Tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of complaint – IELTS General Writing Task 1: Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6

Phân tích chi tiết Tiêu chí CC trong Letter of complaint – IELTS General Training Writing Task 1 ở band 5 và 6 kèm ví dụ cụ thể
ZIM Academy
26/06/2021
tieu chi coherence and cohesion trong letter of complaint ielts general writing task 1 cach cai thien 1 band diem tu 5 6

Kỳ thi IELTS được chia làm hai loại hình, IELTS General Training (đào tạo chung) và IELTS Academic (học thuật). Giữa 2 loại hình này, có sự khác nhau đáng chú ý ở phần IELTS Writing Task 1 và phần Reading. Ở Writing Task 1, thay vì được yêu cầu miêu tả một biểu đồ, bản đồ hay quy trình, người viết được yêu cầu viết một lá thư, đòi hỏi khả năng trình bày vấn đề của người viết. Bên cạnh đó, tiêu chí Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc và liên kết) là một trong bốn tiêu chỉ sử dụng để đánh giá năng lực của thí sinh khi tham gia thi IELTS Writing. Tiêu chí này thể hiện khả năng trình bày và kết nối ý tưởng của người viết. Bài viết sẽ phân tích chi tiết tiêu chí Coherence and Cohesion trong IELTS General Training Writing Task 1 ở band 5 và 6. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ đưa ra cách cải thiện kèm ví dụ cụ thể để cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of complaint (thư phàn nàn)

Tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of complaint – IETLS General Training Writing Task 1

Bài thi viết IELTS Writing Task 1 được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: Khả năng đáp ứng yêu cầu đề bài (Task Achievement), Độ mạch lạc & liên kết (Coherence & Cohesion), Khả năng từ vựng (Lexical Resources), và Ngữ pháp & độ chính xác (Grammar & Accuracy). Sau đây, bài viết sẽ phân tích tiêu chí Coherence và Cohesion để người đọc có cái nhìn chi tiết hơn về tiêu chí này.

tieu-chi-coherence-and-cohesion-Tiêu chí Coherence and Cohesion

Cohesion (sự liên kết) liên quan đến tính kết nối trong hoặc giữa các câu trong bài viết, làm tổng thể bài viết trở nên dễ dàng để đọc và hiểu hơn. Ví dụ, khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng, như từ nối, quan hệ từ, để tạo ra sự kết nối và mạch lạc cho các mệnh đề trong câu, giữa các câu trong đoạn, hay thậm chí giữa các đoạn văn trong bài. Trong IELTS General Training Writing Task 1, các từ nối này được sử dụng để báo hiệu mục đích, lý do của câu, đoạn văn.

Coherence (sự mạch lạc) chỉ mức độ rõ ràng, kết nối, logic về mặt ý tưởng của từng đoạn cũng như trong cả bài viết. Trong IELTS General Training Task 1, sự mạch lạc có nghĩa là làm cho ý nghĩa của thông điệp được rõ ràng và đưa ra những thông tin liên quan có thể khiến cho người nhận cảm nhận được cảm xúc, ý kiến của người viết.

Trong tiêu chí Coherence and Cohesion, bài viết của thí sinh sẽ được đánh giá qua các yếu tố sau:

Organization of information (sự sắp xếp thông tin)

Yếu tố này đánh giá khả năng sắp xếp và trình bày thông tin của người viết, sao cho bài viết có thể dễ dàng hiểu được bởi người đọc. Sự sắp xếp này sẽ được đánh giá sự mạch lạc của các vế trong câu với nhau, giữa các câu trong một đoạn văn và giữa cán đoạn văn trong bài viết. Người viết có thể tham khảo series sau để hiểu rõ hơn về yếu tố Coherence trong IELTS Writing: Những tiêu chí đảm bảo tính mạch lạc (Coherence) trong IELTS Writing (P.1)

Ví dụ: I was told that it had a long battery life but when I got it home, I was sorry to discover that after only one hour of use, the battery was already drained (Tôi được biết rằng nó có thời lượng pin dài nhưng khi tôi mang nó về nhà, tôi đã rất tiếc khi phát hiện ra rằng chỉ sau một giờ sử dụng, pin đã bị cạn kiệt).

Câu này có sự kết nối thông tin vì vế trước đề cập đến “long battery life” và vế sau đề cập đến sự thất vọng về việc “the battery was already drained”

Cohesive devices (sử dụng các từ nối)

Yếu tố này đánh giá khả năng sử dụng các từ nối để liên kết các vế của câu, liên kết các câu hoặc các đoạn văn của người viết. Việc không sử dụng, sử dụng ít hay sử dụng quá nhiều hoặc không cần thiết các từ nối sẽ ảnh hưởng đến số điểm của thí sinh. Từ nối có thể chia thành các loại và chức năng khác nhau. Dưới đây là một số chức năng cơ bản của từ nối:

 • Thêm thông tin: furthermore, in addition, moreover, besides …, apart from …

 • Nguyên nhân và kết quả: therefore, thus, hence, consequently, as a result, for this reason, accordingly, because…

 • Tương phản/ nhượng bộ: in contrast, on the other hand, conversely, however, nevertheless, meanwhile, on the contrary, despite this, whereas, while, although, even though, but…

 • Nhấn mạnh: in fact, indeed, obviously, undoubtedly, clearly, it is evident that, as a matter of fact

 • Đưa ví dụ: for example, for instance, in this case, to illustrate this, … exemplify, … is observed

 • Trình tự: finally, subsequently, first of all, to begin with, at first, firstly, secondly, thirdly, etc.

Referencing and substitution (sử dụng từ trích dẫn và thay thế)

Referencing là “trích dẫn”, hay nói nôm na là dùng 1 từ, hoặc một cụm từ để ám chỉ đến sự vật hoặc hiện tượng mình đã đề cập ở trên. Substitution (từ thay thế) là sử dụng một từ khác để nói về đối tượng đã được đề cập trước đó, tránh hiện tượng lặp từ.

Ví dụ: 

 • Sử dụng từ trích dẫn: I am very happy to receive this award. I would like to thank my colleagues, without them I wouldn’t be standing here accepting this. “Them” trích dẫn cho “colleagues”, “this” trích dẫn cho “this award”

 • Sử dụng từ thay thế: Famous people deserve a private life. Celebrities also sell newspapers.“Celebrities” là một từ khác để nói về “Famous people”

Dựa trên IELTS Band Descriptors, tiêu chí Coherence and Cohesion của thí sinh sẽ được đánh giá như sau:

Band 5:

 • presents information with some organisation but there may be a lack of overall progression. (trình bày thông tin với một số tổ chức nhưng có thể thiếu sự phát triển tổng thể)

 • makes inadequate, inaccurate or over-use of cohesive devices. (sử dụng không đầy đủ, không chính xác hoặc sử dụng quá mức các từ nối)

 • may be repetitive because of lack of referencing and substitution. (có thể lặp lại vì thiếu trích dẫn và thay thế)

Band 6:

 • arranges information and ideas coherently and there is a clear overall progression. (sắp xếp thông tin và ý tưởng một cách mạch lạc và có một sự phát triển tổng thể rõ ràng )

 • uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or between sentences may be faulty or mechanical. (sử dụng các từ nối một cách hiệu quả, nhưng sự gắn kết bên trong và / hoặc giữa các câu có thể bị lỗi hoặc máy móc )

 • may not always use referencing clearly or appropriately. (không phải lúc nào cũng có thể sử dụng trích dẫn rõ ràng hoặc thích hợp)

Dạng bài Letter of Complaint

Dạng Letter of Complaint (thư phàn nàn) là một trong các dạng bài rất phổ biến trong IELTS General Training Writing Task 1. Mục đích của thư là truyền đạt lời phàn nàn cho một tình huống cụ thể được nhắc đến ở trong thư. Thông thường, người viết sẽ cần đưa ra tình huống khiến mình cảm thấy không hài lòng, sau đó sẽ nói tới việc phàn nàn và mong muốn nhận được là gì. 

Ví dụ đề bài mẫu:

tieu-chi-coherence-and-cohesion-de-bai

 

Ví dụ bài viết band 5 ở tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of complaint

Dear Sir or Madam,

I am writing this letter to explain my problem which recently I bought dish from your shops, then it is broke.

Last week I bought a small piece of dish for my kitchen and I got warranty for that, when I current it to my home suddenly when I walking on the street I heared something is broke, then, I opened my bag, unfortunately my dish is broke and I think it was changed because that piece of like old and not that piece which I saw in first time. I call your shop several times, but, unfortunately no answer from your shop.

I would be grateful if you returen my money or changed this piece, allso, I like to talk with that man who changed my dish and I would like from you to stopped hem for short time for his job

Faithfully

Nguồn: Cambridge IELTS 8

Organization of information

Bài viết có sự sắp xếp thông tin, tuy nhiên, sự phát triển tổng thể vẫn còn chưa rõ ràng:

 • Đoạn 1 nói về mục đích của lá thư

 • Đoạn 2 nói về vấn đề đã xảy ra, tác giả trình bày thứ tự các vấn đề diễn ra tương đối dễ hiểu, người đọc có thể dễ dàng theo dõi được câu chuyện. Tuy nhiên, đoạn này trình bày 2 thông tin là các vấn đề và việc người viết đã gọi điện đến cho cửa hàng. 2 thông tin riêng biệt này được đề cập trong cùng một đoạn văn không kèm với từ nối nên không có sự liên kết. Đoạn này cũng làm cho bài viết trở nên thiếu tính liên kết.

 • Đoạn 3 đề cập đến điều người viết muốn 

Cohesive devices

Bài viết có sử dụng các từ nối cơ bản (but, when, then…) nhưng sử dụng rất thừa thãi, hầu như câu nào cũng có sử dụng từ nối. Ngoài ra, việc người viết liên kết ý tưởng chỉ bằng các từ nối mà không kết thúc câu (câu 1 đoạn 2) làm cho câu văn trở nên rất dài dòng và khó hiểu. Người viết cũng có xu hướng lạm dụng từ unfortunately (sử dụng but kèm với unfortunately)

Referencing and substitution

Người viết có cố gắng sử dụng referencing (“it” thay cho “the dish”; “him” cho “that man who changed my dish”) và substitution (“this piece” thay cho “the dish”). Tuy nhiên, các từ này được lặp lại rất nhiều lần trong bài viết và người viết cũng sử dụng sai (“piece” không sử dụng để thay thế cho “dish” được). Ngoài ra, người viết cũng không nhất quán trong việc referencing của mình (ở câu 1 đoạn 2, người viết reference cái dĩa là “that” ở vế đầu tiên nhưng sau đó lại là “it” ở vế thứ 2).

Ví dụ bài viết band 6 ở tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of complaint

Đề bài

The system used for rubbish/garbage collection in your local area is not working properly. This is causing problems for you and your neghbours.

Write a letter to the local council. In your letter

 • Describe how the rubbish collection system is not working properly

 • Explain how this is affecting you and your neighbours

 • Suggest what should be done about the problem

Dear local authorities,

I am writing because there is a problem with the rubbish collection in my local area. The rubbish has not been emptied from the bins for three weeks and there are rats and flies all over the area.

Today I was going to take my childs school. We walked out the door and arrgh we see a BIG horrid rat. My childs screamed. I wos firghtened and I screamed. My neighbour came out from his house and he saw a big rat too. Oh no this is so bad. Today my childs come home from school but did not want to. If he can stay at school he wants to stay there to not see these monsters.

Now there are so many flies. When I went to the bins I saw so many flies. They are dirty with deseeses. Also, my neighbour came out and he saw the flies too.

I think you need to empty the rubbish to stop the rats and flies. If not we will get deseeses and be frightened to go out from our house. Please can you come this week and put the rubbish from my bin in to your rubbish collection truck.

Sincerely

Nguồn: Cambridge IELTS General Training 13

Organization of information

Bài viết có sự sắp xếp thông tin, có sự phát triển ý với mục đích cụ thể của từng đoạn văn:

 • Đoạn 1 nói về mục đích của thư và tóm tắt các ý chính trong thư.

 • Đoạn 2 nói về vấn đề đầu tiên được đề cập ở đoạn 1 (rats)

 • Đoạn 3 đề cập đến vấn đề thứ 2 (flies)

 • Đoạn 4 nói về những mong muốn của người viết và hậu quả của vấn đề

Tuy nhiên, sự sắp xếp thông tin này vẫn chưa được logical. Đoạn 2 và 3 đề cập đến cùng 1 thông tin (vấn đề) nên việc tách ra làm 2 đoạn là không cần thiết. 

Cohesive devices

Bài viết có sử dụng các từ nối ở các vị trí hợp lý như: today, and, if, now, also… Tuy nhiên, các từ này vẫn còn đơn giản, là những từ cơ bản nên vẫn chưa thể hiện được sự đa dạng trong cách sử dụng từ nối của người viết..

Referencing and substitution

Sử dụng tốt referencing (“we” thay cho “my children and I”; “he” thay cho “my neighbour”…) và substitution (“monsters” thay cho “rats”). Tuy nhiên, vẫn còn lặp lại khá nhiều, đặc biệt ở đoạn 3 (lặp lại từ flies 3 lần trong một đoạn văn rất ngắn)

Cách cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of complaint từ 5 – 6 

Qua phân tích 2 ví dụ trên, người đọc có thể nhận thấy sự khác nhau giữa band 5 và 6 ở tiêu chí Coherence và Cohesion trong dạng bài Letter of Complaint. Sau đây, bài viết sẽ rút ra cách cải thiện để người viết có thể áp dụng vào bài viết của mình:

Organization of information

Để đạt được 6, ngoài việc sắp xếp thông tin hợp lý, người viết cần phải có một sự phát triển ý toàn diện. Để đạt được điều này, người viết cần biết chia bài viết của mình thành các đoạn văn với mục đích rõ ràng và theo trình tự. Có thể chia bài viết của mình theo cấu trúc sau:

tieu-chi-coherence-and-cohesion-cach-cai-thienCấu trúc bài viết

Phần giới thiệu: Dựa vào mục đích của lá thư (mà đề bài yêu cầu thí sinh viết), người viết thư sẽ đề cập tới mục đích của lá thư này là gì, có thể là phàn nàn về một vấn đề phát sinh khi người viết mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ nào đó, hoặc là yêu cầu người nhận thư làm một việc gì đó cho mình. Đối với những lá thư mà người nhận và người gửi không quen biết nhau, thì việc giới thiệu sơ lược về người gửi là cần thiết. 

Phần thân bài: Mỗi đề bài thi IELTS Writing Task 1 sẽ có 3 câu hỏi tương ứng với 3 yêu cầu của lá thư, thí sinh cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin này và sắp xếp sao cho mạch lạc, logic, và hợp lý nhất để người đọc hiểu được nội dung bức thư.

 • Yêu cầu đầu tiên có thể sẽ đòi hỏi thí sinh cần nhiều câu chữ hơn để giải thích những vấn đề mình gặp phải. Thí sinh có thể dành hẳn một đoạn thân bài để trình bày những gì mình gặp phải, với độ dài không nên quá 3 câu để tránh việc bài viết bị quá dài. 

 • Yêu cầu thứ hai của đề bài có thể được giải quyết ở thân bài thứ hai, thường sẽ là các thông tin liên quan đến vấn đề. Người viết cũng chỉ nên dành 2-3 câu để trình bày yêu cầu này, giữ cho đoạn này cân đối với các đoạn còn lại.

 • Yêu cầu thứ ba có thể được đặt riêng một đoạn, thường sẽ là những mong muốn mà người viết muốn nhận được. Việc yêu cầu người nhận thư có biện pháp phù hợp có thể được diễn giải trong khoảng 2-3 câu, như vậy độ dài hai đoạn thân bài sẽ cân đối hơn. 

Phần kết thúc: Tương tự như phần kết bài của hầu hết các bài viết, tác giả cần có một dấu hiệu kết thúc lá thư của mình trước khi ký tên. Đây sẽ là phần nhắn gửi sau cùng của tác giả sau khi truyền đạt đến người đọc những thông tin quan trọng (mà được yêu cầu trong đề bài). Ngoài ra thì không mở ra thêm một vấn đề nào mới, hay một thông điệp nào mới mà chưa được nhắc đến ở phần thân bài. 

Cohesive devices

Để đạt được band 6 ở yếu tố này, ngoài việc có sử dụng các từ nối, thí sinh cũng phải hạn chế tối đa việc sử dụng thiếu, thừa hoặc không chính xác. Ví dụ band 5 ở trên đã minh họa rất rõ việc sử dụng thừa thải và không chính xác các từ nối. Người viết có thể tham khảo bài đọc sau: ‘Lạm dụng từ nối và cách khắc phục để tăng điểm tiêu chí Coherence and Cohesion trong IELTS Writing‘ để biết thêm cách sử dụng và cách khắc phục các lỗi khi sử dụng từ nối trong IELTS Writing. Ngoài ra, người viết nên học thêm một vài từ nối diễn đạt thông dụng trong dạng bài Letter of Complaint:

 • Thể hiện thứ tự (first, then, two weeks later, when I first had this problem) 

 • Lý do (It did not work because, given that, in view of the above, I have recommended) 

 • Thêm ý tưởng (moreover, furthermore, another issue I’m having) 

 • So sánh hoặc tương phản (similarly to this problem; I thought it was fine but) 

 • Nhượng bộ (despite, although) 

 • Khẳng định lại (in other words, to be more precise) 

 • Kết luận (therefore, consequently) 

Referencing and Substitution

Để đạt được band 6 ở phần này, người viết cần hiểu cách sử dụng của referencing và substitution để hạn chế sự lặp lại về ý tưởng và từ vựng của mình. Người viết cần đặc biệt chú ý các lỗi sau: 

 • Lặp từ do thiếu cách diễn đạt tham chiếu và từ thay thế

Ví dụ: Actually, the phone I bought is a Samsung phone and I was told that the phone had a great camera but when I got home, I discovered that the camera performed not very well.

Người viết lặp lại từ “phone” và “camera” nhiều lần vì không biết sử dụng các từ “trích dẫn” và từ thay thế, dẫn đến hiện tượng lặp từ.

Gợi ý sửa: Actually, the phone I bought is a Samsung one and I was told that it had a great camera but when I got home, I discovered that this feature performed not very well.

 • Dùng referent (từ trích dẫn), từ thay thế không phù hợp

Ví dụ:

tieu-chi-coherence-and-cohesion-vi-duI cannot log on my Facebook, bank accounts and emails. I think they targeted me for these ideas.

Có 2 lỗi trong ví dụ trên:

 • Lỗi từ trích dẫn: tác giả muốn đề cập đến những người đã xâm phạm các tài khoản của mình nhưng lại sử dụng từ “they”. Vì chủ từ chưa được nhắc tới trước đó nên làm câu văn trở nên rất khó hiểu.

 • Lỗi từ thay thế: tác giả muốn thay thế cụm “Facebook, bank accounts and emals” thành “these ideas”. Tuy nhiên, “ideas” có nghĩa là ý tưởng, không thể thay thế cho các thông tin trên được.

Gợi ý sửa: I cannot log on my Facebook, bank accounts and emails. I think some hackers targeted me for this information.

Người đọc có thể tham khảo bài viết sau: ‘Cohesive devices và cách khắc phục lỗi ở IELTS Writing band 6.0‘ để hiểu rõ hơn các lỗi về referencing và substitution.

Tổng kết

Thông qua bài viết trên, tác giả hi vọng đã cho người đọc có cái nhìn chi tiết hơn về tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of complaint – IELTS General Training Writing Task 1 nói riêng. Ngoài ra, tác giả cũng cung cấp 2 bài mẫu tương ứng với 2 band điểm 5 và 6 ở tiêu chí Coherence and Cohesion để người đọc có cái nhìn trực quan hơn về tiêu chí này. Cuối cùng, từ các định nghĩa và ví dụ trên, bài viết rút ra cách cải thiện điểm từ 5 – 6 ở tiêu chí Coherence and Cohesion. Hi vọng người đọc có thể rút ra được kết luận cho riêng mình, từ đó cải thiện hiệu quả của việc kết nối thông tin trong bài viết của mình.

Đọc thêm: IELTS General Writing Task 1 Letter of complaint: Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources

Nguyễn Tiến Thành

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833