A Closer Look 1 - Unit 11 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 116, 117)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 11: A Closer Look 1 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 116, 117). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 11.
author
ZIM Academy
19/09/2023
a closer look 1 unit 11 tieng anh 8 global success trang 116 117

Vocabulary

1. Write a word or phrase from the box under each picture.

 1. Đáp án: digital communication (giao tiếp kỹ thuật số)

 2. Đáp án: face recognition (nhận diện khuôn mặt)

 3. Đáp án: eye-tracking (theo dõi chuyển động mắt)

 4. Đáp án: experiment (thí nghiệm)

 5. Đáp án: fingerprint scanner (máy quét vân tay)

 6. Đáp án: video conferencing (hội nghị trực tuyến).

2. Choose the option that best completes each phrase.

1. Đáp án: A

Giải thích: “invent a device” nghĩa là phát minh một thiết bị. Không chọn “a new era” (một thời đại mới) vì cụm từ này chỉ một khoảng thời gian, không thể được phát minh bởi con người.

2. Đáp án: A

Giải thích: “discover a chemical element” nghĩa là phát hiện một nguyên tốt hóa học. Không chọn “a technology” (một công nghệ) vì đây là một lĩnh vực nhân tạo, không có sẵn trong tự nhiên nên không thể được phát hiện.

3. Đáp án: B

Giải thích: “create a medicine” nghĩa là tạo ra một loại thuốc mới. Không chọn “the weather” (thời tiết) vì đây là một điều kiện trong tự nhiên, không thể được tạo ra bởi con người.

4. Đáp án: B

Giải thích: “develop a technology” nghĩa là phát triển một công nghệ. Không chọn “a planet” (một hành tinh) vì đây là một vật thể trong tự nhiên, không thể được phát triển bởi con người.

3. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

1. Marie Curie and Pierre Curie _____ radium and polonium.

 • Đáp án: discovered

 • Dịch nghĩa: Marie Curie và Pierre Curie đã phát hiện ra radium và polonium.

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ chỉ hành động của Marie Curie và Pierre Curie đối với “radium” và “polonium”. Đây là những nguyên tố hóa học nên đáp án thích hợp là “discovered” (đã phát hiện).

2. Thomas Edison _____ the light bulb in 1880.

 • Đáp án: invented

 • Dịch nghĩa: Thomas Edison đã phát minh bóng đèn điện vào năm 1880.

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ chỉ hành động của Thomas Edison đối với light bulb” (bóng đèn). Đây là một vật dụng nhân tạo nên đáp án thích hợp là “invented” (đã phát minh).

3. Sarah Gilbert is the creator of a vaccine. She _____ it in 2020.

 • Đáp án: created

 • Dịch nghĩa: Sarah Gilbert là người sáng tạo ra một loại vaccine. Bà ta đã phát triển nó vào năm 2020.

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ chỉ hành động của Sarah Gilbert – được biết đến như “the creator of a vaccine” (người tạo ra vaccinne). Vì vậy, đáp án thích hợp là “created” (đã tạo ra).

4. Scientist have carried out many _____ to find a cure for cancer.

 • Đáp án: experiments

 • Dịch nghĩa: Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều thí nghiệm để tìm ra phương pháp chữa trị ung thư.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ những thứ được thực hiện bởi “Scientist” (nhà khoa học) với mục đích “find a cure for cancer” (tìm ra phương pháp chữa trị ung thư). Vì vậy, đáp án thích hợp là “experiments” (những thí nghiệm).

5. Scan your finger on this _____ to check attendance, please.

 • Đáp án: fingerprint scanner

 • Dịch nghĩa: Xin vui lòng quét ngón tay của bạn lên máy quét vân tay này để điểm danh.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ những một thiết bị có chức năng “check attendance” (điểm danh) bằng cách “Scan your finger” (quét ngón tay). Vì vậy, đáp án thích hợp là “fingerprint scanner” (máy quét vân tay).

Pronunciation

4. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the bold syllables.

1. I don’t have a computer

Giải thích: Trong câu, “have” là động từ chính, “don’t” là trợ động từ phủ định nên được nhấn mạnh.

2. Do you call her every day? – No, I don’t.

Giải thích: Trong câu hỏi, “call” là động từ chính, “day” là danh từ nên được nhấn mạnh. Trong câu trả lời ngắn, “No” thuộc nhóm từ Yes/No và “don’t” là trợ động từ nên được nhấn mạnh.

3. They are not familiar with that new computer.

Giải thích: Trong câu, “not” là từ có tác dụng phủ định, “new” là tính từ, “computer” là danh từ nên được nhấn mạnh. Trong đó, danh từ “computer” có dấu nhấn ở âm tiết thứ hai /kəmˈpjuː.tər/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈpju/.

4. A: Did you lend her your laptop?

B: Yes, I did.

Giải thích: Trong câu hỏi, “lend” là động từ chính, “laptop” là danh từ nên được nhấn mạnh. Trong đó, danh từ “laptop” có dấu nhấn ở âm tiết thứ nhất /ˈlæp.tɒp/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈlæp/. Trong câu trả lời ngắn, “Yes” thuộc nhóm từ Yes/No và “did” là trợ động từ nên được nhấn mạnh.

5. Who do you work with on Sundays?

Giải thích: Trong câu, “Who” là từ nghi vấn, “work” là động từ chính, “Sundays” là danh từ nên được nhấn mạnh. Trong đó, danh từ “Sundays” có dấu nhấn ở âm tiết thứ nhất /ˈsʌn.deɪz/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈsʌn/. 

5. Listen and repeat the sentences. How many stressed words are there in each sentence?

1. He is an inventor

 • Đáp án: 1 stressed word

 • Giải thích: Trong câu, “inventor” danh từ nên được nhấn mạnh. Danh từ “inventor” có dấu nhấn ở âm tiết thứ hai /ɪnˈven.tər/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈven/. 

2. We won’t have a robot teacher next year.

 • Đáp án: 6 stressed words

 • Giải thích: Trong câu, “have” là động từ chính, “won’t” là trợ động từ phủ định, “robot”, “teacher” và “year” là danh từ, “next” là tính từ nên được nhấn mạnh. Trong đó, danh từ “robot” có dấu nhấn ở âm tiết thứ nhất /ˈrəʊ.bɒt/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈrəʊ/;  danh từ “teacher” có dấu nhấn ở âm tiết thứ nhất /ˈtiː.tʃər/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈti:/.

3. She likes learning online.

 • Đáp án: 3 stressed words

 • Giải thích: Trong câu, “likes” là động từ chính, “learning” là danh từ, “online” là trạng từ nên được nhấn mạnh. Trong đó, danh từ “learning” có dấu nhấn ở âm tiết thứ nhất /ˈlɜː.nɪŋ/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈlɜː/;  trạng từ “online” có dấu nhấn ở âm tiết thứ hai /ˌɒnˈlaɪn/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈlaɪn/.

4. Was she checking attendance when you came? – No, she wasn’t.

 • Đáp án: 6 stressed word

 • Giải thích: Trong câu hỏi, “checking” là động từ chính, “attendance” là danh từ, “came” là động từ, “when” là từ nghi vấn nên được nhấn mạnh. Trong đó, “checking” có động từ gốc là “check” nên thực chất chỉ nhấn âm /ˈtʃek/; danh từ “attendance” có dấu nhấn ở âm tiết thứ hai /əˈten.dəns/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈten/. Trong câu trả lời ngắn, “No” thuộc nhóm từ Yes/No và “wasn’t” là trợ động từ nên được nhấn mạnh.

5. What did he invent?

 • Đáp án: 2 stressed words

 • Giải thích: Trong câu, “What” là từ nghi vấn, “invent” là động từ chính nên được nhấn mạnh. Trong đó, động từ “invent” có dấu nhấn ở âm tiết thứ hai /ɪnˈvent/ nên thực chất chỉ nhấn mạnh âm /ˈvent/. 

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 11: A Closer Look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Lê Quỳnh Như

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu