Artificial Intelligence - Unit 7 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 18 - 29 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Artificial Intelligence - (Trang 18 - 29 tập 2) Tiếng Anh 12 sách mới. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 7.
artificial intelligence unit 7 tieng anh 12 sach moi trang 18 29 tap 2

Getting started

1. Nam and Mai are talking about a film. Listen and read.

2. Answer the following questions.

3. Work in pairs. Find a word or phrase in conversation that means the following.

4. Work in pairs. Discuss the underlined grammar points.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Getting Started.

Language

Vocabulary

1. Match the words (1-5) with their meanings (a-e).

2. Complete the following sentences with the correct form of the words in 1.

Pronunciation

Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words.

Grammar

1. Rewrite the sentences, using have + object + bare infinitive.

2. Rewrite the sentences in 1, using get + object + past participle.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Language.

Skills

Reading

1. Discuss what the pictures below show and where you might see these things.

2. Read the following text about some A.I. applications and circle the correct answers. There may be more than one correct answer to some questions.

3. Work in pairs. Find a noun from each verb. Then make a sentence with each noun.

4. Work in groups. Name some robots which you have seen. Tell your partners where you saw them and their functions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Reading.

Speaking

1. Work in pairs. Discuss the following questions: Do you know the name of this person? What is he famous for?

2. Read and complete the following news item with the words in the box.

3. Work in pairs. Complete the conversation using the information in 2 and practise it.

4. Work in groups. Prepare a talk about the risks of artificial intelligence to present to the class using the ideas from 2 and 3. Add your own ideas if there are any.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Speaking.

Listening

1. Match each word in column A with its meaning in column B.

2. Listen to the conversation between Nam and Mai. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

3. Listen again. Answer the following questions.

4. Work in groups. What do you think about Kurzweil's ideas?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Listening.

Writing

1. Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns.

2. Read and combine the sentence halves.

3. Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Writing.

Communication and culture

Communication

Listen to a conversation between Linh and Nam. Circle the correct letters to complete the sentences.

Culture

Read a text about people's different attitudes towards intelligent machines. Answer the questions that follow.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Listen and mark the stressed syllables.

Vocabulary

Complete the sentences, using the correct form of the words from the box.

Grammar

1. Circle the correct answers.

2. Complete the sentences, using the active or passive causatives. Follow the example.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Looking Back.

Project

Work in groups of four. Do some research on one of the following topics.

Then present the results of your research to the class. Include some video clips and relevant captioned pictures in your presentation.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 7: Artificial Intelligence đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 trong sách mới và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 8 The world of work

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm