Reading - Unit 5 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 55 - 56)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích giúp soạn Unit 5: Reading - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 55 - 56). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 5.
ZIM Academy
17/08/2023
reading unit 5 tieng anh 11 global success trang 55 56

Reading: The UN Climate Change Conference

1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the environmental problems you see

a. I believe this picture is talking about deforestation. Numerous trees have been cut down, possibly for making wooden furniture or for illegal selling. Deforestation has severe consequences because it causes an increase in frequent floods. Many areas seem to be experiencing such consequences nowadays such as Dalat city.

(Mình nghĩ rằng bức ảnh đang nói về nạn phá rừng. Nhiều cây cối đã bị đốn hạ, có thể để làm đồ gỗ nội thất gỗ hoặc bị buôn lậu. Chặt phá rừng gây hậu quả nghiêm trọng vì nó làm gia tăng mức độ thường xuyên của lũ lụt. Ngày này, nhiều khu vực dường như đang phải đối mặt với những hậu quả này, ví dụ như Đà Lạt.)

b. Coals are being burnt in this picture. This activity can emit toxic substances into the air and water. Mining coals not only pollute the environment but also pose health risks for the coal miners, leading to respiratory diseases. It is fortunate that not many families in the city use coals anymore, however, the issue still happens in remote areas

(Than đá đang được đốt trong bức ảnh này. Hoạt động này có thể phát thải các chất độc hại vào không khí và nguồn nước. Khai thác than không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe cho thợ mỏ than, gây ra các bệnh về hô hấp. Rất may mắn là không còn nhiều gia đình ở thành phố sử dụng than nữa, tuy nhiên, vấn đề vẫn còn xảy ra ở các khu vực hẻo lánh.)

2. Read the article and choose the best title for it

A. History of COPs 

B. Main causes of global warming 

C. Main goals of this year’s COP

 • Đáp án: C. Main goals of this year’s COP

 • Giải thích: Nghĩa của tiêu đề “Những mục tiêu chính của COP trong năm nay”. 

 • Từ khóa “key goals” ở đoạn 1, dòng 4 có thông tin “This year’s conference will review what has been achieved and discuss the key goals.” → Hội nghị năm nay sẽ sẽ nhận xét những gì đã đạt được và thảo luận về các mục tiêu chính. Đoạn 2 đến 5 lần lượt nêu ra từng mục tiêu cần đề cập, đầu mỗi đoạn có câu dẫn như “The first goal”, “The second goal”... càng làm rõ lý do chọn câu C.

3. Read the article again. Match the highlighted words with their meanings.

Đáp án 

1. emissions

(sự phát thải)

d. gases or other substances that are sent into the atmosphere

(khí hoặc các chất khác được đưa vào bầu khí quyển)

2. balance

(sự cân bằng)

c. situation in which different things are equal

(tình huống trong đó mọi thứ khác nhau đều trong trạng thái bình đẳng)

3. carbon

(cacbon)

b. a chemical substance found in all living things

(một chất hóa học được tìm thấy trong tất cả các sinh vật sống)

4. methane

(khí mêtan)

a. gas without smell or colour, often used as a fuel

(loại khí không mùi không màu, thường được dùng làm nhiên liệu)

4. Read the article again and choose the correct answers A, B, or C.

1. Which of the following is not a COP’s key goal? 

A. Stop cutting down forests. 

B. Replace coal with cleaner sources of energy. 

C. End methane emissions.

 • Đáp án: C. End methane emissions.

 • Từ khóa câu hỏi: not, key goal.

 • Vị trí thông tin: Đoạn số 5, dòng 1, có thông tin “The last key goal is to reduce methane emissions”.

 • Giải thích: Câu trên có nghĩa “Mục tiêu quan trọng cuối cùng là giảm thiểu sự phát thải của khí mêtan” chứ không bắt chấm dứt hoàn toàn sự phát thải của nó.

2. What will happen if there is a balance between the greenhouse gases released and those removed from the atmosphere?

A. Global warming will be limited to 1.5°C. 

B. Global CO2 emissions will increase. 

C. Countries will switch to clean energy.

 • Đáp án: A. Global warming will be limited to 1.5°C. 

 • Từ khóa câu hỏi: balance, greenhouse gases, released, removed, atmosphere

 • Vị trí thông tin: Đoạn số 2, dòng 1, có thông tin “The first goal is to limit the global temperature rise to 1.5°C.” và “and by 2050 achieving a balance between the greenhouse gases released into the atmosphere and those removed from it.” 

 • Giải thích: Hội nghị đưa ra mục tiêu đầu là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C và để được vậy thì đến năm 2050, các nước phải đạt được sự cân bằng giữa khí nhà kính thải vào khí quyển và những khí thải ra khỏi khí quyển. Câu B sai do bài đọc nói giảm “reduce” khí CO2 chứ không phải tăng “increase”. Câu C sai vì bài đọc không đề cập.

3. Why is it important to reduce the use of coal?

A. Because it is easy to build coal plants. 

B. Because coal is not as clean as gas. 

C. Because it is responsible for a large part of the CO2 emissions.

 • Đáp án: C. Because it is responsible for a large part of the CO2 emissions.

 • Từ khóa câu hỏi: important, reduce, coal

 • Vị trí thông tin: Đoạn số 3, dòng 1, có thông tin “The second goal is to reduce the use of coal, which is the dirtiest fuel and biggest source of planet-warming CO2 emissions” 

 • Giải thích: Câu trên có nghĩa “Mục tiêu thứ hai là giảm sử dụng than đá, vì đây là loại nhiên liệu bẩn nhất và là nguồn phát thải CO2 làm nóng hành tinh lớn nhất”. “biggest source of planet-warming CO2 emissions” đồng nghĩa với “responsible for a large part of the CO2 emissions”

4. How does deforestation contribute to global warming?

A. Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. 

B. Trees release carbon into the atmosphere when they are cut down or burnt. 

C. Forests trap heat and increase temperatures.

 • Đáp án: B. Trees release carbon into the atmosphere when they are cut down or burnt. 

 • Từ khóa câu hỏi: deforestation, contribute, global warming.

 • Vị trí thông tin: Đoạn số 4, dòng 1, có thông tin “Forests remove CO2 from the atmosphere and slow global warming. But when they are cut down or burnt, they release the carbon stored in the trees into the atmosphere as CO2”.

 • Giải thích: Câu trên có nghĩa “Rừng loại bỏ CO2 khỏi khí quyển và làm chậm sự nóng lên toàn cầu. Nhưng khi chúng bị đốn hạ hoặc đốt cháy, chúng thải carbon dự trữ trong cây vào khí quyển dưới dạng CO2” .

5. Why is reducing methane emissions a key goal?

A. Because its emissions result from farming activities and landfill waste. 

B. Because methane’s warming power is stronger than that of CO2. 

C. Because it is produced through human activities.

 • Đáp án: B. Because methane’s warming power is stronger than that of CO2. 

 • Từ khóa câu hỏi: why, reducing, methane, key goal.

 • Vị trí thông tin: Đoạn số 5, dòng 1, có thông tin “Methane is a greenhouse gas that is more powerful than CO2 at warming the earth”.

 • Giải thích: Câu trên có nghĩa “Khí mêtan là một loại khí nhà kính mạnh hơn CO2 trong vấn đề làm trái đất nóng lên”.

5. Work in groups. Discuss the following question

What should we do to reduce global warming?

Student A: What do you think are some solutions to reduce global warming?

Student B: We can encourage people around us to be more energy-efficient, like turning off lights when not needed, using public transportation to reduce emissions from private cars, and reducing water waste. Every small action counts!

Student C: I agree! We can organize workshops or events at school to raise awareness about global warming and its consequences. 

Student A: I think it’s also a great idea to reduce, reuse and recycle to cut down on the amount of daily waste.  

Student B: Oh and remember to support companies that prioritize  eco-friendly products.

(Chúng ta nên làm gì để giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Học sinh A: Bạn nghĩ có những giải pháp nào để giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Học sinh B: Chúng ta có thể khuyến khích mọi người xung quanh sử dụng năng lượng hiệu quả, như tắt đèn khi không cần thiết, sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm khí thải từ ô tô cá nhân và giảm lãng phí nước. Mỗi hành động nhỏ đều đóng góp!

Học sinh C: Tớ đồng ý! Chúng ta có thể tổ chức hội thảo hoặc sự kiện tại trường để nâng cao nhận thức về hiện tượng nóng lên toàn cầu và hậu quả của nó.

Học sinh A: Tớ nghĩ việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế cũng là một ý tưởng tuyệt vời để để cắt giảm lượng rác hàng ngày.

Học sinh B: À và hãy nhớ ủng hộ các công ty ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường.)


Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 5: Reading. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS THPT với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu