Writing - Unit 9 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 106)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Writing - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 106). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 9.
ZIM Academy
27/08/2023
writing unit 9 tieng anh 11 global success trang 106

Writing: A proposal against cyberbullying

1. You are planning a school campaign against cyberbullying. Work in groups to discuss the questions.

1. When and where should the campaign take place? How long should it last.

2. Who should participate in it (You can choose more than one and add your ideas)

 1. Everyone who is interested.

 2. VIctims of cyberbullying.

 3. Parents

 4. Teacher.

 5. Your ideas:

3. What activities should the campaign include? (You can choose more than one and add your ideas)

 1. Giving talks about cyberbullying

 2. Providing students with resources where they can find information on cyberbullying and how to deal with it.

 3. Inviting students to share experience of cyberbullying.

 4. Informing students of the school anti-bullying policies.

 5. Showing cyberbullying videos to promote discussion about the issue.

 6. Your idea:

4. What should be the main goals of the campaign?

Câu trả lời tham khảo:

Let's plan a school campaign against cyberbullying! Here are some ideas about it:

 1. We'll do it during school events and online, maybe for a week.

 2. Anyone who cares about cyberbullying can join – students, parents, teachers – everyone is welcome.

 3. We'll have fun talks about cyberbullying and how to stop it, share cool info on being safe online. If you've faced cyberbullying, you can share your story. We'll remind everyone about our school rules too. We'll even watch some videos about cyberbullying and talk about them.

 4. Our big goal is to tell everyone how serious cyberbullying can be. We'll stand together to stop it. We'll learn how to be kind online and help each other. Our school should be a place where everyone feels good and safe.

So, let's all join in and make our school awesome together! Let's stop cyberbullying and spread kindness.

(Hãy lên kế hoạch cho một chiến dịch chống bạo lực mạng tại trường! Dưới đây là những ý tưởng về chiến dịch đó:

 1. Chúng ta sẽ thực hiện trong các sự kiện của trường và trực tuyến, có thể kéo dài trong vòng một tuần.

 2. Bất kỳ ai quan tâm đều có thể tham gia - học sinh, phụ huynh, giáo viên - mọi người đều được chào đón.

 3. Chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện vui vẻ về việc chống bắt nạt trực tuyến và cách ngăn chặn nó, chia sẻ thông tin thú vị về cách an toàn trực tuyến. Nếu bạn đã từng gặp phải bắt nạt trực tuyến, bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Chúng ta sẽ nhắc nhở mọi người về các quy tắc của trường. Chúng ta sẽ còn xem video và thảo luận về chúng.

 1. Mục tiêu lớn của chúng ta là thông báo cho mọi người biết tới tình hình của bạo lực mạng có thể nghiêm trọng ra sao. Chúng ta sẽ đứng cùng nhau để ngăn chặn nó. Chúng ta sẽ học cách là người tử tế ở trên mạng và giúp đỡ lẫn nhau. Trường của chúng ta nên là nơi mà mọi người đều cảm thấy thoải mái và an toàn.

Vậy nên, hãy cùng tham gia và làm cho trường của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn cùng nhau! Hãy dừng bạo lực mạng và lan tỏa lòng tử tế.)

2. Write a proposal for the campaign (150-180 words) to your head teacher. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

A school campaign against cyberbullying

Title: A School Campaign Against Cyberbullying

To: [Head Teacher's Name]

Date: [Date]

Prepared by: [Your Name]

Introduction:

We would like to propose a school campaign aimed at the growing concern of cyberbullying among our students. In today's digital age, where technology plays a significant role in our lives, it's essential to address this issue and create a safer online environment for our students.

Details about the Campaign: Our campaign will involve a series of activities designed to raise awareness about the negative impact of cyberbullying and promote positive online behavior. We plan to hold informative talks, interactive workshops, and collaborative discussions to educate students about the consequences of cyberbullying and how to prevent it. Additionally, we aim to create a supportive space where students can share their experiences and seek guidance.

Goals and Benefits of the Campaign: The big goal of this campaign is to spread a culture of respect and empathy among our students. By talking about cyberbullying, we can help students to stand up against it and create a more wholesome online community. Furthermore, this campaign will contribute to improving students' emotional well-being, mental health, and school experience.

Conclusion: We believe that this school campaign against cyberbullying will provide a safe and nurturing environment for our students. With your support, we can create a positive impact and equip our students with the necessary skills to navigate the digital world responsibly.

Thank you for considering our proposal.

(Tiêu đề: Chiến dịch của Trường chống Bắt nạt trực tuyến

Kính gửi: [Tên Hiệu trưởng]

Ngày: [Ngày]

Chuẩn bị bởi: [Tên Bạn]

Giới thiệu: Chúng em muốn đề xuất một chiến dịch trường nhằm giải quyết mối lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng bắt nạt trực tuyến trong số học sinh của chúng ta. Trong thời đại số hóa ngày nay, khi công nghệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, việc đối mặt với vấn đề này và tạo ra môi trường trực tuyến an toàn hơn cho học sinh là rất quan trọng.

Chi tiết về Chiến dịch: Chiến dịch của chúng em sẽ bao gồm một loạt các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về tác động tiêu cực của bắt nạt trực tuyến và thúc đẩy hành vi trực tuyến tích cực. Chúng em kế hoạch tổ chức các buổi nói chuyện thông tin, các buổi thảo luận tương tác và các cuộc thảo luận cộng tác để giáo dục học sinh về hậu quả của bắt nạt trực tuyến và cách ngăn chặn nó. Hơn nữa, chúng em hướng đến việc tạo ra một không gian hỗ trợ, nơi học sinh có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Mục tiêu và Lợi ích của Chiến dịch: Mục tiêu chính của chiến dịch này là xây dựng một văn hóa tôn trọng và đồng cảm trong số học sinh của chúng ta. Bằng cách nói về vấn đề bắt nạt trực tuyến, chúng ta có thể giúp học sinh đứng lên chống lại nó và tạo ra một cộng đồng trực tuyến tích cực hơn. Hơn nữa, chiến dịch này sẽ góp phần cải thiện tâm trạng tinh thần, sức khỏe tinh thần và trải nghiệm học tập của học sinh.

Kết luận: Chúng em tin rằng chiến dịch của trường chống bắt nạt trực tuyến này sẽ tạo ra một môi trường an toàn và nuôi dưỡng cho học sinh của chúng ta. Với sự ủng hộ của quý vị, chúng ta có thể tạo ra tác động tích cực và trang bị học sinh với những kỹ năng cần thiết để điều hướng thế giới số một cách có trách nhiệm. Xin cảm ơn vì đã xem xét đề xuất của chúng em.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Unit 9 communication and culture

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833