A Closer Look 1 - Unit 6 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 62, 63)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: A Closer Look 1 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 62, 63). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh lớp 8 Unit 6.
ZIM Academy
04/09/2023
a closer look 1 unit 6 tieng anh 8 global success trang 62 63

Vocabulary 

1. Match the words and phrases with the pictures.

 1. dogsled /ˈdɒɡsled/: xe trượt tuyết do chó kéo - hình e 

 2. making crafts /ˈmeɪkɪŋ krɑːfts/ : làm thủ công - hình d

 3. native art /ˈneɪtɪv ɑːt/ : tranh vẽ của người bản địa - hình c 

 4. weaving /ˈwiːvɪŋ/: đan, dệt - hình a 

 5. tribal dance /ˈtraɪbl dɑːns/: vũ điệu nhảy múa bộ tộc - hình b.

2. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 

1. The traditional craft of the villagers is _____ bamboo baskets.

 • Đáp án: weaving 

 • Giải thích: Chỗ trống cần điền một động từ có liên quan, tác động lên từ “baskets” (cái giỏ). Đáp án “weave” (đan) phù hợp trong ngữ cảnh này. 

2. We all joined in the _____ when we attended the local festival.

 • Đáp án: tribal dances 

 • Giải thích:  Chỗ trống cần điền một danh từ chỉ một hoạt động mà mọi người có thể tham gia tại lễ hội địa phương “local festival”. Đáp án “tribal dance” (điệu nhảy múa của bộ tộc) phù hợp với ngữ cảnh này. 

3. The gallery in the city centre has an excellent collection of _____.

 • Đáp án: native art 

 • Giải thích: Chỗ trống cần điền một danh từ có thể nằm trong một bộ sưu tập (collection). Ngoài ra, trong câu còn có “gallery” (triển lãm). Đáp án “native art” (tranh vẽ của người bản địa) phù hợp trong ngữ cảnh này. 

4. Hoa is very keen on _____. She loves to knit gloves after school.

 • Đáp án: making crafts 

 • Giải thích: Chỗ trống cần điền một danh từ chỉ một sở thích hay hoạt động mà Hoa thích. Trong câu có đề cập về “knit gloves” (đan găng tay). Vì vậy, hoạt động này có thể là “making crafts” (làm thủ công). 

5. The ______ is still used as a means of transport in Alaska today.

 • Đáp án: dogsled 

 • Giải thích: Chỗ trống cần điền một danh từ chỉ một phương tiện đi lại (means of transport) ở Alaska. Đáp án “dogsled” (xe trượt tuyết do chó kéo) phù hợp với ngữ cảnh này.  

3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 

1. The tribal women know how to _________ these threads into beautiful clothes.

A. weave                    B. make                      C. cut

 • Đáp án: A

 • Giải thích: Chỗ trống cần điền động từ có liên quan hay tác động đến tân ngữ “these threads” (các sợi chỉ). Ngoài ra, trong câu câu còn có “clothes” (quần áo). Vì vậy, “weave” (đan, dệt) phù hợp với ngữ cảnh này. Các phương án B. “make” (làm), C. “cut” cắt không phù hợp để điền vào chỗ trống. 

2. She comes from Korea, so her _________ language is Korean.

A. modern                  B. native                     C. practical

 • Đáp án: B

 • Giải thích: Trong câu có thông tin cô ấy đến từ Hàn Quốc vì vậy ngôn ngữ tiếng Hàn được xem là “native language” (ngôn ngữ bản địa) của cô ấy. Các phương án A. “modern” (hiện đại) hay C. “practical” (thực tiễn) không phù hợp để điền vào chỗ trống. 

3. Sticking out one’s tongue was a way of greeting in _________ Tibetan culture.

A. traditional              B. leisurely                 C. simple

 • Đáp án: A

 • Giải thích: Câu đề cập đến cách chào nhau là “sticking out one’s tongue” (thè lưỡi). Đâu được xem là cách chào truyền thống của văn hóa Tibetan. Vì vậy, đáp án “traditional” (truyền thống) phù hợp với ngữ cảnh. Các phương án B. “leisurely” (nhàn nhã) hay C. “simple” (đơn giản) không phù hợp để điền vào chỗ trống. 

4. How do people _________ New Years in your country, Jack?

A. practise                  B. keep                                   C. celebrate

 • Đáp án: C

 • Giải thích: Chỗ trống cần điền một động từ liên quan đến “New Years”. Động từ “celebrate” (ăn mừng, tổ chức) phù hợp với ngữ cảnh này. Các phương án “practise” (luyện tập) hay B. “keep” (giữ) không phù hợp để điền vào chỗ trống. 

5. We like that restaurant: it _________ very delicious food.

A. practices                B. serves                     C. buys

 • Đáp án: B

 • Giải thích: Chỗ trống cần điền một động từ liên quan đến “food” và trong bối cảnh “restaurant” (nhà hàng). Phương án “serves” (phục vụ) phù hợp với ngữ cảnh này. Các phương án A. “practices” (luyện tập) hay C. “buys” (mua) không phù hợp để điền vào chỗ trống. 

Pronunciation 

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /br/ and /pr/.

Phụ âm ghép /br/ 

m /br/ có trong các từ sau: 

algebra

/ˈæl.dʒɪ.brə/

Audio icon

breakfast

/ˈbrek.fəst/

Audio icon

bridge

/brɪdʒ/

Audio icon

broccoli

/ˈbrɒk.ə.li/

Audio icon

celebrate

/ˈsel.ə.breɪt/

Audio icon

Phụ âm ghép /pr/ 

m /pr/ có trong các từ sau:

express

/ɪkˈspres/

Audio icon

practise

/ˈpræk.tɪs/

Audio icon

precious

/ˈpreʃ.əs/

Audio icon

present

/ˈprez.ənt/

Audio icon

programme

/ˈprəʊ.ɡræm/

Audio icon

5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /br/ and circle the words with the sound /pr/.

1. My brother says online learning improves our IT skills.

 • brother: /ˈbrʌðər/

 • improves: /ɪmˈpruːvz/

2. Santa Claus brings a lot of presents to children.

 • brings: /brɪŋz/

 • presents: /ˈprezənts/

3. She briefly introduced the new programme.

 • briefly: /ˈbriːfli/

 • programme: /ˈprəʊɡræm/

4. He spent a lot of time preparing for his algebra test.

 • preparing: /prɪˈpeərɪŋ/

 • algebra: /ˈældʒɪbrə/

5. My mum prays at the temple before breakfast on Sundays.

 • prays: /preɪz/

 • breakfast: /ˈbrekfəst/

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 6: A Closer Look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu