Language - Unit 2 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 19 -20- 21 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: A Long And Healthy Life - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (trang 19 -20- 21). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Unit 2 Tiếng Anh 11.
language unit 2 tieng anh 11 global success trang 19 20 21 tap 1

Pronunciation: Contracted forms

1. Listen and repeat. Pay attention to the contracted forms in the following sentences. What are their full forms?

1. Today, we’ll talk about the generation gap.

Đáp án: we’ll → we will 

2. You’re right, Mark.

Đáp án: You’re → You are

3. We can’t avoid daily arguments.

Đáp án: can’t → cannot 

4. That’s a good point.

Đáp án: That’s → That is

5. No, they don’t.

Đáp án: don’t → do not

6. Now, let’s continue our discussion with…

Đáp án: let’s → let us

2. Listen and circle what you hear: contracted or full forms. Then practise saying these conversations in pairs

1. A: What’s/ What is the topic of today’s discussion?

B: We’ll/ We will talk about the generation gap.

Đáp án: A: What’s

B: We’ll 

2. A: Don’t you/ Do you not live with your grandparents?

B: No, I don’t/ do not.

Đáp án: A: Don’t you

B: don’t

3. A: I’m not sure who’ll/ who will be the next presenter? Will you speak next?

B: Yes, I’ll/ I will.

Đáp án: A: who’ll

B: I will

Vocabulary: Generational differences

1. Match the words to make phrases that mean the following

Đáp án

1d. traditional view

(quan điểm truyền thống)

a belief or an opinion that has existed for a long time without changing 

(niềm tin hoặc ý kiến đã tồn tại từ lâu mà không có thay đổi)

2a. common characteristics 

(đặc điểm chung)

special qualities that belong to a group of people or things

(những đặc điểm nổi bật thuộc về 1 nhóm người hoặc vật)

3b. generational conflict 

(bất đồng thế hệ)

a disagreement between different generations

(sự bất đồng ý kiến giữa các thế hệ)

4c. cultural values 

(giá trị văn hóa)

beliefs about what is important in the culture of a particular society

(niềm tin vào điều gì là quan trọng trong nền văn hóa của một xã hội cụ thể)

2. Complete the sentences using the correct forms of the phrases in 1

1. We all have _________, and they can influence the way we treat people. 

 • Đáp án: cultural values 

 • Giải thích: Nghĩa của câu là “Chúng ta đều khác biệt về giá trị văn hóa, và điều này ảnh hưởng đến cách ta đối xử người khác.”

2. When you live with your extended family, you will have to deal with _______.

 • Đáp án: generational conflicts

 • Giải thích: Nghĩa của câu là “Khi bạn sống trong một gia đình đa thế hệ, bạn phải đối mặt với bất đồng giữa các thế hệ.”

3. Each generation has its________that are influenced by social and economic conditions. 

 • Đáp án: common characteristics 

 • Giải thích: Nghĩa của câu là “Các đặc điểm chung của mỗi thế hệ sẽ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế và xã hội.”

4. A __________ is that men are the breadwinners of the family. 

 • Đáp án: traditional view

 • Giải thích: Nghĩa của câu là “Một quan điểm truyền thống cho rằng đàn ông là người trụ cột của gia đình.”

Grammar: Modal verbs: must, have to, and should

1. Circle the correct answers to complete the sentences

1. You (must/mustn’t) respect older people. You can learn some valuable lessons from them.

 • Đáp án: must 

 • Giải thích: Nghĩa của câu là “Bạn phải tôn trọng người lớn tuổi. Bạn có thể học được một số bài học quý giá từ họ.”

2.  We (don’t have to/have to) wear uniforms on weekdays. It’s the rule at our school.

 • Đáp án: have to

 • Giải thích: Nghĩa của câu là “Chúng ta phải mặc đồng phục vào các ngày trong tuần. Đó là quy tắc của trường.”

3. You (should/musn’t) ask your parents for permission if you want to colour your hair.

 • Đáp án: should

 • Giải thích: Nghĩa của câu là “Cậu nên xin phép cha mẹ nếu cậu muốn nhuộm tóc.” Xin phép ý kiến của cha mẹ là điều cần thiết

4. In the past, women (had to/must) do all housework. It was one of their duties. 

 • Đáp án: had to

 • Giải thích: Nghĩa của câu là “Trong quá khứ, phụ nữ phải làm tất cả công việc nhà. Đó là một trong những bổn phận của họ.” Lý do chọn đáp án vì đang nói về sự việc diễn ra ở quá khứ.

2. Work in pairs. Are there any rules in your family or things that you and your parents think are necessary? Share them with your partner. Use must, have to and should

A: In my family, we must always be respectful to our elders and use polite language when speaking to them.

B: Me too. My parents always say that I mustn’t talk back to my grandparents. It is also important for my family members to communicate openly and honestly with each other.

A: Oh I don’t have to really do that but we must respect the privacy of each family member, making sure that everyone feels comfortable. 

B: I must complete the household chores on time when my mom requests. This includes tasks like cleaning my room and doing the dishes.

A: Do you have to prioritize your time for studying?

B: I believe most of the parents want us to do that. Oh no thank you for reminding me! I should go and do my math homework soon.

(Dịch: A: Trong gia đình mình, mọi người phải tôn trọng người lớn tuổi hơn và phải lễ phép khi nói chuyện với họ.

B: Gia đình mình cũng vậy. Cha mẹ luôn nhắc mình không được cãi lại lời của ông bà. Ngoài ra, các thành viên gia đình mình coi trọng việc giao tiếp một cách cởi mở và thành thật với nhau

A: Ồ mình không cần phải làm vậy nhưng các thành viên gia đình mình phải tôn trọng sự riêng tư của nhau, đảm bảo mọi người cảm thấy thoải mái.

B: Mình phải hoàn thành các công việc nhà đúng giờ mẹ mình giao. Chúng thường là những việc như dọn dẹp phòng và rửa chén

A: Cậu có phải đặt việc học lên ưu tiên hết không?

B: Tớ nghĩ rằng đa phần các phụ huynh đều muốn con mình như vậy. Ôi cảm ơn cậu đã làm tớ nhớ ra! Tớ phải đi và làm bài tập toán sớm thôi)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 2: Language. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 2: Reading

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm