A Closer Look 1 - Unit 10 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 49, 50 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: A Closer Look 1 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 49, 50 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel.
ZIM Academy
31/08/2023
a closer look 1 unit 10 tieng anh 9 sach moi trang 49 50 tap 2

Vocabulary

1. Fill the gaps with the verbs provided. Modify the verb if necessary.

1. It takes 365.256 days for Earth to ______ the Sun.

 • Đáp án: orbit

 • Dịch nghĩa: Trái Đất cần 365,256 ngày để thực hiện một vòng quỹ đạo xung quanh Mặt Trời.

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ ở dạng nguyên mẫu không “to” chỉ chuyển động của Trái Đất so với Mặt Trời. Vì vậy, từ thích hợp là “orbit” (đi theo quỹ đạo).

2. Have you ever ______ weightlessness?

 • Đáp án: experienced

 • Dịch nghĩa: Bạn đã từng trải nghiệm điều kiện không trọng lực chưa?

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ ở thì tại hoàn thành (V3/-ed) chỉ một hoạt động đối với điều kiện không trọng lực. Vì vậy, từ thích hợp là “experience” (đã từng trải nghiệm). Dạng V3/-ed của “experience” là “experienced”.

3. The spacecraft was ______ last week.

 • Đáp án: launched

 • Dịch nghĩa: àu vũ trụ được phóng vào tuần trước.

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ ở thể bị động (V3/-ed) chỉ một hoạt động liên quan đến tàu vũ trụ. Vì vậy, từ thích hợp là “launch” (phóng). Dạng V3/-ed của “launch” là “launched”.

4. In 2014 a robot named Philae, part of the Rosetta mission, successfully ______ on a comet.

 • Đáp án: landed

 • Dịch nghĩa: Vào năm 2014. một robot thăm dò tên Philae, là một phần của sứ mệnh Rosetta, đã thành công đáp xuống một sao chổi.

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ ở quá khứ đơn (V2/-ed) chỉ một sự kiện trên sao chổi có chủ thể là một robot. Vì vậy, từ thích hợp là “landed” (đã đáp xuống). Dạng V2/-ed của “land” là “landed”.

5. Would you like to be ______ to become an astronaut?

 • Đáp án: trained

 • Dịch nghĩa: Bạn có muốn được đào tạo để trở thành phi hành gia không? 

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ ở thể bị động (V3/-ed) chỉ một hoạt động được thực hiện để trở thành phi hành gia. Vì vậy, từ thích hợp là “trained” (được đào tạo). Dạng V3/-ed của “train” là “trained”.

2. Choose a word/phrase in the box to fill each blank.

Anyone can apply to train as an astronaut as long as they have a bachelor’s degree in science, mathematics or engineering, experience as a jet pilot, and are in (1)______. If they get accepted, there are several phases of training. The first phase requires them to pass a swimming test in

(2)______. They take (3)______ that produce weightlessness. They also learn about various spaceship systems. In the second phase, they are trained to (4)______ spacecraft systems and deal with emergencies. The training often takes place in a water tank laboratory so that trainees become familiar with crew activities in simulated microgravity in order to perform (5)______.

 1. Đáp án: good health
  Giải thích: Từ cần điền là một danh từ hoặc cụm danh từ nói về một điều kiện cần có để trở thành phi hành gia. Vì vậy, đáp án là “good health” (sức khỏe tốt). Câu trong bài nghĩa là “Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn để được đào tạo thành phi hành gia, miễn là người đó có bằng cử nhân khoa học, toán học hoặc kỹ sư, có kinh nghiệm làm phi công máy bay và có sức khỏe tốt”.

 2. Đáp án: a flight suit

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ hoặc cụm danh từ nói về một thứ liên quan đến bài kiểm tra bơi. Vì vậy, đáp án là “a flight suit” (trang phục bay). Câu trong bài nghĩa là “Giai đoạn đầu tiên yêu cầu người học phải vượt qua một bài kiểm tra bơi trong trang phục bay”.

 1. Đáp án: parabolic flights

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ hoặc cụm danh từ nói về một thứ tạo ra điều kiện không trọng lực. Vì vậy, đáp án là “parabolic flights” (những chuyến bay theo quỹ đạo parabol). Câu trong bài nghĩa là “Họ phải thực hiện các chuyến bay theo quỹ đạo parabol mà tạo ra điều kiện không trọng lực”.

 1. Đáp án: operate

Giải thích: Từ cần điền là một động từ ở dạng nguyên mẫu không “to” chỉ một hành động được đào tạo và thực hiện trên hệ thống tàu vũ trụ. Vì vậy, đáp án là “operate” (vận hành). Câu trong bài nghĩa là “Trong giai đoạn thứ hai, họ được đào tạo để vận hành hệ thống tàu vũ trụ và giải quyết các tình huống khẩn cấp”.

 1. Đáp án: spacewalks

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ hoặc cụm danh từ chỉ một việc được thực hiện trong điều kiện mô phỏng vi trọng lực. Vì vậy, đáp án là “spacewalks” (bước đi trong không gian). Câu trong bài nghĩa là “Các buổi đào tạo thường diễn ra trong một phòng thí nghiệm có bể nước, giúp học viên quen với các hoạt động của đội bay trong điều kiện mô phỏng vi trọng lực để thực hiện các bước đi trong không gian”.

3a. Match these space-related idioms to their meanings.

 • 1-c: over the moon – delighted
  Dịch nghĩa: hạnh phúc

 • 2-a: once in a blue moon – occasionally
  Dịch nghĩa: thỉnh thoảng

 • 3-d: out of this world – amazing
  Dịch nghĩa: tuyệt vời

 • 4-b: The sky’s the limit – almost without limit
  Dịch nghĩa: hầu như không có giới hạn

3b. Now practise saying them with a partner.

Gợi ý: 

 • A: I got an A+ on my test! (Tôi đã được điểm A+ trong bài kiểm tra)
  B: How do you feel about it? (Bạn cảm thấy thế nào?)
  A: I'm over the moon! I'm so proud of myself. (Tôi hạnh phúc lắm! Tôi rất tự hào về bản thân.)

 • A: How often do you read books? (Bao lâu bạn đọc sách một lần?)
  B: Once in a blue moon. Actually, I prefer listening to audio books. (Thỉnh thoảng thôi. Thật ra, tôi thích nghe sách nói hơn).

 • A: I went to a space museum yesterday. (Tôi đã đến một bảo tàng vũ trụ vào hôm qua.)
  B: Did you see anything special? (Bạn có thấy thứ gì đặc biệt không?)
  A: The meteorite exhibition was out of this world! (Buổi trưng bày thiên thạch rất tuyệt vời.)

 • A: I want to become an astronaut but I'm not sure if I can do it. (Tôi muốn trở thành phi hành gia nhưng tôi không chắc mình có thể làm được không.)

  B: Believe in yourself! Remember, the sky's the limit. (Hãy tin vào bản thân bạn! Và hãy nhớ rằng không có giới hạn nào cả.)

4. Which planet of our solar system is being described in each sentence? Guess the planets and write their names.

1. This planet is the second brightest object in our night sky. Only the moon is brighter.

 • Đáp án: Venus

 • Dịch nghĩa: Hành tinh này là vật thể sáng thứ hai trên bầu trời đêm của chúng ta. Chỉ có mặt trăng sáng hơn nó – Kim tinh.

2. Nearest to the Sun, this planet is extremely hot during the daytime and extremely cold at night.

 • Đáp án: Mercury

 • Dịch nghĩa: Gần nhất với Mặt Trời, hành tinh này rất nóng vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm – Thủy tinh.

3. The largest planet in our solar system that has more gravity than Earth, and many storms.

 • Đáp án: Jupiter

 • Dịch nghĩa: Hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời của chúng ta có trọng lực lớn hơn Trái Đất và có nhiều cơn bão – Mộc tinh.

4. This planet has a surface of red dirt and rocks and there are signs of ancient floods on it.

 • Đáp án: Mars

 • Dịch nghĩa: Hành tinh này có bề mặt là bụi đỏ và đá, và có dấu hiệu của các trận lũ lụt cổ đại – Hỏa tinh.

5. This dark, cold planet is the farthest from the Sun and takes almost 165 Earth years to orbit the Sun.

 • Đáp án: Neptune

 • Dịch nghĩa: Hành tinh tối tăm và lạnh lẽo này xa Mặt Trời nhất và mất gần 165 năm Trái Đất để thực hiện một quỹ đạo quanh Mặt Trời – Hải Vương tinh.

6. This is the only planet in our solar system that is known to have life.

 • Đáp án: Earth

 • Dịch nghĩa: Đây là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời của chúng ta được biết đến có sự sống – Trái Đất.

7. Called ‘The Jewel of the Solar System’, this is the only planet whose beautiful rings can be seen from Earth with a telescope. The day Saturday was named after this planet.

 • Đáp án: Saturn

 • Dịch nghĩa: Được gọi là 'Viên ngọc quý của Hệ Mặt Trời', đây là hành tinh duy nhất có những vành đai đẹp được nhìn thấy từ Trái Đất bằng kính thiên văn. Ngày thứ Bảy (Saturday) được đặt theo tên hành tinh này – Thổ tinh. 

8. The atmospheric temperature of this ‘ice giant’ planet can be as low as -224°C, the coldest temperature of any planet.

 • Đáp án: Uranus

 • Dịch nghĩa: Nhiệt độ khí quyển của hành tinh 'tảng băng khổng lồ' này có thể xuống thấp đến -224°C, là nhiệt độ lạnh nhất trên bất kỳ hành tinh nào – Thiên vương tinh.

Pronunciation

5. Practise saying the statements and short dialogues, then listen to the recording and check your pronunciation.

 • Wow, your backpack is heavy!
  Well, I didn’t put much in it. Just two T-shirts, one pair of jeans, a telescope, and my rock collection!

(Dịch nghĩa:

 • Ồ, ba lô đeo vai của bạn nặng quá!

 • Tôi không mang đồ nhiều. Chỉ có hai chiếc áo thun, một quần jeans, một kính viễn vọng, và một bộ sưu tập đá.)

 1. On his farm, his father used to have five horses, four cows, four hens, and one cat. 

(Dịch nghĩa: Trong nông trại, bố cậy ấy đã từng nuôi năm con ngựa, bốn con bò, bốn con gà mái và một con mèo.)

 • What do you think the universe includes?

 • I think it includes stars, planets, and galaxies.

(Dịch nghĩa:

 • Bạn nghĩ vụ trụ gồm có những gì?

 • Tôi nghĩ nó có các ngôi sao, các hành tinh và các thiên hà.)

 • Which of the following do you think can follow the verb launch to form a phrase?

 • I think they are launch a satellite, launch a rocket, and launch a spacecraft.

(Dịch nghĩa:

 • Bạn nghĩ từ nào dưới đây có thể được đặt sau động từ phóng để tạo thành một cụm từ?

 • Tôi nghĩ đó là phóng vệ tinh, phóng tên lửa và phóng tàu vũ trụ.)

 • Can you see anything from there?

 • Yes, I can see a small red house, a garden, a bicycle, a lake, and a boat.

(Dịch nghĩa:

 • Bạn có thấy được gì từ đây không?

 • Có, tôi thấy một ngôi nhà nhỏ màu đỏ, một khu vườn, một chiếc xe đạp, một cái hồ và một con thuyền.)

6. Work in pairs and ask each other:

 • to list the names of the planets in our solar system.

Gợi ý:

A: Can you list the names of the planets in our solar system?

B: They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.

(Dịch nghĩa:

A: Bạn có thể liệt kê tên của các hành tinh trong hệ Mặt Trời không?

B: Chúng là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.)

Lưu ý: Khi liệt kê tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời, người nói lên giọng ở những tên hành tinh “Mercury”, “Venus”, “Earth”, “Mars”, “Jupiter”, “Saturn”, “Uranus” để thể hiện rằng danh sách này vẫn chưa kết thúc và hạ giọng ở tên hành tinh cuối cùng “Neptune” để báo hiệu rằng danh sách đã kết thúc.

 • what you did yesterday.

Gợi ý:

A: What did you do yesterday?

B: It was a busy day. I visited a space museum, read a book about the universe, and watched a programme about life on Mars.

(Dịch nghĩa:

A: Hôm qua bạn đã làm gì thế?

B: Đó là một ngày bận rộn. Tôi đã đến một bảo tàng không gian, đọc một quyển sách về vũ trụ và xem một chương trình về sự sống trên Hỏa tinh.)

Lưu ý: Khi liệt kê những việc mình đã làm vào ngày hôm trước, người nói lên giọng ở những hoạt động “visited a space museum”, “read a book about the universe” để thể hiện rằng danh sách này vẫn chưa kết thúc và hạ giọng ở hoạt động cuối cùng “watched a programme about life on Mars” để báo hiệu rằng danh sách đã kết thúc.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 10 A closer look 2.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 10: A closer look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM..

Tác giả: Nguyễn Lê Như Quỳnh

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833