Environmental Protection - Unit 7 - Tiếng Anh 8 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Environmental Protection - Tiếng Anh lớp 8 Global Success
ZIM Academy
01/09/2023
environmental protection unit 7 tieng anh 8 global success

Unit 7: Environmental protection của sách Tiếng Anh lớp 8 (Global Success) nói về chủ đề bảo vệ môi trường. Bài học cung cấp các từ vựng và bài tập về chủ đề này. Trong các phần sau đây sẽ là đáp án chi tiết và giải thích cho các hoạt động luyện tập của Unit 7.

Getting started

At the Go Green Club

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and match the two halves in the two columns.

3. Complete each sentence with one word phrase from the box.

4. Write a phrase from the box under each picture.

5. QUIZ. Environmental Quiz. Do the following quiz.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 7 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Label each picture with a phrase from the list.

2. Match each word or phrase in column A with its meaning in column B.

3. Complete the sentences with a word or phrase from the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /bl/ and /kl/.

5. Listen and practice the sentences. Underline the words with /bl/, and circle the words with /kl/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Read the sentences and write I.C if the underlined clause is an independent clause or D.C if it is a dependent clause.

2. Choose A, B or C to complete each sentence.

3. Match the clauses in the two columns to form complex sentences.

4. Combine each pair of sentences, using the conjunction in brackets.

5. Game. Matching game

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences.

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give clarification for the following.

Earth Day

3. Read the passage and tick (✓) the correct answers.

4. Match the activities people do on Earth Day with their results.

5. Work in pairs. Ask and answer about the things you and your friends do on Earth Day.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 7 Communication

Skills 1

Reading

1. Work in groups. Look at the picture and say what you see. Then list the names of some endangered species you know.

2. Read the text and choose the words or phrases to make the following statements correct.

3. Read the text again and choose the correct option A, B or C.

Speaking

4. Work in pairs. Ask and answer about Vu Quang National Park. Look at the facts.

5. Work in groups. Talk about Vu Quang National Park, using the answers in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in groups. Make a list of some activities that cause water pollution.

2. Listen to the conversation and choose the correct word to complete each sentence.

3. Listen again and give short answers to the following questions. Use no more than THREE words.

Writing

4. Work in pairs. Read the notice and match the headings (a-e) below with the numbers (1-5).

5. Write a notice for the Go Green Club leader to invite students to attend a lecture on water pollution. Use the following details.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Choose the correct answer A, B or C to complete each sentence.

2. Complete each of the sentences with a word or phrase from the box.

Grammar

3. Complete the following sentences using a clause. Use your own ideas.

4. Circle A, B, or C to identify the underlined part that needs correction.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 7 Looking Back

Project

A serious pollution problem in my area

1. Choose a serious pollution problem in your area (noise pollution, air pollution, water pollution, …). Suggest solutions to the problem.

2. Make a poster. Write your solutions on the poster. Use pictures to illustrate / decorate your poster.

3. Present your poster to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 7 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental Protection. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 8 Shopping


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu