Reading - Unit 2 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 21, 22 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Reading - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 21, 22 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 2.
Lê Minh Khôi
22/07/2023
reading unit 2 tieng anh 10 global success trang 21 22 tap 1

1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions.

Which pictures show a green lifestyle? Why?

(Những bức tranh nào thể hiện lối sống xanh? Tại sao?)

→ In picture a, a man goes shopping with plastic bags. It doesn’t show a green lifestyle. Plastic bags pollute the environment (Ở bức tranh a là một người đi mua sắm mang theo túi nhựa. Điều này không thể hiện lối sống xanh vì túi nhựa gây ô nhiễm môi trường).

In picture b, we can see fresh food, which is better for our health. It shows a green lifestyle (Ở bức tranh b, chúng ta có thể thấy thực phẩm tươi sạch, tốt cho sức khoẻ. Điều này thể hiện lối sống xanh).

In picture c, we can see a lot of litter on the ground. Dropping litter makes the streets dirty. It doesn’t show a green lifestyle (Ở bức tranh c, chúng ta có thể thấy rất nhiều rác trên mặt đất. Vứt rác làm cho đường phố bẩn. Điều này không thể hiện lối sống xanh).

In picture d, the sign advises people to turn off lights when they are not in use. This can save electricity and shows a green lifestyle (Ở bức tranh d, biển hiệu khuyên mọi người tắt đèn khi không sử dụng. Điều này có thể giúp tiết kiệm điện và thể hiện lối sống xanh).

2. Read the following text and choose the best title for it.

 1. Green living: lối sống xanh

 2. Green issues: những vấn đề xanh

 3. Green products: những sản phẩm xanh

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào những câu đầu tiên của đoạn thứ nhất “ More and more people adopt a green lifestyle” - ngày càng có nhiều người chọn theo lối sống xanh và “ There are many things you can do to become an eco-friendly person” - có rất nhiều việc bạn có thể làm để trở thành một người thân thiện với môi trường ( những việc này đã được thể hiện qua các đoạn còn lại) có thể suy ra nội dung bài đọc nói về lối sống xanh.

3. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases in the text.

1. sustainable(adj) /səsˈteɪnəbᵊl/: bền vững

a. Causing little or no damage to the environment: không gây hại cho môi trường

b. Bringing no benefits to the environment: không mang lại lợi ích cho môi trường

→ Đáp án: a

2. organic(n) /ɔːˈɡænɪk/: hữu cơ

a. Without the use of animal organs: không sử dụng nội tạng động vật

b. Without the use of chemicals: không sử dụng hoá chất

→ Đáp án: b

      3. cutting down on (v phr) /ˈkʌtɪŋ daʊn ɒn/: cắt giảm

a. reducing: giảm bớt

b. reusing: tái sử dụng

→ Đáp án: a 

4. natural resources (n phr) /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/: tài nguyên thiên nhiên

a. materials supporting life: những vật liệu hỗ trợ cuộc sống

b. materials harmful to life: những vật liệu gây hại cho cuộc sống

→ Đáp án: a

4. Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. Green living is now compulsory for many people.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: green living, compulsory

 • Vị trị thông tin: “More and more people adopt a green lifestyle. It is a choice we make to change to a greener and more sustainable lifestyle.

 • Giải thích: Dựa vào thông tin trong bài đọc cho thấy việc nhiều người theo lối sống xanh là một lựa chọn chứ không phải là điều bắt buộc.

2. Turning off electrical appliances is an easy way to save energy.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa:  Turning off electrical appliances, easy way

 • Vị trị thông tin: “Turning off your appliances when they are not in use. This is one of the easiest ways to save energy and reduce your carbon footprint.

 • Giải thích: Thông tin trong bài đọc cho thấy rằng tắt các thiết bị điện khi không sử dụng là một trong những cách dễ nhất để tiết kiệm năng lượng.

3. It takes a long time for plastic waste to break down.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: long time, plastic waste, break down

 • Vị trị thông tin: “This really helps the environment because it takes many years for plastic waste to break down into small pieces.” 

 • Giải thích: Thông tin trong bài đọc cho thấy rằng phải mất nhiều năm (tức là một thời gian dài) để rác thải nhựa phân huỷ.

4. The use of refillable water bottles is not encouraged.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: refillable water bottles, not encouraged

 • Vị trị thông tin: “Bring a reusable bag when you go shopping, and your own refillable bottle instead of buying bottled water.”

 • Giải thích: Thông tin trong bài đọc cho thấy rằng tác giả khuyên chúng ta nên mang theo chai nước có thể làm đầy lại của mình thay vì mua nước đóng chai nên theo nghĩa câu trên “ việc sử dụng chai nước có thể làm đầy lại không được khuyến khích” là không đúng.

5. Work in pairs. Discuss the following question.

In your opinion, which of the suggestions in the text is the easiest way to live green?

Gợi ý câu trả lời:

In my opinion, turning off household appliances when they are not in use is the easiest way to live green because we can do this right at home and we don’t need any equipment or training for this.

(Dịch:

Theo ý kiến của tôi, tắt các thiết bị gia dụng khi không sử dụng là cách dễ nhất để sống xanh vì chúng ta có thể làm việc này ngay tại nhà và không cần bất cứ thiết bị nào hoặc huấn luyện cho việc này.)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Speaking.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 2: Reading. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833