Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Listening Part 3: Presentation about refrigeration

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Listening part 3: Presentation about refrigeration.
ZIM Academy
01/08/2023
giai de cambridge ielts 15 test 4 listening part 3 presentation about refrigeration

Đáp án

Question

Đáp án

21

B

22

A

23

B

24

A

25

A

26

A

27

B

28

B

29

A

30

C

Giải đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Listening Part 3: Presentation about refrigeration

Questions 21-24

Question 21

Đáp án: B

Vị trí:

Nor me. But I found an interesting article about icehouses.

and 19th-century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the icehouse. But I didn't realise that insulating  the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

21. What did Annie discover from reading about icehouses? 

A   why they were first created 

B   how the ice was kept frozen 

C   where they were located

Keywords

Từ khóa “icehouses” (nhà chứa băng) giúp ta xác định vị trí của câu hỏi trong bài nghe. Ngoài ra ta cũng chú ý từ khóa “Annie discover” (Annie khám phá được)

Giải thích

Sau khi nghe Annie đề cập về “icehouses” qua câu “I found an interesting article about icehouses” (Tôi đã tìm thấy một bài báo thú vị về nhà chứa băng), ta nghe được “I didn’t realize that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn’t melt for months” (Tôi đã không nhận ra rằng việc cách điện những khối đá với rơm rạ hoặc mùn cưa có nghĩa là chúng sẽ không tan chảy trong nhiều tháng). Như vậy, Annie đã không nhận ra (trước khi đọc bài báo), khám phá ra về cách đề giữ đá khỏi tan chảy. Ta chọn đáp án B.

Trước đó ta cũng nghe Annie nói “I knew they were often built in…” (Tôi đã biết chúng thường được dựng lên ở…). Như vậy ta thấy thông tin địa điểm - lựa chọn C là thông tin mà Annie đã biết, như vậy cô ấy không khám phá gì thêm về điều này sau khi đọc bài báo.

Question 22

Đáp án: A

Vị trí:

the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient Romans had refrigeration, too.

ANNIE: Yes, pits were dug in the ground, and snow was imported from the mountains — even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold. The ice cost …

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

22. What point does Annie make about refrigeration in ancient Rome? 

A   It became a commercial business. 

B   It used snow from nearby. 

C   It took a long time to become popular.

Keywords

Từ khóa “ancient Rome” và “refrigeration” giúp ta xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Sau khi nghe Annie đề cập đến “refrigeration” và “ancient Rome”, ta nghe được thông tin mà Annie cung cấp về “refrigeration” như sau”snow was imported from the mountains - even though they were at quite a distance” (tuyết được nhập từ những ngọn núi - dù rằng chúng ở khá xa). Thông tin này mâu thuẫn với lựa chọn B. “it used snow from nearby” (Nó sử dụng tuyết gần đó). Như vậy ta loại lựa chọn này.

Sau đó, ta nghe được “Both the ice and the snow were then sold” (Cả băng và tuyết sau đó đều được bán). Thông tin này ứng với lựa chọn A. “it became a commercial business” (Nó trở thành một kinh doanh thương mại).

Question 23

Đáp án: B

Vị trí:

JACK: I wouldn't be surprised. I also came across an article about modern domestic fridges. Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand.

ANNIE: You have to wonder what happens when people get rid of old ones.

ANNIE: Exactly. At least there are now plenty of organisations that will recycle most of the components safely, but of course some people just dump old fridges in the  countryside. 

JACK: It's hard to see how they can be stopped unfortunately. In the UK we get rid of three million a year altogether!

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

23. In connection with modern refrigerators, both Annie and Jack are worried about 

A the complexity of the technology. 

B the fact that some are disposed of irresponsibly. 

C the large number that quickly break down.

Keywords

Ta cần tập trung vào keyword “Both Annie and Jack” (Cả Annie và Jack) để không bị đánh bẫy khi chỉ một người thể hiện sự lo lắng, còn người còn lại thì không. Ngoài ra từ khóa “modern refrigerators” (tủ lạnh hiện đại) cũng cần được gạch chân để xác định vị trí của câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Đầu tiên, ta nghe Jack đề cập đến tủ lạnh hiện đại và nhận xét “They were too complex for me to understand” (Chúng quá phức tạp để tôi có thể hiểu được) sau đó Annie đổi chủ đề bằng cách đáp lại “You have to wonder what happens when people get rid of old ones” (Bạn nên quan tâm đến việc chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta vứt bỏ những tủ lạnh cũ). Như vậy, ở đây ta thấy Jack có thể hiện sự lo lắng về độ phức tạp của tủ lạnh hiện đại - lựa chọn A, nhưng Annie thì không, ta loại lựa chọn này.

Sau đó ta nghe Annie nói “Some people just dump old fridges in the countryside” (Một vài người quẳng những tủ lạnh cũ ở miền quê). và Jack cũng góp vào “It’s hard to see how they can be stopped unfortunately” (Thật không may là ta khó có thể thấy việc này có thể được chấm dứt như thế nào). Như vậy ta có thể thấy cả Annie và Jack để bày tỏ sự quan ngại về vấn đề vứt bỏ tủ lạnh cũ một cách vô trách nhiệm - đáp án B.

Question 24

Đáp án: A

Vị trí:

JACK: That's right. In this country we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot last for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can  use a fridge. they're not expensive. compared with some household appliances. 

ANNIE: True. I suppose manufacturers encourage people to spend more by making them …

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

24. What do Jack and Annie agree regarding domestic fridges? 

A   They are generally good value for money. 

B   There are plenty of useful variations. 

C   They are more useful than other domestic appliances.

Keywords

Ta cần tập trung vào keyword “Jack and Annie agree” (Jack và Annie đồng ý), và “domestic fridge” (tủ lạnh trong nhà).

Giải thích

Trong bài, ta nghe Jack nói “If you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they’re not expensive…” (Nếu bạn chia số tiền bỏ ra cho số năm mà bạn sử dụng một chiếc tủ lạnh, chúng thước sự không đắt…). Sau đó Annie cũng đồng tình với quan điểm này khi nói “true”. Như vậy ta chọn đáp án A. “They are generally good value for money” (Chúng nhìn chung thì đáng đồng tiền).

Questions 25-30

Question 25

Đáp án: A

Vị trí:

ANNIE: OK. How about starting with how useful refrigeration is, and the range of goods that are refrigerated nowadays? Because of course it's not just food and drinks. 

JACK: No, I suppose flowers and medicines are refrigerated, too. 

ANNIE: And computers. I could do that, unless you particularly want to.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A Annie 

B Jack 

C both Annie and Jack

25. the goods that are refrigerated …………

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề.

Giải thích

Annie khởi xướng chủ đề ứng với câu hỏi 25 trước “and the range of goods that are refrigerated nowadays?” (và những món mà được giữ đông ở hiện tại?). Sau đó cô nói tiếp, “and computers, I could do that” (và máy tính, tôi có thể làm chúng). Ta cũng thấy Jack thể hiện sự đồng ý cách phân việc này qua câu “that’s fine by me” (Nó ổn với tôi). Như vậy, ta chọn đáp án A.

Question 26

Đáp án: A

Vị trí:

JACK: No, that's fine by me. What about the effects of refrigeration on people's health? After all, some of the chemicals used in the 19th century were pretty harmful, but there have been lots of benefits too, like always having access to fresh food. Do you fancy dealing with that? 

ANNIE: I'm not terribly keen, to be honest. 

JACK: Nor me. My mind just goes blank when I read anything about chemicals. 

ANNIE: Oh. all right then. I'll do you a favour. But you owe me, Jack.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A Annie 

B Jack 

C both Annie and Jack

26. the effects on health      ………………

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề.

Giải thích

Jack nhắc đến chủ đề của câu 26 qua câu “What about the effects of refrigeration on people’s health?”. Sau đó ta nghe Annie bảo “I’m not terribly keen” (Tôi không hứng thú lắm). Và Jack cũng nói “nor me” (Tôi cũng không). Tuy nhiên sau đó Annie nói “Alright then, I’ll do you a favour, but you owe me Jack” (Được rồi, tôi sẽ làm nó cho cậu, nhưng cậu nợ tôi Jack). Như vậy ta chọn đáp án A.

Question 27

Đáp án: B

Vị trí:

ANNIE: Oh, all right then. I'll do you a favour. But you owe me, Jack. OK. What about the effects on food producers, like farmers in poorer countries being able to export their produce to developed countries? Something for you, maybe? 

JACK: I don't mind. It should be quite interesting.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A Annie 

B Jack 

C both Annie and Jack

27. the impact on food producers …………

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề.

Giải thích

Annie khởi xướng chủ đề ở câu 27 qua câu “What about the effects on food producers?”. Sau đó, cô nói “Something for you, maybe?” (Cái này cho cậu, nhỉ). Jack đáp lại “I don’t mind” (Tôi không phiền). Như vậy chủ đề này Jack làm, ta chọn đáp án B.

Question 28

Đáp án: B

Vị trí:

ANNIE: I think we should also look at how refrigeration has helped whole cities — like Las Vegas, which couldn't exist without refrigeration because it's in the middle of a desert. 

JACK: Right. I had a quick look at an economics book in the library that's got a chapter about this sort of thing. I could give you the title, if you want to do this section. 

ANNIE: Not particularly, to be honest. I find economics books pretty heavy going, as a rule. 

JACK: OK leave it to me. then

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A    Annie 

B   Jack 

C   both Annie and Jack

28  the impact on cities …………………….

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề. The impact on cities ở câu hỏi này được paraphrase lại thành “how refrigeration has helped whole cities” (cách mà hệ thống tủ lạnh đã giúp những thành phố) trong câu khởi xướng của Annie về chủ đề này.

Giải thích

Sau khi đề xướng chủ đề ở câu 26, Jack nói có đọc qua một quyển sách ở thư viện “I had a quick look at an economics book in the library” và có ý muốn nhờ Annie đọc qua nếu cô muốn làm về chủ đề này “I could give you the title, if you want to do this section”. Annie từ chối “Not particularly, to be honest” và Jack đáp lại “OK leave it to me” (OK để nó cho tôi). Như vậy ta chọn đáp án B.

Question 29

Đáp án: A

Vị trí:

ANNIE: Thanks. Then there's transport, and the difference that refrigerated trucks have made. I wouldn't mind having a go at that.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A Annie 

B Jack 

C both Annie and Jack

29. refrigerated transport ………………………

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề. Ngoài ra, keyword “transport” cũng giúp ta xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Annie khởi xướng về chủ đề “transport” qua câu “Then there’s transport…”. Sau đó cô cũng nói tiếp “I wouldn’t mind having a go at that” (Tôi không phiền làm về nó đâu). Như vậy ta chọn đáp án A.

Question 30

Đáp án: C

Vị trí:

JACK: Shall we have a separate section on domestic fridges? After all, they're something everyone's familiar with.

ANNIE: What about splitting it into two? You could investigate 19th- and 20th-century fridges, and I'll concentrate on what's available these days, and how manufacturers differentiate their products from those of their competitors. 

JACK: OK, that'd suit me.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A    Annie 

B   Jack 

C   both Annie and Jack

30. domestic fridges

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề. Ngoài ra, keyword “domestic fridges” cũng giúp ta xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Jack khởi xướng chủ đề trong câu hỏi này qua câu “Shall we have a separate section on domestic fridges?” (Chúng ta có nên có một phần riêng về các tủ lạnh gia đình chứ?). Sau đó Annie bảo “What about splitting it into two? You could….and I’ll …”  (Hay là tách nó ra làm hai nhỉ? Bạn có thể làm … và tôi sẽ….). Sau đó Jack thể hiện sự đồng ý “Ok, that’d suit me” (OK, nó hợp ý tôi đó). Như vậy chủ đề này cả 2 người sẽ cùng làm, đáp án là C

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Listening Part 3: Presentation about refrigeration được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Cambridge English IELTS 15 - Key and Explanation

Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 15 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm