Social Issues - Unit 9 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 100 - 109)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Social Issues - (Trang 100 - 109) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 9.
ZIM Academy
16/07/2023
social issues unit 9 tieng anh 11 global success trang 100 109

Getting started

1. Listen and read

2. Who suggests the following ideas? Tick in the correct box

3. find five social issues in 1. Use the pictures and hints below to help you.

4. Complete the summary with words from 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Getting Started.

Language

Pronunciation.

1. Listen and repeat. Pay attention to the intonation. Practise saying the questions in pairs.

2. Mark the intonation in these questions. Then listen and check. Practise saying them in pairs.

Vocabulary

1. Find five words in the word search and write them next to the correct definition. Use the glossary (page 130) to help you.

2. Complete the sentences using the correct forms of the words in 1.

Grammar

1. Connect these sentences, using linking words or phrases.

2. Work in pairs. Add more sentences to each item. Use different linking words and/or phrases.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Discuss the question.

2. Read the article. Match the highlighted words and phrase with their meanings.

3. Read the article again. Which paragraph contains the following information? Write A, B or C

4. Read the article again and choose the correct answer A, B or C

5. Work in pairs. Discuss the following question

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Reading.

Speaking

1. Order the examples of peer pressure below from 1 (most powerful) to 6 (least powerful).

2. Work in pairs. Talk about your experiences of peer pressure. Use the following guiding questions.

3. Work in groups. Read the situations below and think of some possible responses. Provide reasons for each answer.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Speaking.

Listening

1. Choose the word or phrase with the closest meaning to the underlined one.

2. Listen to a conversation between two students and match the pictures with the types of bullying.

3. Listen again. Circle the correct answers.

4. Work in groups. Discuss the following question.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Listening.

Writing

1. You are planning a school campaign against cyberbullying. Work in groups to discuss the questions.

2. Write a proposal for the campaign (150-180 words) to your head teacher. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions to help you.

Culture

1. Read the text and match each percentage tin the chart with ONE social problem mentioned in the text.

2. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Mark the intonation in these questions using (rising intonation) or (falling intonation). Listen and check. Then practise saying them.

Vocabulary

Solve the crossword. use the words you have learnt in this unit.

Grammar

Choose the correct answer to complete each sentence below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Looking Back.

Project

Work in groups. Your class is starting a campaign to raise people’s awareness about different social issues in your community. Each group is responsible for planning activities for one social issue.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Becoming Independent trong sách và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 11.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm