Tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh - Mẫu hội thoại chi tiết

Bài viết này sẽ giới thiệu cho người học về chủ đề tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh - các mẫu câu thông dụng, đoạn hội thoại mẫu và một số lưu ý.
Nguyễn Văn Quang Long
11/05/2023
tieng anh giao tiep trong kinh doanh mau hoi thoai chi tiet

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa ngày nay, kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh là điều cần thiết để thành công trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, việc thành thạo tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng, vì đây là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong môi trường kinh doanh.

Trong bài viết dưới đây, Anh ngữ ZIM sẽ giới thiệu cho người học về chủ đề tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh - các mẫu câu thông dụng, đoạn hội thoại mẫu và một số lưu ý để có thể giỏi giao tiếp trong kinh doanh.

Key takeaways:

 • Trong lĩnh vực kinh doanh, việc sử dụng thành thạo tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vì tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong môi trường kinh doanh.

 • Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho người học các mẫu câu tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh, một số đoạn hội thoại mẫu, từ vựng thông dụng cùng một số lưu ý để người học có thể thành thạo giao tiếp trong môi trường kinh doanh.

Mẫu câu tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh

Mẫu câu giao tiếp giới thiệu bản thân

image-alt

 1. Hi, I'm [Name]. I'm the Director of Sales at [Company’s name], and I'm responsible for driving revenue growth and developing new business relationships.

(Xin chào, Tôi là [Tên]. Tôi là giám đốc kinh doanh tại [Tên công ty],và tôi chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và phát triển các mối quan hệ kinh doanh mới.)

 1. Good morning, everyone. My name is [Name], and I'm the Marketing Manager at [Company’s name]. My team and I are focused on creating impactful campaigns that resonate with our target audience.

(Chào buổi sáng mọi người. Tên tôi là [Tên], và tôi là Giám đốc tiếp thị tại [Tên công ty]. Tôi và nhóm của mình đang tập trung vào việc tạo các chiến dịch có sức ảnh hưởng phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu của mình.)

 1. Hello, my name is [Name], and I'm the Chief Financial Officer at [Company’s name]. I oversee the financial strategy and performance of the company, and I'm always looking for ways to optimize our operations and maximize our profitability.

(Xin chào, tên tôi là [Tên] và tôi là Giám đốc tài chính tại [Tên công ty].Tôi giám sát chiến lược tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty, đồng thời tôi luôn tìm cách tối ưu hóa hoạt động và tối đa hóa lợi nhuận của công ty chúng tôi.)

 1. Greetings, I'm [Name], the Human Resources Manager at [Company’s name]. I'm here to support our employees and ensure that we have a positive and productive workplace culture.

(Xin chào, tôi là [Tên], Giám đốc Nhân sự tại [Tên công ty]. Tôi ở đây để hỗ trợ nhân viên của chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta có một nền văn hóa làm việc tích cực và hiệu quả.)

Mẫu câu giao tiếp khi gặp đối tác kinh doanh

image-alt

 1. Thank you for taking the time to meet with us today, we appreciate the opportunity to discuss our partnership further.

(Cảm ơn bạn đã dành thời gian để gặp chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi đánh giá cao cơ hội để thảo luận thêm về quan hệ đối tác của chúng ta.)

 1. I'm excited to hear more about your business and how we can work together to achieve mutual success.

(Tôi rất vui khi được biết thêm về doanh nghiệp của bạn và cách chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đạt được thành công chung.)

 1. Let's start by discussing your goals and how we can align our efforts to achieve them together.

(Hãy bắt đầu bằng cách thảo luận về các mục tiêu của bạn và cách chúng ta có thể sắp xếp nỗ lực của chúng ta để cùng nhau đạt được các mục tiêu đó.)

 1. I'm looking forward to learning more about your company and how we can leverage our strengths to create a successful partnership.

(Tôi rất mong được tìm hiểu thêm về công ty của bạn và cách chúng ta có thể tận dụng thế mạnh của mình để tạo nên mối quan hệ đối tác thành công.)

 1. Before we dive into the details, I'd like to start by sharing some background on our company and what we bring to the table today.

(Trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết, tôi muốn bắt đầu bằng cách chia sẻ một số thông tin cơ bản về công ty của chúng tôi và những gì chúng tôi mang đến hôm nay.)

 1. If you have any questions or concerns throughout our discussion, please don't hesitate to bring them up. We want to ensure that we're on the same page every step of the way.

(Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào trong suốt cuộc thảo luận của chúng ta, xin đừng ngần ngại mà nêu lên. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta không bất đồng quan điểm với nhau trên từng bước hợp tác.)

Xem thêm: Cách phát âm s es chuẩn nhất và ví dụ minh họa

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi tư vấn bán hàng

image-alt

 1. Good morning, sir. How can I help you?

(Chào buổi sáng thưa ngài. Làm thế nào để tôi giúp quý khách?)

 1. What type/kind of [product] do you need?

(Quý khách đang tìm kiếm loại [sản phẩm] nào?)

 1. How many/much [product] do you need?

(Quý khách cần bao nhiêu [sản phẩm]?)

 1. Based on what you've told me, I think our product/service would be a great fit for your needs. Can I tell you more about how it works?

(Dựa trên những gì quý khách đã nói với tôi, tôi nghĩ rằng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi sẽ rất phù hợp với nhu cầu của quý khách. Tôi có thể cho quý khách biết thêm về cách thức hoạt động của sản phẩm chúng tôi được không?)

 1. I’m sorry, but that product/ model/… is currently out of stock.

(Tôi xin lỗi, nhưng sản phẩm/ mẫu/…. đó hiện tại đang hết hàng.)

 1. We currently run the [campaign’s name] promotion.

(Chúng tôi hiện đang chạy [tên chiến dịch] chiến dịch khuyến mãi.)

 1. I want to make sure you're completely satisfied with your purchase. If you're not happy with our product/service for any reason, we offer a satisfaction guarantee and will work with you to make it right.

(Tôi muốn đảm bảo rằng quý khách hoàn toàn hài lòng với việc mua hàng của mình. Nếu quý khách không hài lòng với sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ đảm bảo sự hài lòng và sẽ làm việc với quý khách để khắc phục.)

Xem thêm: Cách phát âm đuôi ed và những quy tắc dễ nhớ

Mẫu câu giao tiếp trong các cuộc họp

image-alt

Bắt đầu cuộc họp

 1. It looks like everyone is here, so let's get started.

(Có vẻ như mọi người đều ở đây, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu.)

 1. We're about to start the meeting, so everyone please take your seats.

(Chúng ta sắp bắt đầu cuộc họp, vì vậy mọi người hãy ổn định chỗ ngồi của mình.)

 1. We'll be starting the meeting in just a minute, so please make sure you're ready.

(Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp chỉ trong một phút nữa, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng.)

 1. I'd like to let everyone know that we'll be starting the meeting now.

(Tôi muốn cho mọi người biết rằng chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ.)

Giới thiệu nội dung, mục đích, chủ đề cuộc họp

 1. The purpose of this meeting is to discuss [topic]. We're here to review our progress, identify any challenges, and come up with solutions to move forward.

(Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về [chủ đề]. Chúng ta ở đây để xem xét tiến trình của chúng ta, xác định bất kỳ thách thức nào và đưa ra các giải pháp để tiến lên phía trước.)

 1. Today's meeting is focused on [topic]. Our goal is to [goal], and I'm looking forward to hearing your input on how we can achieve this.

(Cuộc họp hôm nay tập trung vào [chủ đề]. Mục tiêu của chúng ta là [kết quả], và tôi rất mong nhận được ý kiến ​​đóng góp của bạn về cách chúng ta có thể đạt được mục tiêu này.)

 1. I've called this meeting to discuss [topic].

(Tôi đã gọi buổi họp này để bàn về [chủ đề].)

 1. I'd like to start by introducing the topic of today's meeting, which is [topic].

(Tôi muốn bắt đầu bằng cách giới thiệu chủ đề của buổi họp ngày hôm nay, cái mà [chủ đề].)

Mời phát biểu

 1. I'd love to hear your opinion on this matter, [name].

(Tôi rất muốn nghe ý kiến ​​​​của bạn về vấn đề này, [tên].)

 1. What do you think about this, [name]?

(Bạn nghĩ gì về vấn đề này, [tên]?)

 1. I'm interested in hearing your thoughts, [name]. Care to share?

(Tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn, [tên]. Quan tâm chia sẻ?)

 1. Would you like to add something, [name]?

(Bạn có muốn thêm gì không, [tên]?)

Cắt lời lịch sự

 1. Excuse me, may I say something to that point?

(Xin lỗi, tôi có thể nói điều gì đó về điểm đó không?)

 1. May I just quickly add something here?

(Tôi có thể nhanh chóng thêm ý kiến gì đó ở đây?)

 1. If I may, I'd like to add a point here.

(Nếu tôi có thể, tôi muốn thêm một ý kiến ở đây.)

 1. I'm sorry to cut in, but can I just mention something?

(Tôi xin lỗi đã cắt ngang, nhưng tôi có thể đề cập đến một vài điều được không?)

Kết thúc cuộc họp

 1. Thank you all for your time. That concludes our meeting for today.

(Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho tôi. Điều đó kết thúc cuộc họp của chúng tôi cho ngày hôm nay.)

 1. Before we finish, does anyone have any final comments or questions?

(Trước khi chúng tôi kết thúc, có ai có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi cuối cùng nào không?)

 1. That's all the time we have for today. Thank you for your participation.

(Đó là tất cả thời gian chúng ta có cho ngày hôm nay. Cảm ơn bạn vì sự tham gia của bạn.)

 1. That brings us to the end of our meeting. Thanks again for your time and collaboration.

(Điều đó đưa chúng ta đến phần cuối của cuộc họp của chúng tôi. Cảm ơn một lần nữa cho thời gian và sự hợp tác của bạn.)

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp để giải quyết khiếu nại với khách hàng

image-alt

 1. I'm sorry to hear that you've had a bad experience. Let's see how we can make it right.

(Tôi rất tiếc khi biết rằng bạn đã có một trải nghiệm tồi tệ. Hãy xem làm thế nào chúng ta có thể giải quyết nó.)

 1. Thank you for bringing this to our attention. We'll do everything we can to resolve the issue.

(Cảm ơn bạn đã mang đến sự chú ý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề.)

 1. I'm sorry for any inconvenience this has caused you. Please allow us to rectify the situation.

(Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này đã gây ra cho bạn. Xin vui lòng cho phép chúng tôi khắc phục tình hình.)

 1. We apologize for the mistake and would like to make it up to you. How can we do so?

(Chúng tôi xin lỗi vì sai lầm và muốn bù đắp cho bạn. Làm thế nào chúng tôi có thể làm như vậy?)

 1. We understand your frustration and we'll work to find a solution that meets your needs.

(Chúng tôi hiểu sự thất vọng của bạn và chúng tôi sẽ làm việc để tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn.)

 1. Please know that we take your feedback seriously and we'll do everything we can to improve.

(Vui lòng biết rằng chúng tôi rất coi trọng phản hồi của bạn và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cải thiện.)

Mẫu câu giao tiếp khi nói chuyện điện thoại

 1. Hi there, I'm calling from [company name]. Have you heard of our products/services?

(Xin chào, tôi gọi từ [tên công ty]. Bạn đã nghe nói về sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi chưa?)

 1. I'm calling to introduce you to a new product/service that I think you'll find interesting.

(Tôi gọi để giới thiệu cho bạn một sản phẩm/dịch vụ mới mà tôi nghĩ bạn sẽ thấy thú vị.)

 1. I'm calling to offer you a special promotion on our products/services that you won't want to miss.

(Tôi gọi để cung cấp cho bạn chương trình khuyến mãi đặc biệt cho các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.)

 1. I'd like to tell you about a solution that can help you solve [problem].

(Tôi muốn nói với bạn về một giải pháp có thể giúp bạn giải quyết [vấn đề].)

 1. I'm calling to see if you're interested in upgrading your current product/service to our latest version.

(Tôi gọi để xem liệu bạn có quan tâm đến việc nâng cấp sản phẩm/dịch vụ hiện tại của mình lên phiên bản mới nhất của chúng tôi hay không.)

 1. We've recently launched a new line of products/services that I'd like to tell you about.

(Gần đây chúng tôi đã tung ra một dòng sản phẩm/dịch vụ mới mà tôi muốn giới thiệu với bạn.)

Mẫu câu giao tiếp về cuộc hẹn trong kinh doanh (đặt hẹn, dời hẹn, hủy hẹn,…)

 1. I'd like to schedule a meeting with you at your earliest convenience. What day and time works for you?

(Tôi muốn sắp xếp một cuộc họp với bạn một cách thuận tiện sớm nhất. Ngày và giờ nào phù hợp với bạn?)

 1. I have some ideas to share with you about [topic] and I'd like to schedule a meeting to discuss them further. Can we find a time that works for us both?

(Tôi có một số ý tưởng muốn chia sẻ với bạn về [chủ đề] và tôi muốn sắp xếp một cuộc họp để thảo luận thêm về chúng. Chúng ta có thể tìm thấy một thời gian làm việc cho cả hai chúng ta?)

 1. I'm so sorry, but I need to reschedule our meeting. Something unexpected has come up. Can we arrange another time that works for both of us?

(Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi cần phải sắp xếp lại cuộc họp của chúng tôi. Một cái gì đó bất ngờ đã đến. Chúng ta có thể sắp xếp một thời gian khác phù hợp với cả hai chúng ta không?)

 1. I'm so sorry to have to do this, but can we reschedule our meeting for another time that works better for both of us?

(Tôi rất tiếc phải làm điều này, nhưng chúng ta có thể sắp xếp lại cuộc họp của chúng ta vào một thời điểm khác phù hợp hơn cho cả hai chúng ta không?)

 1. I'm sorry, but I need to cancel our meeting. Something unexpected has come up. Can we reschedule for another time?

(Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần phải hủy bỏ cuộc họp của chúng tôi. Một cái gì đó bất ngờ đã đến. Chúng ta có thể hẹn lại vào lúc khác không?)

 1. I apologize for any inconvenience this may cause, but I have to cancel our meeting. Can we arrange another time to meet?

(Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra, nhưng tôi phải hủy cuộc họp của chúng ta. Chúng ta có thể sắp xếp thời gian khác để gặp nhau không?)

Mẫu câu giao tiếp dùng để giải thích lý do

 1. I'm sorry, but we won't be able to deliver the order as planned due to unexpected supply chain issues that have caused a delay in our production.

Dịch nghĩa: Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ không thể giao đơn đặt hàng theo kế hoạch do các sự cố chuỗi cung ứng không mong muốn đã gây ra sự chậm trễ trong quá trình sản xuất của chúng tôi.

 1. I'm sorry, but we have to postpone the project due to budget constraints that have arisen unexpectedly.

Dịch nghĩa: Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi phải hoãn dự án do hạn chế về ngân sách phát sinh ngoài dự kiến.

 1. I apologize for any inconvenience, but we won't be able to attend the event as planned due to unforeseen circumstances that have affected our availability.

Dịch nghĩa: Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào, nhưng chúng tôi sẽ không thể tham dự sự kiện theo kế hoạch do những trường hợp không lường trước được đã ảnh hưởng đến sự sẵn có hàng của chúng tôi.

 1. Unfortunately, we won't be able to proceed with the partnership agreement as planned due to legal issues that have arisen unexpectedly.

Dịch nghĩa: Rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể tiến hành thỏa thuận hợp tác như kế hoạch do các vấn đề pháp lý phát sinh ngoài ý muốn.

Mẫu câu giao tiếp thể hiện sự trân trọng

 1. Thank you for considering our proposal. We truly appreciate the opportunity to work with your company.

(Cảm ơn bạn đã xem xét đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi thực sự đánh giá cao cơ hội được làm việc với công ty của bạn.)

 1. We would like to express our sincere gratitude for your business and trust in our products/services.

(Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.)

 1. We are honored to have the chance to collaborate with your company and look forward to a successful partnership.

(Chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội cộng tác với quý công ty và rất mong sự hợp tác thành công.)

 1. We appreciate your loyalty as a valued customer and strive to provide the best customer experience possible.

(Chúng tôi đánh giá cao lòng trung thành của bạn với tư cách là một khách hàng có giá trị và cố gắng cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể.)

Mẫu câu giao tiếp khi làm việc ở nước ngoài

 1. In my country, we typically do things differently. Would it be possible to explain the local customs here?

(Ở đất nước của tôi, chúng tôi thường làm những điều khác biệt. Có thể giải thích các phong tục địa phương ở đây?)

 1. I'm not familiar with this terminology. Could you explain it to me or provide some context?

(Tôi không quen thuộc với thuật ngữ này. Bạn có thể giải thích nó cho tôi hoặc cung cấp một số bối cảnh?)

 1. I appreciate your patience with my language skills. I'm trying my best to communicate effectively.

(Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn với các kỹ năng ngôn ngữ của tôi. Tôi đang cố gắng hết sức để giao tiếp hiệu quả.)

 1. I'd like to double-check to make sure I understand the expectations correctly. Could you please confirm?

(Tôi muốn kiểm tra lại để đảm bảo rằng tôi hiểu chính xác các kỳ vọng của bạn. Bạn có thể vui lòng xác nhận?)

Xem thêm: Tại sao học nhiều những kỹ năng Speaking vẫn không tiến bộ?

Đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh

Hội thoại 1: Gọi và trả lời điện thoại

image-alt

Receptionist: Good morning, ABC Company. How may I assist you?

(Chào buổi sáng, Công ty ABC. Làm thế nào tôi có thể giúp bạn?)

Caller: Hi, may I speak with John Smith, please?

(Xin chào, tôi có thể nói chuyện với John Smith được không?)

Receptionist: I'm sorry, but John is currently in a meeting. Would you like to leave a message or call back later?

(Tôi xin lỗi, nhưng John hiện đang trong một cuộc họp. Bạn có muốn để lại tin nhắn hoặc gọi lại sau không?)

Caller: Yes, please let him know that Tom from XYZ Company called and would like to schedule a meeting.

(Vâng, vui lòng cho anh ấy biết rằng Tom từ Công ty XYZ đã gọi và muốn sắp xếp một cuộc họp.)

Receptionist: Of course, I will pass along the message. Can I take down your contact information, Tom?

(Tất nhiên, tôi sẽ chuyển lời nhắn. Tôi có thể ghi lại thông tin liên lạc của bạn không, Tom?)

Caller: Sure, my phone number is 555-1234.

(Chắc chắn rồi, số điện thoại của tôi là 555-1234.)

Receptionist: Great, thank you, Tom. Have a good day.

(Tuyệt vời, cảm ơn bạn, Tom. Chúc bạn ngày mới tốt lành.)

Hội thoại 2: Đặt dịch vụ

Receptionist: Good morning, thank you for calling XYZ Services. How may I assist you?

(Chào buổi sáng, cảm ơn bạn đã gọi cho Dịch vụ XYZ. Làm thế nào tôi có thể giúp bạn?)

Caller: Hi, I'm interested in booking a reservation for a massage.

(Xin chào, tôi quan tâm đến việc đặt chỗ cho một buổi mát-xa.)

Receptionist: Great! We have availability this afternoon, what time would you like to schedule your appointment?

(Tuyệt vời! Chiều nay chúng tôi rảnh, bạn muốn đặt lịch hẹn lúc mấy giờ?)

Caller: How about 3:00 pm?

(3 giờ chiều thì sao?)

Receptionist: Sure, we can schedule you for a 60-minute massage at 3:00 pm. Can I get your name and phone number?

(Chắc chắn rồi, chúng tôi có thể lên lịch cho bạn 60 phút mát-xa lúc 3 giờ chiều. Tôi có thể lấy tên và số điện thoại của bạn không?)

Caller: My name is Sarah Johnson, and my phone number is 555-1234.

(Tên tôi là Sarah Johnson, và số điện thoại của tôi là 555-1234.)

Receptionist: Perfect, thank you Sarah. We require a credit card on file to hold your reservation. Can I take your credit card information now?

(Hoàn hảo, cảm ơn Sarah. Chúng tôi yêu cầu một thẻ tín dụng trong hồ sơ để giữ chỗ cho bạn. Tôi có thể lấy thông tin thẻ tín dụng của bạn bây giờ không?)

Caller: Yes, my credit card number is 1234-5678-9012-3456.

(Vâng, số thẻ tín dụng của tôi là 1234-5678-9012-3456.)

Receptionist: Got it. Your appointment is booked for 3:00 pm today with the therapist, Lisa. Please arrive 10 minutes before your scheduled time to fill out any necessary paperwork. Is there anything else I can assist you with?

(Hiểu rồi. Cuộc hẹn của bạn đã được đặt vào 3:00 chiều hôm nay với nhà trị liệu, Lisa. Vui lòng đến trước thời gian dự kiến ​​10 phút để điền vào bất kỳ giấy tờ cần thiết nào. Có bất cứ điều gì khác tôi có thể giúp bạn với?)

Caller: No, that's all. Thank you so much!

(Không, đó là tất cả. Cảm ơn bạn rất nhiều!)

Receptionist: You're welcome, Sarah. We look forward to seeing you this afternoon.

(Không có chi, Sarah. Chúng tôi mong được gặp bạn chiều nay.)

Hội thoại 3: Hỏi thăm khách hàng

image-alt

Assistant: Good afternoon, this is John from ABC Corporation. Am I speaking with Mr. Smith?

(Xin chào, đây là John từ Tập đoàn ABC. Tôi đang nói chuyện với ông Smith à?)

Customer: Yes, this is Mr. Smith. How may I assist you?

(Vâng, đây là ông Smith. Làm thế nào tôi có thể giúp bạn?)

Assistant: I just wanted to touch base with you and see how you're doing with our product. Are you satisfied with its performance so far?

(Tôi chỉ muốn liên lạc với bạn và xem bạn đang làm gì với sản phẩm của chúng tôi. Bạn có hài lòng với hiệu suất của nó cho đến nay?)

Customer: Yes, actually I am quite impressed with it. It's been working really well for our business.

(Vâng, thực sự tôi khá ấn tượng với nó. Nó đã làm việc thực sự tốt cho doanh nghiệp của chúng tôi.)

Assistant: That's great to hear, Mr. Smith. Is there anything in particular that you like about the product?

(Thật tuyệt khi được nghe điều đó, ông Smith. Có điều gì đặc biệt mà bạn thích về sản phẩm không?)

Customer: Well, I really appreciate its ease of use and the level of support that your team has provided us.

(Chà, tôi thực sự đánh giá cao tính dễ sử dụng và mức độ hỗ trợ mà nhóm của bạn đã cung cấp cho chúng tôi.)

Assistant: Thank you for your feedback, Mr. Smith. Is there anything we can do to improve your experience with our product?

(Cảm ơn phản hồi của bạn, ông Smith. Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện trải nghiệm của bạn với sản phẩm của chúng tôi không?)

Customer: No, everything is going well at the moment. Thank you for checking in with me.

(Không, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp vào lúc này. Cảm ơn bạn đã đăng ký với tôi.)

Assistant: You're welcome, Mr. Smith

(Không có chi, ngài Smith)

Hội thoại 4: Giới thiệu sản phẩm

Seller: Hi, this is Sarah from XYZ Corporation. Can I speak with Mr. Lee, please?

(Xin chào, đây là Sarah từ Tập đoàn XYZ. Tôi có thể nói chuyện với ông Lee được không?)

Customer: Speaking.

(Nói đi)

Seller: We just launched a new line of innovative products that could benefit your company. They're customizable, user-friendly, and designed to increase productivity. We can provide pricing options and arrange for a product demo and free trial period. Can I email you more information, including a demo request form?

(Chúng tôi vừa tung ra một dòng sản phẩm sáng tạo mới có thể mang lại lợi ích cho công ty của bạn. Chúng có thể tùy chỉnh, thân thiện với người dùng và được thiết kế để tăng năng suất. Chúng tôi có thể cung cấp các tùy chọn giá cả và sắp xếp cho bản demo sản phẩm và thời gian dùng thử miễn phí. Tôi có thể gửi email cho bạn thêm thông tin, bao gồm cả mẫu yêu cầu demo không?)

Customer: Sure, please do.

(Chắc chắn, xin vui lòng làm.)

Seller: Great. Is there a specific date and time that works best for you to schedule a demo?

(Tuyệt vời. Có ngày giờ cụ thể nào phù hợp nhất để bạn lên lịch trình diễn thử không?)

Customer: Let me check and get back to you. Thanks, Sarah.

(Hãy để tôi kiểm tra và thông tin đến bạn. Cảm ơn, Sarah.

Seller: You're welcome, Mr. Lee. Have a good day.

(Không có chi, ông Lee. Chúc bạn ngày mới tốt lành.)

Hội thoại 5: Đưa ra lời gợi ý

Consultant: Hi, this is Tom from ABC Consulting. How can I assist you today?

(Xin chào, đây là Tom từ ABC Consulting. Làm thế nào tôi có thể hỗ trợ bạn ngày hôm nay?)

Customer: Hi Tom, we're looking to improve our sales performance. Do you have any suggestions?

(Xin chào Tom, chúng tôi đang tìm cách cải thiện hiệu suất bán hàng của mình. Bạn có đề nghị nào không?)

Consultant: Yes, there are several strategies that could help. One option is to analyze your sales data and identify areas for improvement. Another option is to provide additional sales training to your team. Additionally, you may want to consider diversifying your product offerings or expanding your target market. Would you like me to provide more details on these options?

(Vâng, có một số chiến lược có thể hữu ích. Một lựa chọn là phân tích dữ liệu bán hàng của bạn và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Một lựa chọn khác là cung cấp đào tạo bán hàng bổ sung cho nhóm của bạn. Ngoài ra, bạn có thể muốn xem xét đa dạng hóa các dịch vụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường mục tiêu của mình. Bạn có muốn tôi cung cấp thêm chi tiết về các tùy chọn này không?)

Customer: Yes, please. That would be great.

(Vâng, làm ơn. Đó sẽ là tuyệt vời.)

Consultant: Sure, I can send you an email with more information and schedule a consultation call to discuss these strategies further. How does that sound?

(Chắc chắn rồi, tôi có thể gửi cho bạn một email có thêm thông tin và lên lịch một cuộc gọi tư vấn để thảo luận thêm về các chiến lược này. Nghe như thế nào?)

Customer: That sounds good. Thank you, Tom.

(Điều đó nghe có vẻ tốt. Cảm ơn bạn, Tom.)

Consultant: You're welcome. I'll be in touch soon.

(Không có gì. Tôi sẽ liên lạc sớm.)

Hội thoại 6: Đưa ra ý kiến cá nhân

A: What do you all think of the marketing campaign plan?

(Tất cả các bạn nghĩ gì về kế hoạch chiến dịch tiếp thị?)

B: I suggest focusing more on social media and influencer marketing.

(Tôi khuyên bạn nên tập trung nhiều hơn vào phương tiện truyền thông xã hội và tiếp thị người ảnh hưởng.)

C: I agree with B. Our target audience is active on social media and it's cost-effective.

(Tôi đồng ý với B. Đối tượng mục tiêu của chúng ta đang hoạt động tích cực trên mạng xã hội và nó tiết kiệm chi phí.)

D: Traditional channels like TV and print media should also be considered for wider brand awareness.

(Các kênh truyền thống như TV và báo in cũng nên được xem xét để nâng cao nhận thức về thương hiệu.)

A: Thank you. Let's explore both options to find the best strategy.

(Cảm ơn. Hãy khám phá cả hai lựa chọn để tìm ra chiến lược tốt nhất.)

Hội thoại 7: Đàm phán kinh doanh

image-alt

A: Good afternoon, thank you for meeting with me today. I'm interested in discussing a potential partnership between our companies.

(Xin chào, cảm ơn vì đã gặp tôi hôm nay. Tôi quan tâm đến việc thảo luận về mối quan hệ đối tác tiềm năng giữa các công ty của chúng ta.)

B: That sounds great. What kind of partnership are you thinking of?

(Nghe có vẻ tuyệt vời. Bạn đang nghĩ đến loại hình hợp tác nào?)

A: We believe that our product line could complement your current offerings, and we'd like to explore the possibility of a distribution partnership.

(Chúng tôi tin rằng dòng sản phẩm của chúng tôi có thể bổ sung cho các dịch vụ hiện tại của bạn và chúng tôi muốn khám phá khả năng hợp tác phân phối.)

B: We're definitely open to that idea. Can you provide more details on your product line?

(Chúng tôi chắc chắn cởi mở với ý tưởng đó. Bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về dòng sản phẩm của mình không?)

A: Certainly. We specialize in high-quality, organic food products that have been popular in the health and wellness market. Our products have received several awards and recognitions, and we believe they would be a great addition to your existing selection.

(Chắc chắn. Chúng tôi chuyên về các sản phẩm thực phẩm hữu cơ, chất lượng cao đã được ưa chuộng trên thị trường chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được một số giải thưởng và sự công nhận, và chúng tôi tin rằng chúng sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho lựa chọn hiện tại của bạn.)

B: That's interesting. Let me discuss this with our team and get back to you with a proposal. Would that work for you?

(Nó thật thú vị. Hãy để tôi thảo luận vấn đề này với nhóm của chúng tôi và liên hệ lại với bạn bằng một đề xuất. bạn có muốn công việc kia?)

A: Yes, that would be great. We're excited about the opportunity to work with your company and look forward to hearing back from you soon.

(Dịch nghĩa: Vâng, điều đó sẽ rất tuyệt. Chúng tôi rất vui mừng về cơ hội được làm việc với công ty của bạn và mong sớm nhận được phản hồi từ bạn.)

B: Perfect, we'll be in touch. Thank you for coming in today.

(Hoàn hảo, chúng tôi sẽ liên lạc. Cảm ơn bạn đã đến ngày hôm nay.)

Một số từ vựng tiếng anh giao tiếp kinh doanh

STT

Từ vựng

Phiên âm

Loại từ

Nghĩa

1

Partnership

/ˈpɑːrtnərʃɪp/

(n)

Sự hợp tác

2

Proposal

/prəˈpəʊzl/

(n)

Sự đề xuất

3

Negotiation

/nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn/

(n)

Sự đàm phán

4

Contract

/ˈkɑːntrækt/

(n)

Hợp đồng

5

Agreement

/əˈɡriːmənt/

(n)

Sự thỏa thuận

6

Investment

/ɪnˈvestmənt/

(n)

Sự đầu tư

7

Profit

/ˈprɑːfɪt/

(n)

Lợi nhuận

8

Revenue

/ˈrevənuː/

(n)

Doanh thu

9

Market

/ˈmɑːrkɪt/

(n)

Thị trường

10

Brand

/brænd/

(n)

Thương hiệu

11

Advertise

/ˈæd.və.taɪz/

(v)

Quảng cáo

12

Promote

/prəˈməʊt/

(v)

Quảng bá

13

Distribute

/dɪˈstrɪbjuːt/

(v)

Phân phối

14

Collaborate

/kəˈlæbəreɪt/

(v)

Hợp tác

15

Persuade

/pərˈsweɪd/

(v)

Thuyết phục

16

Pitch

/pɪtʃ/

(v)

Giới thiệu, thuyết trình

17

Innovate

/ˈɪnəveɪt/

(v)

Đổi mới

18

Effective

/ɪˈfektɪv/

(adj)

Hiệu quả

19

Efficient

/ɪˈfɪʃnt/

(adj)

Năng suất

20

Proactive

/ˌprəʊˈæktɪv/

(adj)

Chủ động

Xem thêm:

Những lưu ý giúp bạn giỏi tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh

Để giỏi tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh, người học có thể lưu ý những điều sau đây:

 1. Nắm vững kiến thức cơ bản: Người học nên học thuộc các từ vựng, ngữ pháp cơ bản để sử dụng khi giao tiếp trong kinh doanh.

 2. Luyện nghe và nói thường xuyên: Thường xuyên luyện nghe và nói tiếng Anh để cải thiện khả năng giao tiếp. Người học có thể tập nghe các bài hát, đọc tiểu thuyết, xem phim, truyền hình bằng tiếng Anh.

 3. Tập trung vào ý chính: Khi giao tiếp,người học hãy tập trung vào ý chính và tránh sử dụng quá nhiều từ ngữ phức tạp.

 4. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể: Người học hãy sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt thông điệp của mình một cách rõ ràng và chuyên nghiệp hơn.

 5. Tự tin: Tự tin khi giao tiếp là điều rất quan trọng. Người học nên tin vào khả năng của mình và không sợ mắc lỗi. Nếu người học cảm thấy lo lắng hoặc còn e ngại, hãy luyện tập và chuẩn bị kỹ càng trước khi giao tiếp.

 6. Thực hành: Thực hành là chìa khóa để nâng cao khả năng giao tiếp của người học. Hãy tham gia vào các hoạt động giao tiếp, thực hành cùng đồng nghiệp hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh chuyên sâu để cải thiện kỹ năng của người học.

 7. Tìm kiếm phản hồi: Hãy luôn tìm kiếm phản hồi từ người khác để cải thiện khả năng giao tiếp của người học. Hãy lắng nghe và chấp nhận phản hồi, và sử dụng nó để cải thiện bản thân.

Tổng kết

Trong bài viết trên, anh ngữ ZIM đã giới thiệu cho người học về chủ đề tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh - các mẫu câu thông dụng, đoạn hội thoại mẫu và một số lưu ý. Hy vọng người học có thể áp dụng những kiến thức được trình bày ở trên để có thể giao tiếp thành thạo trong môi trường kinh doanh.


Tài liệu tham khảo:

“English Communication: Business English Pod.” Business English Pod :: Learn Business English Online, 3 Mar. 2006, https://www.businessenglishpod.com/category/communication-skills/.

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp cấp tốc tại ZIM, giúp học viên phát triển kỹ năng tiếng Anh và tự tin trong các tình huống giao tiếp thực tế trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu