IELTS Reading Level 6.5

multitasking-trong-ielts-reading-va-cach-cai-thien-multitasking-trong-qua-trinh-lam-bai

Multitasking trong IELTS Reading và cách cải thiện Multitasking trong quá trình làm bài

Bài viết này sẽ giới thiệu thế nào là multitasking trong IELTS reading, các dạng câu hỏi yêu cầu khả năng đa nhiệm cao và các giải pháp hỗ trợ học viê...

bởi

Nguyễn Minh Ân

Dựa vào những đặc điểm đặc trưng của từng loại văn bản, người đọc sẽ dễ dàng nắm được nội dung và mục đích của người viết, từ đó dễ dàng trả lời các dạng câu hỏi nhất định trong bài thi IELTS Reading....

bởi

ZIM Academy

Giới thiệu một phương pháp để đơn giản hóa dạng bài True - False - Not given trong IELTS Reading: xác định các từ mang nghĩa (content words) trong câu hỏi và so sánh nội dung các từ mang nghĩa đó với nội dung bài đọc để đưa ra đáp án đúng....

bởi

Nguyễn Huỳnh Minh Huy