbon dioxide levels in Earth's atmosphere continue to rise.

Deforestation (n) /diːˌfɒrɪˈsteɪʃn/ : sự phá rừng

 • Ex: Deforestation has been shown to cause floods and drought.

Emission (n) /ɪˈmɪʃn/ : sự phát thải

 • Ex: California has introduced tough new standards for vehicle emissions.

Renewable (a) /rɪˈnjuːəbl/ : tái tạo

 • Ex: The problem with fossil fuels is that they are not renewable.

Waste (n) /weɪst/: rác, chất thải

 • Ex: This city produces 20 million tons of household waste each year.

2. Read the conversation again and complete the diagram, using the following phrases

a. Trapping the sun‘s heat 

b. Making the planet warmer 

c. Producing certain gases (e.g. CO2) 

d. Stopping the heat from escaping

Đáp án

 1. c. Producing certain gases (e.g. CO2) → 2. a. Trapping the sun‘s heat  → 3. d. Stopping the heat from escaping → 4. b. Making the planet warmer 

(c. sản xuất một số loại khí (ví dụ CO2) → a. giữ nhiệt từ mặt trời → d. ngăn nhiệt thoát ra ngoài → b. làm hành tinh ấm lên)

3. Match the words to make phrases used in 1

1. global

a. activities

2. heat-trapping

b. gases

3. greenhouse

c. warming

4. human

d. levels

5. sea

e. pollutants

Đáp án

 • 1-c: global warming (sự nóng lên toàn cầu)

 • 2- e: heat-trapping pollutants (chất ô nhiễm gây hiện tượng giữ nhiệt)

 • 3-b: greenhouse gases (khí nhà kính)

 • 4-a: human activities (các hoạt động của con người)

 • 5-d: sea levels (mực nước biển)

4. Complete the sentences with the correct verb forms from 1

1. _________ for energy, fossil fuels release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. 

 • Đáp án: Burnt

 • Giải nghĩa: Đốt cháy để sản xuất năng lượng, nhiên liệu hóa thạch thải ra lượng lớn khí cacbonic vào khí quyển.

2. ______ too much of the sun’‘s heat, greenhouse gases stop it from escaping back into space.

 • Đáp án: Trapping

 • Giải nghĩa: Giữ lại quá nhiều nhiệt từ mặt trời khiến khí nhà kính ngăn nó thoát trở lại không gian.

3. As temperatures rise, polar ice caps melt faster, ______ more water to oceans.

 • Đáp án: adding

 • Giải nghĩa: Khi nhiệt độ tăng lên, các mảng băng ở cực tan chảy nhanh hơn làm tăng lượng nước vào đại dương.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 5: Getting started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm