Giải đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading Passage 3: Conquering Earth's space junk problem

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading Passage 3: Conquering Earth's space junk problem.
ZIM Academy
18/06/2023
giai de cambridge ielts 18 test 1 reading passage 3 conquering earths space junk problem

Đáp án

Question

Đáp án

27

C

28

F

29

A

30

E

31

B

32

sustainability

33

fuel

34

explosions

35

bankrupt

36

C

37

D

38

B

39

D

40

A

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading Passage 3

Questions 27-31

Question 27

Đáp án: C

Vị trí: Even as our ability to monitor space objects increases, so too does the total number of items in orbit. That means companies, governments and other players in space are collaborating in new ways to avoid a shared threat.  International groups such as the Inter-Agency Space Debris Coordination Committee have developed guidelines on space sustainability. Those include inactivating satellites at the end of their useful life by venting pressurised materials or leftover fuel that might lead to explosions. The intergovernmental groups also advise lowering satellites deep enough into the atmosphere that they will burn up or disintegrate within 25 years.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 27. a reference to the cooperation that takes place to try and minimise risk

Giải thích

Đoạn văn C có đề cập đến thông tin các công ty, chính phủ và những người chơi khác trong không gian đang hợp tác (”collaborating” khớp với “cooperation”) theo những cách mới để tránh mối đe dọa chung (“avoid a shared threat” khớp với “minimise risk”). Vì vậy, đáp án là C

Conquering Earth's space junk problem

Question 28

Đáp án: F

Vị trí: Jah describes himself as a space environmentalist: 'I want to make space a place that is safe to operate, that is free and useful for generations to come.' Until that happens, he argues, the space community will continue devolving into a tragedy in which all spaceflight operators are polluting a common resource.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 28. an explanation of a person's aims

Giải thích

Đoạn văn F có đề cập đến thông tin Jah muốn biến không gian thành một nơi an toàn (“person’s aims”) để vận hành, điều này miễn phí và hữu ích cho các thế hệ mai sau (“explanation”). Vì vậy, đáp án là F.

Cùng chủ đề:

Question 29

Đáp án: A

Vị trí: Ten years ago, a US commercial Iridium satellite smashed into an inactive Russian communications satellite called Cosmos-2251, creating thousands of new pieces of space shrapnel that now threaten other satellites in low Earth orbit – the zone stretching up to 2,000 kilometres in altitude.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 29. a description of a major collision that occurred in space

Giải thích

Đoạn văn A có đề cập đến thông tin Mười năm trước, một vệ tinh Iridium thương mại của Hoa Kỳ đã đâm vào một vệ tinh liên lạc không hoạt động của Nga có tên là Cosmos-2251 (“smashed” khớp với “collision”), tạo ra hàng nghìn mảnh đạn không gian mới hiện đang đe dọa các vệ tinh khác trên quỹ đạo thấp của Trái đất – khu vực trải dài tới 2.000 km ở độ cao. Vì vậy, đáp án là A.

Question 30

Đáp án: E

Vị trí: The field is called space traffic management, because it's similar to managing traffic on the roads or in the air. Think about a busy day at an airport, says Moriba Jah, an astrodynamicist at the University of Texas at Austin: planes line up in the sky, landing and taking off close to one another in a carefully choreographed routine.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 30. a comparison between tracking objects in space and the efficiency of a transportation system

Giải thích

Đoạn văn E có đề cập đến thông tin Lĩnh vực này được gọi là quản lý giao thông không gian (“space traffic management” khớp với “tracking objects in space”), bởi vì nó tương tự như (“similar to” khớp với “a comparison”) quản lý giao thông đường bộ hoặc trên không (“traffic on the roads or in the air” “khớp với “transportation system”). Vì vậy, đáp án là E.

Question 31

Đáp án: B

Vị trí: Others are developing taxonomies of space debris – working on measuring properties such as the shape and size of an object, so that satellite operators know how much to worry about what's coming their way.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Xác định vị trí của 31. a reference to efforts to classify space junk

Giải thích

Đoạn văn B có đề cập đến thông tin một số nhà nghiên cứu đang phát triển các nguyên tắc phân loại (“taxonomies” khớp với “classify”) các mảnh vỡ không gian (“space debris” khớp với “space junk”) – nghiên cứu các thuộc tính đo lường như hình dạng và kích thước của một vật thể. Vì vậy, đáp án là B.

Questions 32-35

Question 32

Đáp án: sustainability

Vị trí: Committee has developed guidelines on space sustainability.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The committee gives advice on how the 32 ...................... of space can be achieved.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: đặc điểm của không gian vũ trụ

 • Bài đọc thể hiện nội dung rằng ủy ban đã phát triển các hướng dẫn về sự bền vững của không gian (“developed guidelines” khớp với “gives advice” trong đề). Vì vậy, đáp án là “sustainability”.

Question 33

Đáp án: fuel

Vị trí: Those include inactivating satellites at the end of their useful life by venting pressurised materials or leftover fuel that might lead to explosions.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The committee advises that when satellites are no longer active, any unused 33 .......................................or pressurised material that could cause 34 .................... should be removed.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: một vật không được sử dụng - thứ sẽ bị bỏ đi khi vệ tinh không còn hoạt động

 • Bài đọc thể hiện nội dung rằng cần vô hiệu hóa các vệ tinh khi chúng hết thời gian sử dụng, bằng cách thông hơi các vật liệu có áp suất hoặc rút bỏ nhiên liệu còn sót lại (‘’inactivating satellites” khớp với “satellites are no longer active”, “venting” khớp với “removed” và “unused” khớp với “leftover” trong đề). Vì vậy, đáp án là “fuel”.

Question 34

Đáp án: explosions

Vị trí: Those include inactivating satellites at the end of their useful life by venting pressurised materials or leftover fuel that might lead to explosions.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The committee advises that when satellites are no longer active, any unused 33 .......................................or pressurised material that could cause 34 .................... should be removed.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: ảnh hưởng của vật liệu áp suất khi vệ tinh không còn hoạt động

 • Bài đọc thể hiện nội dung rằng cần thông hơi các vật liệu có áp suất hoặc rút bỏ nhiên liệu còn sót lại để tránh dẫn nổ (“lead to” khớp với “cause” trong đề). Vì vậy, đáp án là “explosions”.

Question 35

Đáp án: bankrupt

Vị trí: Operators of the planned large constellations of satellites say they will be responsible stewards in their enterprises in space, but Krag worries that problems could increase, despite their best intentions. 'What happens to those that fail or go bankrupt?' he asks. 'They are probably not going to spend money to remove their satellites from space.'

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Although operators of large satellite constellations accept that they have obligations as stewards of space, Holger Krag points out that the operators that become 35 ..................................... are unlikely to prioritise removing their satellites from space.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: tính từ

 • Nội dung: một tình huống mà khi đó các nhà vận hành sẽ không ưu tiên loại bỏ các vệ tinh của họ khỏi không gian.

 • Bài đọc thể hiện nội dung rằng khi những người sử dụng vệ tinh thất bại hay phá sản, họ có thể sẽ không chi tiền để loại bỏ các vệ tinh này ra khỏi không gian (“probably not” khớp với “unlikely” trong đề bài). Vì vậy, đáp án là “bankrupt”.

Questions 36-40

Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading Passage 3

Question 36

Đáp án: C

Vị trí: So some scientists are tackling the problem of space junk by trying to find out where all the debris is to a high degree of precision. That would alleviate the need for many of the unnecessary manoeuvres that are carried out to avoid potential collisions. 'If you knew precisely where everything was, you would almost never have a problem,' says Marlon Sorge, a space-debris specialist at the Aerospace Corporation in El Segundo, California.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

36. Knowing the exact location of space junk would help prevent any possible danger.

Giải thích

Đoạn D có đề cập đến thông tin một số nhà khoa học đang giải quyết vấn đề rác vũ trụ bằng cách cố gắng tìm ra vị trí của tất cả các mảnh vỡ với độ chính xác cao. Marlon Sorge cũng khẳng định rằng nếu biết chính xác vị trí (“knew precisely where everything was” khớp với “knowing the exact location”) tất cả mảnh rác vũ trụ, con người sẽ gần như không bao giờ gặp vấn đề, như tránh các vụ va chạm có thể xảy ra (“avoid potential collisions” khớp với “prevent any possible danger”). Vì vậy, đáp án là C. Marlon Sorge.

Question 37

Đáp án: D

Vị trí: Jah describes himself as a space environmentalist: 'I want to make space a place that is safe to operate, that is free and useful for generations to come.'  Until that happens, he argues, the space community will continue devolving into a tragedy in which all spaceflight operators are polluting a common resource.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

37. Space should be available to everyone and should be preserved for the future

Giải thích

Đoạn F có đề cập đến thông tin Jah coi mình như là một nhà bảo vệ môi trường không gian: 'Tôi muốn biến không gian thành một nơi an toàn để hoạt động, miễn phí và hữu ích (“free and useful” khớp với “available”)  cho các thế hệ mai sau (“generations to come” khớp với “future”). Vì vậy, đáp án là D. Moriba Jah.

Question 38

Đáp án: B

Vị trí: The intergovernmental groups also advise lowering satellites deep enough into the atmosphere that they will burn up or disintegrate within 25 years. But so far, only about half of all missions have abided by this 25-year goal, says Holger Krag, head of the European Space Agency's space-debris office in Darmstadt, Germany.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

38. A recommendation regarding satellites is widely ignored.

Giải thích

Đoạn C có đề cập đến thông tin Các nhóm liên chính phủ cũng khuyên (“advise” khớp với “recommendation”) nên hạ thấp các vệ tinh đủ sâu vào bầu khí quyển đến mức chúng sẽ bốc cháy hoặc tan rã trong vòng 25 năm. Nhưng Holger Krag chỉ ra rằng cho đến nay, chỉ có khoảng một nửa trong số tất cả các nhiệm vụ tuân thủ mục tiêu 25 năm này (“widely ignored”). Vì vậy, đáp án là B. Holger Krag.

Question 39

Đáp án: D

Vị trí: Only this doesn't quite work for a number of objects, such as a Russian rocket body designated in the database as object number 32280. When Jah enters that number, the database draws two purple lines: the US and Russian sources contain two completely different orbits for the same object.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

39. There is conflicting information about where some satellites are in space.

Giải thích

Đoạn F có đề cập đến thông tin một thân tên lửa của Nga được chỉ định trong cơ sở dữ liệu là vật thể số 32280. Khi Jah nhập số đó, cơ sở dữ liệu đánh dấu hai đường màu tím cho hai vị trí tìm thấy thông tin này: nguồn của Hoa Kỳ và Nga chứa hai quỹ đạo (“where some satellites are”) hoàn toàn khác nhau cho cùng một vật thể (“conflicting information”). Vì vậy, đáp án là D. Moriba Jah.

Question 40

Đáp án: A

Vị trí: Just a few uncontrolled space crashes could generate enough debris to set off a runaway cascade of fragments, rendering near-Earth space unusable. “If we go on like this, we will reach a point of no return”, says Carolin Frueh, an astrodynamical researcher at Purdue University in West Lafayette, Indiana.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

40. There is a risk we will not be able to undo the damage that occurs in space.

Giải thích

Đoạn B có đề cập đến thông tin chỉ một vài va chạm không gian không được kiểm soát cũng có thể tạo ra một loạt các mảnh vỡ, khiến không gian xung quanh Trái đất không thể sử dụng được (“damage that occurs in space”). Carolin Frueh cho rằng nếu chúng ta tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ đạt đến điểm không thể khôi phục lại (“no return” khớp với “will not be able to undo”). Vì vậy, đáp án là A. Carolin Frueh.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading Passage 3: Conquering Earth's space junk problem được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


image-altSở hữu sách “Cambridge English IELTS 18 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm