Skills 1 - Unit 4 - Tiếng Anh 8 Global Success (trang 45, 46)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (trang 45, 46). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Unit 4: Ethnic Groups Of Viet Nam .
skills 1 unit 4 tieng anh 8 global success trang 45 46

Reading 

1. Write the words and phrase from the box under the correct pictures. 

 1. staircase /steəkeɪs/: bậc thang

 2. open fire /ˈəʊpᵊn ˈfaɪə/: bếp lửa

 3. posts /pəʊsts/: cây trụ

2. Read the passage and tick (✓) T (True) or F (False).

Stilt houses are popular among different ethnic minority groups, from the Thai in the Northern Highlands to the Khmer in the Mekong Delta. The houses come in different sizes and styles, and show the traditional culture of their owners.

(Nhà sàn phổ biến với những dân tộc thiểu số, từ dân tộc Thái ở vùng cao phía Bắc cho đến người Khơ-me ở Đồng bằng sông Cửu Long. Loại nhà này có nhiều kích thước và phong cách, và thể hiện được văn hóa truyền thống của chủ nhà).

Stilt houses are made from natural materials like wood, bamboo, and leaves. They stand on strong posts, about two or three metres above the ground. This allows them to keep people safe from wild animals. People climb a seven- or nine-step staircase to enter the house. The most important place in the house is the kitchen. It has an open fire in the middle of the house. It is the place for family gatherings and receiving guests.

(Nhà sàn được làm từ những nguyên liệu tự nhiên như gỗ, tre, và lá cây. Nó đứng trên những cái cột nhà vững chắc, cao khoảng 2 đến 3 mét tính từ mặt đất. Điều này giúp bảo vệ con người khỏi những động vật hoang dã. Mọi người leo lên khoảng 7 đến 9 bậc thang để vô nhà. Nơi quan trọng nhất của ngôi nhà là nhà bếp. Nó có một bếp lửa ở giữa nhà. Nó là nơi để tập trung các thành viên trong gia đình hoặc là để đón khách.)

The stilt houses of the Tay and Nung usually overlook a field. The stilt houses of the Thai, however, face mountains or a forest. The Bahnar and Ede have a communal house (called a Rong house) as the heart of their village. These communal houses are the largest and tallest ones in the village.

(Nhà sàn của người Tày và người Nùng thường nhìn ra cánh đồng. Tuy nhiên nhà sàn của người Thái thì sẽ nhìn ra núi hoặc rừng. Người Bana và Ê-đê có một ngôi nhà cộng đồng (gọi là nhà Rông) ở giữa làng. Những ngôi nhà này là những ngôi nhà lớn nhất và cao nhất trong làng.)

1. Only a few minority groups live in stilt houses.

 • Đáp án: FALSE

 • Từ khóa: a few, stilt houses

 • Vị trí thông tin: Dòng 1-2 đoạn 1 có thông tin “Stilt houses are popular among different ethnic minority groups”

 • Giải thích: Bài đọc cho biết nhà sàn phổ biến (popular) đối với các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, trái với thông tin chỉ một ít nhóm dân tộc sinh sống ở nhà sàn. Vì vậy thông tin trong câu số 1 là sai.

2. All stilt houses look alike.

 • Đáp án: FALSE

 • Từ khóa: all, look alike 

 • Vị trí thông tin: Dòng 4-6 đoạn 1 có thông tin “The houses come in different sizes and styles, and show the traditional culture of their owners.”

 • Giải thích: Bài đọc cho biết các ngôi nhà sàn có kích thước và phong cách khác nhau và thể hiện văn hóa truyền thống của người chủ. Thông tin này trái với thông tin tất cả nhà sàn đều giống nhau. Vì vậy, thông tin trong câu số 2 là sai 

3. Family gatherings take place by the open fire in the middle of the house.

 • Đáp án: TRUE

 • Từ khóa: family gatherings, open fire, middle 

 • Vị trí thông tin: Dòng 9 -11 đoạn 2 có thông tin “It has an open fire in the middle of the house. It is the place for family gatherings and receiving guests.”

 • Giải thích: Bài đọc cho biết có một bếp lửa ở giữa nhà và đây là nơi cho những cuộc gặp gỡ gia đình và đón khách. Vì vậy, thông tin trong câu 3 là đúng. 

4. The Rong house serves as the center of an Ede village.

 • Đáp án: TRUE

 • Từ khóa: Rong house, center, Ede village 

 • Vị trí thông tin: Dòng 4-6 đoạn 3 có thông tin “The Bahnar and Ede have a communal house (called a Rong house) as the heart of their village”

 • Giải thích: Bài đọc cho biết dân tộc Ê Đê có nhà cộng đồng được gọi là nhà Rông và được xem là trung tâm (the heart) của ngôi làng. Vì vậy, thông tin trong câu 4 là đúng.

3. Read the passage again and fill in each blank with ONE word. 

1. A stilt house shows the _____ culture of the owner.

 • Đáp án: traditional 

 • Giải thích: Dòng 6 đoạn 1 có thông tin: The house …. and show the traditional culture of the owner.

2. The Tay’s and Nung’s stilt houses overlook a _____.

 • Đáp án: field

 • Giải thích: Dòng 1-2 đoạn 3 có thông tin: The stilt house of the Tay and Nung usually overlook a field.

3. The Thai's stilt houses overlook a _____ or _____.

 • Đáp án: forest - mountains 

 • Giải thích: Dòng 2-4 đoạn 3 có thông tin: The stilt houses of the Thai, however, face mountains or a forest.

4. The largest and tallest house in an Ede village is the _____ house.

 • Đáp án: Rong

 • Giải thích: Dòng 4-8 đoạn 3 có thông tin: The Bahnar …. (called a Rong house).... are the largest and tallest ones in the village. 

Speaking 

4. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the features of a stilt house from the list below. Share your opinions with the class. 

A stilt house ____________.

has a flat cement roof (có mái phẳng bằng xi-măng)

stands on big posts (đứng trên các trụ lớn)

is made from natural materials (được làm từ vật liệu từ thiên nhiên)

has a modern toilet (có nhà vệ sinh hiện đại)

is a flat in a big block (là một căn hộ trông một khối lớn) 

is close to nature (gần gũi với thiên nhiên)

I think a stilt house is different from our normal houses in many ways. First, a stilt house stands on big wood posts. It is also made from natural materials such as leaves, bamboo, and so on. Finally, People living in stilts houses are closer to nature because these houses are on hills or mountains. 

Tôi nghĩ rằng một ngôi nhà sàn khác với những ngôi nhà bình thường của chúng tôi theo nhiều cách. Đầu tiên, một ngôi nhà sàn đứng trên cột gỗ lớn. Nó cũng được làm từ những vật liệu tự nhiên như lá, tre, nứa,…. Cuối cùng, những người sống trong nhà sàn gần gũi với thiên nhiên hơn vì những ngôi nhà này nằm trên đồi hoặc núi.

5. Work in pairs. Ask and answer about the type of home each of you lives in. Take notes of your partner’s answers and report what you find to the class. 

A: What type of home do you live in? 

B: I live in a two-storey house. It’s big and convenient.

C: I live in a flat in the city center.  

A: What materials is it made from?

B: It’s made from bricks and cement. 

C: My house is the same. How about you, A?

A: I live in a stilt house. It’s made from wood and leaves. My house has a big kitchen and it is the heart of the house. 

C: In my house, the most important room is the living room because it’s the place where we have family gatherings and receive guests.

B: To me, my bedroom is the most important room because I can do many things there. 

Name 

Type of home 

Materials 

Important part of the house 

stilt house

wood and leaves

kitchen

B

two-storey house

bricks and cement

living room

C

flat

bricks and cement

bedroom 

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 4: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 4 skills 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

3.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm