Communication - Unit 1 - Tiếng Anh 8 Global Success (trang 12, 13)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Communication - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (trang 12, 13). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Unit 1 Tiếng Anh 8: Leisure activities.
ZIM Academy
10/07/2023
communication unit 1 tieng anh 8 global success trang 12 13

Everyday English

1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted parts

1. Trang: Would you like to go to the cooking club with me this Sunday?

     Ann: I’d love to. Thanks.

Dịch nghĩa:

Trang: Bạn có muốn đến câu lạc bộ nấu ăn với tôi vào chủ nhật này không?

Ann: Tôi rất muốn. Cảm ơn.

2. Tom: Do you fancy going for a walk?

    Mark: That’s great. Thanks.

Dịch nghĩa:

Tom: Bạn có thích đi dạo không?

Mark: Thật tuyệt. Cảm ơn.

2. Work in pairs. Practice inviting and accepting invitations to the following situations. Remember to use the highlighted language in 1.

You invite your friend to play badminton.

Đáp án mẫu:

A: Hi, B. Do you fancy a game of badminton this weekend? (Xin chào, B. Cuối tuần này bạn có thích chơi cầu lông không?)

B: Sure, I’d love to. Thanks for inviting me. Where and when shall we meet? (Chắc chắn rồi, tôi rất muốn. Cảm ơn vì đã mời tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu và khi nào?)

A: How about the park near the library at 10 a.m on Saturday? (Ở công viên gần thư viện lúc 10 giờ sáng ngày thứ bảy thì sao?)

B: That sounds perfect. See you then. (Nghe có vẻ hoàn hảo. Gặp bạn sau.)

You invite your friend to make paper flowers with you.

Đáp án mẫu:

A: Hey, B. I have a fun idea. Would you like to make some paper flowers with me? (Này, B. Tôi có một ý tưởng thú vị. Bạn có muốn làm một vài bông hoa giấy với tôi không?)

B: Paper flowers? That sounds interesting. How do you make them? (Hoa giấy? Điều đó nghe có vẻ thú vị. Làm thế nào để bạn làm ra chúng?)

A: It’s easy. You just need some colorful paper, scissors, glue and a bit of creativity. (Dễ thôi. Bạn chỉ cần một ít giấy màu, kéo, keo dán và một chút sáng tạo.)

B: OK, I’m in. When do you want to do it? (OK, tôi đồng ý. Bạn muốn làm điều đó khi nào?)

A: How about tomorrow afternoon at my place? (Chiều mai tại chỗ của tôi thì sao?)

B: That’s great. Thanks. I’m looking forward to it. (Thật tuyệt. Cảm ơn. Tôi đang mong chờ nó.)

You invite your friend to try your home-made pizza.

Đáp án mẫu:

A: Hi, B. I have some good news. I’ve just made a delicious pizza and I have some leftovers. Would you like to come over and try it? (Xin chào, B. Tôi có một số tin tốt. Tôi vừa mới làm một chiếc bánh pizza ngon và tôi còn một ít thức ăn thừa. Bạn có muốn đến và thử nó?)

B: Wow, that’s very kind of you. I love pizza. What kind did you make? (Wow, bạn thật tử tế. Tôi yêu pizza. Bạn đã làm loại gì?)

A: I made a pepperoni and cheese pizza with extra sauce. (Tôi đã làm một chiếc bánh pizza xúc xích và pho mát với thêm nước sốt.)

B: Yum, that sounds amazing. I’d love to come over and try it. Thanks for the offer. (Yum, nghe có vẻ tuyệt vời. Tôi muốn đến và thử nó. Cảm ơn lời đề nghị.)

A: You’re welcome. Come anytime after 6 p.m. (Không có gì. Hãy đến bất cứ lúc nào sau 6 giờ chiều.)

B: OK, see you soon. (OK, hẹn gặp lại.)

Teens' leisure activities around the world

Work in pairs.

3. Answer the question: What is the activity in each picture?

a. Đáp án: Origami (xếp giấy)

Câu trả lời mẫu: The activity in the picture (a) is origami. Origami is a leisure activity that involves folding paper into various shapes and forms. It can be relaxing, creative and fun, as well as improving one’s concentration and fine motor skills.

Dịch nghĩa: Hoạt động trong hình (a) là origami. Origami là một hoạt động giải trí liên quan đến việc gấp giấy thành nhiều hình dạng và hình dạng khác nhau. Nó có thể giúp thư giãn, sáng tạo và vui vẻ, cũng như cải thiện khả năng tập trung và kỹ năng vận động tinh của một người.

b. Đáp án: Badminton (cầu lông)

Câu trả lời mẫu: The activity in the picture (b) is badminton. Badminton is a leisure activity that involves hitting a shuttlecock with a racket over a net. It can be enjoyable, competitive and healthy, as well as enhancing one’s agility, coordination and stamina.

Dịch nghĩa: Hoạt động trong hình (b) là cầu lông. Cầu lông là một hoạt động giải trí liên quan đến việc đánh cầu bằng vợt qua lưới. Nó có thể thú vị, cạnh tranh và lành mạnh, cũng như nâng cao sự nhanh nhẹn, khả năng phối hợp và sức chịu đựng của một người.

c. Đáp án: Snowboarding (Trượt tuyết bằng ván)

Câu trả lời mẫu: The activity in the picture (c) is snowboarding. Snowboarding is a leisure activity that involves sliding down a snow-covered slope on a board attached to one’s feet. It can be thrilling, adventurous and cool, as well as developing one’s balance, courage and skills.

Dịch nghĩa: Hoạt động trong hình (c) là trượt tuyết. Trượt ván trên tuyết là một hoạt động giải trí liên quan đến việc trượt xuống một con dốc phủ đầy tuyết trên một tấm ván gắn vào chân một người. Nó có thể ly kỳ, mạo hiểm và thú vị, cũng như phát triển khả năng giữ thăng bằng, lòng can đảm và kỹ năng của một người.

4. Read what three teenagers say about their leisure activities. Complete the table with the information from the text.

  • Sakura (Kyoto, Japan)

Đoạn văn: Origami is the art of paper folding. I love doing it on my own in my free time. With just some sheets of paper, I can create almost anything: flowers, birds or fans. Doing origami helps me to relax. 

Dịch nghĩa: Origami là nghệ thuật gấp giấy. Tôi thích tự làm nó trong thời gian rảnh rỗi. Chỉ với vài tờ giấy, tôi có thể tạo ra hầu hết mọi thứ: hoa, chim hoặc quạt. Làm origami giúp tôi thư giãn.

  • Eric (St. Gallen, Switzerland)

Đoạn văn: My hometown has some famous ski resorts. I am into snowboarding and usually go to a nearby ski resort with my parents at weekends. Snowboarding improves my overall health and balance. 

Dịch nghĩa: Quê hương của tôi có một số khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng. Tôi thích trượt tuyết và thường đến khu nghỉ mát trượt tuyết gần đó với bố mẹ vào cuối tuần. Trượt tuyết giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và sự cân bằng của tôi.

  • Lan (Quang Binh, Viet Nam)

Đoạn văn: I'm keen on playing sports, especially badminton. My best friend lives next door, so we play badminton almost every afternoon. It's an easy sport, and it also improves my muscle strength and helps reduce stress.

Dịch nghĩa: Tôi rất thích chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông. Bạn thân của tôi sống cạnh nhà, nên chúng tôi chơi cầu lông hầu như mỗi buổi chiều. Đó là một môn thể thao dễ dàng, nó cũng cải thiện sức mạnh cơ bắp của tôi và giúp giảm căng thẳng.

Name

Country

Leisure activity

Person/ People to do the activity with

Benefits of the activity

Sakura

Japan

Doing Origami

Herself

Helps her relax

Eric

Switzerland

Snowboarding

His parents

Improves his overall health and balance

Lan

Viet Nam

Playing Badminton

Her best friend

Improves her muscle strength and helps reduce stress

5. Work in groups. Ask and answer the questions.

  • Which of the activities in 4 do you want to try?

  • Why do you want to try it?

Phần trả lời mẫu: 

Alice: Hi everyone, I have a question for you. Origami, snowboarding and badminton, which of the activities do you want to try? (Xin chào mọi người, tôi có một câu hỏi cho bạn. Origami, trượt tuyết và cầu lông, bạn muốn thử hoạt động nào?) 

Bob: I want to try snowboarding. It looks fun and exciting. I like the feeling of speed and adrenaline. (Tôi muốn thử trượt tuyết. Nó trông vui và thú vị. Tôi thích cảm giác nhanh chóng và adrenaline.) 

Carol: I want to try origami. It looks relaxing and creative. I like the idea of making beautiful shapes from paper. (Tôi muốn thử origami. Nó trông thư giãn và sáng tạo. Tôi thích ý tưởng làm ra những hình dạng đẹp từ giấy.) 

Alice: I want to try badminton. It looks challenging and rewarding. I like the sport of hitting a shuttlecock with a racket. (Tôi muốn thử cầu lông. Nó trông đầy thử thách và đáng giá. Tôi thích môn thể thao đánh một quả cầu lông bằng một cây vợt.) 

Bob: Why do you want to try badminton, Alice? (Tại sao bạn muốn thử cầu lông, Alice?) 

Alice: Because I think it’s good for my health and fitness. It can improve my coordination and reflexes. And it’s also fun to play with friends. (Vì tôi nghĩ nó tốt cho sức khỏe và thể lực của tôi. Nó có thể cải thiện khả năng phối hợp và phản xạ của tôi. Và nó cũng vui khi chơi với bạn bè.) 

Carol: Why do you want to try snowboarding, Bob? (Tại sao bạn muốn thử trượt tuyết, Bob?) 

Bob: Because I think it’s cool and adventurous. It can give me a sense of freedom and thrill. And it’s also a way to enjoy nature and winter. (Vì tôi nghĩ nó ngầu và mạo hiểm. Nó có thể mang lại cho tôi một cảm giác tự do và hồi hộp. Và nó cũng là một cách để tận hưởng thiên nhiên và mùa đông.) 

Alice: Why do you want to try origami, Carol? (Tại sao bạn muốn thử origami, Carol?) 

Carol: Because I think it’s calming and artistic. It can help me express my creativity and imagination. And it’s also a way to learn about different cultures and traditions. (Vì tôi nghĩ nó bình yên và nghệ thuật. Nó có thể giúp tôi thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng của tôi. Và nó cũng là một cách để học hỏi về các nền văn hóa và truyền thống khác nhau.)

Report your group’s answers to the class.

Phần trả lời mẫu:

Hello, class. I’m Alice and this is my group. We discussed three activities: origami, snowboarding and badminton.

We each chose one activity that we want to try and explained why. Bob wants to try snowboarding because he thinks it’s fun and exciting. Carol wants to try origami because she thinks it’s relaxing and creative. And I want to try badminton because I think it’s challenging and rewarding. Thank you for listening. 

Dịch nghĩa:

Xin chào, lớp học. Tôi là Alice và đây là nhóm của tôi. Chúng tôi đã thảo luận về ba hoạt động: origami, trượt tuyết và cầu lông.

Chúng tôi mỗi người chọn một hoạt động mà chúng tôi muốn thử và giải thích lý do. Bob muốn thử trượt tuyết vì anh ấy nghĩ nó vui và thú vị. Carol muốn thử origami vì cô ấy nghĩ nó thư giãn và sáng tạo. Và tôi muốn thử cầu lông vì tôi nghĩ nó đầy thử thách và đáng giá. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 1: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833