0

Giải đề Cambridge IELTS 17, Test 1, Reading Passage 3 - To catch a king

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 1, Reading Passage 3: To catch a king.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

giai-de-cambridge-ielts-17-test-1-reading-passage-3-to-catch-a-king

Đáp án

Question

Đáp án

27

H

28

J

29

F

30

B

31

D

32

NOT GIVEN

33

NOT

34

NO

35

YES

36

B

37

C

38

A

39

B

40

D

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 17, Test 1, Reading Passage 3

Questions 27–31

The story behind the hunt for Charles II

Question 27

Đáp án: H

Vị trí: the young Charles II sacrificed one of the very principles his father had died for and did a deal with the Scots, thereby accepting Presbyterianism as the national religion in return for being crowned King of Scots.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Charles II’s father was executed by the Parliamentarian forces in 1649. Charles II then formed a 27 ……………….. With the Scots.

Từ khóa

“Charles II’s”, “Parliamentarian” (nghị viên), “formed” (hình thành), và “Scots” là các từ khóa xác định vị trí thông tin.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền một danh từ chỉ thứ mà Charles II đã tạo ra với the Scots. Đoạn văn bên đưa thông tin rằng Charles II đã thoả thuận với the Scots bằng cách chấp nhận Presbyterianism như tôn giáo quốc gia với điều kiện rằng ông ấy được làm vua (King of Scots). Đây là một thoả thuận được tính toán trước và có lợi cho đôi bên. Như vậy, đáp án là H (liên minh chiến lược.)

Question 28

Đáp án: J

Vị trí: After his father was executed by the Parliamentarians in 1649, the young Charles II sacrificed one of the very principles his father had died for and did a deal with the Scots, thereby accepting Presbyterianism as the national religion in return for being crowned King of Scots.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

and in order to become King of Scots, he abandoned an important 28………….. that was held by his father and had contributed to his father’s death.

Từ khóa

“Abandoned” (từ bỏ), “his father’s death” (cái chết của ba ống ấy) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên nói rằng Charles đã hy sinh một trong những nguyên tắc mà ba ống ấy đã chết ví nó và chấp nhận Presbyterianism là một tôn giáo quốc gia. Thông tin này cho thấy rằng Charles đã từ bỏ một niềm tin tôn giáo mà ba ông đã hy sinh vì nó. Từ “abadoned” đã được thay thế bằng từ “sacrificed”, “his father died for” đã thế  cụm “contribute to his father’s death”.

Question 29

Đáp án: F

Vị trí: The two sides finally faced one another at Worcester in the west of England in 1651. After being comprehensively defeated on the meadows outside the city by the Parliamentarian army, the 21-year-old king found himself the subject of a national manhunt. with a huge sum offered for his capture. Over the following six weeks he managed, through a series of heart-poundingly close escapes, to evade the Parliamentarians before seeking refuge in France.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The battle led to a 29……………… for the Perliamentarians and Charles had to flee for his life.

Từ khóa

“Battle” (cuộc chiến), “Parliamentarians” (nghị viên), và “flee” (chạy trốn) là các từ khóa xác định thông tin trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên nói rằng sau khi bị đánh bại một cách toàn diện bởi quận đội của nghị viên, ống ấy trở thành người bị săn đón bởi cả quốc gia cùng với rất nhiều tiền thưởng, sau đó ông phải tìm kiếm nơi tị nạn ở Pháp. Chi tiết bị đánh bại hoàn toàn đồng nghĩa với một chiến thắng quyết định của quân đội nghị viên. Vì vậy đáp án là F. Từ “flee” đã được thay thế bằng cụm “seeking refuge”.

Question 30

Đáp án: B

Vị trí: After being comprehensively defeated on the meadows outside the city by the Parliamentarian army, the 21-year-old king found himself the subject of a national manhunt. with a huge sum offered for his capture.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A 30………………………. was  offered for Charles’s capture, but after six weeks spent in hiding.

Từ khóa

“Offered” (được đưa ra), “Charles’s capture” (cuộc bắt giữ Charles).

Giải thích

Đoạn trên chỉ ra rằng một số tiền lớn được đưa ra cho ai bắt giữ được Charles. Thông tin một số tiền lớn (large sum) trong bài đọc tương đồng với một giải thưởng lớn (large reward) trong các đáp án.

Question 31

Đáp án: D

Vị trí: Over the following six weeks he managed, through a series of heart-poundingly close escapes, to evade the Parliamentarians before seeking refuge in France.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

But after six weeks spent in hiding, he eventually managed to reach the 31………………. of continental Europe.

Từ khóa

“Six weeks” (6 tuần), “continental Europe) (lục địa châu Âu) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên chỉ ra rằng sau 6 tuần, qua các cuộc chạy trốn thót tìm, ông ấy đã có thể trốn tránh được các nghị viên trước khi tìm nơi tị nạn ở Pháp. Chi tiết nơi tị nạn (refuge) đồng nghĩa với đáp án nơi an toàn tương đôi (relative safety) trong đáp án, cụm từ “continental Europe” đã được thay thế bằng từ “France”, từ “hiding” đã được thay thế bằng từ “evade” (trốn tránh).

Xem thêm:

Questions 32-35

Charles Spencer's book

Question 32

Đáp án: NOT GIVEN

Vị trí: For the next nine years, the penniless and defeated Charles wandered around Europe with only a small group of loyal supporters, with the writer and diarist Samuel Pepys. His intention when asking Pepys to commit his story to paper was to ensure that this most extraordinary episode was never forgotten.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

32 Charles chose Pepys for the task because he considered him to be trustworthy.

Từ khóa

“Charles”, “Pepys”, “trustworthy”( đáng tin cậy) là các từ khóa xác định nội dung thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn trên nói về việc vua Charles nhờ Samuel Pepys đưa cậu truyển của ống ấy lên báo nhưng tác giả đã không đề cập lý do vua Charles chọn ông Pepys.

Question 33

Đáp án: NOT

Vị trí: Over two three-hour sittings, the king related to him in great detail his personal recollections of the six weeks he had spent as a fugitive. As the king and secretary settled down (a scene that is surely a gift for a future scriptwriter), Charles commenced his story: “After the battle was so absolutely lost as to be beyond hope of recovery, I began to think of the best way of saving myself”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

33. Charles’s personal recollection of the escape lacked sufficient detail.

Từ khóa

“Recollocation of the escape” (hồi ức về cuộc bỏ trốn), “lacked” (thiếu) “sufficient detail” (các thông tin chí tiết đầy đủ) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn trên nói rằng vua Charles đã đề cập nhiều chi tiết các hồi ức về ông ấy về sáu tuần mà ông ấy đã chạy trốn. Chi tiết này trái ngược với câu đề bài khi cho rằng ông ấy thiếu các chi tiết khi đề cập về vấn đề này. Cụm từ “sufficient detail” đã được thay thế bằng cụm “great detail”, từ “escaped” đã được thay thế bằng từ “fugitive”.

Question 34

Đáp án: NO

Vị trí: His intention when asking Pepys to commit his story to paper was to ensure that this most extraordinary episode was never forgotten.

[...]

Charles commenced his story: “After the battle was so absolutely lost as to be beyond hope of recovery, I began to think of the best way of saving myself.”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

34. Charles indicated to Pepys that he had planned his escape before the battle. 

Từ khóa

“Charles”, “Pepys”, “planned his escaped” (lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn), “before” (trước), “battle” (cuộc chiến) là các từ khóa xác định vị trí thông tin bài đọc.

Giải thích

Trong đoạn trích bên, Charles nói với Pepys rằng chỉ đến khi trận chiến đã bị thua đến mức không còn hy vọng hồi phục. Charles mới bắt đầu nghĩ đến cách để cứu bản thân. Như vậy, Charles đã không lên kế hoạch trốn thoát từ trước cuộc chiến, và ông ấy lên kế hoạch sau khi cuộc chiến đã thất bại. Vì vậy, đáp án là No.

Question 35

Đáp án: YES

Vị trí: One of the joys of Spencer's book, a result not least of its use of Charles Il's own narrative as well as those of his supporters, is just how close the reader gets to the action. The day-by-day retelling of the fugitives' doings provide delicious details: the cutting of the king's long hair with agricultural shears, the use of walnut leaves to dye his pale skin, and the day Charles spent lying on a branch of the great oak tree in Boscobel Wood as the Parliamentary soldiers scoured the forest floor below.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

35. The inclusion of Charles’s account is a positive aspect of the book.

Từ khóa

“Charles’s account” (câu truyện của Charles, “positive” (tích cực), “book” (sách) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Kết quả đến việc sử dụng chính câu truyện của Charles cũng như những người ủng hộ ông là một trong những niềm vui trong cuốn sách của Spencer. Thông tin này trùng hợp với thông tin đề bài (việc kèm theo câu truyện của Charles là một khía cảnh tích cực của Charles). Cụm “positive aspect” được thay thế bởi “joys”, “Charles’s account” được thay thế bởi “Charles’s own narrative”.

Questions 36-40

Cam 17 Test 1 Reading Passage 3: Questions 36-40

Question 36

Đáp án: B

Vị trí: And what a story it is. After his father was executed by the Parliamentarians in 1649, the young Charles II sacrificed one of the very principles his father had died for and did a deal with the Scots, thereby accepting Presbyterianism* as the national religion in return for being crowned King of Scots. His arrival in Edinburgh prompted the English Parliamentary army to invade Scotland in a pre-emptive strike. This was followed by a Scottish invasion of England. The two sides finally faced one another at Worcester in the west of England in 1651.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

 36. What is the reviewer’s main purpose in the first paragraph?

A. to describe what happened during the Battle of Worcester.

B. to give an account of the circumstances leading to Charles II’s escape.

C. to provide details of the Parliamentarians’ political views.

D. to compare Charles II’s beliefs with those of his father.

Từ khóa

“Main purpose” (ý chính) , “first paragraph” (đoạn đầu tiên) là các từ khóa xác định vị trí thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn này nói về việc giới thiệu câu truyện về việc săn bắt vua King Charles [câu đầu tiên], và tác giả đã bắt đầu giới thiệu câu truyện [câu thứ 2]. Từ các câu tiếp theo tác giả đề cập đến các mốc thời gian xảy ra, theo đó là ba của vua Charles đã bị hành huyết, và sau đó là các sự kiện dẫn đến các cuộc chiến xảy ra, và cuối cùng vua Charles bị đánh bại hoàn toàn và phải trốn tránh và sang Pháp. Các thông tin này trùng hợp với đáp án B khi đáp án này cho rằng đoạn đầu lột tả các hoàn cảnh (các cuộc chiến) dẫn đến cuộc chạy trốn của vua Charles.

Question 37

Đáp án: C

Vị trí: The day-by-day retelling of the fugitives' doings provides delicious details: the cutting of the king's long hair with agricultural shears, the use of walnut leaves to dye his pale skin, and the day Charles spent lying on a branch of the great oak tree in Boscobel Wood as the Parliamentary soldiers scoured the forest floor below.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

37. What does the reviewer include examples of the fugitives’ behaviour in the third paragraph?

A. To explain how close Charles II came to losing his life.

B. To suggest that Charles II’s supporters were badly prepared.

C. To illustrate how the events of the six weeks are brought to life.

D. To argue that certain aspects are not as well-known as they should be.

Từ khóa

Cụm danh từ “fugitives' behaviors" trong câu hỏi được đổi thành “fugitives' doings" trong bài đọc. 

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin rằng quyển sách kể về hoạt động mỗi ngày của kẻ đào tẩu với rất nhiều chi tiết, và đưa ví dụ để minh hoạ cho sự chi tiết đó. 

Lựa chọn B và D không được đề cập đến trong đoạn văn. Lựa chọn A không đúng vì hành động trong những ví dụ này không liên quan đến việc Charles gặp nguy hiểm đến tính mạng. 

Đáp án là C.

Question 38

Đáp án: A

Vị trí: Charles's adventures after losing the Battle of Worcester hide the uncomfortable truth that whilst almost everyone in England had been appalled by the execution of his father, they had not welcomed the arrival of his son with the Scots army, but had instead firmly bolted their doors. This was partly because he rode at the head of what looked like a foreign invasion force and partly because, after almost a decade of civil war, people were desperate to avoid it beginning again. This makes it all the more interesting that Charles Il himself loved the story so much ever after. As well as retelling it to anyone who would listen, causing eye- rolling among courtiers, he set in train a series of initiatives to memorialise it.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

38. What point does the reviewer make about Charles II in the fourth paragraph?

A. He chose to celebrate what was essentially a defeat.

B. He misunderstood the motives of his opponents.

C. He aimed to restore people’s faith in the monarchy.

D.He was driven by a desire to be popular.

Từ khóa

“Charles II”, “fourth paragraph” (đoạn thứ tư) là các từ khóa xác định ví trị thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn đề cập đến việc vua Charles II vẫn thích câu truyện thất bại của ba ông trong trấn chiến Worcester, và ông ấy sẵn sàng kể lại cho ai muốn nghe nó. Thông tin này giống với thông tin của câu A khi ông Charles II vẫn kỷ niệm , ăn mừng một việc được xem như là thất bại.

Question 39

Đáp án: B

Vị trí: He has even-handed sympathy for both the fugitive king and the fierce republican regime that hunted him,

and he succeeds in his desire to explore far more of the background of the story than previous books on the subject have done. Indeed, the opening third of the book is about how Charles II found himself at Worcester in the first place, which for some will be reason alone to read To Catch a King.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

39. What does the reviewer say about Charles Spencer in the fifth paragraph?

A. His decision to write the book comes as a surprise.

B. He takes an unbiased approach to the subject matter.

C. His descriptions of events would be better if they included more detail.

D.He chooses language that is suitable for a twenty-first-century audience.

Từ khóa

“Charles Spencer”, “Fifth paragraph” (đoạn 5) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn này đề cập ông Charles Spencer được tác giả mô tả rằng ông ấy có sự cảm thông công bằng cho các vị vua trốn tránh và chế độ cộng hòa hung bạo săn ông ấy. Chi tiết này tương đồng với đáp án đề bài khi mà đáp án này cho rằng ông ấy có một cách tiếp cận không thiên vị đến chủ đề.

Question 40

Đáp án: D

Vị trí: The tantalising question left, in the end, is that of what it all meant. Would Charles Il have been a different king had these six weeks never happened? The days and nights spent in hiding must have some way that need to assume disguises, to survive on wit and charm alone, to use trickery and subterfuge to escape from tight corners help form him? This is the one area where the book doesn't quite go the mark. Instead its depiction of Charles Il in his final years as an ineffective, pleasure-loving monarch doesn't do justice to the man (neither is it accurate), or to the complexity of his character.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

40. When the reviewer says the book ‘doesn’t quite hit the mark’, she is making the point that.

A.  It overlooks the impact of events on ordinary people.

B.  It lacks an analysis of prevalent views on monarchy.

C. It omits any references to the deceit practised by Charles II during his time in hidding.

D. It fails to address whether Charles II’s experiences had a lasting influence on him.

Từ khóa

doesn’t quite hit the mark” (không hoàn toàn đạt điểm) là các từ khóa xác định thông tin bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn này đề cập việc tác giả cho rằng quyển sách này chưa viết về những gì đã xảy ra sau 6 tuần trốn thoát của vị vua Charles II, rằng ông áy có trở thành vị vua khác hay không, và các ngày trốn ẩn ảnh hưởng lên ông theo một cách nhất định, và ông ấy có làm một số việc nhất định để giúp ông ấy trốn thoát hay không.

0 Bình luận
(0)