0

Giải đề Cambridge IELTS 17, Test 1, Reading Passage 2 - Stadiums: past, present and future

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 1, Reading Passage 2 - Stadiums: past, present and future.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

giai-de-cambridge-ielts-17-test-1-reading-passage-2-stadiums-past-present-and-future

Đáp án

Question

Đáp án

14

A

15

F

16

E

17

D

18

fortress

19

bullfights

20

opera

21

salt

22

shops

23

C

24

D

25

B

26

E

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 17, Test 1, Reading Passage 2

Stadiums: past, present and future

Questions 14-17

Question 14

Đáp án: A

Vị trí: Today, however, stadiums are regarded with growing scepticism. Construction costs can soar above €1 billion, and stadiums finished for major events such as the Olympic Games or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

14. a mention of negative attitudes towards stadium building projects.

Từ khóa

“negative attitudes” (thái độ tiêu cực), “stadium building projects” (dự án xây dựng sân vận động) là các từ khóa xác định vị trí thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên có đề cập đến thông tin ngày nay các sân vận động được xem với sự hoài nghi ngày càng gia tằng vì công trình này có chi phí có thể lên đến 1 tỷ đô la và các sân vận động lớn sau khi hoàn thành các giải đấu lớn thường không được sử dụng và sửa chữa. Cụm từ “negative attitudes” đã được thay thế bằng từ “scepticism”.

Question 15

Đáp án: F

Vị trí: Freiburg Mage Solar Stadium in Germany is the first of a new wave of stadiums as power plants, which also includes the Amsterdam Arena and the Kaohsiung Stadium. The latter, inaugurated in 2009, has 8,844 photovoltaic panels producing up to 1.14 GWh of electricity annually. This reduces the annual output of carbon dioxide by 660 tons and supplies up to 80 percent of the surrounding area when the stadium is not in use. This is proof that a stadium can serve its city, and have a decidedly positive impact in terms of reduction of CO2 emissions.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

15. Figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium.

Từ khóa

“figures” (số liệu) , “environmental benefits” (lợi ích về môi trường) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên đề cấp đến sân vận động Kaohsiung có 8844 tấm quang điện có thể sản xuất 1.14 GWh điện hằng năm, việc này có thể giảm 660 tấn khí CO2. Điều này chứng tỏ rằng một sân vận động có thể phục vụ cho thành phố và có một tác động mang tính chât quyết định về việc giảm CO2.

Question 16

Đáp án: E

Vị trí: There's a growing trend for stadiums to be equipped with public spaces and services that serve a function beyond sport, such as hotels, retail outlets, conference centres, restaurants and bars, children's playgrounds and green space. Creating mixed-use developments such as this reinforces compactness and multi-functionality, making more efficient use of land and helping to regenerate urban spaces. This opens the space up to families and a wider cross-section of society, instead of catering only to sportspeople and supporters. There have been many examples of this in the UK: the mixed-use facilities at Wembley and Old Trafford have become a blueprint for many other stadiums in the world.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

16. examples of the wide range of facilities available at some new stadiums

Từ khóa

“wide range of facilities” (một loạt cơ sở vật chất), “new stadiums” (các sân vận động mới) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên đề cập rằng có một xu hướng đang thịnh hành khi mà các sân vận động được trang bị  các chức năng ngoài thể thao như khách sạn, các cửa hàng bán lẻ, các trung tâm hội nghị, nhà hàng và quầy bar, khu vui chơi trẻ em và không gian xanh. Đây là các ví dụ cho các cơ sở vật chất mới của các sân vận động mới.

Question 17

Đáp án: D

Vị trí: But some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century, as stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete, and made use of bright lights for night-time matches.

Many such stadiums are situated in suburban areas, designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be as accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

17. reference to the disadvantages of the stadiums built during a certain era.

Từ khóa

“disadvantages” (bất lợi), “a certain era” (một kỷ nguyên nhất định) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên chỉ ra rằng sự linh hoạt đã mất đi ở các sân vận động từ đầu thế kỷ 20 trở đi, nhiều sân vận động được đặt ở các khu vực ngoại thành và chỉ được thiết kế cho mục đích thể thao duy nhất, và xung quanh nó là nhiều bãi đỗ xe. Các yếu tố làm làm cho nó không thể được tiếp cận bởi công chúng, cần nhiều năng lượng để chạy đến hơn và điều này góp phần vào nhiệt độ trong đô thị. Đó là những bất lợi của các sân vận động được xây dựng ở khu ngoại thành.

Xem thêm:

Questions 18-22

Roman amphitheatres

Question 18

Đáp án: fortress

Vị trí: The amphitheatre* of Arles in southwest France, with a capacity of 25,000 spectators, is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. Built by the Romans in 90 AD, it became a fortress with four towers after the fifth century, and was then transformed into a village containing more than 200 houses.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The amphitheatre of Arles, for example, was converted first into a 18………………………….

Từ khóa

“amphitheatre of Arles “ (nhà hát vòng tròn Arles),”first” (đầu tiên), “converted” (chuyển đổi) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên chỉ ra rằng giảng đường Arles đã được xây dựng bởi người Roman vào năm 90 trước công nguyên, và nó đã trở thành một pháo đài sau thế kỷ thứ 5. Vậy giảng đường đã được chuyển đổi thành pháo đài, trước khi thành một ngôi làng. Cụm từ “converted into” đã được thay đổi thành từ “became”.

Question 19

Đáp án: bullfights

Vị trí: With the growing interest in conservation during the 19th century, it was converted back into an arena for the staging of bullfights.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Then into a residential area and finally into an arena where spectators could watch 19 ……………………

Từ khóa

“residential area” (khu vực dân cư), “arena” (đấu trường) “spectators could watch” (khán giả có thể xem) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên đề cập đến việc nó được chuyển đổi trở lại thành một đấu trường để dàn dựng các trận đấu bò. Các trận đấu tất nhiên sẽ có khán giả theo dõi. Vì vậy có thể suy luận rằng khán giả có thể theo dõi các trận đấu bò. Vì thế đáp án là “bullfights”.

Question 20

Đáp án: opera

Vị trí: Another example is the imposing arena of Verona in northern Italy, with space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arles amphitheatre and 40 years before Rome's famous Colosseum. It has endured the centuries and is currently considered one of the world's prime sites for opera, thanks to its outstanding acoustics.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Meanwhile, the arena in Verona”, one of the oldest Roman amphitheatres, is famous today as a venue where 20……….. is performed.

Từ khóa

“arena” (đấu trường), và tên riêng Verona là từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Danh từ “today" trong câu hỏi được đổi thành dạng trạng từ “currently” trong bài đọc.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ thứ được biểu diễn ở đấu trường Verona. Đoạn văn trên đưa thông tin rằng đấu trường hiện được sử dụng như một trong những địa điểm biểu diễn opera, vì hiệu ứng thính giác của nó. Như vậy, đáp án là “opera".

Question 21

Đáp án: salt

Vị trí: The area in the centre of the Italian town of Lucca, known as the Piazza dell'Anfiteatro, is yet another impressive example of an amphitheatre becoming absorbed into the fabric of the city. The site evolved in a similar way to Arles and was progressively filled with buildings from the Middle Ages until the 19th century, variously used as houses, a salt depot and a prison.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The site of Lucca’s amphitheatre has also been used for many purposes over the centuries, including the storage of 21 ……….. 

Từ khóa

Tên riêng “Lucca" là từ khoá để xác định vị trí của câu hỏi trong bài đọc. 

Danh từ “storage” trong câu hỏi được đổi thành “depot" trong bài đọc.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ thứ được chứa trong Lucca's amphitheatre. Đoạn văn trên đưa thông tin rằng địa điểm này từng được sử dụng như nhà ở, kho chứa muối, và nhà tù. Như vậy, đáp án là “salt".

Question 22

Đáp án: shops

Vị trí: Today, the ruins of the amphitheatre remain embedded in the various shops and residences surrounding the public square.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

It is now a market square with 22……………… and homes incorporated into the remains of the Roman amphitheatre.

Từ khóa

“market square” (quãng trường chợ), “incorporated” (kết hợp), “Roman amphitheatre” (rạp hát vòng tròn Roman) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ nơi chốn. Đoạn văn trên đề cấp đến việc tàn tích của nhà hát vòng tròn vẫn còn nằm ở các shop và cứ xá xung quanh hội trường công cộng. Cụm từ “incorporated into” đã được thay thế bằng từ “embedded”.

Question 23-24

Đáp án: 23-C; 24-D.

Vị trí: There are many similarities between modern stadiums and the ancient amphitheatres intended for games. But some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century, as stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete, and made use of bright lights for night-time matches.

Many such stadiums are situated in suburban areas, designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be as accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

When comparing twentieth-century stadiums to ancient amphitheatres in Section D, which TWO negative features does the writer mention?

A. They are less imaginatively designed.

B. They are less spacious.

C. They are in less convenient locations.

D. They are less versatile.

E. They are made of less durable materials.

Từ khóa

“comparing” (so sánh), “twentieth-century stadiums” (sân vận động ở thế kỷ 20), “ancient amphitheatres” (các nhà hát vòng tròn) là các từ khóa xác định bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên có đề cập đến các sân vận đồng ở thế kỷ 20 được đặt ở khu ngoại thành, vì thế khó tiếp cận cho nên bất tiện hơn, vì vậy chọn đáp án C. Phía trên đoạn có đề cập đến việc các sân vận động này mất đi sự linh hoạt, vì vậy chọn đáp án D. Từ “versatile” đã được thay thế bằng từ “flexible”. Không chọn đáp án E vì các sân vận động có sử dụng bê tông nên sẽ có sức chịu đựng tốt hơn (trái ngược đáp án E). Thông tin ở đáp án A và B không được đề cập.

Question 25-26

Đáp án: 25-B; 26-E.

Vị trí: But many of today's most innovative architects see scope for the stadium to help improve the city. Among the current strategies, two seem to be having particular success: the stadium as an urban hub, and as a power plant. 

[...]

There's a growing trend for stadiums to be equipped with public spaces and services that serve a function beyond sport, such as hotels, retail outlets, conference centres, restaurants and bars, children's playgrounds and green space. 

[...]

Stadiums are ideal for these purposes, because their canopies have a large surface area for fitting photovoltaic panels and rise high enough (more than 40 metres ) to make use of micro wind turbines.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Which TWO advantages of modern stadium design does the writer mention?

A. Offering improved amenities for the enjoyment of sports events.

B. Bringing community life back into the city environment.

C. Facilitating research into solar and wind energy solutions.

D. Enabling local residents to reduce their consumption of electricity.

E. Providing a suitable site for the installation of renewable power generators.

Từ khóa

“advantages” (lợi thế), “modern stadium” (các sân vận động hiện đại) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn trên đưa thông tin rằng kiến trúc sư ngày nay muốn sử dụng sân vận động cho hai mục đích: làm trung tâm đô thị, và nhà máy điện.

Vì kiến trúc sư muốn sử dụng sân vận động để phục vụ chức năng khác ngoài thể thao, như khách sạn, trung tâm hội nghị, v.v., nên lựa chọn A bị loại.

Đoạn văn không nhắc đến năng lượng mặt trời nên lựa chọn C bị loại.

Lựa chọn D không được đề cập đến.

Lựa chọn B đúng vì kiến trúc sư muốn sử dụng sân vận động như một nơi công cộng và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng đô thị.

Lựa chọn E đúng vì đoạn văn đưa thông tin rằng sân vận động là một địa điểm lý tưởng cho các cối xay gió cho năng lượng gió.

0 Bình luận